Zajc spet vr­ši­lec dol­žno­sti di­rek­tor­ja

Na­da­lju­je se prav­no pre­i­gra­va­nje med vod­stvo­ma le­karn in Me­stno ob­či­no Mur­ska So­bo­ta. Ta je že spro­ži­la po­sto­pek za usta­no­vi­tev no­ve le­kar­ni­ške mre­že

Vecer - - POMURJE - Po po­nov­ni pre­so­ji dru­gač­na od­lo­či­tev Isto vpra­ša­nje, dru­gač­na sod­ba

VPo­mur­skih le­kar­nah so ven­dar­le uspe­li z vpi­som Iva­na Zaj­ca kot vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja v so­dni re­gi­ster, po­tem ko že dlje ča­sa tra­ja boj za vpis med le­kar­na­mi in Me­stno ob­či­no Mur­ska So­bo­ta (MOMS). Ta ime­no­va­nju Zaj­ca na­spro­tu­je, saj me­ni, da bi mo­ral tu­di za opra­vlja­nje funk­ci­je vr­šil­ca dol­žno­sti ime­ti so­glas­je me­stne ob­či­ne, kar je si­cer po­treb­no za ime­no­va­nje di­rek­tor­ja te­ga jav­ne­ga za­vo­da. Kot smo že po­ro­ča­li, je svet za­vo­da Po­mur­ske le­kar­ne ime­no­val Zaj­ca za vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja, po­tem ko ta la­ni ni do­bil so­glas­ja me­stne ob­či­ne, ki ga po­tre­bu­je po od­lo­ku o usta­no­vi­tvi jav­ne­ga za­vo­da.

VMo­ra­vsk i h To­pl i c a h po­te­ka tri­dnev­na re­gi­o­nal­na kon­fe­ren­ca Sve­tov­ne lu­te­ran­ske zve­ze, ki jo pri­re­ja Evan­ge­li­čan­ska cer­kev au­gs­bur­ške ve­ro­iz­po­ve­di v Slo­ve­ni­ji. Le­to­šnjo te­mo Za­vze­ma­nje za cer­kev in za svet smo iz­bra­li z na­me­nom, ra­zlo­ži ča­stni škof Ge­za Er­ni­ša, da bi raz­mi­šlja­li o tem, ka­ko Cer­kev ra­zu­me svo­jo na­lo­go in vlo­go, da ni tu sa­mo za­ra­di sa­me se­be, am­pak za svet. "Že­li­mo raz­mi­šlja­ti o vseh bi­stve­nih te­mah so­dob­ne druž­be, o be­gun­cih, bi­o­e­tič­nih vpra­ša­njih, ka­ko na­go­vo­ri­ti lju­di, da bo­do ra­zu­me­li naš je­zik, še po­seb­no, da bo­do mla­di ra­zu­me­li spo­ro­či­lo Cer­kve in ka­ko naj Cer­kev pri­bli­ža bi­blič­ne vre­dno­te da­na­šnje­mu člo­ve­ku."

Viš­je so­di­šče v Ma­ri­bo­ru je v za­čet­ku le­ta ugo­di­lo pri­tož­bi me­stne ob­či­ne in za­vr­ni­lo vpis Zaj­ca kot vr­šil­ca dol­žno­sti v so­dni re­gi­ster, Okro­žno so­di­šče v Mur­ski So­bo­ti pa je Zaj­ca na­to iz­bri­sa­lo iz re­gi­stra. "Edi­na za­kon­sko spre­je­mlji­va in do­pu­stna raz­li­ka med ime­no­va­njem di­rek­tor­ja in vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja je, da je za vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja mo­go­če ime­no­va­ti ose­bo brez iz­ved­be jav­ne­ga raz­pi­sa, med­tem ko je za ime­no­va­nje di­rek­tor­ja vse­lej po­tre­ben jav­ni raz­pis. Gle­de na to, da je eden od po­go­jev za ime­no­va­nje di­rek­tor­ja tu­di so­glas­je usta­no­vi­te­lja, sle­di, da je so­glas­je usta­no­vi­te­lja po­treb­no tu­di za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja," so ta­krat med dru­gim za­pi­sa­li v ob­ra­zlo­ži­tvi svo­je od­lo­či­tve, pri tem na­va­ja­jo še več pri­me­rov iz so­dne pra­kse, ki go­vo­ri­jo v prid in­ter­pre­ta­ci­ji, da za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti ve­lja­jo ena­ki po­go­ji kot pri ime­no­va­nju di­rek­tor­ja. V Po­mur­skih le­kar­nah so se zo­per to od­lo­či­tev pri­to­ži­li, ven­dar je okro­žno so­di­šče pri­tož­bo za­vr­ni­lo, saj da je ni vlo­ži­la po­o­bla­šče­na ose­ba, pri­tož­ba je ro­ma­la na Viš­je

