"Raz­tr­ga­lo je vra­ta, okna“

V Uli­ci bra­tov Gre­i­fov v Ma­ri­bo­ru je ek­splo­di­ral plin, po­sle­di­ce so gro­zlji­ve

Vecer - - FRONT PAGE - Ve­sna Lo­vrec

Raz­sut bal­kon v tre­tjem nad­stro­pju blo­ka, na dvo­ri­šču v ra­di­ju pet­de­se­tih me­trov raz­bi­ti­ne ste­kla, ža­lu­zi­je, na par­ki­ri­šču po­ško­do­va­ni av­to­mo­bi­li, pred blo­kom ga­sil­ske in po­li­cij­ske eno­te, eki­pa nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či je oži­vlja­la člo­ve­ka, iz blo­ka so hi­te­li sta­no­val­ci - ta­kšen je bil vče­raj pri­zor v Uli­ci bra­tov Gre­i­fov v Ma­ri­bo­ru, v str­nje­nem na­se­lju, kjer je v blo­ku šte­vil­ka 18 od­je­kni­la stra­šan­ska ek­splo­zi­ja. Ek­splo­di­ral je plin, po­sle­di­ce so gro­zlji­ve.

Dva­in­pet­de­se­tle­tni mo­ški, na­je­mnik sta­no­va­nja, v ka­te­rem se je zgo­di­la ka­ta­stro­fa, je bil vče­raj v kri­tič­nem sta­nju. V Uni­ver­zi­te­tni kli­nič­ni cen­ter Ma­ri­bor so po­leg nje­ga pri­pe­lja­li še tri lju­di, a se je po­ka­za­lo, da se jim ni zgo­di­lo huj­še­ga od laž­jih po­škodb. V sta­no­va­nju v tre­tjem nad­stro­pju, ki ga na­je­ma ne­sreč­ni 52-le­tni A. K., je po­či­lo ob 15.24. Ek­splo­zi­ja, ki so jo sli­ša­li v ki­lo­me­ter od­da­lje­ni osnov­ni šo­li, je bi­la ta­ko si­lo­vi­ta, da je pov­zro­či­la raz­de­ja­nje po ce­lo­tnem blo­ku.

"Raz­tr­ga­lo nam je vra­ta, okna, eva­ku­i­ra­li so ce­lo­ten objekt," so eden čez dru­ge­ga na pri­zo­ri­šču pri­po­ve­do­va­li sta­no­val­ci.

