Lek­ci­je Slo­ve­ni­ji ne za­le­že­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ta­dej Ko­tnik, eden od to­žni­kov na ESČP: "Da je bil iz­bris upni­kov slo­ven­skih bank iz­ra­zi­to in mno­go­pla­stno pro­ti­pra­ven, je ja­sno že vse­sko­zi, to­da v Slo­ve­ni­ji so ve­či­no prav­nih spo­rov, ki so dru­god raz­la­ščen­cem na vo­ljo za do­ka­zo­va­nje ta­kšnih pro­ti­prav­no­sti, pre­po­ve­da­li. Ustav­no so­di­šče je na­mreč ok­to­bra 2016 od­lo­či­lo, da iz­bri­sa­ni upni­ki ni­ma­jo pra­vi­ce ne do uprav­ne­ga ne do re­gi­str­ske­ga ne do nič­no­stne­ga spo­ra, tem­več jim mo­ra za­do­šča­ti od­ško­dnin­ski, ki jim mo­ra bi­ti omo­go­čen naj­po­zne­je ma­ja 2017. Zdaj smo no­vem­bra 2018 in še ni omo­go­čen, za­ra­di vseh na­šte­tih ome­je­vanj in za­vla­če­vanj pa je te raz­la­sti­tve za­če­lo obrav­na­va­ti naj­viš­je so­di­šče v EU. To je Slo­ve­ni­ji gle­de iz­bri­sov da­lo že kar ne­kaj lek­cij, a se zdi, da nič ne za­le­že."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.