Pre­vze­mu Pro Plu­sa sla­bo ka­že

Ugo­to­vi­tve agen­ci­je za var­stvo kon­ku­ren­ce na­ka­zu­je­jo, da pre­vze­ma me­dij­ske druž­be Pro plus agen­ci­ja ne bo do­vo­li­la. Od­zva­li so se tu­di pri pre­vze­mni­ku, sku­pi­ni Uni­ted Gro­up

Vecer - - FRONT PAGE - Kul­tur­no mi­ni­str­stvo se je raz­gla­si­lo za ne­pri­stoj­no Vse več ne­go­to­vo­sti v druž­bi Pro plus

Ugo­to­vi­tve agen­ci­je za var­stvo kon­ku­ren­ce na­ka­zu­je­jo, da pre­vze­ma me­dij­ske druž­be Pro Plus ne bo do­vo­li­la.

Za funk­ci­o­nal­no opre­mo slo­ven­ske­ga pro­i­zva­jal­ca, s ka­te­ro je mo­go­če del­no ali v ce­lo­ti opre­mi­ti hi­šo ali sta­no­va­nje, je ure­dni­štvo re­vi­je Naš dom na vče­raj­šnji otvo­ri­tvi po­hi­štve­ne­ga sej­ma Am­bi­ent Lju­blja­na in sej­ma Dom plus z zla­to pla­ke­to za vho­dna vra­ta iz se­ri­je Exclu­siv 3d na­gra­di­lo pod­je­tje Ino­therm, d.o.o., iz Pri­go­ri­ce. Zla­to pla­ke­to je v ime­nu pod­je­tja pre­jel Bo­jan La­vrič. Na­gra­je­na vra­ta je obli­ko­val An­ton Šenk iz Ino­ther­ma, nji­ho­va po­seb­nost pa je, da po­leg tr­dno­sti in izo­la­tiv­no­sti za­ra­di kom­bi­na­ci­je ma­te­ri­a­lov in va­lo­vi­te­ga alu­mi­ni­ja v imi­ta­ci­ji le­sa po­nu­ja­jo edin­stven konč­ni vi­dez. To je bi­la že ju­bi­lej­na 50. po­de­li­tev zla­te pla­ke­te, ki je naj­sta­rej­še pri­zna­nje v po­hi­štve­ni stro­ki. Na naj­po­memb­nej­šem po­hi­štve­nem do­god­ku v re­gi­ji bo Naš dom s svo­ji­mi ak­tiv­nost­mi pri­so­ten vse do ne­de­lje, ko bo­sta sej­ma za­pr­la vra­ta. ( jm) V Pro Plu­su ne­str­pno ča­ka­jo na no­ve­ga la­stni­ka.

Do­bro le­to dni po tem, ko je pre­vzem me­dij­ske druž­be Pro plus, te­žak oko­li 230 mi­li­jo­nov evrov, pod drob­no­gled vze­la agen­ci­ja za var­stvo kon­ku­ren­ce, se je od­mev­ni po­sto­pek ven­dar­le pre­ma­knil v skle­pni del od­lo­ča­nja. Agen­ci­ja je na­mreč ko­nec ok­to­bra iz­da­la pov­ze­tek re­le­van­tnih dej­stev ( PRD), ki je na­me­njen se­zna­ni­tvi pri­gla­si­te­lja kon­cen­tra­ci­je z od­lo­čil­ni­mi dej­stvi in do­ka­zi, na ka­te­re agen­ci­ja opi­ra svo­jo na­me­ro o iz­da­ji od­loč­be o ne­skla­dno­sti kon­cen­tra­ci­je s pra­vi­li kon­ku­ren­ce.

