O di­rek­tor­ju bo­do od­lo­ča­li zno­va

Za­ple­ti z me­nja­vo na vr­hu celj­ske bol­ni­šni­ce se na­da­lju­je­jo

Vecer - - FRONT PAGE - Sklep sve­ta za­vo­da SBC ne­za­ko­nit Raz­pi­sna ko­mi­si­ja od­lo­či­tev spre­je­la s pre­gla­so­va­njem Bol­ni­šni­ca se bo pri­to­ži­la

Celj­sko de­lov­no so­di­šče je ne­prav­no­moč­no od­lo­či­lo, da je bi­la iz­lo­či­tev Bran­ka Ga­brov­ca s se­zna­ma kan­di­da­tov za po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce ne­za­ko­ni­ta.

Zgod­ba o iz­vo­li­tvi po­slov­ne di­rek­to­ri­ce celj­ske bol­ni­šni­ce mag. Mar­ga­re­te Gu­ček Za­ko­šek na se­ji sve­ta za­vo­da (SZ) celj­ske bol­ni­šni­ce 5. fe­bru­ar­ja le­tos je z od­lo­či­tvi­jo celj­ske­ga de­lov­ne­ga so­di­šča do­bi­la no­vo po­glav­je. Ome­nje­no so­di­šče je na­mreč ne­prav­no­moč­no ugo­di­lo tož­bi ne­so­je­ne­ga kan­di­da­ta za po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja dr. Bran­ka Ga­brov­ca, ki ga je raz­pi­sna ko­mi­si­ja sve­ta za­vo­da celj­ske bol­ni­šni­ce 5. fe­bru­ar­ja iz­lo­či­la s se­zna­ma kan­di­da­tov za di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce, ker da ni­ma do­volj let vod­stve­nih iz­ku­šenj (pet). Ga­bro­vec je za­ra­di ta­kšne od­lo­či­tve vlo­žil tož­bo na de­lov­no so­di­šče. Tr­dil je, da je bi­la nje­go­va iz­lo­či­tev ne­za­ko­ni­ta in da ima do­volj vod­stve­nih iz­ku­šenj. De­lov­no so­di­šče je raz­so­di­lo, da je sklep sve­ta za­vo­da SBC o ime­no­va­nju Gu­ček Za­ko­ško­ve za di­rek­to­ri-

Zdaj je do­konč­no - li­sta Od­pr­to Ce­lje ne bo mo­gla so­de­lo­va­ti na lo­kal­nih vo­li­tvah, ker so pri ime­nu pre­dla­ga­te­lja vztra­ja­li pri na­pi­su Od­pr­to Ce­lje, ne pa pri na­pi­su Franc Pu­sar in sku­pi­na vo­liv­cev Od­pr­to Ce­lje. Iz­je­ma je le nji­hov kan­di­dat za žu­pa­na San­di Sen­del­bah, pri ka­te­rem je bil pre­dla­ga­telj for­mal­no pra­vil­no na­pi­san. Po­tem ko jim je pri­tož­bo za­vr­ni­lo celj­sko uprav­no so­di­šče, so po­dob­no sto­ri­li še na ustav­nem so­di­šču. Le da tu pri­tož­be sploh ni­so spre­je­li v obrav­na­vo, je po­ja­snil Sen­del­bah. Za­kaj, na­tanč- co SBC ne­za­ko­nit in se raz­ve­lja­vi, ob tem pa spre­je­lo od­lo­či­tev, da je svet za­vo­da bol­ni­šni­ce dol­žan po­nov­no od­lo­ča­ti o ime­no­va­nju po­slov­ne di­rek­to­ri­ce. So­di­šče na­mreč me­ni, da ome­nje­ni kan­di­dat iz­pol­nju­je po­go­je za di­rek­tor­ja celj­ske bol­ni­šni­ce.