Raz­sut bal­kon v tre­tjem nad­stro­pju blo­ka, na dvo­ri­šču v ra­di­ju pet­de­se­tih me­trov raz­bi­ti­ne ste­kla, ža­lu­zi­je, na par­ki­ri­šču po­ško­do­va­ni av­to­mo­bi­li, pred blo­kom ga­sil­ske in po­li­cij­ske eno­te, eki­pa nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či je oži­vlja­la člo­ve­ka, iz blo­ka so hi­te­li sta­no­val­ci - ta­kšen je bil vče­raj po­pol­dan pri­zor v Uli­ci bra­tov Gre­i­fov v Ma­ri­bo­ru, v str­nje­nem na­se­lju, kjer je v blo­ku šte­vil­ka 18 od­je­kni­la stra­šan­ska ek­splo­zi­ja. Ek­splo­di­ral je plin, po­sle­di­ce so gro­zlji­ve. Dva­in­pet­de­se­tle­tni mo­ški, na­je­mnik sta­no­va­nja, v ka­te­rem se je zgo­di­la ka­ta­stro­fa, je bil vče­raj v kri­tič­nem sta­nju. V Uni­ver­zi­te­tni kli­nič­ni cen­ter Ma­ri­bor so po­leg nje­ga pri­pe­lja­li še tri lju­di, a se je iz­ka­za­lo, da se jim ni zgo­di­lo huj­še­ga od laž­jih po­škodb. V sta­no­va­nju v tre­tjem nad­stro­pju, ki ga na­je­ma ne­sreč­ni 52-le­tni A. K., Ni bil sa­mo blok raz­de­jan, am­pak tu­di oko­li­ca. je po­či­lo ob 15.24. Ek­splo­zi­ja, ki so jo sli­ša­li tu­di v ki­lo­me­ter od­da­lje­ni osnov­ni šo­li, je bi­la ta­ko si­lo­vi­ta, da je pov­zro­či­la raz­de­ja­nje po ce­lo­tnem blo­ku. "Raz­tr­ga­lo nam je vra­ta, okna, eva­ku­i­ra­li so ce­lo­ten objekt," so en čez dru­ge­ga na pri­zo­ri­šču pri­po­ve­do­va­li lju­dje. Če­prav po­li­ci­ja vzro­ka za ka­ta­stro­fo ura­dno ni po­tr­di­la, so sta­no­val­ci pre­pri­ča­ni, da se je ne­sre­ča zgo­di­la po tu­ji kriv­di in ne za­ra­di teh­nič­ne na­pa­ke. Su­mi­jo, da je v ozad­ju sti­ska so­se­da, ki si je do­mnev­no po­sku­šal vze­ti ži­vlje­nje. Iz za­ne­slji­vih vi­rov smo iz­ve­de­li, da so po­ško­do­va­ne­ga 52-le­tni­ka na­šli v ko­pal­ni­ci v ka­di. So­sed­je pa so po­ve­da­li, da vče­raj­šnja ga­sil­ska in­ter­ven­ci­ja za­ra­di 52-le­tni­ka ni bi­la pr­va v tem blo­ku. Prav za­ra­di A. K. so ga­sil­ske si­re­ne v Uli­ci bra­tov Gre­i­fov tu­li­le že pred dve­ma me­se­ce­ma. Ta­krat se je za­kle­nil v sta­no­va­nje, ga­sil­ci so mo­ra­li na si­lo vsto­pi­ti v sta­no­va­nje, se spo­mi­nja­jo so­sed­je. A vče­raj je šlo za las. "Bil sem do­ma, ko je ne­na­do­ma po­či­lo. Zgra­bil sem oba otro­ka, psa je vr­glo pol me­tra v zrak. Re­še­va­li smo se, bal sem se, da lah­ko pri­de še do po­ža­ra, od­hi­te­li na dvo­ri­šče. Ne vem, ka­ko je z dru­gi­mi so­se­di, kdo vse je po­ško­do­van, vi­del sem, da je hu­do po­ško­do­van do­mnev­ni pov­zro­či­telj, saj so ga oži­vlja­li," se je v po­go­vor z na­mi za­ple­tel Bo­štjan Me­ško. Oče dveh šo­lo­ob­ve­znih de­klic ni skri­val, da je je­zen na so­se­da. "Osem­de­set od- stot­kov sta­no­vanj i ma ogre­va­nje na plin," je na glas raz­mi­šljal, ka­kšno sre­čo ima­jo, da se ni kon­ča­lo še slab­še. Z dru­ži­no ži­vi v pri­tli­čju, to­rej tri nad­stro­pje niž­je od sta­no­va­nja, v ka­te­rem je po­či­lo, a je ek­splo­zi­ja po­ško­do­va­la tu­di nje­go­va vho­dna vra­ta in okna, za­to so mu vče­raj