An­dre­ja Ku­tin Le­dnik,

Mi­ni­ster za ra­zvoj, stra­te­ške pro­jek­te in ko­he­zi­jo Mar­ko Ban­del­li v še­ri­fo­vski ma­ni­ri gro­zil po­li­tič­nim na­spro­tni­kom v ob­či­ni Ko­men z ne­do­de­li­tvi­jo fi­nanč­nih sred­stev, o ka­te­rih od­lo­ča­jo mi­ni­stri Stran­ke Alen­ke Bra­tu­šek

Vecer - - FRONT PAGE - Uroš Esih

no­vi­nar­kaV "Na­ra­va ni za­vo­ra, am­pak pri­lo­žnost, in če še zdru­ži­jo mo­či lju­dje raz­lič­nih strok in znanj, lah­ko pri­do­bi­jo vsi."

Pre­dra­gi Erik. Spo­ro­či­li so mi, da boš kan­di­di­ral za žu­pa­na. /.../ Če bo res tvo­ja kan­di­da­tu­ra zgolj boj pro­ti so­se­dom, ve­di, da mo­je pod­po­re ne bo. Pa sam veš po­men ne­pod­po­re dveh po­memb­nih re­sor­jev kot ko­he­zi­ja, EU-sred­stva za re­gi­o­nal­ni ra­zvoj in pred­vsem in­fra­struk­tu­re," je mi­ni­ster za ko­he­zi­jo Mar­ko Ban­del­li 24. sep­tem­bra v ele­k­tron­skem spo­ro­či­lu za­gro­zil žu­pan­ske­mu kan­di­da­tu v ob­či­ni Ko­men Eri­ku Mo­di­cu. Ban­del­li je bil do iz­vo­li­tve za po­slan­ca na le­to­šnjih pred­ča­snih par­la­men­tar­nih vo­li­tvah iz vrst Stran­ke Alen­ke Bra­tu­šek (SAB) žu­pan ob­či­ne Ko­men.

SDS zah­te­va od­stop

V pred­vo­lil­no do­ga­ja­nje v svo­ji bi­vši ob­či­ni se Ban­del­li še ve­dno iz­da­tno vme­ša­va, pri če­mer se­ve­da pod­pi­ra kan­di­da­ta SAB De­a­na Za­les­ja­ka. Iz ko­re­spon­den­ce iz­ha­ja, da je Ban­del­li Mo­di­cu gro­zil z od­te­go­va­njem fi­nanč­nih sred­stev, ki jih raz­de­lju­je­ta nje­go­vo mi­ni­str­stvo in mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro, ki ga vo­di pred­se­dni­ca SAB Alen­ka Bra­tu­šek. To pa še ni vse. Po po­ro­ča­nju Si­o­la je Ban­del­li gro­zil tu­di dru­ge­mu kan­di­da­tu za žu­pa­na Ko­mna Ser­giu Stan­ci­c­hu z za­pi­som: "Se­ve­da pod­pi­ram De­a­na Za­les­ja­ka, ki bo se­ve­da do­bil ma­ksi­mal­no po­li­tič­no pod­po­ro, zna­nje in mi­ni­str­ske in­for­ma­ci­je."

Pod pla­zom jav­nih kri­tik se je Ban­del­li Mo­di­cu pi­sno opra­vi­čil. "Nik­dar ne bi po­sku­šal pre­pre­či­ti ko­ri­šče­nja ka­te­re­mu­ko­li upra­vi­čen­cu, ki je ozi­ro­ma bi bil uspe­šen na raz­pi­sih, ki jih si­cer v iz­va­ja­nju evrop­ske ko­he­zij­ske po­li­ti­ke v Slo­ve­ni­ji ob­ja­vlja­jo mi­ni­str­stva," je za­pi­sal Ban­del­li, po­leg te­ga pa se je Ban­del­li opra­vi­čil še pred­se­dni­ci stran­ke SAB Bra­tu­ško­vi, ker da je nje­no ime na­va­jal po­pol­no­ma ne­u­pra­vi­če­no in brez nje­ne­ga ve­de­nja.

Bra­tu­ško­va, ki je v bol­ni­škem sta­le­žu, se na no­vo Ban­del­li­je­vo afe­ro še ni od­zva­la, na­me­sto nje je to opra­vil ge­ne­ral­ni se­kre­tar SAB Jer­nej Pa­vlič. Za stran­ko je po nje­go­vih na­ved­bah po­memb­no, da je Ban­del­li sam spo­znal, da je bi­la ta­kšna ko­mu­ni­ka­ci­ja ne­pri­mer­na, da se je opra­vi­čil in bo pred­se­dni­ci stran­ke pri­ho­dnji te­den po­ja­snil ko­mu­ni­ka­ci­jo z Mo­di­cem. "Stri­njam se, da mo­ra bi­ti ko­mu­ni­ka­ci­ja vseh mi­ni­strov na mi­ni­str­ski rav­ni. Mo­go­če je tu­kaj še ma­lo za­če­tni­ške na­iv­no­sti ozi­ro­ma ne­zna­nja. Prej je bil Ban­del­li žu­pan in sle­dnji ko­mu­ni­ci­ra­jo mor­da ma­lo dru­ga­če," je Pa­vlič za­go­var­jal Ban­del­li­ja.

