De­ske po­spra­vlja­jo, sle­di­jo še te­me­lji?

Grad­be­ni in­špek­tor naj bi zno­va od­lo­čil, da bo tre­ba oder na Dra­vi po­ru­ši­ti

Vecer - - FRONT PAGE -

Te dni pod­je­tje Ad­tech, ki ga je Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor (MOM) na raz­pi­su iz­bra­la za po­sta­vi­tev od­ra na Dra­vi, raz­sta­vlja le­se­ni del od­ra in ga pri­pra­vlja na skla­di­šče­nje. Za­ra­di del je Ni­grad ob od­ru na Len­tu po­sta­vil del­no za­po­ro ploč­ni­ka in par­ki­ri­šča "za po­tre­be iz­ved­be de­mon­ta­že od­ra". Na­to ga bo­do pre­pe­lja­li na po­kri­to lo­ka­ci­jo, ki jo bo za­go­to­vi­lo pod­je­tje Tink, so nam spo­ro­či­li z ob­či­ne.

De­mon­ta­ža in pre­voz do skla­di­šča bo­sta ob­či­no sta­la 36.000 evrov, skla­di­šče­nje še do­da­tnih 6000 evrov - gre za ne­to zne­ske. Okrog 300.000 evrov vre­dni oder pa bo­do spo­mla­di na­to zno­va po­sta­vi­li. Za no­vih 36.000 evrov ne­to, so po­ve­da­li na MOM. A

Med­tem ko Bo­jan Kir­biš, ki ob­či­no Star­še vo­di za­dnjih osem let, na prej­šnjih lo­kal­nih vo­li­tvah ni imel pro­ti­kan­di­da­ta, se to­krat po­leg nje­ga za me­sto pr­ve­ga v ob­či­ni po­te­gu­je­ta še Stan­ko Gre­i­fo­ner in Do­men Maj­cen, oba ob­čin­ska sve­tni­ka, ki kan­di­di­ra­ta s pod­po­ro vo­liv­cev. Žal na BK TV svo­jih idej s Kir­bi­šem ni­sta mo­gla so­o­či­ti, saj se je ak­tu­al­ni žu­pan so­o­če­nju iz­o­gnil in ta­ko vo­liv­ce pri­kraj­šal za mo­žnost pri­mer­ja­ve nji­ho­vih pro­gra­mov in po­gle­dov na to, ka­ko ob­či­no upra­vlja­ti v pri­ho­dnje. Kir­biš je ta­ko ce­lo edi­ni med vse­mi žu­pan­ski­mi kan­di­da­ti v kar 23 ob­či­nah, ki je za­vr­nil jav­no so­o­če­nje na BK TV. Šte­vi­lo pre­bi­val­cev: 4065 Po­vr­ši­na: 34 km2 Za­dol­že­nost na pre­bi­val­ca: 0 evrov

Sto­pnja brez­po­sel­no­sti: 8,8 % Pov­preč­na pla­ča: 1353,33 evra Pov­preč­na sta­rost: 43,8 le­ta ce­na bi ute­gni­la bi­ti še viš­ja. Po na­ših ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah naj bi bi­la v krat­kem zna­na od­lo­či­tev grad­be­ne­ga in­špek­tor­ja Sti­pa­na Mu­dra­ži­je, ki je po­le­ti oder ozna­čil kot čr­no gra­dnjo in pre­po­ve­dal nje­go­vo upo­ra­bo. Oce­nil je na­mreč, da je par­ter od­ra po- sta­vljen ne­le­gal­no, ker zanj ni­so ime­li grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja. Te­daj je na­lo­žil ob­či­ni, da ga mo­ra na svo­je stro­ške od­stra­ni­ti in vzpo­sta­vi­ti prej­šnje sta­nje v za­li­vu vzho­dno od Vo­dne­ga stol­pa.

