Ka­ko ča­ro­ben bo de­cem­ber

Kan­di­da­te smo vpra­ša­li, ka­kšen naj bo Ča­rob­ni de­cem­ber v Ma­ri­bo­ru in ko­li­ko de­nar­ja bi na­me­ni­li za pro­jekt. Ob­ja­vlja­mo od­go­vo­re ti­stih, ki so nam od­go­vo­ri­li

Vecer - - GOSPODARSTVO -

Žu­pan­ske arob­ni de­cem­ber se bo le­tos pri­čel s pri­ži­gom lučk 23. no­vem­bra i n glas­be­nim uvo­dom Vla­da Kre­sli­na v pra­znič­no do­ga­ja­nje, ki bo tra­ja­lo vse do za­čet­ka ja­nu­ar­ja, a nje­go­va vse­bi­na še ni jav­no raz­kri­ta. Zno­va bo­do sej­mi in go­stin­ska po­nud­ba, pa se­ve­da okra­si­tev me­sta in ognje­met na sil­ve­stro­vo. Ob­či­na bo le­tos za okra­si­tev na­me­ni­la 120 ti­soč evrov, za dr­sa­li­šče 50.000 evrov, osta­le po­stav­ke še ni­so zna­ne. La­ni je šlo iz ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na za Ča­rob­ni de­cem­ber oko­li 300.000 evrov.

Rok Za­lar ( Ze­le­ni Slo­ve­ni­je): "Ker je vča­sih ve­čji po­u­da­rek na kvan­ti­te­ti kot kva­li­te­ti, bi skr­čil ča­sov­ni­co do­ga­ja­nja. Iz pro­ra­ču­na bi bi­lo si­cer do­volj 50.000 evrov, za dru­go se je tre­ba po­tru­di­ti iz sred­stev tr­žne de­jav­no­sti in po­kro­vi­te­ljev."

Franc Kan­gler ( NLS): "Po­ve­za­ti vse ključ­ne ak­ter­je jav­ne sfe­re, v ak­tiv­no­sti pa vklju­či­ti go­spo­dar­ske su­bjek­te – tu­ri­stič­ne­ga sek­tor­ja in vse su­bjek­te po­slov­ne­ga in za­seb­ne­ga pra­va v cen­tru me­sta ob eno­vi­ti ulič­ni ure­di­tvi. S po­ve­zo­va­njem ta­koj do­se­žeš op­ti­mi­za­ci­jo in zmanj­še­va­nje stro­škov. O vi­ši­ni sred­stev je pre­u­ra­nje­no go­vo­ri­ti."

Vla­do Še­ga ( Le­vi­ca): "Ma­sov­ni open air kon­cer­ti in ve­se­li­ce ne so­di­jo v ta mr­zel pred­bo­žič­ni čas (ra­zen sil­ve­stro­va­nja). Do­ga­ja­nja bi po­raz­de­lil na več manj­ših in­ti­mnej­ših lo­ka­cij. Iz­ku­pi­ček bi na­me­nil dru­ži­nam, ki svo­jim oto­kom ne zmo­re­jo da­ti kaj pod smre­či­co. Da pa se še­le v no­vem­bru za­če­nja­jo po­go­vo­ri o raz­de­li­tvi teh fev­dov, pa po­ve vse."

Zden­ko Vin­kov (SSN): "Ča­rob­ni de­cem­ber ni raz­sve­tlja­va, vre­dna 200.000 evrov, ki jo je upri­zo­ril Kan­gler, am­pak me­sto brez re­ve­žev, vsi za­po­sle­ni v svo­jem me­stu, no­ben ob­čan ne sme bi­ti za­po­sta­vljen. Okra­si­tev bo pri­mer­na fi­nanč­nim spo­sob­no­stim me­sta."

Me­li­ta Pe­te­lin (sku­pi­na vo­liv­cev): "Ča­rob­ni de­cem­ber ne bo sim­bo­li­zi­ral na­spro­tij: osa­mlje­no­sti in po­manj- ka­nja v ča­su vsa­kr­šnih pre­sež­kov, ne bo čas du­šev­nih stisk in du­hov­ne­ga hre­pe­ne­nja, ne bo zgod­ba An­der­se­no­ve De­kli­ce z vži­ga­li­ca­mi. Bo čas na­me­njen do­brim de­lom, skr­bi za osa­mlje­ne in eko­nom­sko osi­ro­ma­še­ne, da jim ne bo tre­ba sa­nja­ri­ti o to­plih so­bah in okra­še­nih dre­ve­sih."

Igor Ju­ri­šič (Stran­ka mla­dih – Ze­le­ni Evro­pe): "Me­sto mo­ra ime­ti na­lo­go, da po­ve­že po­nu­dni­ke in omo­go­či po­go­je. Za­go­to­vo mo­ra ure­di­ti pri­mer­no okra­si­tev, za kar je po­tre­ben de­nar, ki se bo na dru­gi stra­ni vra­čal. Ob­ča­ni smo vre­dni vsaj tri evre, kar je sku­paj 300.000 evrov za okra­si­tev in pri­re­di­tve. Ob tem ne sme­mo po­za­bi­ti, da so me­stna ob­či­na tu­di Te­zno, Po­brež­je, Ka­mni­ca, Gaj, Lim­buš ..."

