"Mi­chel ni bil ni­ko­li agre­si­ven"

Na na­da­lje­va­nju so­je­nja ob­to­že­ne­mu ii­che­lu Ste­pha­nu, ob­to­že­ne­mu na­pe­lje­va­nja k umo­ru Ja­ne­za Plav­ca s Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta, za­sli­ša­li pri­če obram­be

Vecer - - FRONT PAGE - Ob­to­že­ni ve­ljal za stro­kov­nja­ka Ste­phan je bil je­zen na Plav­ca Da­mi­ja­na Žišt

Na na­da­lje­va­nju so­je­nja ob­to­že­ne­mu Mi­che­lu Ste­pha­nu, ob­to­že­ne­mu na­pe­lje­va­nja k umo­ru Ja­ne­za Plav­ca s Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta, za­sli­ša­li pri­če obram­be

Dok­tor Ste­phan je bil odli­čen or­gan­ski ke­mik, in če­prav sem de­lal v dru­gem la­bo­ra­to­ri­ju na Ke­mij­skem in­šti­tu­tu, sem služ­be­no šel več­krat k nje­mu in k Bar­ba­ri Mo­har, ki je vo­di­la la­bo­ra­to­rij za or­gan­sko ke­mi­jo. Več­krat sta mi po­ma­ga­la, še po­seb­no Ste­phan, v glav­nem s stro­kov­ni­mi ekper­ti­za­mi. S Ste­pha­nom sva ob kav­nem av­to­ma­tu več­krat po­go­var­ja­la o fran­co­ski slov­ni­ci ali čem dru­gem, je ze­lo pa­me­ten in raz­gle­dan člo­vek," je na vče­raj­šnjem na­da­lje­va­nju so­je­nja Li­ba­non­cu s fran­co­skim po­tnim li­stom Mi­che­lu Ste­pha­nu, dok­tor­ju ke­mij­skih zna­no­sti, po­ve­da­la pri­ča Ja­nez Ma­u­ri. Z za­sli­ša­njem prič se je na­mreč pred so­dnim se­na­tom lju­bljan­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča na­da­lje­va­lo so­je­nje za­ra­di na­pe­lje­va­nja k umo­ru dr. Ja­ne­za Plav­ca z lju­bljan­ske­ga Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta.

Kot je v ob­to­žni­co za­pi­sa­la to­žil­ka Pe­tra Vu­gri­nec, naj bi bil ob­to­že­ni Ste­phan k umo­ru Plav­ca na­go­vo­ril mo­ške­ga iz Ira­ka, ki ga je spo­znal v Lju­blja­ni. De­ja­nja, za ka­te­re­ga naj bi mu bil ob­to­že­ni pla­čal oko­li 20 ti­soč evrov, pa Ira­čan Ali ni iz­pe­ljal, am­pak je o za­de­vi prej po­ve­dal po­li­ci­ji. Po are­ta­ci­ji ob­to­že­ne­ga 17. ok­to­bra la­ni - Ira­čan naj bi bil Plav­ca umo­ril v dneh oko­li 23. ok­to­bra - je Ste­phan v lju­bljan­skem pri­po­ru, Ira­čan pa že eno le­to va­ro­va­na pri­ča in ga ves čas va­ru­je po­li­ci­ja. Ob­to­že­ni očit­ke to­žil­stva za­ni­ka. Vče­raj je so­di­šče za­sli­ša­lo ne­kaj prič, ki sta jih pre­dla­ga­la ob­to­že­ni ozi­ro­ma nje­gov od­ve­tnik Go­razd Fi­šer. Pri­če so v glav­nem iz­po­ve­do­va­le o vi­so­ki stro­kov­no­sti ob­to­že­ne­ga Ste­pha­na, ki je bil pri de­lu ze­lo zah­te­ven do se­be in dru­gih, ni­so pa ve­de­le, da bi bil s kom sprt. Za­sli­ša­ne so bi­le pri­če iz Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta in pod­je­tja Do­nit Te­snit iz Med­vod, kjer je Ste­phan de­lal po ti­stem, ko ga je di­rek­tor Jan­ko Ja­mnik, ubit de­cem­bra 2014, od­pu­stil in mu pre­po­ve­dal vstop v Ke­mij­ski in­šti­tut. V Do­nit Te­snit je ob­to­že­ni de­lal do are­ta­ci­je la­ni ok­to­bra.