Da sta se za kan­di­da­tu­ro od­lo­či­la, ker je prav, da ima­jo vo­liv­ci iz­bi­ro, sta po­ve­da­la Kir­bi­še­va tek­me­ca. Kan­di­da­ta si­cer ve­čjih raz­lik v po­gle­dih na ob­či­no ni­ma­ta. Stri­nja­ta se, da je žu­pan pre­ma­lo na­re­dil na po­dro­čju sta­no­vanj­ske po­li­ti­ke, kar se ka­že v od­se­lje­va­nju lju­di iz ob­či­ne. "Ni ustva­ril po­go­jev, da bi lah­ko in­ve­sti­tor­ji gra­di­li sta­no­vanj­ske eno­te. Ni bi­lo do­volj ze­mljišč," je pro­blem iz­po­sta­vil Gre­i­fo­ner. "Ni po­ve­zal vseh ak­ter­jev, la­stni­kov ze­mljišč in in­ve­sti­tor­jev, da bi sku­paj do­lo­či­li pri­mer­ne kra­je za iz­gra­dnjo," pa do­dal Maj­cen. De­lav­ci pod­je­tja Ad­tech raz­sta­vlja­jo le­se­ni del od­ra in ga pri­pra­vlja­jo na skla­di­šče­nje.

Ob­či­na se je na od­lo­či­tev in­špek­tor­ja pri­to­ži­la, saj jim je Uprav­na eno­ta Ma­ri­bor iz­da­la sklep, v ka­te­rem pi­še, da grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja za oder ne po­tre­bu­je­jo. Dr­žav­ni in­špek­to­rat za oko­lje in pro­stor pa je kot dru­go­sto­penj­ski or­gan na­to od­pra­vil od­loč­bo in za­de­vo vr­nil na pr­vo sto­pnjo, to­rej Mu­dra­ži­ji, v po­nov­no od­lo­ča­nje. Ta naj bi se po na­ših po­dat­kih v dru­go od­lo­čil ena­ko - da bo ob­či­na to­rej oder mo­ra­la od­stra­ni­ti. Zra­ven le­se­ne­ga de­la, ki ga bo­do čez zi­mo skla­di­šči­li, to­rej tu­di po­sta­vlje­ne te­melj­ne stol­pe.

S po­sta­vi­tvi­jo "stal­ne­ga od­ra" na Dra­vi, ki ga je la­ni po­le­ti odo­bril me­stni svet in so ga uspe­li po­sta­vi­ti tik pred pri­čet­kom Fe­sti­va­la Lent, se je si­cer od­pr­lo tu­di vpra­ša­nje o upra­vlja­nju od­ra in vse­bin, ki bi lah­ko bi­le na njem po­leg pro­gra­ma Fe­sti­va­la Lent. Na ob­či­ni so ma­ja na­ro­či­li štu­di­jo, v ka­te­ri naj bi to pred­vi­de­li, a do po­le­tja še ni bi­la iz­de­la­na in oder je - z iz­je­mo gve­ril­ske ak­ci­je Gla­su pod­ze­mlja in sku­pi­ne Sta­ri pes - sa­me­val.

Zdaj, pra­vi­jo na ob­či­ni, je štu­di­ja iz­de­la­na. In ka­kšna bo to­rej od­lo­či­tev? "Pred­vi­de­va lo­če­na de­la za teh­nič­no upra­vlja­nje od­ra (skla­di­šče­nje, mon­ta­ža, de­mon­ta­ža in tran­sport) in vse­bin­sko - pro­gram­sko upra­vlja­nje, kjer pred­vi­de­va raz­pis za pro­gra­me za vsa­ko le­to po­se­bej," so nam spo­ro­či­li z ma­ri­bor­ske ob­či­ne.

Oba sta kot pri­o­ri­te­to iz­po­sta­vi­la tu­di in­du­strij­sko co­no v Zla­to­li­čju. "Ob­či­na lah­ko pri­do­bi 900 ti­soč evrov EU-sred­stev, a smo za­en­krat spre­je­li sa­mo OPPN, ne pa tu­di DIIP. Tre­ba bo bi­ti bolj ak­ti­ven," je me­nil Maj­cen. Da je co­no tre­ba čim prej ko­mu­nal­no opre­mi­ti, pred­nost v njej pa naj bi do­bi­la do­ma­ča pod­je­tja, pa je do­dal Gre­i­fo­ner: "Gle­de na to, da šte­vi­lo pre­bi­val­cev pa­da, je in­du­strij­ska co­na ena od pri­lo­žno­sti, ka­ko v pro­ra­čun z NUSZ pri­pe­lja­ti več de­nar­ja."

