Spre­ne­ve­da­nja v do­li­ni ša­le­ški

Ob­či­ni in ko­a­li­cij­skim sve­tni­kom zdra­vstve­ni dom ni do­volj nuj­na te­ma; o tem bo­do ra­je raz­pra­vlja­li po vo­li­tvah, in­for­ma­ci­je pa naj si sve­tni­ki pri­do­bi­jo pre­ko spo­ro­čil, ki jih ob­čin­ska služ­ba po­šlje me­di­jem in hkra­ti še njim

Vecer - - MARIBOR - Ka­kšna naj bi bi­la re­vi­zi­ja po­slo­va­nja "Saj smo bi­li pri­pra­vlje­ni. Mar ni­ste vi­de­li?" Za­pi­ra­nje jav­ne­ga pro­sto­ra v Ve­le­nju Tren­di v me­stni ob­či­ni Ve­le­nje

Za vče­raj na­čr­to­va­na iz­re­dna se­ja v Ve­le­nju ni bi­la uspe­šna, saj se je, ra­zen sed­mih skli­ca­te­ljev iz­re­dne se­je od sku­paj de­ve­tih, ni ude­le­žil nih­če drug. S tem so sle­dnji po­ka­za­li vda­nost žu­pa­nu Bo­ja­nu Kon­ti­ču ali pa so že­le­li po­ve­da­ti, da te­ma zdra­vstve­ni dom in nje­go­vo uga­ša­nje me­di­ci­ne de­la, po­dro­čja, ki obi­čaj­no pol­ni že­pe v vseh dru­gih zdra­vstve­nih do­mo­vih, ni po­memb­na, prav ta­ko kot ne tu­di dru­gih pet točk. Na ob­či­no je na­mreč med­tem, po­leg ano­nim­ke, ki smo jo ok­to­bra pre­je­li mi, pri­šlo še eno ne­pod­pi­sa­no pi­smo, ki opi­su­je te­ža­ve v me­di­ci­ni de­la, na­slo­vlje­no na žu­pa­na in sve­tni­ke (a do teh jih ob­či­na ni po­sre­do­va­la). Ta­ko so že ta­krat opo­zo­ri­li, da 150 ti­soč evrov iz­gu­be ni mo­glo na­sta­ti čez noč. Da zdrav­ni­ca, ki so jo na no­vo za­po­sli­li, en­krat te­den­sko od­ha­ja na de­lo v za­seb­no kli­ni­ko La­no­vž v Ce­lje. "Sku­paj z njo od­ha­ja na de­lo h kon­ku­renč­ne­mu za­seb­ne­mu iz­va­jal­cu tu­di vod­ja me­di­ci­ne de­la, glav­ni pred­stav­nik sin­di­ka­ta in pred­vsem me­ne­džer, ki je bil na­sta­vljen za re­še­va­nje kri­ze v na­ši eno­ti," so med dru­gim opi­sa­li v pi­smu in pri tem ob­či­no za­pro­si­li za po­moč. A ven­dar ob tem opo­zo­ri­li: "Ka­kšna naj bi bi­la re­vi­zi­ja po­slo­va­nja, opra­vlje­na z ob­či­ne? Re­zul­ta­ti nam ni­so bi­li pred­sta­vlje­ni, spra­šu­je­mo pa se tu­di o smi­sel­no­sti po­spra­vlja­nja na­pak in gre­hov v la­stni hi­ši." Po­ve­za­nost ob­či­ne in zdra­vstve­ne­ga do­ma je na­mreč ne­dvo­u­mna. A kot po­ja­snju­je di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve Iz­tok Mo­ri, to ni nuj­na te­ma, za­ra­di ka­te­re bi bi­lo tre­ba te­den dni pred vo­li­tva­mi skli­ca­ti iz­re­dno se­jo. Za in­for­mi­ra­nje sve­tni­kov so do­volj ob­ve­sti­la za me­di­je, ki pri­de­jo tu­di na na­slo­ve sve­tni­kov, do­da­ja. Sklic si­cer opo­zi­cij­ski sve­tni­ki zah­te­va­jo že od 22. ok­to­bra, ko je bi­lo ja­sno, da re­dne se­je, na­po­ve­da­ne za 23. ok­to­ber, ne bo. Ven­dar jim žu­pan ne­kaj ča­sa ni ni­če­sar od­go­vo­ril. O tej te­mi je pr­vič spre­go­vo­ril še­le na svo­ji ura­dni pred­sta­vi­tvi kan­di­da­tu­re 29. ok­to­bra in de­jal, da ni po­go­jev za sklic, ker skli­ca­te­lji ni­so pre­dlo­ži­li gra­di­va. Še sre­di te­dna so opo­zi­cij­ske sve­tni­ke vno­vič za­vr­ni­li z be­se­da­mi, da ni gra­di­va. In hkra­ti za­pi­sa­li še, da ob­čin­ska upra­va v pri- Ne le, da opo­zi­cij­ski sve­tni­ki na ob­či­ni ne do­bi­jo in­for­ma­cij o tem, kaj se do­ga­ja zno­traj me­di­ci­ne de­la Zdra­vstve­ne­ga do­ma Ve­le­nje, tu­di na Ve­če­ro­va no­vi­nar­ska vpra­ša­nja, ozna­če­na kot nuj­na, ni­so od 24. ok­to­bra od­go­vo­ri­li. Ta­krat smo jih na­mreč pro­si­li za po­ja­sni­la, ko­li­ko