Na kon­fe­ren­ci so­de­lu­je več kot pet­de­set pred­stav­ni­kov iz 42 cer­kva z lu­te­ran­sko tra­di­ci­jo z vseh kon­cev Evro­pe, po­va­bi­li so tu­di pred­stav­ni­ke iz In­di­je. Zbra­ne je poz­dra­vil Mar­tin Jun­ge, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sve­tov­ne lu­te­ran­ske zve­ze. Po­ve­dal je, da ga ve­se­li, da jih le­tos go­sti slo­ven­ska cer­kev, ki je z obe­le­že­va­njem oble­tni­ce ter re­for­ma­tor­jem in hu­ma­ni­stom Pri­mo­žem Tru­bar­jem v mi­nu­lem le­tu pu­sti­la ve­lik pe­čat. Pra­vi še, da re­for­ma­ci­ja ne sme bi­ti no­stal­gič­no gle­da­nje na pre­te­klost, am­pak mo­ra ime­ti moč v da­na­šnjem sve­tu, za­to bo, po­u­dar­ja, tre­ba še bolj vklju­či­ti mla­de.

Kot je po­ve­dal slo­ven­ski evan­ge­li­čan­ski škof Ge­za Fi­lo, je tu­di Evan­ge­li­čan­ski cer­kvi v ve­li­ko čast, so­di­šče v Ma­ri­bo­ru in to jo je prav ta­ko za­vr­ni­lo. Med­tem je bil iz­ve­den nov raz­pis za di­rek­tor­ja Po­mur­skih le­karn, na­kar je svet za­vo­da kot edi­ne­ga pri­ja­vlje­ne­ga kan­di­da­ta spet po­tr­dil Zaj­ca za di­rek­tor­ja, a ta to­krat ni do­bil ni­ti pod­po­re ob­čin­ske ka­dro­vske ko­mi­si­je, to­rej o nje­go­vem ime­no­va­nju sploh ni­so od­lo­ča­li v me­stnem sve­tu.

Svet za­vo­da ga je vno­vič pre­dla­gal za vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja, okro­žno so­di­šče je vpis v so­dni re­gi­ster iz ome­nje­ne­ga ra­zlo­ga za­vr­ni­lo, sle­di­la je pri­tož­ba na Viš­je so­di­šče v Ma­ri­bo­ru, ki pa je to­krat le­kar­nam ugo­di­lo. Kot so v ob­ra­zlo­ži­tvi za­pi­sa­li viš­ji so­dni­ki, ne gre za po­nov­no od­lo­ča­nje o isti stva­ri, tem­več da go­sti sre­ča­nje rav­no pr­vo le­to po 500. oble­tni­ci za­čet­ka re­for­ma­ci­je, kar je ve­li­ko pri­zna­nje majh­ni cer­kvi in vre­dno­tam, za ka­te­re so se za­vze­ma­li slo­ven­ski re­for­ma­tor­ji. Sa­mi pa si bo­do pri­za­de­va­li za čim bolj­še so­de­lo­va­nje med čla­ni­ca­mi zve­ze, z dru­gi­mi cer­kva­mi, sve­tov­ni­mi re­li­gi­ja­mi in ci­vil­no druž­bo.