Da ob­či­na de­lu­je iz­gu­blje­no tu­di pri pre­no­vah cest, sta se stri­nja­la kan­di­da­ta, za­to ni­sta pre­se­ne­če­na,

Vseh 18 žu­pan­skih kan­di­da­tov smo vpra­ša­li, ali bi v na­sle­dnjem man­da­tu ohra­ni­li oder na Dra­vi, kot ga ima­mo, ali bi po­i­ska­li dru­gač­no re­ši­tev. Od­go­vo­ri­li so vsi ra­zen An­dre­ja Ši­ška (Ze­di­nje­na Slo­ve­ni­ja) in Ale­ksan­dra Ka­me­ni­ka (Stran­ka Ale­ksan­dra Ka­me­ni­ka).

Rok Za­lar ( Ze­le­ni Slo­ve­ni­je): "Gle­de od­ra gre za ti­pič­no dvo­u­mje in sla­bo ra­zu­me­va­nje, za­to se gle­de te­ga tre­nu­tno ne bi že­lel opre­de­lje­va­ti."

Franc Kan­gler (NLS): "Oder na Dra­vi je pro­jekt, ki naj­prej po­tre­bu­je traj­no­stno ja­sno vse­bi­no, plan do­god­kov, pri­re­di­tev, na­to pre­dla­ga­ne­ga vzdr­že­val­ca in upra­vljav­ca; še­le po pre­dlo­gu vse­ga prej na­šte­te­ga se lah­ko raz­mi­šlja o stal­nem od­ru na Dra­vi."

Igor Ju­ri­šič (Stran­ka mla­dih - Ze­le­ni Evro­pe): "Oder na Dra­vi je odlič­na re­ši­tev in ga na­me­ra­va­mo ohra­ni­ti."

Zden­ko Vin­kov (SSN): "Oder naj sto­ji, da ne me­če­mo de­nar­ja proč."

Vla­do Še­ga (Le­vi­ca): "Tež­ko bi po­de­ska­ne­mu za­li­vu re­kli 'oder'. To je ti­pi­čen pri­mer, ka­ko se in­ve­sti­ci­je naj ne bi vo­di­le. V za­dnjem tre­nut­ku, pre­dra­go, brez vi­zi­je, brez vse­bi­ne, sti­hij­sko, ne­e­stet­sko, ne­traj­no­stno ... še en ne­do­mi­seln žu­pan­ski spo­me­nik."

Me­li­ta Pe­te­lin (sku­pi­na vo­liv­cev): "Oder je po od­loč­bi grad­be­ne­ga in­špek­tor­ja čr­na gra­dnja, zo­per ka­te­ro je od­re­dil od­stra­ni­tev. Po­ča­ka­ti bo tre­ba na od­lo­či­tev mi­ni­str­stva za oko­lje in pro­stor, ki re­šu­je pri­tož­bo MOM."

(NSi): "Oder na Dra­vi mo­ra bi­ti pred­vsem ustre­zen za pri­re­di­tve in hkra­ti mo­ra bi­ti ab­so­lu­tno va­ren za gle­dal­ce in na­sto­pa­jo­če, za kar pa mo­ra ime­ti opra­vlje­ne vse po­treb­ne me­ri­tve in pri­do­blje­na vsa po­treb­na so­glas­ja in do­vo­lje­nja."

Sa­ša Ar­se­no­vič (SMC): "Oder je brez stal­ne vse­bi­ne, de­ja­ven le v ča­su Fe­sti­va­la Lent in v ta­kšni obli­ki ni­ma smi­sla. Oder mo­ra bi­ti na re­ko po­sta­vljen ta­ko, da bo­do na­sto­pa­jo­či in obi­sko­val­ci ve­de­li, da ima­mo oder na Dra­vi in ne oder v za­li­vu."

Alen­ka Iskra (SD): "Naj­prej mo­ra­mo ugo­to­vi­ti, ali je oder po­sta­vljen le­gal­no ali ni. Po­nov­no smo pri­ča, ko je ob­či­na pri­sto­pi­la k in­ve­sti­ci­ji brez pred­ho­dno iz­de­la­ne­ga vse­bin­ske­ga na­čr­ta."

Igor Do­manj­ko (Li­sta no­vi­nar­ja Bo­ja­na Po­žar­ja): "Da."

