Ce­rar de­cem­bra v ZDA

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Eden od glav­nih zu­na­nje­po­li­tič­nih ci­ljev no­ve vla­de je iz­bolj­ša­ti za­ne­mar­je­ne od­no­se z ZDA. Za­ne­mar­je­nost se je sim­bol­no ka­za­la pred­vsem v od­so­tno­sti bi­la­te­ral­nih obi­skov na naj­viš­ji rav­ni. Za­dnji slo­ven­ski zu­na­nji mi­ni­ster, ki je ura­dno obi­skal Wa­shing­ton, je bil pred do­brim de­se­tle­tjem Di­mi­trij Ru­pel. A no­ve­mu slo­ven­ske­mu zu­na­nje­mu mi­ni­stru bo po na­ših in­for­ma­ci­jah že na za­čet­ku man­da­ta uspe­lo ura­dno obi­ska­ti ame­ri­ške­ga ko­le­ga, dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Mi­ka Pom­pea. To naj bi se zgo­di­lo de­cem­bra, zdaj po­te­ka­jo še za­dnja uskla­je­va­nja, kdaj toč­no se bo obisk zgo­dil. Naj­več za­slug, da bo do obi­ska pri­šlo, ima po in­for­ma­ci­jah z zu­na­nje­ga mi­ni­str­stva Ce­rar­jev dr­žav­ni se­kre­tar Do­bran Bo­žič, ki se lah­ko po­hva­li z odlič­no mre­žo po­znan­stev on­kraj lu­že. Bi­vši na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba Slo­ven­ske voj­ske se je šo­lal v ZDA na pre­sti­žnem Na­ti­o­nal War Col­le­geu v Wa­shing­to­nu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.