Pri­na­ša

Vecer - - ŠPORT -

Do­ku­men­ta­rec ve­lenj­ske­ga fo­to­gra­fa Ma­te­ja Vra­ni­ča o re­in­kar­ni­ra­nem sve­tu ob ro­bu moč­no okr­nje­ne do­li­ne po­bi­ra na­gra­de in pri­zna­nja na med­na­ro­dnih fe­sti­va­lih, do­ma pa pol­ni art­ki­na. Pti­ce je­zer je dve le­ti opa­zo­val in sne­mal en sam člo­vek, nje­go­vo pre­da­nost so opa­zi­li in na­gra­di­li že na šti­rih med­na­ro­dnih fe­sti­va­lih, do­ma­či so vse spre­gle­da­li. Mi­nu­li pe­tek se je Vra­nič iz Pa­ri­za vr­nil z dru­gim me­stom v ka­te­go­ri­ji naj­bolj­ši or­ni­to­lo­ški film. Znan­stve­ni opo­reč­ni­ki me­ni­jo, da je slad­kor ve­li­ko ve­čja ne­var­nost za zdrav­je kot na­si­če­ne ma­ščo­be, ki smo jih nek­daj ta­ko de­mo­ni­zi­ra­li. Zgro­že­ni vo­dil­ni stro­kov­nja­ki se dr­ži­jo za gla­vo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.