Blišč in be­da no­ve celj­ske te­lo­va­dni­ce

Glav­ni iz­va­ja­lec AS Pri­mus po­di­z­va­jal­cev ni po­pla­čal, pri tem pa mu je "po­ma­ga­la" prav celj­ska ob­či­na, ki je de­la pred­ča­sno, to­rej pre­den so sploh bi­la do­kon­ča­na, po­pla­ča­la, tr­di­jo ope­har­jen­ci

Vecer - - FRONT PAGE - Ne bo­do mir­no pre­ne­sli Ma­la Be­tna­va? Za­kaj na­gli­ca? Do­lo­če­ni ven­dar­le po­pla­ča­ni?

Pred va­mi je je­sen­ska iz­da­ja Me­stne­ga ča­so­pi­sa, v ka­te­ri vam pred­sta­vlja­mo, ka­ko se je Ce­lje z oko­li­co v za­dnjih 20 le­tih spre­mi­nja­lo in ka­ko se je s tem iz­bolj­ša­la ka­ko­vost ži­vlje­nja, je v uvo­du v ča­so­pis, ki so ga pre­je­li vsi ob­ča­ni in je fi­nan­ci­ran iz ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na, za­pi­sal žu­pan Bo­jan Šrot. V ča­so­pi­su ni za­be­le­že­nih ak­tu­al­nih do­god­kov iz ob­do­bja od za­dnje šte­vil­ke ob­čin­ske­ga gla­si­la, je pa na­me­sto te­ga 20-le­tni kro­no­lo­ški pre­gled. Ta so­vpa­da s ča­som žu­pa­no­va­nja Šro­ta in je iz­šel prav 19. ok­to­bra, ko so se za­če­li po­stop­ki pred lo­kal­ni­mi vo­li­tva­mi. V njem se ob­či­na po­hva­li tu­di s te­lo­va­dni­co pri I. osnov­ni šo­li Ce­lje, vre­dno več kot 3,6 mi­li­jo­na evrov. A za tem, naj­ve­čjim šol­skim špor­tnim objek­tom v Ce­lju, se skri­va be­da ope­har­je­nih po­di­z­va­jal­cev. To­maž Žol­gar je v no­vo, apri­la od­pr­to te­lo­va­dni­co vgra­dil špor­tne po­de, vso opre­mo, s ko­ši, se­ma­for­ji vred, tri­bu­ne ... "Prav­za­prav vse ra­zen ple­zal­ne ste­ne. To nas je sta­lo 281 ti­soč evrov, 159 ti­soč evrov pa še ni­smo do­bi­li pla­ča­nih. Za nas to

Iz­re­dna se­ja v Ve­le­nju, na­po­ve­da­na za da­nes, bo, vztra­ja de­vet ve­lenj­skih ob­čin­skih sve­tni­kov, ki bi ra­di do­bi­li po­ja­sni­la na ne­ka­te­re te­me, ki dvi­gu­je­jo prah v ob­či­ni. Ob­čin­ska upra­va pa vztra­ja, da se­je ne bo, ker skli­ca­te­lji ni­so pri­lo­ži­li gra­di­va za obrav­na­vo. Skli­ca­te­lji so si­cer po­zva­li ob­čin­sko upra­vo, naj pri­pra­vi gra­di­vo, a so jim sle­dnji od­go­vo­ri­li, da ka­dar skli­ca­telj se­je ni žu­pan, so to dol­žni za­go­to­vi­ti pre­dla­ga­te­lji sa­mi. Obe­nem me­ni­jo, da pre­dla­ga­ne toč­ke ome­nje­nih sve­tni- po­me­ni ogro­mno. En­krat smo za­ra­di po­dob­ne­ga pri­me­ra pri gra­dnji špor­tne dvo­ra­ne v Pod­če­trt­ku lah­ko fir­mo za­pr­li in v ste­ča­ju iz­gu­bi­li vse, kar smo do ta­krat po­sta­vi­li. To­krat vse­ga te­ga ne bom mir­no pre­ne­sel. Mi smo de­la iz­ve­dli stro­kov­no, za­kaj to­rej ne bi do­bi­li še pla­či­la? Sploh ker ob­či­na ima de­nar iz unov­če­ne ga­ran­ci­je," je ogor­čen Žol­gar. Po­dob­no je zgro­žen ma­ri­bor­ski pod­je­tnik Zdrav­ko Pi­vec, ki za ure­di­tev fa­sa­de na te­lo­va­dni­ci še ve­dno za­man ča­ka na vsaj 53 ti­soč evrov. Sam je šel ce­lo ta­ko da­leč, da je po­le­ti la­stno­roč­no od­mon­ti­ral ne­kaj sten fa­sa­de, a bil za­to ka­zen­sko ova­den s stra­ni celj­ske ob­či­ne. Ta­ko ta dva kot še ne­ka­te­ri dru­gi, ki ni­so bi­li po­pla­ča­ni, so si­cer de­la opra­vlja­li kot po­di­z­va­jal­ci za glav­ne­ga iz­va­jal­ca del, pod­je­tje AS Pri­mus, ki je z za­me­nja­vo la­stni­kov in po­sle­dič­no tu­di di­rek­tor­jev pov­sem po­ni­knil (z nji­mi tu­di mi ni­smo mo­gli pri­ti v stik). A kot po­u­dar­ja­ta oba, jih AS Pri­mus brez po­mo­či celj­ske ob­či­ne ne bi mo­gel ope­ha­ri­ti. "Ob­či­na je de­cem­bra po­pla­ča­la AS Pri­mus za na­ša de­la, ki sploh še ni­so kov ne ustre­za­jo kri­te­ri­ju nuj­no­sti, za­to jih lah­ko ob­čin­ski svet obrav­na­va na re­dnih se­jah.