Med­tem ko je agen­ci­ja ta­ko na­ka­za­la vse­bi­no, ki bi jo lah­ko iz­da­la v konč­ni od­loč­bi, je zdaj žo­gi­ca na stra­ni pri­gla­si­te­lja, to­rej sku­pi­ne Uni­ted Gro­up, ki se lah­ko opre­de­li do PRD v 45 dneh od dne­va vro­či­tve, pri če­mer lah­ko pre­dla­ga al­ter­na­tiv­ne raz­la­ge, na­ve­de dej­stva in do­ka­ze v svo­jo ko­rist in pre­dla­ga ustre­zne ko­rek­tiv­ne ukre­pe, s ka­te­ri­mi bi od­pra­vil re­sen sum o ne­skla­dno­sti kon­cen­tra­ci­je s pra­vi­li kon­ku­ren­ce. Ne­ka­te­ri po­zna­val­ci raz­mer so si­cer že pred ča­som na­po­ve­da­li, da bi va­ru­ha kon­ku­ren­ce lah­ko na pri­mer za­do­vo­lji­la že po­te­za, če bi se pre­vze­mnik od­po­ve­dal de­lu me­dij­ske druž­be Pro plus, na pri­mer te­le­vi­zij­ske­mu pro­gra­mu Ka­nal A, ki se je s Pop TV ob bla­go­slo­vu ta­kra­tne­ga ura­da za var­stvo kon­ku­ren­ce zdru­žil le­ta 2000, kar je pov­zro­či­lo pr­ve re­snej­še raz­po­ke na slo­ven­skem me­dij­skem tr­gu. Za po­ja­sni­la smo se obr­ni­li tu­di na pre­vze­mni­ka, sku­pi­no Uni­ted Gro­up, kjer mo­ra­jo pre­u­či­ti več kot sto stra­ni dolg do­ku­ment, a kot so po­ve­da­li, že pri­pra­vlja­jo od­ziv: "Pri­ča­ku­je­mo pa, da bo konč­na od­lo­či­tev po­da­na v skla­du s stan­dar­di kon­ku­renč­ne­ga pra­va Evrop­ske uni­je." Vse­bi­ne pov­zet­ka ni­so ko­men­ti­ra­li.

In kaj je pri­ča­ko­va­ti v na­da­lje­va­nju po­stop­ka? "Agen­ci­ja bo po pre­je­mu in pre­u­či­tvi pri­gla­si­te­lje­ve iz­ja­ve o PRD, skla­dno z do­lo­či­li za­ko­na o pre­pre­če­va­nju ome­je­va­nja kon­ku­ren­ce, iz­da­la od­loč­bo v za­de­vi kon- cen­tra­ci­je Slo­ve­nia Bro­a­dBand in Pro Plus, pri če­mer iz­i­da po­stop­ka ne mo­re pre­ju­di­ci­ra­ti, ker ome­nje­ni uprav­ni po­sto­pek pred agen­ci­jo še ni za­klju­čen," po­ja­snju­je­jo pri va­ru­hu kon­ku­ren­ce.

Sku­pi­na Uni­ted Gro­up je lan­ske­ga ju­li­ja ob­ja­vi­la na­kup me­dij­ske­ga por­t­fe­lja druž­be CME tu­di na Hr­va­škem, to­rej te­le­vi­zi­je No­va TV, kjer pa so pri­stoj­ni or­ga­ni pre­vzem že odo­bri­li. A kot pra­vi­jo na AVK, gre v slo­ven­ski za­de­vi - in­struk­cij­ski rok za iz­da­jo od­loč­be se je iz­te­kel že ma­ja - za iz­je­mno ob­se­žen in hkra­ti ene­ga naj­zah­tev­nej­ših pri­me­rov v Slo­ve­ni­ji, "pri ka­te­rem spis ob­se­ga že več kot 500 do­ku­men­tov v za­de­vi", ob tem pa ne gre po­za­bi­ti, da se je kul­tur­no mi­ni­str­stvo pred tem raz­gla­si­lo za ne­pri­stoj­no za po­da­jo so­glas­ja k pre­vze­mu me­dij­ske druž­be. Si­cer pa dol­go­traj­ni po­sto­pek od­lo­ča­nja, ki so ga za­zna­mo­va­li tu­di pri­ti­ski ame­ri­ške­ga ve­le­po­sla­ni­štva in ne­na­va­dna pra­ksa od­ve­tni­ške pi­sar­ne pre­vze­mni­ka, pov­zro­ča vse več ne­go­to­vo­sti v druž­bi Pro plus (Pop TV, Ka­nal A, 24ur.com, Vo­yo …), kjer ne­str­pno ča­ka­jo na no­ve­ga la­stni­ka po tem, ko je se­da­nji (CME) za­čel pro­da­ja­ti ce­lo­ten me­dij­ski por­t­felj v Evro­pi, ki zdru­žu­je te­le­vi­zij­ske hi­še v še­stih dr­ža­vah.