sve­to­va­li, naj pre­spi­jo dru­gje. Ni mu pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da nuj­ne stva­ri zlo­ži v po­to­val­ke in pro­si pri­ja­te­lja za po­moč pri pre­no­či­šču. V ka­kšnem sta­nju je nje­gov av­to, ni na­tanč­no ve­del. Od da­leč je vi­del, da je tu­di nje­gov av­to po­ško­do­van, ka­ko hu­do, pa se ni mo­gel pre­pri­ča­ti, ker so ob­mo­čje za­va­ro­va­li in ni mo­gel pri­ti do nje­ga. "Ob­mo­čje oko­li kra­ja ek­splo­zi­je je pri­mer­no za­va­ro­va­no, na­še eki­pe so za­če­le ogled, ta po­te­ka ta­ko zu­naj blo­ka, v ka­te­rem je od­je­kni­la ek­splo­zi­ja, saj so po­ško­do­va­ni tu­di bli­žnji objek­ti, kot v no­tra­njo­sti. O vzro­ku ek­splo­zi­je še ne mo­re­mo ugi­ba­ti. Po­ško­do­va­nih je več sta­no­vanj, s pri­stoj­ni­mi služ­ba­mi išče­mo re­ši­tve za na­me­sti­tev sta­no­val­cev, ki ne bo­do mo­gli pre­no­či­ti v svo­jih sta­no­va­njih, ne­kaj pa se jih bo v svo­ja sta­no­va­nja lah­ko vr­ni­lo že no­coj, saj so var­na," je na pri­zo­ri­šču ek­splo­zi­je si­no­či iz­ja­vil Bo­jan Ki­tel s Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ri­bor. O su­mu, da je šlo za po­skus sa­mo­mo­ra, je bi­lo po nje­go­vih be­se­dah vče­raj pre­na­glo go­vo­ri­ti, je pa po­tr­dil, da tu­di pre­i­sko­val­ci do­mne­va­jo, da je ek­splo­di­ra­lo po tu­ji kriv­di, saj je de­jal, da pre­i­ska­va po­te­ka v sme­ri ka­zni­ve­ga de­ja­nja pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Po­či­lo je v sta­no­va­nju v tre­tjem nad­stro­pju blo­ka v Uli­ci bra­tov Gre­i­fov 18. "Po pr­vi oce­ni je naj­manj 15 sta­no­vanj uni­če­nih. Objekt sam - ste­ne in kon­struk­ci­ja - ni to­li­ko po­ško­do­van, sta­no­va­nje, v ka­te­rem je ek­splo­di­ra­lo, pa je po­pol­no­ma uni­če­no," je de­jal po­velj­nik Ga­sil­ske bri­ga­de Ma­ri­bor Pri­mož Osoj­nik. Po nje­go­vih be­se­dah je v sta­no­va­nju, kjer je ek­splo­di­ra­lo, iz­bruh­nil tu­di po­žar, ki so ga po­klic­ni in pro­sto­volj­ni ga­sil­ci hi­tro po­ga­si­li, za tem pa pre­gle­da­li sta­no­va­nja in jih pre­zra­či­li. V Uni­ver­zi­te­tni kli­nič­ni cen­ter Ma­ri­bor so po­leg hu­do po­ško­do­va­ne­ga 52-le­tne­ga mo­ške­ga, ki je bil v sta­no­va­nju, ko je ek­splo­di­ra­lo, pri­pe­lja­li še tri lju­di. Ur­gen­tni zdrav­nik Igor Go­ri­čan je za Ve­čer po­ve­dal, da so se v UKC Ma­ri­bor v tre­nut­ku, ko jih je do­se­gla vest o po­ten­ci­al­no hu­di ne­sre­či, pri­mer­no pri­pra­vi­li. Več ur­gen­tnih zdrav­ni­kov in ki­rur­gov, ki se jim je de­lov­ni dan iz­te­kal, so za­dr­ža­li v pri­pra­vlje­no­sti in or­ga­ni­zi­ra­li re­a­ni­ma­cij­ske eki­pe. Ra­zen hu­do po­ško­do­va­ne­ga mo­ške­ga, ka­te­re­ga sta­nje je bi­lo vče­raj kri­tič­no, so dru­ge po­ško­do­va­ne oskr­be­li am­bu­lan­tno - po­škod­be so bi­le laž­je - in so že vče­raj lah­ko od­šli do­mov.

Fo­to: Igor NA­PAST

Ek­splo­zi­ja je pov­zro­či­la stra­šan­sko raz­de­ja­nje, ne sa­mo v sta­no­vanj­skem blo­ku, am­pak tu­di zu­naj nje­ga.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.