S tem, ka­ko ve­li­ke­ga po­me­na je zbli­že­va­nje raz­lič­nih po­gle­dov in za od­lo­ča­nje o pre­dlo­gu za vpis spre­mem­be po­dat­kov v so­dni re­gi­ster na pod­la­gi no­ve­ga skle­pa sve­ta za­vo­da, za­to za ar­gu­men­ta­ci­jo ne za­do­šča skli­ce­va­nje na prej­šnji sklep, s ka­te­rim pre­dla­ga­telj v re­gi­str­skem po­stop­ku ni uspel. Še več, so­dni­ki so to­krat za­pi­sa­li še, da vpis v so­dni re­gi­ster ni po­goj za ve­ljav­nost ime­no­va­nja vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja, ker da je bil ve­ljav­no ime­no­van že s skle­pom sve­ta za­vo­da in ta­ko lah­ko za­vod tu­di za­sto­pa. Okro­žno so­di­šče bi se mo­ra­lo po nji­ho­vem mne­nju naj­prej opre­de­li­ti do vpra­ša­nja, ali je sklep o ime­no­va­nju ve­lja­ven, še­le na­to bi lah­ko skle­pa­lo o tem, ali je pre­dlog za vpis vlo­ži­la upra­vi­če­na ose­ba. Za­to so sklep so­di­šča pr­ve sto­pnje raz­ve­lja­vi­li in za­de­vo vr­ni­li v na­dalj­nji po­sto­pek, so­bo­ško okro­žno so­di­šče pa je vpi­sa­lo Zaj­ca kot vr­šil­ca dol­žno­sti v so­dni re­gi­ster. Kljub te­mu da so to­rej pri­tož­bi ugo­di­li iz pro­ce­snih ra­zlo­gov, so v na­da­lje­va­nju ob­ra­zlo­ži­tve da­li še na­vo­di­lo re­gi­str­ske­mu so­di­šču, če bi to že­le­lo za­de­vo vno­vič vse­bin- mnenj, se je stri­njal tu­di lju­bljan­ski nad­škof in me­tro­po­lit Sta­ni­slav Zo­re in de­jal, da si že­li, da ta kon­fe­ren­ca pri­spe­va k di­a­lo­ški dr­ži, zla­sti v ča­su, ko se re­to­ri­ka za­o­stru­je in od­mi­ka od di­a­lo­ga.

"Po za­slu­gi re­for­ma­ci­je smo Slo­ven­ci do­bi­li knji­žni je­zik, mo­žnost, da se iz­ra­zi­mo v ma­ter­nem je­zi­ku, da smo se raz­vi­li kot na­rod, da smo do­bi­li de­mo­kra­tič­no dr­ža­vo, zdaj Pe­stro do­ga­ja­nje v Po­mur­skih le­kar­nah sko obrav­na­va­ti, pri tem so za­pi­sa­li, da so po po­nov­ni pre­so­ji do­ločb za­ko­na o le­kar­ni­ški de­jav­no­sti pri­šli do skle­pa, da za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja so­glas­je usta­no­vi­te­lja ni po­treb­no.

Vod­stvo me­stne ob­či­ne je že na­po­ve­da­lo pri­tož­bo zo­per vpis. "Od­lo­či­tev Viš­je­ga so­di­šča v Ma­ri­bo­ru je ne­na­va­dna, če upo­šte­va­mo, da je isto so­di­šče o iden­tič­nem vpra­ša­nju – ali je po­treb­no so­glas­je usta­no­vi­te­lja za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja Po­mur­skih le­karn – od­lo­či­lo di­a­me­tral­no dru­ga­če. Ja­nu­ar­ja 2018 je od­lo­či­lo, da je so­glas­je usta­no­vi­te­lja za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja Po­mur­skih le­karn po­treb­no. Ok­to­bra 2018 je od­lo­či­lo, da so­glas­je usta­no­vi­te­lja za ime­no­va­nje vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja Po­mur­skih le­karn ni po­treb­no. Isto so­di­šče, iden­tič­no vpra­ša­nje, pov­sem na­spro­tni od­lo­či­tvi," so za­pi­sa­li v me­stni upra­vi. V Mur­ski So­bo­ti so, kot je zna­no, prav ta­ko že spro­ži­li po­stop­ke za usta­no­vi­tev no­ve le­kar­ni­ške mre­že na ob­mo­čju me­stne ob­či­ne. pa je na­ša na­lo­ga, da raz­vi­je­mo še str­pno druž­bo, v ka­te­ri bo­mo vsi ži­ve­li v mi­ru, spo­što­va­nju in med­se­boj­nem za­u­pa­nju," pa je zbra­nim po­ve­dal pred­se­dnik Bo­rut Pa­hor.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Z lu­te­ran­ski­mi ško­fi se je sre­čal tu­di pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Ivan Zajc je oči­tno na­di­gral vod­stvo me­stne ob­či­ne. Je s tem ogro­zil ob­stoj jav­ne­ga za­vo­da?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.