"Mi vztra­ja­mo in pri tem upa­mo, da nas ne bo­do pu­sti­li zu­naj, pred hra­mom de­mo­kra­ci­je," pra­vi pr­vo­pod­pi­sa­ni skli­ca­telj iz­re­dne se­je Ma­tej Jen­ko. Kot do­da­ja, 26. člen Sta- bi­la kon­ča­na. Na­tanč­ne­je, fa­sa­da naj bi bi­la po po­pi­su si­tu­a­ci­je za­klju­če­na že ok­to­bra la­ni, ko še ni­ti na po­lo­vi­ci ni­smo bi­li (fa­sa­do smo kon­ča­li mar­ca le­tos), ob­či­na pa je druž­bi AS Pri­mus zne­sek 'na­mi­šlje­ne ok­to­br­ske si­tu­a­ci­je' po­rav­na­la de­cem­bra la­ni. Po­pis opra­vlje­nih del, ki de­jan­sko sploh še ni­so bi­la opra­vlje­na, je ok­to­bra na­re­di­la nad­zor­ni­ca Ju­li­ja Žve­plan Do­lar.

Kot mi je po­ja­sni­la, je to na­re­di­la na že­ljo ob­či­ne. Brez nje­ne­ga po­pi­sa ob­či­na glav­ne­mu iz­va­jal­cu del, ki sploh ni­so opra­vlje­na, de­cem­bra ne bi bi­la mo­gla pla­ča­ti. In po­tem nas AS Pri­mus ne bi mo­gel ope­ha­ri­ti," opi­su­je Pi­vec. O vsem tem, da pla­čil s stra­ni AS Pri­mu­sa ni, je tu­di Žol­gar opo­zar­jal ob­či­no. Prav za­to, da bi ob­či­na ve­de­la, da po­di­z­va­jal- tu­ta Me­stne ob­či­ne Ve­le­nje (MOV) v če­tr­tem od­stav­ku do­lo­ča, da žu­pan, po­o­bla­šče­ni pod­žu­pan, član ob­čin­ske­ga sve­ta mo­ra skli­ca­ti se­jo ob­čin­ske­ga sve­ta, če to zah­te­va naj­manj če­tr­ti­na čla­nov ob­čin­ske­ga sve­ta.

