Iz­bra­li go­stil­ni ču­de­žnih kro­žni­kov

Ve­če­ro­va Zla­ta po­nev 2018 je za­klju­če­na: pri­zna­nji sta osvo­ji­li Hi­ša Denk iz Zgor­nje Kun­go­te in go­stil­na Oštir­ka iz Ce­lja

Vecer - - ŠPORT - Do­ma­ča pa­šte­ta in aj­do­va ju­ha z jurč­ki

Če­prav se po­nud­ba Hi­še Denk na­sla­nja na na­rav­ne da­no­sti Šta­jer­ske in dru­žin­sko ku­li­na­rič­no tra­di­ci­jo, Gre­gor Vrač­ko svo­jih vra­go­lij ne opi­su­je kot nad­gra­dnjo šta­jer­ske ku­hi­nje. "Ne sle­di­mo re­gi­ji v ra­di­ju 20 ki­lo­me­trov. Za­kaj bi se mo­ral ku­har fo­ku­si­ra­ti sa­mo na oko­li­co?" Pri­zna­va, da je pri ku­ha­nju pre­cej sa­mo­svoj, da pa vle­če za rep tra­di­ci­jo, saj ima ko­nec kon­cev pod­po­ro lo­kal­ne­ga kme­tij­stva - ži­vi­no­rej­cev. V se­zo­ni ve­čji del ze­le­nja­ve za re­sta­vra­ci­jo sa­mi pri­de­la­jo. Do­ber ki­lo­me­ter od go­stin­ske­ga objek­ta ima na­mreč do­ma­či­jo in … nji­vo. "Bi pa bi­lo la­ri­fa­ri, če bi re­kel, da je vse z do­ma­če­ga vr­ta, ker na­ra­va, ko po­že­ne - po­že­ne." Ve­če­ro­ve­ga pri­zna­nja se je Gre­gor Vrač­ko is­kre­no raz­ve­se­lil: "Saj to ni kar ta­ko, če te iz­be­re stro­kov­na ko­mi­si­ja za naj­bolj­še­ga." Kon­ku­ren­ce se pač ne bo­ji, po nje­go­vih be­se­dah je do­bro­do­šla, za­to se je is­kre­no raz­ve­se­lil, da je pri­zna­nje za naj­bolj pri­lju­blje­no go­stil­no po mne­nju šir­še jav­no­sti pre­jel nje­gov sta­no­vski ko­le­ga Mi­ran Oj­ster­šek, ki sku­paj z že­no Ga­bri­je­lo vo­di go­stil­no Oštir­ka v sre­di­šču Ce­lja. "Ku­ha­nje je lju­be­zen, a hkra­ti iz­ziv, ko vi­diš za­do­volj­ne­ga go­sta, pa naj­ve­čja na­gra­da za trud," je pre­pri­čan Oj­ster­šek. Ker je pra­vi chef, v Oštir­ki ni ne pic ne bur­ger­jev, so pa ma­li­ce, ko­si­la, sla­di­ce, ima­jo dve do­da­tni so­bi, vse po­stre­že­jo tu­di zve­čer. Ob pre­ver­je­ni in iz­bra­ni tra­di­ci­ji v Oštir­ki po­stre­že­jo tu­di s so­dob­nim oku­som, ki so mu všeč no­vi kro­žni­ki, meh­ki pi­re­ji in vir­tu­o­zne teh­ni­ke. In po čem so v Oštir­ki naj­bolj zna­ni? Po mar­si­čem, pra­vi­ta za­kon­ca, a bral­ci so se od­lo­či­li za do­ma­čo pa­šte­to, ker naj bi bi­la po­seb­ne­ga oku­sa, in aj­do­vo ju­ho, ki jo v se­zo­ni kra­si­jo tu­di li­sti­či sve­žih, čvr­stih in di­še­čih jurč­kov.

Zla­ta po­nev je tu­di le­tos do­ka­za­la, da je na pra­vi po­ti. Iz­vir­na ku­li­na­rič­na zgod­ba je go­to­vo vre­dnost, ki jo ve­lja iz­po­sta­vi­ti, go­ji­ti in ji da­ti pri­zna­nje, pa je Ve­če­rov mo­to, ki da­je do­bro po­po­tni­co tu­di Zla­ti pon­vi za le­to 2019.

Fo­to: Igor NAPAST

Za ko­nec še ga­sil­ska fo­to­gra­fi­ja zma­go­val­cev, Hi­še Denk in go­stil­ne Oštir­ka, ki sta se ji­ma pri­dru­ži­la za­sto­pni­ka Ve­če­ra

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.