Je naj­niž­je pla­či­lo pre­vi­so­ko?

Po­bu­da za dvig mi­ni­mal­ne pla­če je spro­ži­la ostre od­zi­ve v druž­bi

Vecer - - FRONT PAGE - Jel­ka Zu­pa­nič

Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca go­spo­dar­ske zbor­ni­ce je vče­raj po­ja­sni­la svo­jo iz­ja­vo o bo­ga­tih re­ve­žih, s ka­te­ro je moč­no raz­bu­ri­la de­lav­ce, ki pre­je­ma­jo mi­ni­mal­no pla­čo. Na­ša so­go­vor­ni­ca, sna­žil­ka v jav­nem vrt­cu, ne mo­re ra­zu­me­ti nje­ne iz­ja­ve. "Ta­kšno raz­mi­šlja­nje je ža­lji­vo do vseh de- lav­cev, ki tr­do ga­ra­mo za svo­jo pla­čo. Mi­slim, da če bi sa­ma po­sku­si­la pre­ži­ve­ti s ta­ko pla­čo le ne­kaj me­se­cev, ji kaj ta­ke­ga ne bi ni­ko­li več pri­šlo na mi­sel," pra­vi ma­ti sa­mo­hra­nil­ka s tre­mi otro­ki, ki bi pri dvi­gu mi­ni­mal­ne pla­če na na­po­ve­da­nih 700 evrov za­če­la ku­po­va- ti stre­šni­ke za pu­šča­jo­čo sa­lo­ni­tno stre­ho. So­nja Šmuc v od­zi­vu na pro­test sin­di­ka­tov vztra­ja, da po­li­ti­ke plač ne sme ad­mi­ni­stra­tiv­no do­lo­ča­ti po­li­ti­ka, am­pak uspe­šnost go­spo­dar­stva, opra­vi­či­la pa se za svo­je be­se­de ni. "V pod­je­tju dvi­ga mi­ni­mal­ne pla­če ne bi ob­ču­ti­li. S tem ni­ma­mo te­žav, saj že si­cer de­lav­ce tež­ko do­bi­mo in jih do­bro pla­ča­mo, če ne, bo­do od­šli de­lat v Av­stri­jo," pa pra­vi la­stnik druž­be Ro­to Šte­fan Pa­vli­njek.

Mo­ja iz­ja­va v sre­di­nem te­le­vi­zij­skem dnev­ni­ku je na­le­te­la med va­mi na ne­ma­lo ne­ga­tiv­ne­ga od­me­va," je vče­raj ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca GZS

So­nja Šmuc na­go­vo­ri­la pred­se­dni­co ZSSS Li­di­jo Jer­kič in pred­se­dni­ka KSS Per­gam Ja­ko­ba Po­či­vavška. Oba sta jo že dan prej jav­no po­zva­la k opra­vi­či­lu za­ra­di iz­ja­ve o mi­ni­mal­ni pla­či. Be­sed, de­lav­kam in de­lav­cem se za iz­ja­vo opra­vi­ču­jem, So­nja Šmuc v dalj­šem od­go­vo­ru ni upo­ra­bi­la.

Za­tr­di­la je, da je bi­lo ob­ja­vlje­no "ne­kaj­se­kun­dno spo­ro­či­lo iz­vze­to iz večmi­nu­tne­ga po­go­vo­ra, za­ra­di če­sar ni bi­lo mo­go­če uje­ti šir­še­ga kon­te­ksta, v ka­te­rem je bi­lo da­no". In po­ja­sni­la, da so v GZS za dvig ne­to plač vseh za­po­sle­nih, "ne sa­mo pri ti­stih sku­pi­nah, ki jih do­lo­če­ne in­te­re­sne in po­li­tič­ne sku­pi­ne obi­čaj­no po­sta­vlja­te v ospred­je".

