"De­lav­ce do­bro pla­ča­mo, da ne od­i­de­jo"

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Šte­fan Pa­vli­njek, la­stnik druž­be Ro­to: "V pod­je­tju dvi­ga mi­ni­mal­ne pla­če ne bi ob­ču­ti­li. S tem ni­ma­mo te­žav, saj že si­cer de­lav­ce tež­ko do­bi­mo in jih do­bro pla­ča­mo, če ne, bo­do od­šli de­lat v Av­stri­jo. Ve­či­na na­ših za­po­sle­nih ima to­rej pre­cej viš­je pla­če od mi­ni­mal­ne, ra­zen se­ve­da ti­stih, ki ko­maj zač­ne­jo de­la­ti. Bi pa lah­ko to bi­la te­ža­va za šte­vil­na pod­je­tja, pred­vsem ta­ka, ki pro­i­zva­ja­jo iz­del­ke z niz­ko do­da­no vre­dno­stjo. Mi ima­mo re­ši­tev, saj lah­ko to­vr­stne iz­del­ke iz­de­lu­je­mo tu­di v na­šem obra­tu v Ma­ke­do­ni­ji, kjer so stro­ški de­la bi­stve­no niž­ji."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.