Iz oma­re na ve­li­ke od­re

Ne­kaj ur po ob­ja­vi re­zul­ta­tov kon­gre­snih vo­li­tev je ame­ri­ški pred­se­dnik Do­nald Trump od­pu­stil pra­vo­so­dne­ga mi­ni­stra. Kdo bo na­sle­dnji?

Vecer - - FRONT PAGE - Lo­ja­len stro­ki, ne pred­se­dni­ku Ne upi­raj se pred­se­dni­ku

Vse le­po zve­ne­če be­se­de ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa o tem, ka­ko je za­do­vo­ljen z re­zul­ta­tom tor­ko­vih kon­gre­snih vo­li­tev, kjer so nje­go­vi re­pu­bli­kan­ci iz­gu­bi­li pred­stav­ni­ški dom v kon­gre­su, a ob­dr­ža­li ve­či­no v se­na­tu, in nuj­no­sti so­de­lo­va­nja z de­mo­kra­ti so iz­zve­ne­le v ne­kaj urah. Naj­prej je Trump pri­si­lil k od­sto­pu ge­ne­ral­ne­ga to­žil­ca ozi­ro­ma pra­vo­so­dne­ga mi­ni­stra Jef­fa Ses­si­on­sa, po­tem pa se je v ži­vo pred ka­me­ra­mi sprl še z no­vi­nar­ji. Skrat­ka, Trump je ostal - Trump. Ses­si­on­sa je po po­ro­ča­nju ame­ri­ških me­di­jev zju­traj po te­le­fo­nu po­kli­cal šef ka­bi­ne­ta Be­le hi­še ge­ne­ral John Kel­ly in mu na­ro­čil, naj na­pi­še od­sto­pno iz­ja­vo. Ses­si­ons jo je na­pi­sal ta­ko, da je iz nje kri­stal­no ja­sno, da ne od­sto­pa po svo­ji vo­lji. Kljub te­mu gre ura­dno za nje­gov od­stop, kar je Trum­pu omo­go­či­lo, da na po­lo­žaj vr­šil­ca dol­žno­sti pra­vo­so­dne­ga mi­ni­stra ZDA ime­nu­je svo­je­ga od­loč­ne­ga za­go­vor­ni­ka Mat­ta Whi­ta­ker­ja. Kaj­ti če bi Trump Ses­si­on­sa od­pu­stil, bi na po­lo­žaj do ime­no­va- nja no­ve­ga pra­vo­so­dne­ga mi­ni­stra na­pre­do­val Ses­si­on­sov na­me­stnik Rod Ro­sen­ste­in. Ta naj bi bil prav ta­ko na Trum­po­vem se­zna­mu za od­strel, in si­cer za­ra­di pre­i­ska­ve ru­ske afe­re in iz­jav, ki jih je da­jal v za­seb­nem kro­gu, ko je Trump la­ni od­pu­stil s po­lo­ža­ja di­rek­tor­ja FBI Ja­me­sa Co­mey­ja. Tu­di Ses­si­ons je pri pred­se­dni­ku pa­del v ne­mi­lost prak­tič­no še pred po­tr­di­tvi­jo v se­na­tu, ko se je sam iz­lo­čil iz ru­ske pre­i­ska­ve, ki jo je ta­krat vo­dil še FBI pod vod­stvom Co­mey­ja. Trump je jav­no po­ve­dal, da je pri­ča­ko­val Ses­si­on­so­vo za­šči­to pred pre­i­ska­vo. "Nje­gov edi­ni greh je bil v tem, da je bil bolj za­ve­zan svo­ji pro­fe­si­ji kot pa pred­se­dni­ku Trum­pu," so oce­ni­li ame­ri­ški po­li­tič­ni ana­li­ti­ki.

Glav­no vpra­ša­nje je, ka­ko bo­sta Ses­si­on­sov od­stop ozi­ro­ma od­sta­vi­tev in ime­no­va­nje Trum­pu lo­jal­ne­ga Whi­ta­ker­ja vpli­va­la na pre­i­ska­vo, ki jo vo­di po­seb­ni ne­od­vi­sni pre­i­sko­va­lec Ro­bert Mu­el­ler. Za­ra­di te­ga, ker bo­do de­mo­kra­ti ob­vla­do­va­li spo­dnji dom par­la­men­ta, kjer lah­ko spro­ža­jo pre­i­ska­ve in va­bi­jo pri­če, je manj ver­je­tno, da bi Mu­el­ler­je­vo sku­pi­no pred­se­dnik pre­pro­sto uki­nil, bolj ver­je­tno pa ji bo ze­lo okle­stil sred­stva. Ses­si­ons je le za­dnji v vr­sti lju­di, ki so od­šli iz Trum­po­ve­ga kro­ga, a kma­lu bi lah­ko sle­di­li no­vi. V sla­bih dveh le­tih Trum­po­ve­ga man­da­ta se je za­me­nja­lo 58 od­stot­kov vi­so­kih čla­nov nje­go­ve vla­de ali ka­bi­ne­ta, med nji­mi dva sve­to­val­ca za na­ci­o­nal­no var­nost, vod­ja ka­bi­ne­ta, zu­na­nji mi­ni­ster, sko­raj ne­šte­to pred­stav­ni­kov za sti­ke z jav­no­stjo in ta­ko na­prej. Za­to so lo­gič­na ugi­ba­nja, kdo bo na­sle­dnji. Po­zna­val­ci naj­po­go­ste­je ome­nja­jo obramb­ne­ga mi­ni­stra Ja­me­sa Mat­ti­sa, ki ga je Trump za­ra­di spo­rov med dru­gim okrog od­no­sa do za­ve­zni­kov, Ira­na in dru­gih ve­li­kih vpra­šanj zu­na­nje po­li­ti­ke, ki za­de­va­jo voj­sko, v enem od in­ter­vju­jev ce­lo ozna­čil za de­mo­kra­ta. Mat­tis je po mne­nju ame­ri­ških ana­li­ti­kov eden za­dnjih, ki na­spro­tu­je Trum­po­vim ne­pre­mi­šlje­nim ek­s­pe­ri­men­tom v zu­na­nji po­li­ti­ki.

Pred vra­ti za slo­vo je tu­di mi­ni­stri­ca za do­mo­vin­sko var­nost Kir­stjen Ni­el­sen, na ka­te­ro je Trump je­zen za­ra­di do­mnev­no pre­majh­ne od­loč­no­sti pro­ti mi­gra­ci­jam in ne­za­ko­ni­te­mu pri­se­lje­va­nju v ZDA. Njen za­šči­tnik, vod­ja ka­bi­ne­ta ge­ne­ral Kel­ly, naj bi bil prav ta­ko pred od­sto­pom. Še naj­manj pro­ble­mov bo imel Trump z od­pu­sti­tvi­jo no­tra­nje­ga mi­ni­stra Rya­na Zin­ke­ja, ki je tar­ča pre­i­ska­ve za­ra­di su­mlji­vih ne­pre­mič­nin­skih po­slov v Mon­ta­ni, pri­lo­žnost za od­hod pa naj bi iz­ko­ri­sti­la ti­skov­na pred­stav­ni­ca Be­le hi­še Sa­rah San­ders.

Fo­to: REUTERS

Trump men­da pra­vo­so­dne­mu mi­ni­stru Jeffu Ses­si­on­su (v ozad­ju) ni za­u­pal že pr­vi dan po ime­no­va­nju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.