Kot je zna­no, je in­te­res za na­kup por­t­fe­lja že iz­ka­zal ki­taj­ski sklad, ki je ak­ti­ven na Če­škem in Slo­va­škem, med­tem ko se na me­dij­skem tr­gu v re­gi­ji vse bolj iz­po­sta­vlja tu­di ma­džar­ski ka­pi­tal, ki ga v me­dij­ske pro­jek­te vla­ga­jo ve­či­no­ma Or­ba­no­vi so­de­lav­ci. In če se ob na­me­ri sku­pi­ne Uni­ted Gro­up (Te­le­mach, Sport klub …) od­pi­ra po­memb­no vpra­ša­nje o pre­moč­nem te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sko-me­dij­sko-ogla­še­val­skem igral­cu na že ta­ko ome­je­nem slo­ven­skem me­dij­skem tr­gu, je za me­dij­sko hi­šo, ki iz­da­ja naj­bolj gle­da­no in­for­ma­tiv­no od­da­jo (24ur) in naj­bolj obi­ska­ni por­tal (24ur.com), tu­di pov­sem ja­sno, kaj bi za njen ra­zvoj in jav­ni in­te­res po­me­nil pri­hod ne­stra­te­ške­ga la­stni­ka z za­kri­ti­mi in­te­re­si. Srb­ski po­slov­než Mi­lan Man­da­rić se re­sno za­ni­ma za na­kup ča­sni­ka Pri­mor­ske no­vi­ce, je po­ro­ča­la Te­le­vi­zi­ja Slo­ve­ni­ja. Pri­mor­ske no­vi­ce si­cer ura­dno ni­so na­pro­daj, ve­čin­ski la­stnik ča­sni­ka, druž­ba Splo­šna plov­ba, pa bi jih bi­la pri­pra­vlje­na pro­da­ti za do­volj do­bro ce­no. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah naj bi Man­da­rić po­nu­dil med enim in 1,2 mi­li­jo­na evrov. Man­da­rić je in­te­res po­tr­dil za Te­le­vi­zi­jo Slo­ve­ni­ja, za ka­te­ro je de­jal, da bi bil na­kup Pri­mor­skih no­vic lah­ko za­ni­miv pro­jekt. "Imam re­sne na­me­ne," je po­u­da­ril Man­da­rić. Za na­kup ča­so­pi­sa se je po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah si­cer za­ni­ma­lo že več kup­cev, saj me­ni­jo, da gre za do­bro na­lož­bo. Ker bi se s kon­cen­tra­ci­jo pod eno stre­ho zdru­ži­li te­le­vi­zij­ski pro­gra­mi pri­gla­si­te­lja kon­cen­tra­ci­je in pod­je­tja Pro Plus, bi zdru­že­no pod­je­tje lah­ko ime­lo mo­žnost in spod­bu­do, da bi iz­va­ja­lo ve­za­no ozi­ro­ma pa­ke­tno pro­da­jo vseh te­le­vi­zij­skih pro­gra­mov zdru­že­ne­ga pod­je­tja. Prav ta­ko bi kon­cen­tra­ci­ja po mne­nju agen­ci­je lah­ko pov­zro­či­la mo­žnost traj­ne­ga uskla­je­ne­ga so­de­lo­va­nja z dru­gi­mi ope­ra­ter­ji na tr­gu, kar bi lah­ko ome­ji­lo kon­ku­ren­co na tr­gu, zdru­že­no pod­je­tje pa bi lah­ko med dru­gim pri­do­bi­va­lo ob­ču­tlji­ve po­slov­ne in­for­ma­ci­je o svo­jih kon­ku­ren­tih, kar bi mu omo­go­ča­lo bi­stve­no kon­ku­renč­no pred­nost.

Fo­to: Ro­bert BA­LEN

Bo­jan La­vrič iz Ino­ther­ma od Ja­sne Ma­rin pre­je­ma zla­to pla­ke­to re­vi­je Naš dom.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.