Ma­len­kost zni­ža­li na­po­ve­di za Slo­ve­ni­jo

Vecer - - FRONT PAGE -

Evrop­sko go­spo­dar s t vo se ohla­ja. BDP ob­mo­čja z evrom in EU bo na­da­lje­val rast, a po zmer­ni sto­pnji, v pri­ho­dno­sti pa se ka­že­jo šte­vil­ne ne­go­to­vo­sti in tve­ga­nja, na­va­ja Evrop­ska ko­mi­si­ja v je­sen­ski go­spo­dar­ski na­po­ve­di. Za le­tos si­cer osta­ja pri 2,1- od­sto­tni ra­sti ob­mo­čja z evrom in osem­in­dvaj­se­te­ri­ce, pri­ho­dnje le­to naj bi bi­la rast 1,9- od­sto­tna. Evrop­ska ko­mi­si­ja je še ma­len­kost zni­ža­la na­po­ve­di za slo­ven­sko go­spo­dar­sko rast. Za le­tos ta­ko dr­ža­vi na­po­ve­du­je 4,3- od­sto­tno kre­pi­tev BDP, za pri­ho­dnje le­to 3,3-od­sto­tno, v 2020. pa tri­od­sto­tno.

Go­spo­dar­ska rast je v Evro­pi vrh do­se­gla le­ta 2017, ko je go­spo­dar­stvo ra­slo naj­hi­tre­je v za­dnjem de­se­tle-

tju. Od ta­krat pa se je za­gon umi­ril, je vče­raj za­pi­sal ge­ne­ral­ni di­rek­tor di­rek­to­ra­ta za eko­nom­ske in fi­nanč­ne za­de­ve v Evrop­ski ko­mi­si­ji

Mar­co Bu­ti. "Ob od­so­tno­sti ve­čjih šo­kov naj bi BDP na­da­lje­val rast po zmer­ni sto­pnji. A pot pred na­mi je pol­na ne­go­to­vo­sti in šte­vil­nih med se­boj po­ve­za­nih tve­ganj," je do­dal.

Zu­na­nji de­jav­ni­ki, kot so šib­kej­ša rast sve­tov­ne tr­go­vi­ne, kre­pi­tev ne­go­to­vo­sti in viš­je ce­ne naf­te, naj bi ime­li ne­ga­ti­ven uči­nek na rast, go­spo­dar­ska ak­tiv­nost pa naj bi bi­la šib­kej­ša tu­di v lu­či po­ča­snej­še­ga iz­bolj­še­va­nja raz­mer na tr­gu de­la, do­hi­te­va­nja po­ča­snej­ših dr­žav in ome­ji­tev na stra­ni do­ba­ve, so po­ja­sni­li v ko­mi­si­ji. Bru­selj­ski ura­dni­ki so si­cer iz­ra­ču­ne pri­pra­vi­li ob pred­po­stav­ki, da ne bo pri­šlo do no­vih eska­la­cij tr­go­vin­skih spo­rov ozi­ro­ma da bo­do uve­lja­vlje­ni le do­slej na­po­ve­da­ni ukre­pi in no­vih ne bo.

Na na­po­ve­di gle­de ra­sti slo­ven­ske­ga BDP se je vče­raj s tvi­tom od­zval kan­di­dat za gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je Jo­že P. Da­mi­jan, ko je za­pi­sal, da na­po­ve­di si­cer po­me­ni­jo upo­ča­snje­no di­na­mi­ko ra­sti, ven­dar še ve­dno ro­bu­stno in še ve­dno med naj­bolj­ši­mi v EU, in do­dal, da to se­ve­da ne po­me­ni, da se ne mo­re zgo­di­ti ne­na­den zu­na­nji šok (kot v 2009.) in v hi­pu pre­ki­ni­ti ra­sti. (sta, dr)

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.