Do­ka­zni po­sto­pek je po­ka­zal, kar so po­tr­di­le li­sti­ne v spi­su, da gle­de na spre­mem­be sta­tu­ta v bol­ni­šni­ci Ce­lje, do ka­te­rih je pri­šlo mar­ca 2017, di­rek­tor­ja ime­nu­je in raz­re­šu­je svet za­vo­da s so­glas­jem pri­stoj­ne­ga mi­ni­str­stva. V pri­stoj­no­sti raz­pi­sne ko­mi­si­je sve­ta za­vo­da bol­ni­šni­ce je ta­ko zgolj pre­ver­ja­nje pri­ja­vlje­nih kan­di­da­tov in po­ro­ča­nje o tem sve­tu za­vo­da, ki iz­ključ­no spre­je­ma od­lo­či­tve gle­de iz­pol­nje­va­nja po­go­jev po­sa­me­znih kan­di­da­tov. So­di­šče je ob tem tu­di pri­tr­di­lo Ga­brov­cu v nje­go­vi tož­bi, da je raz­pi­sna ko­mi­si­ja ob nje­go­vi iz­lo­či­tvi rav­na­la v na­spro­tju z do­loč­bo po­slov­ni­ka in s tem ne­za­ko­ni­to. Po­sle­dič­no pa je ta­kšna od­lo­či­tev vpli­va­la na ne­za­ko­ni­to od­lo­či­tev sve­ta za­vo­da gle­de ime­no­va­nja po­slov­ne- no sploh ne ve­do, saj ob­ra­zlo­ži­tve ni, do­da­ja­jo. "Ka­ko lah­ko ustav­no so­di­šče za­ni­ka vso svo­jo do­se­da­njo pra­kso, iz­ni­či iz­ra­že­no vo­ljo več kot ti­soč lju­di po ak­tiv­ni in pa­siv­ni vo­lil­ni pra­vi­ci, ko pa je iz­da­lo od­loč­bo o iz­pu­sti­tvi prav­no­moč­no ob­so­je­ne­ga kan­di­da­ta s pre­sta­ja­nja za­por­ne ka­zni za vo­li­tve, da ne bi bi­la kr­še­na vo­lil­na pra­vi­ca in da bi bi­le te vo­li­tve fer. Ra­zu­mi, kdor lah­ko. Naj­laž­je je po­i­ska­ti for­mal­ni ra­zlog, kot pa raz­la­ga­ti in ute­me­lje­va­ti, za­kaj je celj­skim vo­liv­kam in vo­liv­cem kra­te­na vo­lil­na pra­vi­ca. Ško­da je za nas ne­po­vra­tna. ga di­rek­tor­ja. So­di­šče je za­to za­ra­di teh kr­ši­tev sve­tu za­vo­da celj­ske bol­ni­šni­ce na­lo­ži­lo, da po­nov­no od­lo­ča o ime­no­va­nju di­rek­tor­ja. Za­de­ve so se za­ple­tle pri tri­član­ski raz­pi­sni ko­mi­si­ji. Raz­pi­sna ko­mi­si­ja je na svo­ji se­ji 31. ja­nu­ar­ja spr­va spre­je­la sklep, da naj gle­de ome­nje­ne­ga kan­di­da­ta in nji­ho­ve­ga iz­pol­nje­va­nja po­go­jev od­lo­či svet za­vo­da. A je na­to pred­se­dni­ca raz­pi­sne ko­mi­si­je mag. Bar­ba­ra Ti­selj na se­ji raz­pi­sne ko­mi­si­je, ki je bi­la na dan, ko je o no­vi di­rek­to­ri­ci od­lo­čal svet za­vo­da ( 5. fe­bru­ar­ja, op. p.), pred­sta­vi­la prav­no mne­nje zdra­vstve­ne­ga mi­ni­str­stva, v ka­te­rem je bi­lo za­pi­sa­no, da Ga­bro­vec ne iz­pol­nju­je pred­pi­sa­nih raz­pi­snih po­go­jev za di­rek­tor­ja. Za­to je raz­pi­sna ko­mi­si­ja spre­je­la sklep o iz­lo­či­tvi Ga­brov­ca s se­zna­ma kan­di­da­tov. Za­to se bo­mo pri­to­ži­li na evrop­sko so­di­šče in s tem jav­no po­ka­za­li na mo­čvir­je ne­pra­vil­no­sti v po­stop­kih ob­čin­ske vo­lil­ne ko­mi­si­je, od uprav­ne­ga so­di­šča do ustav­ne­ga so­di­šča."