so se­zna­nje­ni z do­god­ki, kaj so mor­da vmes že pre­ve­ri­li, a od­go­vo­ra ni bi­lo. Vče­raj so za­ču­de­no de­ja­li, da vpra­šanj, če­prav so bi­la po­sre­do­va­na na šti­ri ele­k­tron­ske na­slo­ve, ni­so do­bi­li in se ob tem opra­vi­či­li. A ura­dne­ga od­go­vo­ra še kar ni. Ne­kaj sve­tni­kov, pe­šči­ca ob­ča­nov in no­vi­nar­jev - ta­kšna je bi­la ude­lež­ba vče­raj­šnje se­je v Ve­le­nju. me­rih, ka­dar skli­ca­telj ni žu­pan, ni dol­žna pri­pra­vi­ti gra­di­va. A v 24. in 27. čle­nu po­slov­ni­ka, na ka­te­ra se pri tem skli­cu­je­jo, ni ni­kjer iz­rec­no za­pi­sa­no, da je ob­čin­ska upra­va dol­žna gra­di­vo pri­pra­vi­ti le v pri­me­rih, če je skli­ca­telj se­je žu­pan. In še: ne gle­de na to, da so še dva dni po­prej tr­di­li, da po­go­jev za se­jo ni, so vče­raj de­ja­li, da so bi­li, kot ve­dno, pri­pra­vlje­ni, da bi po­skr­be­li za pre­nos, za dnev­ni red ipd., če bi bi­li sve­tni­ki sklep­čni. So to­rej vna­prej ve­de­li, da sve­tni­ki ne bo­do sklep­čni? V dvo­ra­ni na­mreč ni bi­lo prav ni­če­sar. "Saj smo bi­li pri­pra­vlje­ni. Mar ni­ste vi­de­li?" je na to od­go­vo­ri­la Ale­ksan­dra For­štner iz ka­bi­ne­ta žu­pa­na, ki je pred se­jo kot tu­di po nje­nem ura­dnem za­čet­ku sta­la pred dvo­ra­no. Opo­zi­cij­ski sve­tni­ki so ta­ko le še ne­ko­li­ko po­drob­ne­je opi­sa­li svo­je raz­o­ča­ra­nje nad od­no­som žu­pa­na (ta je med na­po­ve­da­no iz­re­dno se­jo se­del v svo­ji pi­sar­ni) in ob­či­ne. "Mar lah­ko ka­ko dru­ga­če pri­de­mo do gra­di­va, kot da zanj pro­si­mo ob­čin­sko upra­vo? In ker ga ne da­jo, pa­de­mo v ne­skonč­no zan­ko, pri če­mer je aro­gan­ca na vi­šku," je de­jal pr­vo­pod­pi­sa­ni skli­ca­telj se­je Ma­tej Jen­ko. "Pred­vsem žu­pan zlo­na­mer­no za­va­ja, da nam gre le za sej­ni­ne, ko na­tanč­no ve, da še no­be­na iz­re­dna se­ja ni bi­la pla­ča­na," je še do­dal Jen­ko. Da se je v za­dnjem man­da­tu, od­kar so opo­zi­cij­ski sve­tni­ki po­sta­li gla­snej­ši, za­čel za­pi­ra­ti jav­ni pro­stor, sta opo­zo­ri­la Al­bin Vra­bič in Su­za­na Ka­vaš. Kon­tič je na­mreč kma­lu po za­čet­ku iz­te­ka­jo­če­ga se man­da­ta uma­knil ar­hiv po­sne­tih sej z ob­čin­ske­ga por­ta­la, češ da je bi­lo ta­kšno na­vo­di­lo in­for­ma­cij­ske po­o­bla­ščen­ke, opi­su­je Ka­va­še­va. Sle­dnja je na­to pri­do­bi­la mne­nje in­for­ma­cij­ske po­o­bla­ščen­ke. "Ko sem mu pred­o­či­la do­pis, je bi­lo ja­sno, da je žu­pan po­da­jal la­žne tr­di­tve. Ar­hi­ve sej so vr­ni­li na por­tal, le ti­stih za­če­tnih ni več ni­kjer bi­lo. Opo­zi­cij­ski sve­tnik mo­ra bi­ti ' ko­ra­jžen', saj je po­sle­dič­no so­o­čen z ne­nor­mal­ni­mi pri­ti­ski. One­mo­go­če­no mu je de­lo v do­li­ni, čla­ni SD in nji­ho­vi dru­žin­ski čla­ni pa do­bi­va­jo služ­be. Pe­šči­ca lju­di dr­ži ro­ko nad vsem." "Prav tu, v sej­ni dvo­ra­ni, je pro­stor, kjer se iz­me­nju­je­jo sta­li­šča. Opo­zi­ci­ja po­ve svo­je, ko­a­li­ci­ja svo­je, pa­me­tno vod­stvo po­slu­ša ene in dru­ge in sprej­me ukre­pe, ki so ko­ri­stni za vse ob­čan­ke in ob­ča­ne. Ne pa da sprej­me ukre­pe, ki so več­krat ko­ri­stni za ozek krog lju­di. Mi je žal, da smo ta­ko­le kon­ča­li. Is­to­ča­sno pa je mor­da do­bro, da lju­dje vi­di­jo, ka­kšni so tren­di v Me­stni ob­či­ni Ve­le­nje," je k te­mu do­dal še sve­tnik Vra­bič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.