Pri­za­ne­sljiv od­ziv ko­a­li­ci­je

Ob tem je še do­dal, da je Ban­del­li ko­mu­ni­ka­ci­jo na twit­ter­ju sko­raj že opu­stil in spre­mi­nja ne­ka­te­re na­či­ne ko­mu­ni­ci­ra­nja, ki da so po­sle­di­ce "za­če­tni­ške na­iv­no­sti ozi­ro­ma ne­zna­nja". Gle­de po­ja­snil se po­se­bej ne mu­di ni­ti pred­se­dni­ku vla­de Mar­ja­nu Šar­cu. Rav­na­nja svo­je­ga mi­ni­stra še ni ko­men­ti­ral, Ban­del­li­je­va po­ja­sni­la gle­de spor­ne ele­k­tron­ske ko- mu­ni­ka­ci­je pri­ča­ku­je v po­ne­de­ljek. Bi­stve­no bolj ostro so se od­zva­li v SDS. V naj­ve­čji opo­zi­cij­ski stran­ki pri­ča­ku­je­jo, da bo­sta pre­mi­er Ša­rec in pred­se­dni­ca SAB Bra­tu­ško­va po­zva­la k od­sto­pu, v na­spro­tnem pri­me­ru bo­do v SDS raz­mi­sli­li o pri­ho­dnjih ko­ra­kih.

"Če­prav se je mi­ni­ster Ban­del­li opra­vi­čil, pa gle­de na vsa nje­go­va do­se­da­nja pre­te­kla spor­na rav­na­nja in iz­ja­ve ni pri­ča­ko­va­ti, da bo spre­me­nil svoj pri­stop v po­li­ti­ki in svo­jo re­to­ri­ko," so še za­pi­sa­li v SDS.

Od­ziv dru­gih ko­a­li­cij­skih strank je bil bi­stve­no bolj za­dr­žan. Vod­ja po­slan­cev SD Ma­tjaž Han je Ban­del­li­je­ve iz­ja­ve ozna­čil za ne­iz­ku­še­nost.

Na no­vi­nar­sko vpra­ša­nje, ali lah­ko Ban­del­li še na­prej kre­di­bil­no opra­vlja mi­ni­str­sko funk­ci­jo, je Han od­go­vo­ril, da je to ključ­no vpra­ša­nje za pred­se­dni­co SAB in za pre­mi­er­ja. Vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne SMC

Igor Zor­čič je de­jal, da tež­ko na­po­ve, ka­ko bi ukre­pa­li, če bi bil to mi­ni­ster iz nji­ho­ve kvo­te. Prav ta­ko tež­ko ko­men­ti­ra, ali lah­ko mi­ni­ster z opra­vi­či­lom ohra­ni kre­di­bil­nost in za­u­pa­nje pri na­dalj­njem vo­de­nju mi­ni­str­stva. Pred­se­dnik upo­ko­jen­ske­ga DeSUS-a Karl Er­ja­vec je za STA pri­znal, da mu je ne­pri­je­tno ko­men­ti­ra­ti to za­de­vo, ker da gre za mi­ni­stra iz kvo­te SAB. Po nje­go­vem mne­nju mo­ra Bra­tu­ško­va od­lo­či­ti, ka­ko in kaj. Po­zi­tiv­no po nje­go­vem mne­nju je, da se je Ban­del­li opra­vi­čil, a ta­kšna de­ja­nja po Er­jav­če­vih oce­nah go­to­vo ne po­ve­ču­je­jo ugle­da vla­de in tu­di ne stran­ke SAB.

Iz iz­jav pred­se­dni­kov ko­a­li­cij­skih strank in ne­od­ziv­no­sti pred­se­dni­ka vla­de Šar­ca iz­ha­ja, da se je po ime­no­va­nju dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Da­mir­ja Črn­če­ca, ki je v jav­no­sti znan po svo­jih kse­no­fob­nih iz­ja­vah, utr­dil mo­dus ope­ran­di ak­tu­al­ne ko­a­li­ci­je, po ka­te­rem se stran­ke ne opre­de­lju­je­jo do ek­s­ce­sov v dru­gih stran­kah.

SDS: Gle­de na iz­ku­šnje ni pri­ča­ko­va­ti, da bo spre­me­nil svoj pri­stop v po­li­ti­ki

Jer­nej Pa­vlič, SAB: "Bil je žu­pan in žu­pa­ni ko­mu­ni­ci­ra­jo mor­da na ma­lo dru­ga­čen na­čin."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mi­ni­ster Ban­del­li tvi­ta, pi­še tu­di ne­pri­mer­na pi­sma, po­tem pa se opra­vi­či.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.