Čez se­dem let 2300 evrov, če nam bo­do mar vse pla­če

Šmu­če­va tr­di, da se je v po­go­vo­ru za­vze­la za ustvar­ja­nje po­go­jev za rast pov­preč­ne pla­če. "Pri­mer­ne­je je na­slo­vi­ti pov­preč­ne­ga za­po­sle­ne­ga in bolj pro­duk­tiv­ne, saj so ti ge­ne­ra­tor­ji slo­ven­ske­ga po­slov­ne­ga uspe­ha in naj­ve­čje jam­stvo, da bo­do za­po­sle­ni v ce­lo­tni ve­ri­gi ime­li ka­ko­vo­stne služ­be in do­stoj­no pla­či­lo. Na­me­sto te­ga se ve­dno zno­va ukvar­ja­mo sa­mo z mi­ni­mal­no pla­čo in nje­ni­mi ad­mi­ni­stra­tiv­ni­mi dvi­gi. Ta ne­o­maj­ni fo­kus na spo­dnje pla­če nas od­da­lju­je od uva­ja­nja so­dob­nej­ših plač­nih praks, ker vsa­kič ti­sto ma­lo na­pred­ka, ki ga pod­je­tja z niz­ko do­da­no vre­dno­stjo na­re­di­jo, da bi po­vi­ša­la svo­jo pro­duk­tiv­nost, ve­dno zno­va po­be­re ad­mi­ni­stra­tiv­no zvi­ša­na mi­ni­mal­na pla­ča. Tem pod­je­tjem je­mlje­mo mo­žnost, da ob­sta­ne­jo in se od­ma­kne­jo od ro­ba," je po­ja­sni­la.

In do­da­la, da ra­zu­me­jo sin­di­kal­na sta­li­šča do naj­niž­jih pla­čil, ki so tu­di za­nje iz­ziv, a so kljub te­mu pre­pri­ča­ni, da mo­ra­mo so­ci­al­ni par­tner­ji pri­sto­pi­ti bolj stra­te­ško k ra­zvoj­no na­rav­na­ni plač­ni po­li­ti­ki, ta­ki, mo­ti­va­cij­ski za vse. Od tod tu­di nji­ho­vo po­u­dar­ja­nje, ka­ko z Ra­zvoj­nim par­tner­stvom treh ge­ne­ra­cij do le­ta 2025 do­se­či 60.000 evrov do­da­ne vre­dno­sti na za­po­sle­ne­ga, 50 mi­li­jard evrov iz­vo­za in 2300 evrov pov­preč­ne pla­če. "Ce­ni­mo tu­di va­še so­de­lo­va­nje v par­tner­stvu," je za­tr­di­la Šmu­če­va in me­ni­la, da "se to ne bo zgo­di­lo, ker bo­mo s po­li­tič­nim de­kre­tom dvi­go­va­li mi­ni­mal­no pla­čo", am­pak "če nam bo v Slo­ve­ni­ji mar tu­di za ti­ste za­po­sle­ne, ki pre­je­ma­jo 1000, 1500, 2000 evrov itd. ne­to me­seč­ne pla­če".

"Ta ne­o­maj­ni fo­kus na spo­dnje pla­če nas od­da­lju­je od uva­ja­nja so­dob­nej­ših plač­nih praks"

Če bo po­li­ti­ko plač do­lo­ča­la po­li­ti­ka ... "Že se­daj je raz­li­ka med pre­je­mni­kom pov­preč­ne pla­če in mi­ni­mal­ne pla­če naj­manj­ša v Evro­pi. Za­to še na­dalj­nji ko­ra­ki v tej sme­ri ni­so po­treb­ni, saj smo v Slo­ve­ni­ji do­se­gli vi­sok var­no­stni stan­dard, raz­me­re na tr­gu de­la kre­pi­jo pla­če, šte­vi­lo pre­je­mni­kov mi­ni­mal­ne pla­če se ob­ču­tno zni­žu­je. A če bo po­li­ti­ko plač ad­mi­ni­stra­tiv­no do­lo­ča­la po­li­ti­ka, ne pa uspe­šnost go­spo­dar­stva, po­tem smo se ob­so­di­li na to, da bo­mo de­že­la bo­ga­tih re­ve­žev. Ali pač v sin­di­ka­tih ver­ja­me­te, ta­ko kot oči­tno raz­mi­šlja­jo po­li­ti­ki, da ma­sa plač v pod­je­tju ni­ma no­be­ne zve­ze z go­spo­dar­sko uspe­šno­stjo in raz­me­ra­mi na tr­gu? Ta raz­pra­va je vse­ka­kor po­treb­na. Pri­ča­ku­je­mo, da bo te­ma mi­ni­mal­ne pla­če in plač­ne­ga sis­te­ma del raz­pra­ve na Eko­nom­sko-so­ci­al­nem sve­tu, kjer pa je tre­ba upo­šte­va­ti tu­di glas go­spo­dar­stva, ana­li­tič­no pod­pr­tih ar­gu­men­tov in objek­tiv­nih ma­kro­e­ko­nom­skih dej­stev," je pri­ča­ko­va­la So­nja Šmuc.

Fo­to: Ro­bert BALEN

So­nja Šmuc

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ne­ga­ti­ven od­ziv Go­spo­dar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je na na­po­ve­dan dvig mi­ni­mal­ne pla­če je na­le­tel na ostre kri­ti­ke v jav­no­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.