Okno s po­gle­dom na par­ki­ri­šče

Ume­tnik Paul Schwer va­bi Ma­ri­bor­ča­ne, da z ar­hi­tek­tur­ni­mi drob­ci svo­je­ga vsak­da­na so­de­lu­je­jo na raz­sta­vi, ki na­sta­ja in bo po­sta­la pro­stor po­ve­zo­va­nja

Vecer - - KULTURA -

Slo­ven­sko ve­le­po­sla­ni­štvo na Du­na­ju je si­no­či pri­pra­vi­lo ve­čer, po­sve­čen 100. oble­tni­ci smr­ti Iva­na Can­kar­ja, ki je ve­li­ko ustvar­jal prav na Du­na­ju. Na pri­re­di­tvi, ki je po­te­ka­la v okvi­ru Te­dna slo­ven­ske knji­žev­no­sti na Du­na­ju, so pred­va­ja­li do­ku­men­tar­no-igra­ni film Amir­ja Mu­ra­to­vića z na­slo­vom Can­kar. Pro­jek­ci­ji je sle­dil po­go­vor z re­ži­ser­jem fil­ma in pre­va­jal­cem Erwi­nom Köstler­jem.

Film osve­tlju­je ži­vlje­nje in de­lo ve­li­ke­ga knji­žev­ni­ka. Do­ku­men­tar­ni del fil­ma spre­mlja naj­po­memb­nej­še do­god­ke ob 100. oble­tni­ci Can­kar­je­ve smr­ti. Vra­ča se k iz­vir­nim ro­ko­pi­som, pi­smom in raz­gle­dni­cam, ris­bam, red­kim ma­te­ri­al­nim sle­dem, ki so osta­le za Can­kar­jem, ter se usta­vi ob po­memb­nih po­sta­jah na nje­go­vi ži­vljenj­ski po­ti. Gle­dal­ca so­o­či tu­di z mi­tom o Can­kar­ju. Igra­ni in ani­mi­ra­ni pri­zo­ri pa od­kri­va­jo pi­sa­te­lje­vo za­seb­no ži­vlje­nje, ka­kr­šno je mo­go­če raz­bra­ti iz nje­go­vih del. Ta raz­kri­va­jo šte­vil­ne po­drob­no­sti iz nje­go­ve­ga ži­vlje­nja. Med dru­gim je pred­sta­vlje­no ne­na­va­dno raz­mer­je z go­spo­di­njo in na­to hčer­jo Steffi pri dru­ži­ni Löffler na Du­na­ju. Ve­čer je po­te­kal v okvi­ru Te­dna slo­ven­ske knji­žev­no­sti na Buch Wi­en 2018 in v me­stu, ki med 5. in 11. no­vem­brom po­te­ka v or­ga­ni­za­ci­ji Jav­ne agen­ci­je za knji­go RS in Slo­ven­ske­ga kul­tur­no-in­for­ma­cij­ske­ga cen­tra Ski­ca. V pro­jekt je vklju­če­nih 13 do­god­kov, od te­ga osem na sej­mu in pet v me­stu. Te­den slo­ven­ske knji­žev­no­sti je v po­ne­de­ljek uve­del po­go­vor s slo­ven­ski­ma manj­šin­ski­ma av­tor­je­ma Mar­kom Kra­vo­som in Ja­ni­jem Os­wal­dom, skle­nil pa se bo v ne­de­ljo z bra­njem s Flor­ja­nom Li­pu­šem, le­to­šnjim do­bi­tni­kom ve­li­ke av­strij­ske dr­žav­ne na­gra­de. Med go­sti bo­do med dru­gim Go­ran Voj­no­vić, Bra­ne Mo­ze­tič in Me­ta Osred­kar, be­se­da pa bo med dru­gim te­kla tu­di o Al­mi Kar­lin. e cel te­den v UGM Stu­diu na Tr­gu Le­o­na Štu­klja "po­sta­vlja raz­sta­vo" nem­ški ume­tnik Paul Schwer. Sku­paj s ku­sto­si­njo Bre­do Ko­lar Slu­ga bo za Ma­ri­bor pri­pra­vil po­seb­no barv­no in­sta­la­ci­jo Okno. Schwer na­mreč po­go­sto raz­i­sku­je oko­lje, v ka­te­rem go­stu­je, ta­ko da svo­je de­lo - ve­či­no­ma objek­te iz ume­tnih ma­te­ri­a­lov, ki jih trans­for­mi­ra - po­ve­zu­je z oko­ljem. Ima bo­ga­to iz­ku­šnjo raz­sta­vlja­nja v ze­lo raz­lič­nih me­stih od Istan­bu­la do Düs­sel­dor­fa, ven­dar ga vsa­ko me­sto na­go­var­ja z ne­čim dru­gim. Za­to va­bi tu­di Ma­ri­bor­ča­ne, naj se v dneh pred od­pr­tjem, to bo v pe­tek, 9. no­vem­bra, ob 19. uri, ogla­si­jo pri njem in mu s fo­to­gra­fi­ja­mi po­ma­ga­jo se­sta­vi­ti za­o­kro­žen "ar­hi­tek­tur­ni po­gled" na Ma­ri­bor. Ta bo ze­lo po­ve­den tu­di v tem pred­vo­lil­nem ča­su, ko je ve­li­ko go­vo­ra o tem, kaj in kje ohra­ni­ti, na ka­kšen na­čin in ta­ko na­prej.

