Šport, to je naj­lep­ša zgod­ba

Sa­ša Ar­se­no­vič, Franc Kan­gler, An­drej Fi­štra­vec in Li­di­ja Div­jak Mir­nik so pred­sta­vi­li žu­pan­ske vi­zi­je, ki jih ima­jo o ra­zvo­ju špor­ta v me­stu

Vecer - - MARIBOR - Na ura­du za šport je tre­ba na­re­di­ti red Utri­nek: Tu­di pre­pir

por­tna zve­za Ma­ri­bor je v dvo­ra­ni Lu­kna or­ga­ni­zi­ra­la so­o­če­nje žu­pan­skih kan­di­da­tov in v im­pro­vi­zi­ran ring po­sta­vi­la Fran­ca Kan­gler­ja, Li­di­jo Div­jak Mir­nik, Sa­šo Ar­se­no­vi­ča in An­dre­ja Fi­štrav­ca. Štir­je kan­di­da­ti so raz­pra­vlja­li v šti­rih sklo­pih vpra­šanj, po­ve­za­nih s špor­tom - o špor­tnem tu­riz­mu, o de­nar­ju za šport, o bi­ro­kra­ci­ji v špor­tu in o špor­tnih objek­tih. Na tri­bu­nah jih je po­slu­ša­lo oko­li 150 lju­di. Iz­sto­pa­li so obra­zi vo­dil­nih mož špor­tnih klu­bov, upra­vljav­cev špor­tnih objek­tov in tre­ner­jev. Sle­dnji so ver­je­tno pri­šli po po­tr­di­lo na­ja­ve ob spre­mem­bi ob­čin­ske­ga od­lo­ka, po ka­te­rem bo v Ma­ri­bo­ru služ­be do­bi­lo 17 tre­ner­jev na ta­ko ime­no­va­ni A-li­sti špor­tov. Te­ma špor­tni tu­ri­zem je bli­zu vsem kan­di­da­tom. Div­jak Mir­ni­ko­va je po­ve­da­la, da s sku­pi­no po­dra­vskih po­slan­cev pri­pra­vlja za­ko­na o ra­zvo­ju Po­hor­ja. Fi­štra­vec je go- So­o­če­nje v Lu­kni je ime­lo tu­di ogre­va­nje. Med 18 kan­di­da­ti sta zanj po­skr­be­la Me­li­ta Pe­te­lin in Ma­tic Ma­tja­šič. Kri­ti­zi­ra­la sta iz­bor or­ga­ni­za­tor­ja, Špor­tne zve­ze Ma­ri­bor, ki se je v so­de­lo­va­nju z BK TV od­lo­či­la v ring po­sta­vi­ti le šti­ri kan­di­da­te. Pe­te­li­no­va se so­o­če­nja ni ude­le­ži­la. Ma­tja­šič je eno uro zdr­žal na se­de­žih ob rin­gu, ki so bi­li na­me­nje­ni pre­o­sta­lim kan­di­da­tom (štir­je so bi­li za­se­de­ni). Ko pa je do­bil v ro­ke mi­kro­fon, je spo­ro­čil, da se pro­te­stno iz­lo­ča iz ta­ke vr­ste so­o­če­nja, in za­pu­stil pri­zo­ri­šče.

Sa­šo BIZJAK vo­ril o 400.000 pre­no­či­tvah v tem le­tu, kar bo ab­so­lu­tni re­kord v Ma­ri­bo­ru. Kan­gler je ome­nil ča­se nje­go­ve­ga žu­pa­no­va­nja, ko so po­seb­no po­zor­nost na­me­nja­li špor­tne­mu tu­riz­mu kot eni osre­dnjih go­spo­dar­skih pa­nog. Ar­se­no­vič, ki se s tu­riz­mom ukvar­ja za pre­ži­ve­tje, pa je opo­mnil, da bi bi­lo tre­ba iz­bolj­ša­ti špor­tno in­fra­struk­tu­ro. "Tu­ri­zem, go­spo­dar­stvo in šport, zdru­že­ni - to je naj­lep­ša zgod­ba," je ra­zlo­žil Ar­se­no­vič.

A ure­je­nost špor­tnih objek­tov, ki so pr­vi po­goj za ra­zvoj tu­riz­ma, je ka­ta­stro­fal­na. Ka­ko se lo­ti­ti pro­ble­mov? Fi­štra­vec je raz­la­gal, da je z eki­po na me­stni ob­či­ni kre­nil po po­ti ob­no­ve, ki vo­di od Ljud­ske­ga vr­ta prek Pri­sta­na ..., ena pr­vih na­sle­dnjih in­ve­sti­cij bo park za rol­ka­nje. Div­jak Mir­ni­ko­vo je ob tem zmo­ti­la or­ga­ni­zi­ra­nost su­bjek­tov, ki se­sta­vlja­jo troj­ček, or­ga­ni­zi­ran v okvi­ru me­stne upra­ve - urad za šport, Špor­tni objek­ti in Špor­tna zve­za. "Na ura­du je tre­ba na­re­di­ti red in v me­stni ob­či­ni je tre­ba na- re­di­ti - red," je bil re­cept za re­ši­tve te­žav, po­ve­za­nih s špor­tom v Ma­ri­bo­ru in šir­še. Ar­se­no­vič bi pod­pi­ral ob­no­vo objek­tov, pri ka­te­rih se in­ve­sti­ci­ja lah­ko re­la­tiv­no hi­tro po­vr­ne. Me­stne služ­be bi po­ve­zal v pi­sar­no, v ka­te­ri bi na vo­dil­nem me­stu se­del - me­ne­džer. "Z ure­di­tvi­jo teh služb ni nič na­ro­be, če pa so na po­sa­me­znih me­stih lju­dje, ki ne opra­vlja­jo svo­je­ga de­la, jih je tre­ba za­me­nja­ti," je to de­ba­to pre­se­kal Kan­gler. Pri pod­por­ni­kih, ki jih je imel v dvo­ra­ni, je s tem po­žel aplavz. Špor­tna zve­za Ma­ri­bor je v dvo­ra­ni Lu­kna v im­pro­vi­zi­ran ring po­sta­vi­la Fran­ca Kan­gler­ja, Li­di­jo Div­jak Mir­nik, An­dre­ja Fi­štrav­ca in Sa­šo Ar­se­no­vi­ča. Me­sto za ra­zvoj špor­ta po­tre­bu­je stra­te­gi­jo, so še ugo­to­vi­li kan­di­da­ti. Ar­se­no­vič je pri tem de­jal, da se za­dnjih dva­najst let na tem po­dro­čju ni na­re­di­lo nič. Za­ča­sno je bi­lo pri­ja­zno­sti kan­di­da­tov v dvo­ra­ni Lu­kna ko­nec. Kan­gler mu je od­vr­nil, da v tem pri­me­ru za­dnjih dva­najst let pač ni ži­vel v Ma­ri­bo­ru. Ar­se­no­vič se je obre­gnil, da Kan­gler ži­vi v Zi­mi­ci v Du­ple­ku in ga v Ma­ri­bo­ru vi­di­mo le vsa­ka šti­ri le­ta, pred vo­li­tva­mi. Kan­gler mu ni ostal dol­žan - po­ja­snil je, da ima v Zi­mi­ci po­se­stvo, za ka­te­ro je na so­di­šču do­ka­zal iz­vor po­re­kla. Po­tem je še za­tr­dil, da ima Ar­se­no­vič v vsa­ki ma­ri­bor­ski uli­ci svo­jo hi­šo, da pa ga do­ka­zo­va­nje iz­vo­ra pre­mo­že­nja še­le ča­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.