Di­sci­pli­ni­ra­ni so vi­de­ti do­bro

Blaž Vr­ho­vec upa, da bo­do Go­renj­cem spet na­su­li poln koš go­lov

Vecer - - FRONT PAGE -

Si­vo, me­gle­no je bi­lo vče­raj v Ma­ri­bo­ru, a vsak to vi­di dru­ga­če. "Lep dan je. Sploh, ko zma­gu­je­mo," je vče­raj za po­pol­dan­ski tre­ning na igri­šče Ljud­ske­ga vr­ta z na­sme­hom do ušes pri­te­kel Mar­cos Ta­va­res. Ka­pe­tan vi­jo­li­ča­stih ima ra­zlo­ge za do­bro vo­ljo, no­go­me­ta­ši iz­pod Kal­va­ri­je so v za­dnjem, 15. kro­gu I. SNL sla­vi­li pet go­lov v Ce­lju in, kar je še po­memb­ne­je, po­ve­ča­li pred­nost pred Olim­pi­jo v pr­ven­stvu na šti­ri toč­ke. In ker so že v pr­vem ob­ra­ču­nu se­zo­ne Tri­gla­vu na­su­li prav ta­kšno do­zo, je op­ti­mi­zem pred dru­gim na do­ma­čem igri­šču ( ju­tri ob 16.15) še to­li­ko bolj ra­zu­mljiv.

"Upa­mo, da bo­mo čim bolj­ši. Po­sku­ša­li bo­mo po­no­vi­ti pred­sta­vo iz Ce­lja," je od­lo­čen ve­zist Ma­ri­bo­ra Blaž Vr­ho­vec, ki je v knež­jem me­stu v sta­ti­sti­ko vpi­sal po­da­jo (za gol Ta­va­re­sa). Tre­ner Dar­ko Mi­la­nič pa je bil za­do­vo­ljen, ka­ko je z Ale­xan­dru­jem Cre­tu­jem in Ale­ksom Pi­hler­jem od­i­gral na sre­di­ni igri­šča. "Na­ša na­ve­za je do­bro de­lo­va­la. Pred­vsem pa je va­žno, da se vsak dr­ži svo­jih na­log, po­tem tu­di eki­pa iz­gle­da do­bro," je 26-le­tni Lju­bljan­čan iz­po­sta­vil po­men di­sci­pli­ne.

Ma­ri­bor je pro­ti Tri­gla­vu že pet let vi­de­ti do­bro, ta­ko dol­go že ni bil po­ra­žen. Pa tu­di si­cer je sta­ti­sti­ka krep­ko na stra­ni vi­jo­li­ča­stih. V 27 med­se­boj­nih tek­mah ima­jo kar 20 zmag (šti­ri re­mi­je in tri po­ra­ze), za vsak gol Go­renj­cev jim Šta­jer­ci