( NSi): "Osta­lo bi v okvi­ru vi­ši­ne se­da­nje po­stav­ke. Več pre­pro­stih lučk po vsem sre­di­šču. Okra­si­ti bi mo­ra­li tu­di sre­di­šča me­stnih če­tr­ti. Vklju­či­li bi lah­ko vrt­ce in šo­le, ki bi okra­še­va­le smre­ki­ce po tr­gih. Kul­tur­no in za­bav­no po­nud­bo bi lah­ko po­nu­di­la dru­štva, ki de­lu­je­jo v okvi­ru JSKD Ma­ri­bor. Lah­ko bi or­ga­ni­zi­ra­li iz­me­nju­jo­če pri­re­di­tve med Grad­cem in Ma­ri­bo­rom. Tu­di cer­kve bi lah­ko vklju­či­li."

Sa­ša Ar­se­no­vič (SMC): "Ča­rob­ni de­cem­ber bo do­bil ce­lo­vi­to dol­go­roč­no vse­bin­sko, kul­tur­no, estet­sko, obli­kov­no in go­stin­sko za­sno­vo z raz­ši­ri­tvi­jo do­ga­janj na vse me­stne tr­ge. Do­ga­ja­nja na me­stnih tr­gih bo­do ime­la vsa­ka svo­jo vse­bi­no in bo­do te­mat­sko za­o­kro­že­na. Pri tem bo­do kot vzor slu­ži­li bo­žič­no-no­vo­le­tni sej­mi v Za­gre­bu, Lju­blja­ni, Grad­cu, Ta­li­nu ..."

Igor Do­manj­ko (Li­sta no­vi­nar­ja Bo­ja­na Po­žar­ja): "Ma­ri­bor si za­slu­ži pri­je­ten in pra­zni­čen de­cem­ber, v ka­te­rem se bo­do pri­je­tno po­ču­ti­li vsi me­šča­ni in obi­sko­val­ci me­sta."

Alen­ka Iskra (SD): "To je pri­re­di­tev, ki je z vi­di­ka tu­ri­stič­ne po­nud­be ze­lo po­memb­na. K so­de­lo­va­nju je tre­ba pri­te­gni­ti po­nu­dni­ke go­stin­skih sto­ri­tev v cen­tru me­sta, tr­gov­ce in or­ga­ni­za­tor­je kul­tur­nih pri­re­di­tev. Pri­pra­va pro­gra­ma mo­ra ste­či pra- Več mir­nej­ših lo­ka­cij z bolj in­ti­mnim do­ga­ja­njem ali ve­li­ki do­god­ki? vo­ča­sno, or­ga­ni­za­ci­jo in iz­ved­bo do­god­kov je tre­ba iz­pe­lja­ti pro­fe­si­o­nal­no. Iz­ved­bo je tre­ba pla­ni­ra­ti in na­me­ni­ti cca 200 ti­soč evrov."

Bo­rut Am­bro­žič (SMSR): "Ve­se­li de­cem­ber ne bo za­jel sa­mo sta­re­ga me­stne­ga je­dra, am­pak vsa­ko me­stno če­trt z okra­si­tvi­jo in pro­gra­mi od 0,1 do 0,5 od­stot­ka pro­ra­ču­na. Nuj­na je tu­di pre­no­va sta­re me­stne hi­še in po­sto­pna se­li­tev žu­pan­stva v pre­no­vlje­ne pro­sto­re, ki v mno­gih evrop­skih me­stih tvo­ri­jo se­stav­ni del pra­znič­ne­ga vzduš­ja."

Jo­sip Ro­tar (Li­sta ko­le­sar­jev in pe­šcev): "Ohra­nil bom pro­gra­me, na ka­te­re so se lju­dje že na­va­di­li in jih vze­li za svo­je. Več de­nar­ja bom na­me­nil za ob­da­ro­va­nje so­ci­al­no ogro­že­nih otrok kot za ognje­met."

Uroš Pri­kl ( De­sus): "Ve­se­li de­cem­ber bo me­stu dal pri­dih pra­znič­ne­ga vzduš­ja, bo pa mno­go bolj var­čen in eko­lo­ški, pred­vsem na po­dro­čju pre­raz­ko­šne raz­sve­tlja­ve. De­nar bo šel pred­vsem za raz­lič­ne pri­re­di­tve, na­me­nje­ne ob­ča­nom."