Ob tem je Sen­del­bah do­dal še, da se je pod od­loč­bo pod­pi­sa­la nek­da­nja Ce­ljan­ka dr. Špel­ca Me­žnar. "Po ana­li­zi prav­ne­ga po­zna­val­ca dr. Ju­ri­ja To­pla­ka ta so­dni­ca v 91 od­stot­kih gla­su­je za za­vr­ni­tev pri­tož­be. Oči­tno smo ime­li ma­lo mo­žno­sti. Na dru­gi stra­ni pa ima­mo kan­di­da­ta, ki se spre­ha­ja po vseh mo­žnih ro­bo­vih, od ime­na li­ste do na­je­ma­nja po­slov­nih pro­sto­rov, upo­ra­be jum­bo pla­ka­tov, ni­ma vo­lil­ne­ga pro­gra­ma, ker še po 20 le­tih te­sti­ra Ce­ljan­ke in Ce­lja­ne, kaj bi ra­di." Med­tem ko je Sen­del­bah vse to raz­la­gal no­vi­nar­jem, pa je z ob­či­ne pri­le­te­lo spo­ro­či­lo za jav­nost, da so rav­no vče­raj do­pol­dne v Ce­lju go­sti­li slo­ven­ske in av­strij­ske ustav­ne so­dni­ke in so­dni­ce, med nji­mi tu­di ome­nje­no dr. Me­žnar­je­vo.

"Dej­stvo je, da smo na teh vo­li­tvah pri­kraj­ša­ni. A to ne po­me­ni, da je Od­pr­to Ce­lje do­konč­no za­pr­to," do­da­ja član ci­vil­ne­ga zdru­že­nja Od­pr­to Ce­lje in oči­tno z od­lo­či­tvi­jo so­di­šča po no­vem nek­da­nji kan­di­dat za sve­tni­ka Jan­ko Šo­par. "Vsi, ki smo šli v to zgod­bo, ve­mo, da je glav­na ovi­ra za do­se­go ci­ljev za spre­mem­be v Ce­lju se­da­nji žu­pan. Da je spo­ren nje­gov 20-le­tni na­čin žu­pa­no­va­nja, za­to je bi­la eden glav­nih krat­ko­roč­nih ci­ljev za spre­mem­bo sta­nja v Ce­lju iz­vo­li­tev no­ve­ga žu­pa­na. Na tem ci­lju vztra­ja­mo." (rp)

Kot se je iz­ka­za­lo na so­di­šču, pa raz­pi­sna ko­mi­si­ja gle­de nje­go­ve iz­lo­či­tve ni bi­la eno­tna. Ob tem je član ko­mi­si­je Ma­tej Ve­len­šek kot pri­ča na so­di­šču po­ve­dal, da je Ti­slje­va na se­jo raz­pi­sne ko­mi­si­je 5. fe­bru­ar­ja pri­ne­sla že pred­ho­dno iz­de­la­ni za­pi­snik, v ka­te­rem je bil že vna­prej za­pi­san sklep, da je raz­pi­sa­na ko­mi­si­ja od­lo­či­la, da Ga­bro­vec ne iz­pol­nju­je raz­pi­snih po­go­jev in da se ga iz­lo­či s se­zna­ma kan­di­da­tov za po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce.