Po­no­sno je Cri­sti­a­no Ro­nal­do raz­ka­zal svoj mi­šič­ni še­ster­ček na tre­bu­hu, po­tem ko je za Ju­ven­tus pr­vič za­bil v li­gi pr­va­kov, za na­me­ček še pro­ti nek­da­nje­mu klu­bu Man­che­ster Uni­te­du. Ta­ko kro­na­na pre­moč je še pet mi­nut do kon­ca tek­me na­ka­zo­va­la na do­kon­čen raz­plet v To­ri­nu, a rde­či vra­gi ne bi bi­li del eli­te naj­slav­nej­ših klu­bov na sve­tu, če ne bi zmo­gli sre­di so­vra­žno na­stro­je­ne­ga oko­lja iz­vle­či ne­mo­go­če. Na­tan­čen pro­sti strel Ju­a­na Ma­te in av­to­gol Ale­xa San­dra sta v za­dnjih pe­tih mi­nu­tah po­skr­be­la za po­poln pre­o­brat in šok. Go­spod Po­seb­ni, tre­ner Man­che­stra Jo­se Mo­u­rin­ho, si je se­ve­da dal du­ška. Z ro­ko ob uše­sih in z na­sme­hom Gar­ga­me­la je spro­vo­ci­ral poln do­ma­či sta­di­on z 41.000 gle­dal­ci, pa tu­di do­ma­če­ga bra­nil­ca Le­o­nar­da Bo­nucci­ja, ki mu je na­me­nil ne­kaj krep­kih. Var­no­stni­ki so bi­li po­treb­ni, da je por­tu­gal­ski tre­ner pri­vle­kel ce­lo ko­žo do no­vi­nar­jev: "Zmer­ja­li so me vseh 90 mi­nut. Na kon­cu ni­ko­gar ni­sem vr­ne­jo tri. Svo­je­ga edi­ne­ga pr­ven­stve­ne­ga v se­zo­ni je Vr­ho­vec za­bil prav v Kra­nju. "Le­po je da­ti gol, am­pak to ni mo­ja pri­mar­na na­lo­ga. Va­žno je, da bo­do tri toč­ke osta­le do­ma, da ohra­ni­mo raz­li­ko do Olim­pi­je ali jo mo­go­če še po­ve­ča­mo," se je ozrl tu­di za zma­ji, ki bo­do go­sto­va­li pri Ru­dar­ju (v ne­de­ljo ob 16. uri).

Tri­glav je v prej­šnjem kro­gu pre­ki­nil niz šti­rih po­ra­zov, tu­di nje­go­vi strel­ci so bi­li raz­po­lo­že­ni, po dva go­la sta za zma­go 4:3 pro­ti Kr­ške­mu Amir Der­vi­še­vić in Lu­ka Za­ho­vić za Slo­ve­ni­jo, Nar­din Mu­la­hu­sej­no­vić, ki na ura­dnih tek­mah v vi­jo­li­ča­stem dre­su si­cer ni od­i­gral še ni­ti mi­nu­te, za mla­do re­pre­zen­tan­co BiH. To so no­go­me­ta­ši, ki jih bo Dar­ko Mi­la­nič v re­pre­zen­tanč­ni pa­v­zi na tre­nin­gih po­gre­šal. "Ima­jo na­lo­go, ki je po­memb­na za vse nas in za njih oseb­no. V tej pa­v­zi ima­mo bi­stve­no manj re­pre­zen­tan­tov, ker ni­ma­jo vsi ak­cij. Na tre­nin­gu bo­mo v re­la­tiv­no ve­li­kem šte­vi­lu," je de­jal stra­teg vi­jo­li­ča­stih. Pa bi od­sto­pil še ko­ga? "Fan­tje igra­jo do­bro in bi kdo še bil kan­di­dat, ven­dar to ni mo­je de­lo." uža­lil, sa­mo na­re­dil sem ge­sto, da bi jih rad sli­šal gla­sne­je. Naj­brž te­ga ne bi smel sto­ri­ti in tu­di ne bi, če bi bil hla­dne gla­ve, to­da ža­li­li so mo­jo in In­ter­je­vo dru­ži­no," je ob­so­dil na­vi­ja­če, ki so mu vzkli­ka­li, da je "vre­ča dre­ka". "Zma­go­va­ti je tre­ba s sti­lom," nad in­ci­den­tom ni bil za­do­vo­ljen ni­ti le­gen­dar­ni nek­da­nji član Ma­che­stra Paul Scho­les.