"Skli­cu­je­mo se tu­di na raz­la­go, da vse­bin­sko 27. člen Sta­tu­ta MOV ci ni­so po­pla­ča­ni in naj za­to ra­je ne­po­sre­dno pla­ču­je njim, kar po 631. čle­nu obli­ga­cij­ske­ga za­ko­ni­ka lah­ko sto­ri. "Ob­či­na pa se je ne­kaj ča­sa iz­go­var­ja­la, da še ni­ma­jo konč­ne­ga ob­ra­ču­na. Po­tem, da ure­ja­jo še od­pr­ta vpra­ša­nja do­da­tnih del. Ko­nec av­gu­sta pa so spo­ro­či­li, da pač sa­mi AS Pri­mu­su ne dol­gu­je­jo nič več in da za­to nam ne mo­re­jo ugo­di­ti," opi­su­je Pi­vec. Žol­gar pa do­da­ja: "Ob­či­na ni­ko­li vmes ni pre­ve­ri­la, ali smo po­di­z­va­jal­ci po­pla­ča­ni. V dru­gih ob­či­nah, pre­den po­pla­ča­jo glav­ne­ga iz­va­jal­ca, ča­ka­jo na pi­sna za­go­to­vi­la po­di­z­va­jal­cev, da so res bi­li po­pla­ča­ni. Vse, kar sem de­lal in vgra­dil pr­ve tri me­se­ce le­to­šnje­ga le­ta, sem oči­tno de­lal pro bo­no." Sam je še do­da­tno udar­jen po že­pu, saj je za­vo­ljo opre­me te­lo­va­dni­ce mo­ral na­je­ti po­so­ji­lo, ki ga ne gle­de na to, da ni po­pla­čan, mo­ra vra­ča­ti ban­ki. Za­kaj je ob­či­na ta­ko hi­te­la s po­pla­či­li še ne­iz­ve­de­nih del, nam na ob­či­ni ni­so po­ja­sni­li. Ker so pro­jekt fi­nan­ci­ra­li iz ob­čin­skih sred­stev, ni­so bi­li ča­sov­no ve­za­ni na čr­pa­nje evrop­skih sred­stev. "Pre­te­žni del fa­sa­de je bil pla­čan v de­cem­bru, saj je bil, skla­dno s po­tr­di­tvi­jo stro­kov­ne­ga nad­zo­ra, pre­te­žni del do ta­krat tu­di iz­ve­den. Si­tu­a­ci­ji v me­se­cu de­cem­bru 2017 in ja­nu­ar­ju 2018 smo iz­va­jal­cu AS Pri­mus za­vr­ni­li. Fa­sa­da je bi­la v ce­lo­ti ob­ra­ču­na­na v fe­bru­ar­ski si­tu­a­ci­ji in pla­ča­na v me­se­cu mar­cu," so na vpra­ša­nje o tem, če­mu "pre­hi­tro" pla­či­lo, od­go­vo­ri­li z ob­či­ne. Ob tem so več­krat po­no­vi­li, da so de­la že pla­ča­li ti­ste­mu, s ka­te­rim so skle­ni­li grad­be­no po­god­bo, to­rej AS Pri­mus. "V za­ključ­ni fa­zi, ko je Me­stna ob­či­na Ce­lje vsa do ta­krat iz­ve­de­na de­la glav­ne­mu iz­va­jal­cu že pla­ča­la in so po­di­z­va­jal­ci na­kna- ni­kjer ne ome­ju­je, da je stro­kov­no in ad­mi­ni­stra­tiv­no de­lo za po­tre­be ob­čin­ske­ga sve­ta ter po­moč pri pri­pra­vi in vo­de­nju sej ob­čin­ske­ga sve­ta ter nje­go­vih ko­mi­sij in od­bo­rov upra­vlja ob­čin­ska upra­va, ve­za­no sa­mo na pri­me­re, ko se­jo skli­če žu­pan. Že v sa­mi na­ra­vi de­la ob­čin­ske upra­ve je dol­žnost, da nu­di stro­kov­no in ad­mi­ni­stra­tiv­no po­moč pri iz­ved­bi točk, ki so pre­dla­ga­ne na dnev­nem re­du zah­te­ve za sklic iz­re­dne se­je."

Jen­ko do­da­ja, da so v so­se­dnji ob­či­ni Šo­štanj vo­li­tvam nav­kljub še v sre­do ime­li ob­čin­sko se­jo, že tre­tjo po po­le­tnih po­či­tni­cah. "Žu­pan je v dno za­če­li po­zi­va­ti me­stno ob­či­no za di­rek­tna pla­či­la, žal ta ni­so bi­la več mo­žna. Kot že po­ve­da­no, smo vse za­pa­dle ob­ve­zno­sti že po­pla­ča­li glav­ne­mu iz­va­jal­cu. Si­tu­a­ci­ja po­di­z­va­jal­ca je na­sta­la iz­ključ­no na pod­la­gi nje­go­ve­ga po­god­be­ne­ga raz­mer­ja z glav­nim iz­va­jal­cem in ne Me­stno ob­či­no Ce­lje."