Ma­ri­bor j e Schwer obi­skal dva­krat, nav­du­ši­la ga je me­stna ar­hi­tek­tu­ra, pred­vsem pe­strost ar­hi­tek­tur­nih sti­lov, ki se po­ve­zu­je­jo na ta­ko majh­nem pro­sto­ru. "Že sa­mo na tr­gu, kjer raz­sta­vljam, je ne­ver­je­tno ve­li­ko raz­lič­nih ar­hi­tek­tur­nih re­ši­tev. Ker pri svo­jem de­lu ve­dno po­sku­šam iz­ha­ja­ti iz kon­te­ksta, v ka­te­rem ustvar­jam, sem že­lel za Ma­ri­bor ustva­ri­ti ne­kaj, kar se bo po­leg sve­tlo­be, bar­ve in dru­gih ele­men­tov, ki se na­ve­zu­je­jo na zu­na­nji pro­stor, z me­stom po­ve­zo­va­lo v šir­šem smi­slu. Me­sto je po­seb­no, je pa res, da za obisk ni­sem imel ve­li­ko ča­sa, gre zgolj za pr­vi vtis in na kon­cu kon­cev zu­na­nji po­gled. Za­to upam, da mi bo­do lah­ko po­ma­ga­li obi­sko­val­ci in mi po­ka­za­li še več pro­sto­rov. Se pa ve­se­lim, ka­ko bo, kaj­ti že na tem tr­gu je to­li­ko vse­ga skon­cen­tri­ra­ne­ga na enem sa­mem me­stu; ima­te so­ci­a­li­stič­no ar­hi­tek­tu­ro, ne­kaj sta­re pa tu­di ve­li­ko no­ve­ga. To vi­dim kot miks raz­lič­nih ča­sov pa tu­di idej, ka­ko ži­ve­ti in ka­ko gra­di­ti me­sta. V Ma­ri­bo­ru naj­deš ve­li­ko sta­rih hiš, a hkra­ti tu­di ve­li­ko raz­pa­da­jo­čih in na dru­gi