Vsi pa ni­so pro­sla­vlja­li ta­ko pre­šer­no kot Mo­u­rin­ho. "Me­ša­ni ob­čut­ki. Kar ču­dno se mi je bi­lo ve­se­li­ti," je po tek­mi pri­znal Paul Po­gba, ki je čr­no-be­lo ma­ji­co pre­dla­ni za­me­njal za rde­čo. Ro­nal­do, ki je z vme­snim da­la Tom Žur­ga in Eg­zon Kr­ye­ziu. "Pred na­mi je dru­gač­na tek­ma, kot sta bi­li v prej­šnjem kro­gu. Mi­slim, da se bo­do osre­do­to­či­li na obram­bo in nam bo ve­li­ko tež­je pre­bi­ti zgo­šče­ni blok. Upam pa, da bo­mo za­bi­li čim več go­lov," si je za­že­lel Vr­ho­vec, ki je od­i­gral vseh 15 pr­ven­stve­nih te­kem. In ka­ko je za­do­vo­ljen s svo­ji­mi pred­sta­va­mi? "Ve­dno je lah­ko bolj­še. Va­žno je, da eki­pa zma­gu­je. Do­kler nam gre do­bro, sem za­do­vo­ljen. Tre­nu­tno je okej." po­stan­kom v Ma­dri­du pre­ho­dil na­spro­tno ka­ri­er­no pot, pa se ni mo­gel otre­sti ob­čut­ka, da so ime­li tek­me­ci kan­ček po­mo­či bo­gi­nje For­tu­ne: "Man­che­ster ni sto­ril ni­če­sar za zma­go, to­da o sre­či ne bi go­vo­ril. Bolj je šlo za na­še da­ri­lo." Ali pa ima Ju­ven­tus re­snej­ši pro­blem? "Sla­be­ga vra­tar­ja. Ne­od­lo­čen je. Pet let se je mu­čil pri Ar­se­na­lu in še ve­dno ni nič bo­lje," je Scho­les s pr­stom po­ka­zal na Woj­ci­e­cha Sz­cze­sny­ja, na­sle­dni­ka le­gen­dar­ne­ga Gi­an­lu­i­gi­ja Bu­ffo­na. A za­ni­mi­va sta­ti­sti­ka po­ka­že, da je bil 28-le­tni Po­ljak v do­se­da­njih 14 po­sre­do­va­njih 86-od­sto­tno uspe­šen. V

Po še­stih kro­gih dr­žav­ne­ga pr­ven­stva v fut­sa­lu je s še­sti­mi zma­ga­mi na vr­hu le­stvi­ce bra­nil­ka na­slo­va, eki­pa Do­bov­ca Pi­vo­var­ne Ko­zel. Do­bov­ča­nom za pe­ta­mi so no­go­me­ta­ši ma­ri­bor­ske­ga Fu­tu­re­NET, ki so v še­stih tek­mah pet­krat zma­ga­li in en­krat igra­li ne­od­lo­če­no. Mor­da bo že da­nes ena iz­med ekip do­ži­ve­la pr­vi po­raz, kaj­ti v tek­mi 7. kro­ga se bo­sta Fu­tu­re­NET in Do­bo­vec uda­ri­la med se­boj. Ob­ra­čun v dvo­ra­ni Ta­bor, ki bo za­go­to­vo za­ni­miv za pri­vr­žen­ce fut­sa­la v šta­jer­ski pre­stol­ni­ci, se bo za­čel ob 20. uri.

Do­bo­vec, ki ga vo­di tre­ner Kuj­tin Mo­ri­na, je eki­pa re­pre­zen­tan­tov, zanj igra­jo Da­mir Pu­škar, Alen Fe­tić, Ži­ga Čeh, De­nis To­to­ško­vić - vsi štir­je so bi­li pred dve­ma le­to­ma čla­ni ma­ri­bor­ske­ga klu­ba -, Rok Mor­dej in hr­va­ški re­pre­zen­tant Kri­sti­jan Po­stru­žin. Tu­di igral­ska za­sed­ba vi­jo­li­ča­stih iz Ma­ri­bo­ra, dva­kra­tnih dr­žav­nih in po­kal­nih pr­va­kov, ki jih vo­di tre­ner To­mi­slav Hor­vat, je vre­dna po­zor­no­sti. Ton igri da­je­jo slo­ven­ski re­pre­zen­tan­ti Ma­tej Fi­der­šek, Teo Turk, Vid Se­ver in srb­ski re­pre­zen­tant Mi­loš Stoj­ko­vič.