Ju­li­ja Žve­plan Do­lar pa je de­ja­la, da ima pri tem pov­sem či­sto vest, saj me­sec dni, gor ali dol, ne bi na­re­dil no­be­ne raz­li­ke. "Mo­je de­lo je bi­lo, da objekt pri­pe­lje­mo do kon­ca (pri če­mer smo se moč­no po­ti­li), da do­bi­mo upo­rab­no do­vo­lje­nje. Da je to­rej na­re­jen in va­ren za upo­ra­bo, da se ne bo po­drl na otro­ke. Oseb­no se si­cer ču­dim, da se ob­či­na ni ak­tiv­ne­je od­zva­la, saj bi jih - gle­da­no z mo­je­ga vi­di­ka - lah­ko po­pla­ča­li s tem, ko so unov­či­li ban­čno ga­ran­ci­jo. Ker sa­ma imam slab ob­ču­tek, da smo ko­mu kaj osta­li dol­žni. A na ob­či­ni tr­di­jo, da bi v tem pri­me­ru, prav­no gle­da­no, de­la po­pla­ča­li dva­krat. Me­ni se pa zdi, da če pla­čaš tri mi­li­jo­ne in do­biš 300 ti­soč evrov vr­nje­nih, si de­jan­sko za objekt dal 2,7 mi­li­jo­na evrov." Do­da­tno pa se Piv­cu zdi ne­na­va­dno še, da če že ob­či­na ni­ma nič s po­di­z­va­jal­ci, le z glav­nim iz­va­jal­cem, če­mu so po­tem nje­ga po­zva­li, naj "vr­ne" fa­sa­do. "Po­tem bi ven­dar mo­ra­li AS Pri­mus po­zva­ti, naj fa­sa­do mon­ti­ra na­zaj." Do so­go­vor­ni­kov pa je pri­šla tu­di in­for­ma­ci­ja, da se z vse­mi po­di­z­va­jal­ci ven­dar­le ni­so ta­ko ma­če­ho­vsko ob­na­ša­li. Pod­je­tje Voc, ki je po­lo­ži­lo as­falt, naj bi po nji­ho­vih in­for­ma­ci­jah do­bi­lo pla­či­lo. "Po­u­dar­ja­mo, da so bi­li po­pla­ča­ni vsi ti­sti po­di­z­va­jal­ci, ki so v da­nem po­go­ju iz­pol­nje­va­li po­go­je za pla­či­lo," na to od­go­var­ja­jo v celj­ski ob­či­ni.

svo­ji aro­gan­ci oči­tno iz­gu­bil ob­ču­tek, kdo je in za kaj je bil iz­vo­ljen. (...) Za­ve­da­mo pa se tu­di mi, da je v ne­ka­te­re toč­ke vple­ten on oseb­no, ta­ko kot ce­lo­tna nje­go­va dru­ži­na (že­na, po­moč­ni­ca di­rek­tor­ja zdra­vstve­ne­ga do­ma, in sin, vo­z­nik oku­že­ne ze­mlje na na­si­pu je­ze­ra), da je vple­ten tu­di di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve Iz­tok Mo­ri (te­sno oseb­no po­znan­stvo z di­rek­tor­jem zdra­vstve­ne­ga do­ma). Ven­dar vse to ne za­dr­ži dej­stva, da smo sve­tni­ki na prej­šnjih vo­li­tvah do­bi­li man­dat in za­u­pa­nje vo­livk in vo­liv­cev, ki se kon­ča še­le z no­vi­mi vo­li­tva­mi," je za­klju­čil Jen­ko.

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

Po­gled na zu­na­njost no­ve te­lo­va­dni­ce ob I. osnov­ni šo­li Ce­lje

Fo­to: Zdrav­ko PI­VEC

Kot do­kaz, da ok­to­bra fa­sa­da res še ni bi­la kon­ča­na, je Zdrav­ko Pi­vec po­sre­do­val ta­le po­sne­tek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.