Na vpra­ša­nje to­žil­ke, ali je pri­či zna­no, da Ste­pha­nu Ja­mnik 2010 ni več po­dalj­šal po­god­be o za­po­sli­tvi in da mu je pre­po­ve­dal vstop na Ke­mij­ski in­šti­tut, je pri­ča de­ja­la, da je za vse to iz­ve­de­la še­le, ko je Ste­phan za­pu­stil in­šti­tut. Kma­lu po tem, ko Ste­pha­na ni bi­lo več na in­šti­tu­tu, je Pla­vec tu­di zdru­žil la­bo­ra­to­rij, ki ga je vo­di­la Bar­ba­ra Mo­har, ta­krat do­bra pri­ja­te­lji­ca in so­de­lav­ka Ste­pha­na, s svo­jim la­bo­ra­to­ri­jem. Na to­žil­ki­no vpra­ša­nje, ali se je s Plav­cem kaj po­go­var­jal o do­god­ku, ki je Ste­pha­na pri­ve­del na so­di­šče, pa je pri­ča de­ja­la: "S Plav­cem se po­zna­va še iz štu­dent­skih let, o tem do­god­ku sem se z njim po­go­var­jal me­sec po ti­stem, ko so Ste­pha­na za­pr­li. Na krat­ko sva se po­go­var­ja­la, saj se s Plav­cem ni da­lo ve­li­ko po­go­var­ja­ti, ker je bil ira­ci­o­na­len in mi je go­vo­ril, da so ga ho­te­li ubi­ti in da je za­to ver­je­tno od­go­vo­ren Ste­phan." Pri­ča Lu­ka Zev­nik je bil ne­kaj let za­po­slen na Ke­mij­skem in­šti­tu­tu, za­to je po­znal Plav­ca in Ste­pha­na oseb­no. Z ob­to­že­nim je ob­dr­žal sti­ke vse do nje­go­ve are­ta­ci­je ok­to­bra la­ni. "Mi­chel je bil ze­lo stro­ko­ven, ve­dno mi je rad pri­sko­čil na po­moč. Z njim sem ostal v do­brih sti­kih tu­di, ko je za­pu­stil Ke­mij­ski in­šti­tut. Vem pa, da je bil ze­lo je­zen, ko mu je men­da Pla­vec pred pri­bli­žno dve­ma le­to­ma zno­va pre­po­ve­dal vstop v Ke­mij­ski in­šti­tut. Re­kel mi je, da ne ra­zu­me, za­kaj je to sto­ril, saj je sam sto­ril ve­li­ko do­bre­ga za in­šti­tut. Mi­chel ni bil ni­ko­li agre­si­ven, po­go­vor z njim Gle­de na iz­ja­ve nek­da­njih so­de­lav­cev s Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta v Lju­blja­ni je bil ob­to­že­ni Mi­chel Ste­phan ve­lik stro­kov­njak na svo­jem po­dro­čju. je bil ve­dno pri­je­ten, ni­ko­li se ni raz­bur­jal na glas. Bil pa je tu­di je­zen, ko je Pla­vec vzel la­bo­ra­to­rij Bar­ba­ri Mo­har in ga zdru­žil s svo­jim. Za­kaj je Pla­vec to sto­ril, Mi­che­lu ni bi­lo ja­sno," je po­ve­da­la pri­ča.

Na pro­stor za pri­če je da­nes sto­pi­la tu­di Ire­na Mu­šič Ha­b­jan iz pod­je­tja Do­nit Te­snit. Po­ve­da­la je, da ob­to­že­ne­ga po­zna od le­ta 2011, ko je pri­šel k njim v služ­bo. "V pod­je­tju sem za­po­sle­na kot ko­or­di­na­tor­ka ka­ko­vo­sti in ra­zvo­ja, Ste­phan je imel pri nas svoj la­bo­ra­to­rij. Ob­ča­sno smo so­de­lo­va­li in lah­ko re­čem, da je ve­li­ki stro­kov­njak na svo­jem po­dro­čju in ga ze­lo ce­nim. Pod­je­tje je ze­lo ve­li­ko pri­do­bi­lo, od kar je bil Ste­phan pri nas, saj je uva­jal tu­di ne­ka­te­re mo­der­nej­še in hi­trej­še pri­sto­pe, po­memb­ne pri na­šem de­lu," je po­ve­da­la pri­ča.

Pri­če so ob­to­že­ne­ga opi­sa­le kot ko­rek­tne­ga so­de­lav­ca

Fo­to: Ro­bert BALEN

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.