Bo­rut Am­bro­žič (SMSR): "Oder na Dra­vi naj osta­ne, a naj ne bo na­me­njen le po­le­tne­mu Len­tu za dva te­dna."

Jo­sip Ro­tar (Li­sta ko­le­sar­jev in pe­šcev): "Oder na Dra­vi je tre­nu­tno v fa­zi pol­iz­del­ka. Tre­ba ga je nad­gra­di­ti ta­ko v teh­nič­nem kot pro­gram­skem smi­slu, ga od­pre­ti za raz­lič­ne vse­bi­ne in ga po­ve­za­ti v ce­lo­sten kon­cept Ume­tni­ške če­tr­ti Lent."

Uroš Pri­kl (De­sus): "Upam, da se bo iz­ka­za­lo, da je po­sta­vi­tev od­ra sploh za­ko­ni­ta. Vpri­čo iz­je­mno vi­so­kih, in to vsa­ko­le­tnih stro­škov mon­ta­že, de­mon­ta­že in skla­di­šče­nja je tre­ba pro­u­či­ti, ali ob­sta­ja mo­re­bi­tna al­ter­na­tiv­na, ce­nov­no učin­ko­vi­tej­ša re­ši­tev."

Li­di­ja Div­jak Mir­nik (sku­pi­na vo­liv­cev): "Tre­ba je na­re­di­ti raz­pis za iz­va­jal­ce, da se bo­do na njem od­vi­ja­li pro­gra­mi in raz­lič­ni pro­jek­ti. Če smo že ta pon­ton po­sta­vi­li."

Ma­tic Ma­tja­šič (Li­sta mla­dih. Po­ve­zu­je­mo): "Mi­sli­te ti­sti ne­e­stet­ski in tre­nu­tno tu­di ne­u­po­ra­ben kos le­sa, ki zgle­da, kot da je nek­do ob gra­dnji po­za­bil od­mon­ti­ra­ti mon­ta­žni grad­be­ni oder? Za ve­li­ko manj de­nar­ja, kot je stal ta oder (sku­paj s ka­zni­mi), ga bo­mo nad­gra­di­li v lep­ši in pred­vsem upo­ra­ben oder."

(sku­pi­na vo­liv­cev): "Ko­nec ko­le­dar­ske­ga le­ta ozi­ro­ma v za­čet­ku le­ta bo pri­pra­vljen raz­pis ozi­ro­ma jav­ni po­ziv, ki bo vo­den na MO Ma­ri­bor, za iz­va­jal­ce, ki bo­do že­le­li na­sto­pa­ti na od­ru. Čez zi­mo bo oder skla­di­ščen." (pa) da se je za­lo­mi­lo pri gra­dnji ce­ste sko­zi Brun­švik in gra­dnji ce­ste med Mar­je­to in Lo­ko. "Gre za glav­no ce­sto, pa se ploč­ni­kov, ko se je as­fal­ti­ra­la ce­sta, ni ure­di­lo," je bil kri­ti­čen Maj­cen. "Na­me­sto da bi se lo­ti­li od­se­kov, ki so var­no­stno pro­ble­ma­tič­ni ali do­tra­ja­ni, so se de­la­le ne­ka­te­re po­ve­zo­val­ne ce­ste. Tre­ba bi bi­lo ure­di­ti vpa­dni­ce, naj­bolj pro­me­tna kri­ži­šča in ko­le­sar­ske ste­ze," je do­dal Gre­i­fo­ner, a pri­znal, da je ob­či­na v tem ob­do­bju za­klju­či­la ve­lik pro­jekt So­o­če­nja žu­pan­skih kan­di­da­tov ob­či­ne Star­še sta se na BK TV ude­le­ži­la sa­mo Do­men Maj­cen (le­vo) in Stan­ko Gre­i­fo­ner, ak­tu­al­ni žu­pan Bo­jan Kir­biš se mu je iz­o­gnil.

ka­na­li­za­ci­je, za­to je de­nar­ja za ce­ste zmanj­ko­va­lo. Kot je še po­ve­dal Gre­i­fo­ner, se stri­nja tu­di s po­bu­do ob­ča­nov, da se hi­trost na ce­sti od Lo­ke do Zla­to­li­čja zvi­ša s 50 ki­lo­me­trov na uro na 70.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.