Vber­lin­ski li­te­rar­ni hi­ši Let­tre­ta­ge je bil vče­raj dan za slo­ven­sko li­te­ra­tu­ro. Pro­gram je uve­del do­go­dek Slo­ven­ska li­te­ra­tu­ra na tu­jem si­tu v or­ga­ni­za­ci­ji LUD Li­te­ra­tu­ra, ki sta ga mo­de­ri­ra­la Ju­re Ka­pun in Aljaž Ko­priv­ni­kar. Na njem so svoj po­gled na v nem­šči­ni do­sto­pna de­la pe­sni­ce Anje Go­lob in pi­sa­te­lja Go­ra­na Voj­no­vića pred­sta­vi­li štir­je ugle­dni nem­ški kri­ti­ki, Kri­sto­ffer Pa­trick Cor­nils, So­fie Li­ch­ten­ste­in, Jörg Pla­th in Vin­cent Sa­u­er.

Pe­sni­ška zbir­ka Anje Go­lob Di­da­ska­li­je k di­ha­nju je v nem­šči- stra­ni ve­li­ko no­vih, ce­lo avant­gar­dnih."

Je to do­bro ali ne? "Ne vem, ali je ali ni, am­pak to se­daj ni vpra­ša­nje," od­go­vo­ri Schwer, ki ga po­se­bej na­go­var­ja­jo de­taj­li ali ce­lo­te, ki go­vo­ri­jo o kon­struk­ci­ji, ne­do­kon­ča­nih pro­jek­tih, ali ce­lo za­pu­šče­ni pro­sto­ri. Paul Schwer vas v pro­ce­su po­sta­vlja­nja raz­sta­ve va­bi, da raz­kri­je­te ne­kaj svo­je­ga me­sta in pri­spe­va­te ar­hi­tek­tur­ne drob­ce va­še­ga vsak­da­na, ki so red­ko vi­dni tu­ri­stu. Pri­dru­ži­te se mu da­nes, v sre­do, 7. no­vem­bra, ob 17. uri in s se­boj pri­ne­si­te svo­je po­gle­de v obli­ki fo­to­gra­fi­je. Lah­ko so po­sne­te s te­le­fo­nom, lah­ko jih pri­ne­se­te v fi­zič­ni obli­ki, di­gi­tal­ni obli­ki na ključ­ku ali tu­di pred­ho­dno po­šlje­te na ele­k­tron­sko po­što: paul­schwer@ gmx.de. Va­še fo­to­gra­fi­je bo zbral, na­ti­snil in jih vklju­čil v raz­sta­vo Okno. ni z na­slo­vom Anwe­i­sun­gen zum At­men iz­šla pri av­strij­ski za­lož­bi Edi­ti­on Kor­re­spon­den­zen, Voj­no­vićev ro­man Fi­ga pa je v pre­vo­du Un­ter dem Fe­i­gen­baum iz­šel pri prav ta­ko du­naj­skem za­lo­žni­ku Fo­lio Ver­lag.

Dan je za­zna­mo­va­la tu­di pred­sta­vi­tev tre­tje­ga zvez­ka An­to­lo­gi­je mla­de slo­ven­ske li­te­ra­tu­re v nem­škem pre­vo­du. S sle­dnjo si Slo­ven­ski kul­tur­ni cen­ter v Ber­li­nu, nje­gov vod­ja Gre­gor Ja­go­dič in Ko­priv­ni­kar v lu­či pred­sta­vi­tve Slo­ve­ni­je kot ča­stne go­stje na Fran­kfurt­skem knji­žnem sej­mu le­ta 2022 pri­za­de­va­jo v

Raz­krij­mo, da v spo­dnji eta­ži raz­sta­višč­ne­ga pro­sto­ra na­sta­ja no­vo okno ( ki ga zdaj tam še ni) - s po­gle­dom na tam­kaj­šnje par­ki­ri­šče. "Ni­ko­li ni­sem vi­del no­be­ne ga­le­ri­je, ki bi ime­la ta­kšno okno in raz­gled na par­ki­ri­šče. To me je ce­lo pre­se­ne­ti­lo, kaj­ti na ta­kšnem zi­du, kot je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.