"Če si v gla­vi do­volj mo­čan, je vse v re­du"

Ju­tri bo v za­greb­ški Are­ni va­ro­val do­ma­ča vra­ta pred na­pa­di celj­skih ro­ko­me­ta­šev v li­gi pr­va­kov

Vecer - - FRONT PAGE - Na krat­ko Šport na TV

Dva­in­dvaj­se­tle­tni vra­tar Urh Ka­ste­lic bo v so­bo­to v za­greb­ški Are­ni ne­dvo­mno vi­so­ka ovi­ra za celj­ske ro­ko­me­ta­še, ki se bo­do ob 20. uri v li­gi pr­va­kov bo­ri­li za tre­tji par točk. Po­dob­ne ra­ču­ne kot slo­ven­ski dr­žav­ni pr­va­ki ima­jo tu­di Ur­ho­vi Za­greb­ča­ni. Obo­ji se bo­ri­jo za šesto me­sto v sku­pi­ni B li­ge pr­va­kov, ki še vo­di v iz­lo­čil­ne bo­je. Kan­di­da­ti za to me­sto so tri­je - po­leg ome­nje­nih dveh klu­bov še Mo­tor iz Za­po­rož­ja. Kaj od so­bo­te pri­ča­ku­je slo­ven­ski re­pre­zen­tanč­ni vra­tar, tre­nu­tno na de­lu v pre­stol­ni­ci na­ših so­se­dov Hr­va­tov? "Po­seb­ne­ga na­bo­ja pred so­bo­tno tek­mo še ni­sem za­znal; ve­mo pa, da je pred na­mi dvo­boj ena­ko­vre­dnih na­spro­tni­kov, ki ima­mo ne­kaj sku­pnih točk. Pro­ra­čun obeh klu­bov je niž­ji od dru­gih ekip v sku­pi­ni, a smo obo­ji za­to to­li­ko bolj bor­be­ni. Zma­ge v na­ših ob­ra­ču­nih šte­je­jo dvoj­no, saj gre za ne­po­sre­dne tek­me­ce za iz­lo­čil­ne bo­je. Do­slej smo v še­stih kro­gih v li­gi pr­va­kov ime­li šti­ri go­sto­va­nja, Sze­ged in PSG. Ta­ko smo v vseh šest te­kem šli raz­bre­me­nje­ni, saj od nas nih­če ni pri­ča­ko­val zmag. Bi­lo je: kar bo, pa bo."

En­krat vam je uspe­lo zma­ga­ti, ima­te tu­di re­mi, na ve­či­ni te­kem pa ste bi­li do za­dnjih tre­nut­kov ena­ko­vre­den tek­mec, trd na­spro­tnik. "Tek­me so bi­le le­pe. A iz­gu­bi­li smo

Ka­ko za­je­zi­ti Kr­ko?

Z no­coj­šnjo tek­mo med Šen­tjur­jem in Kr­ko ob 19. uri v dvo­ra­ni osnov­ne šo­le Hru­še­vec se bo za­čel pe­ti krog ko­šar­kar­ske­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Če­prav so No­vo­me­šča­ni še ne­po­ra­že­ni, so tu­di Šta­jer­ci z glad­ko zma­go v Dom­ža­lah v za­dnjem kro­gu pri­ka­za­li do­bro for­mo. Dru­ga do­slej še ne­po­ra­že­na eki­pa, Ro­ga­ška, bo svoj niz sku­ša­la na­da­lje­va­ti v so­bo­to ob 19. uri, ko v go­ste pri­ha­ja šta­jer­ski ri­val Zla­to­rog. V so­bo­to ob 17. uri bo Pri­mor­ska do­ma sku­ša­la unov­či­ti vlo­go fa­vo­ri­ta pro­ti He­li­o­su, na­tanč­no 24 ur ka­sne­je bo mo­ra­la ena­ko sto­ri­ti Pe­trol Olim­pi­ja v Šen­čur­ju. Še po­se­bej bo ta ko­nec te­dna po­mem­ben za Pol­ze­lo in Ili­ri­jo, ki se bo­sta v so­bo­to ob 19. uri v med­se­boj­nem dvo­bo­ju sku­ša­li od­le­pi­ti z dna le­stvi­ce in si ta­ko po­ve­ča­ti mo­žno­sti za ob­sta­nek v li­gi. (zom) za gol pro­ti Sze­ge­du in pro­ti Skjer­nu smo ime­li na­pad za zma­go, a je osta­lo iz­e­na­če­no. Pro­ti Nan­te­su smo bi­li do za­dnjih mi­nut v bo­ju za zma­go, a točk ni in tu­di za­to jih je tre­ba osvo­ji­ti na na­sle­dnjih dveh ob­ra­ču­nih s Ce­lja­ni."