Po na­po­ve­dih me­te­o­ro­lo­gov bo še­le po vo­li­tvah v Slo­ve­ni­jo pri­šla ča­su pri­mer­na ohla­di­tev. To ne­de­ljo bo ta­ko pred­vi­do­ma čez dan 15 sto­pinj Cel­zi­ja, noč­ne tem­pe­ra­tu­re pa se še tu­di ne bo­do bli­ža­le le­di­šču. A v Ve­le­nju vse­e­no rav­no na Mar­ti­no­vo ne­de­ljo od­pi­ra­jo dr­sal­no se­zo­no. Pri­bli­žno v is­tem ob­do­bju, to­rej še v pr­vi po­lo­vi­ci no­vem­bra, so jo od­pr­li tu­di la­ni.

Ob­či­na bo za po­sta­vi­tev dr­sa­li­šča in nje­go­vo obra­to­va­nje na­me­ni­la 45 ti­soč evrov, dr­sa­nje pa bo, kot že vsa le­ta, brez­plač­no. Dr­sa­ti bo mo­go­če Iz od­ve­tni­ške druž­be Zdol­šek, ki za­sto­pa bol­ni­šni­co, so nam po­sre­do­va­li pi­sni od­go­vor na sod­bo. "So­di­šče je za­vr­glo tož­be­ni zah­te­vek v de­lu, v ka­te­rem je Ga­bro­vec za­tr­je­val iz­pol­nje­va­nje raz­pi­snih po­go­jev za di­rek­tor­ja SBC, in iz­pol­nje­va­nja po­go­jev s stra­ni to­žni­ka ni ugo­ta­vlja­lo. To­že­na stran­ka je v po­stop­ku do­ka­za­la, da to­žnik v re­sni­ci ni iz­pol­nje­val po­go­jev za de­lov­no me­sto di­rek­tor­ja. Za­to me­ni­mo, da od­lo­či­tev o nje­go­vi iz­lo­či­tvi iz po­stop­ka ni mo­gla bi­ti ne­pra­vil­na ozi­ro­ma ne­za­ko­ni­ta ne gle­de na to, ka­te­ri or­gan je o tem od­lo­čil, saj bi ena­ko od­lo­či­tev mo­ral spre­je­ti tu­di svet SBC. Me­ni­mo, da je bi­la za spre­jem od­lo­či­tve o iz­pol­nje­va­nju po­go­jev pri­stoj­na raz­pi­sna ko­mi­si­ja in da v nje­nem de­lo­va­nju ni bi­lo ne­pra­vil­no­sti. Za­to oce­nju­je­mo, da je od­lo­či­tev so­di­šča ne­pra­vil­na in ne­za­ko­ni­ta. Na sod­bo se bo­mo za­to pri­to­ži­li," je med dru­gim za­pi­sal v svo­jem od­go­vo­ru od­ve­tnik Sto­jan Zdol­šek. vsak dan od 9. do 13. ure, ob po­ne­delj­kih, sre­dah in če­trt­kih od 15. do 19. ure, ob so­bo­tah od 14. do 22. ure ter ob ne­de­ljah od 14. do 18. ure.

Dr­sa­li­šče Ve­le­nje, ki ga je v lan­ski se­zo­ni obi­ska­lo kar 26 ti­soč dr­sal­cev, upra­vlja Jav­ni za­vod Rde­ča dvo­ra­na, za de­lo­va­nje skr­bi Ho­kej­ski klub Ve­le­nje, go­stin­ski del pa bo pre­vzel Za­vod eMCe plac. (rp)

Dr­sa­li­šče v Ve­le­nju od­pi­ra­jo že to ne­de­ljo.

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

V celj­ski bol­ni­šni­ci se je po od­lo­či­tvi de­lov­ne­ga so­di­šča zno­va za­ple­tlo gle­de iz­bi­re po­slov­ne di­rek­to­ri­ce.

Fo­to: Roz­ma­ri PE­TEK

San­di Sen­del­bah in ož­ja eki­pa Od­pr­te­ga Ce­lja

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.