Li­di­ja Div­jak Mir­nik (sku­pi­na vo­liv­cev): "Ča­rob­ni de­cem­ber se bo od­vi­jal v raz­lič­nih me­stnih če­tr­teh in kra­jev­nih sku­pno­stih, ne le v cen­tru. Do­ga­ja­nje mo­ra bi­ti bli­zu lju­dem, kjer ti ži­vi­jo. Po­se­bej bo po­skr­blje­no za naj­mlaj­še in upo­ko­jen­ce. Bu­džet bo od­vi­sen od raz­po­lo­žlji­vih sred­stev."

Ma­tic Ma­tja­šič (Li­sta mla­dih. Po­ve­zu­je­mo): "Is­ka­ti mo­ra­mo edin­stve­nost Ma­ri­bo­ra. Za­kaj ne bi ime­li lučk naj­sta­rej­še tr­te, Po­hor­ja, Zla­te li­si­ce? Smre­kic in zvo­nov ter zvezd iz­pred 25 let smo se na­ve­li­ča­li. Zim­ski čas mo­ra po­sta­ti dru­gi Fe­sti­val Lent. Za­kaj pa ne bi tu­di po­zi­mi ime­li manj­ših od­rov in raz­lič­nih kul­tur­nih do­god­kov po ce­lem me­stu? Ve­či­no vlož­ka bo­mo po­vr­ni­li pre­ko tu­riz­ma, ki bo ustva­ril pre­se­žek."

(sku­pi­na vo­liv­cev): "Ča­rob­ni de­cem­ber omo­go­ča brez­plač­ne do­god­ke, kon­cer­te in prav je, da se lju­dje spro­sti­jo in za­ba­va­jo. Ker me­nim, da so za­do­volj­ni z do­god­ki, ga bo­mo iz­va­ja­li kot do se­daj, bo­mo pa vsa­ko le­to me­nja­va­li in do­da­ja­li pra­znič­no raz­sve­tlja­vo, le­tos bo­do v ce­lo­ti za­me­nja­ne luč­ke na Pi­ra­mi­di."

( Ze­di­nje­na Slo­ve­ni­ja): "Me­nim, da je tre­ba ohra­nja­ti ča­rob­no vzduš­je, ker se s tem pri­va­blja več do­ma­či­nov in tu­ri­stov v sa­mo me­sto. Vse­ka­kor pa bi mo­ra­la bi­ti Pi­ra­mi­da tra­di­ci­o­nal­no okra­še­na. Sred­stev bi na­me­nil vsaj to­li­ko kot do se­daj." ( jaj)

Slo­ve­ni­ja se še ve­dno so­o­ča z niz­ko sto­pnjo pre­hran­ske sa­mo­o­skr­be in ne iz­ko­ri­šča svo­jih po­ten­ci­a­lov na po­dro­čju po­tro­šnje kme­tij­sko-ži­vil­skih pro­i­zvo­dov lo­kal­ne­ga iz­vo­ra. Ta­kšna si­tu­a­ci­ja je spod­bu­di­la lo­kal­ne ak­cij­ske sku­pi­ne (LAS) iz dveh re­gij, da se po­ve­že­jo med se­boj. V okvi­ru pro­jek­ta Jem dru­ga­če, jem do­ma­če! so v Ma­ri­bor­ski ra­zvoj­ni agen­ci­ji (MRA) ok­to­bra iz­pe­lja­li dva­najst de­lav­nic s star­ši in otro­ki v vrt­cih in osnov­nih šo­lah na ob­mo­čju lo­kal­ne ak­cij­ske sku­pi­ne To­ti LAS in LAS La­sto­vi­ca.

Star­ši so na de­lav­ni­ci iz­ve­de­li, ka­kšna je tre­nu­tna si­tu­a­ci­ja gle­de pre­hran­ske sa­mo­o­skr­be v Slo­ve­ni­ji ter ka­kšni so nje­ni so­ci­al­no­e­ko­nom­ski, okolj­ski in traj­no­stni učin­ki. "Slo­ve­ni­ja je edi­na dr­ža­va v Evro­pi s ta­kšnim sis­te­mom or­ga­ni­zi­ra­ne pre­hra­ne v jav­nih usta­no­vah, za­to si že­li­mo, da se ta sis­tem ohra­ni. Star­ši so do­bi­li in­for­ma­ci­jo, kje vse lah­ko ku­pi­jo lo­kal­no hra­no in ka­kšno ko­ša­ri­co lo­kal­nih do­brot si lah­ko se­sta­vi­jo. Otro­ci pri­do­bi­jo od­nos do hra­ne z zgle­dom naj­prej v pri­mar­ni dru­ži­ni, za­to je ze­lo po­memb­no, ka­ko star­ši do­ma po­skr­bi­jo za na­ku­po­val­ne in pre­hran­ske na­va­de," je po­ja­sni­la Da­ni­je­la Ko­cu­van iz MRA. Na­men de­lav­nic v šo­lah in vrt­cih je bil po­glo­bi­ti za­ve­da­nje lo­kal­ne­ga pre­bi­val­stva o po­me­nu lo­kal­ne hra­ne. (mbk)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.