Eki­po je pre­vzel sta­ri ro­ko­me­tni tre­ner­ski gad - Li­no Čer­var. Je to do­da­na vre­dnost va­še eki­pe?

"On je svo­je­vr­stna oseb­nost. Če si v gla­vi do­volj mo­čan in ko pre­ži­viš nje­go­ve po­seb­ne me­to­de, po­tem je vse v re­du. A ve­li­ko igral­cev je pri njem tu­di za­šlo na stran­ski tir. Mno­gi do­bri tre­ner­ji v Za­gre­bu ni­so zdr­ža­li, ker ni­so ime­li do­volj av­to­ri­te­te. Za Čer­var­ja je zna­no, da je v hr­va­škem ro­ko­me­tu le­gen­da, in mla­di igral­ci, ki smo zbra­ni v Za­gre­bu, ga vsi ze­lo spo­štu­je­mo. No­ben se ne pri­to­žu­je in to je ključ za vzpod­bu­dne re­zul­ta­te."

Je pri Čer­var­ju v ospred­ju mo­ti­va­ci­ja ali je v ozad­ju pred­vsem tr­do de­lo?

"V pr­vi vr­sti gre za mo­ti­va­tor­ja in znan je po ne­neh­nem im­pro­vi­zi­ra­nju. Vča­sih je to do­bro, dru­gič se iz­ka­že za pov­sem zgre­še­no. Ko smo bi­li v Za­po­rož­ju, je bi­la ta im­pro­vi­za­ci­ja ne­u­stre­zna in smo glad­ko iz­gu­bi­li. Igra­mo po­seb­no igro in to se je v glav­nem iz­ka­za­lo kot do­bro. Upam pa, da pro­ti Ce­lja­nom ne bo­mo na ve­li­ko ek­s­pe­ri­men­ti­ra­li."

Dru­gi re­zul­ta­ti pr­vih če­tr­t­fi­nal­nih te­kem: ACH Vol­ley - Šo­štanj To­pol­ši­ca 3:0, GEN-I - Sa­lo­nit An­ho­vo 1:3, Čr­nu­če - Šem­pe­ter 3:1. (zg)

Pr­leč­ke pro­ti Pri­mor­kam

Dre­vi ob 19. uri bo v špor­tni dvo­ra­ni v Lju­to­me­ru vna­prej od­i­gra­na tek­ma 5. kro­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva med od­boj­ka­ri­ca­mi Lju­to­me­ra in GEN-I No­va Go­ri­ca. Dru­ge tek­me 5. kro­ga bo­do ju­tri. (zg)

Če­fe­rin edi­ni kan­di­dat

Slo­ve­nec Ale­ksan­der Če­fe­rin, ki je na če­lu Evrop­ske no­go­me­tne zve­ze (Ue­fa) od sep­tem­bra 2016, je edi­ni kan­di­dat za pred­se­dni­ški stol­ček na na­sle­dnjih vo­li­tvah, ki bo­do fe­bru­ar­ja pri­ho­dnje le­to. S tem si je že pred vo­lil­nim kon­gre­som v Ri­mu ta­ko re­koč za­go­to­vil nov man­dat. Gre za igro sed­mih pro­ti še­stim, po ka­te­ri je Čer­var po­stal znan že na sve­tov­nem pr­ven­stvu pred dve­ma le­to­ma, ta­krat še z re­pre­zen­tan­co Ma­ke­do­ni­je.

"Za kar se od­lo­či, pri tem vztra­ja in to je kdaj tu­di na­ro­be pri Čer­var­ju. Med tek­mo obi­čaj­no ne že­li spre­me­ni­ti kon­cep­ta. Pro­ti Ce­lju bo­mo ver­je­tno zno­va igra­li s sed­mi­mi igral­ci v na­pa­du, brez vra­tar­ja v go­lu. To igra­mo ce­lo se­zo­no. Lah­ko je to tu­di dvo­re­zen meč - če na pra­zen gol do­biš pet, šest go­lov. Ta­krat se pre­pre­ke po­ja­vi­jo tu­di v gla­vi." Vra­tar­ji ima­jo v ta­kšni igri po­seb­no vlo­go, me­nja­va­ti je tre­ba do­volj hi­tro, ve­li­ko je te­ka­nja pro­ti go­lu, hi­tro­sti ...