"Tek­ma pro­ti Do­bov­cu bo pra­vi der­bi, v ka­te­rem se bo­sta spo­pa­dla tre­nu­tno naj­bolj­ša slo­ven­ska klu­ba. Go­stje ima­jo ze­lo ka­ko­vo­stno eki­po, tem ele­men­tu je Jan Oblak ce­lo naj­slab­ši med eli­to. V šti­rih tek­mah je pre­jel šest za­det­kov, le en strel pa je ubra­nil, kar po­me­ni 14-od­sto­tno uspe­šnost.

Re­zul­ta­ti, sku­pi­na E: Ba­yern - AEK Ate­ne 2:0, Ben­fi­ca - Ajax 1:1; vr­stni red: Ba­yern 10 točk, Ajax 8, Ben­fi­ca 4, AEK 0. Sku­pi­na F: Man­che­ster Ci­ty - Šah­tar 6:0, Lyon - Ho­ffen­heim 2:2; vr­stni red: Man­che­ster C. 9 točk, kar do­ka­zu­je­jo tu­di z igra­mi v li­gi pr­va­kov. V na­ši igri je še ve­dno pre­več na­pak, po­zna se, da je eki­pa na no­vo se­sta­vlje­na, za­to še­pa ui­gra­nost. Tek­me se ve­se­lim," je ra­zlo­žil ka­pe­tan Fu­tu­re­NET Ma­tej Fi­der­šek, s 14 go­li vo­dil­ni stre­lec pr­ven­stva. "V igri Do­bov­ca sem opa­zil ne­kaj po­manj­klji­vo­sti, o ka­te­rih pa ne bi go­vo­ril na glas. Upam, da jih bo­mo iz­ko­ri­sti­li," je po­ja­snil To­mi­slav Hor­vat.

V do­bov­škem klu­bu se za­ve­da­jo, da jih v dvo­ra­ni Ta­bor ča­ka zah­tev­na tek­ma. "Na­ša pri­pra­vlje­nost je do­bra, iz te­dna v te­den jo nad­gra­ju­je­mo, kar vli­va do­da­tno sa­mo­za­vest. V ma­ri­bor­ski eki­pi je ne­kaj odlič­nih igral­cev, naj­ve­čjo ne­var­nost za naš gol pred­sta­vlja­jo Ma­tej Fi­der­šek, Jo­sip Ju­rić, Uroš Kro­flič in Mi­loš Stoj­ko­vić. Če bo­mo usta­vi­li Fi­der­ška, ki je ze­lo mo­čan v igri ena na ena in ze­lo spre­ten v pre­i­gra­va­nju, po­tem bo pot do po­zi­tiv­ne­ga re­zul­ta­ta laž­ja," je op­ti­mist Alen Fe­tić. Dru­gi pa­ri 7. kro­ga, da­nes, ob 20. uri: Be­ne­dikt Av­to­de­li Dža­uš - Li­ti­ja; ob 20.30: Bro­nx Ško­fi­je - Oplast Ko­ba­rid, Ivanč­na Go­ri­ca - Stri­py Ško­fja Lo­ka, Si­li­ko Vrh­ni­ka - Sev­ni­ca. (zg) Vseh 90 mi­nut je po­slu­šal zmer­ljiv­ke, a mu še ni bi­lo do­volj.

Lyon 6, Ho­ffen­heim 3, Šah­tar 2. Sku­pi­na G: CSKA - Ro­ma 1:2, Vik­to­ria Pl­zen - Re­al Ma­drid 0:5; vr­stni red: Re­al in Ro­ma 9 točk, Cska 4, Vik­to­ria 1. Sku­pi­na H: Va­len­cia - Yo­ung Bo­ys 3: 1, Va­len­cia - Man­che­ster U. 1: 2; vr­stni red: Ju­ven­tus 9 točk, Man­che­ster U. 7, Va­len­cia 5, Yo­ung Bo­ys 1.

Fo­to: Sa­šo BIZ­JAK

La­ni so­i­gral­ca v Fu­tu­re­NET, le­tos tek­me­ca: Alen Fe­tić (z žo­go) in Ma­tej Fi­der­šek

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.