"Za vra­tar­ja je ta­kšna igra naj­tež­ja. Ve­li­ko stre­lov je na pra­zna vra­ta in vra­tar s te­kom po­sku­ša pre­stre­či me­te čez ce­lo igri­šče. Vr­sti­jo se ne­o­bi­čaj­ne si­tu­a­ci­je; sča­so­ma sem se te­ga na­va­dil. Še zme­raj pa upam, da Fer­lin ne bo pre­več raz­po­lo­žen, da ne bo za­del ve­li­ko me­tov čez ce­lo igri­šče."

To bo tu­di boj dveh re­pre­zen­tanč­nih vra­tar­jev Slo­ve­ni­je. V ka­kšnih od­no­sih sta s Fer­li­nom, ki od le­tos sto­ji v celj­skih vra­tih?

"Su­per sva, re­dno se sli­ši­va. V ve­li­ki me­ri bo od­lo­ča­lo, kdo med na­ma bo imel bolj­ši dan - eki­pi sta ze­lo ena­ko­vre­dni."

S sta­tu­som, ki ga ima­te v Za­gre­bu, ste ver­je­tno za­do­volj­ni. Ste pr­vi vra­tar, pri 22 le­tih pre­ži­vi­te ve­či­no te­kem na igri­šču, ste v pol­nem tek­mo­val­nem rit­mu.

"Se­ve­da, iz Ma­ri­bo­ra sem se za krat­ko pre­se­lil v Sze­ged, in ko bi mo­ral ka­ri­e­ro na­da­lje­va­ti v Ce­lju, mi tam ni­so mo­gli za­go­to­vi­ti do­volj mi­nut v vra­tih. V ti­stem ča­su so me po­kli­ca­li iz Za­gre­ba in mi za­go­to­vi­li, da bom eden od dveh vra­tar­jev v eki­pi. Kma­lu je Ma­te­vž Skok za­pu­stil Za­greb in čez noč sem po­stal ce­lo pr­vi vra­tar Za­gre­ba. Ma­lo nas je, ki smo ta­ko mla­di do­bi­li ta­kšno pri­lo­žnost."

Epi­z­o­da, krat­ki stik s Ce­lja­ni, ko bi se bi­li mo­ra­li vr­ni­ti v ma­tič­ni klub, a ste se ra­je pre­se­li­li v Za­greb, je po­za­blje­na?

"Sam ni­mam no­be­nih za­mer do Ce­lja. V Za­gre­bu sem ta­krat do­bil dva­krat bolj­šo po­nud­bo. Ce­lja­nom sem to pred­sta­vil, že­lel sem 12-me­seč­no po- Urh Ka­ste­lic, Slo­ve­nec v vra­tih Za­gre­ba god­bo, ta­krat pa se je za­ple­tlo. Raz­mi­slil sem in pre­vla­da­li so do­bri po­go­ji v Za­gre­bu. Oči­tno so tam bolj ra­ču­na­li na­me, obe­ta­lo se mi je več pri­lo­žno­sti. V Ce­lju se je vmes za­me­nja­lo vod­stvo in mi­slim, da tu­di tam do me­ne ni več no­be­ne za­me­re."

V re­pre­zen­tan­ci še ne ka­že­te ta­kih pred­stav kot v Za­gre­bu. Kaj je po va­še ra­zlog, ima­te za re­pre­zen­tanč­ne na­sto­pe še re­zer­ve?

"Za­go­to­vo v re­pre­zen­tan­ci še ni­sem po­ka­zal vse­ga. Kon­ku­ren­ca je ve­li­ka, v za­dnjem ob­do­bju sem pri­ha­jal na zbo­re po na­por­nem klub­skem rit­mu. Za­dnje tek­me za klub ni­so bi­le naj­bolj­še, po­sle­dič­no tu­di ni bi­lo pra­ve sa­mo­za­ve­sti za na­sto­pe v re­pre­zen­tan­ci. A tu­di to se bo obr­ni­lo in upam, da bom po­ma­gal re­pre­zen­tan­ci, da se naj­prej uvr­sti­mo na evrop­sko pr­ven­stvo, za­tem, da si tam za­go­to­vi­mo kva­li­fi­ka­ci­je za olim­pij­ske igre."

Na kon­cu, lah­ko na­po­ve­ste so­bo­tni re­zul­tat tek­me med Za­gre­bom in Ce­ljem?

"Tež­ko. Mi lah­ko ra­ču­na­mo na zma­go, če bo majh­no šte­vi­lo za­det­kov, do 25 go­lov. Ta­krat bo­mo mi njim vsi­li­li na­šo igro, po­tem bo na se­ma­for­ju 26:24 za Za­greb."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.