Stran­ka še­fa vla­de spet ni­ma žu­pa­na

Z dr. Si­mo­no Ku­ko­vič, po­li­to­lo­gi­njo, stro­kov­nja­ki­njo za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo na Fa­kul­te­ti za druž­be­ne ve­de, o dru­gem kro­gu žu­pan­skih vo­li­tev

Vecer - - V ŽARIŠČU - Uroš Esih

Dru­gi krog žu­pan­skih vo­li­tev je po­stre­gel s kar ne­kaj pre­se­ne­če­nji. "Kar ve­li­ko do­se­da­njih žu­pa­nov je v dru­gem kro­gu iz­gu­bi­lo, za­ra­di če­sar se je zmanj­ša­la sto­pnja re­e­lek­ci­je gle­de na lo­kal­ne vo­li­tve le­ta 2014, ko je zna­ša­la do­brih 84 od­stot­kov. Sto­pnja re­e­lek­ci­je je bi­la to­krat 79,12-od­sto­tna, kar je po­dob­no kot na lo­kal­nih vo­li­tvah le­ta 2002, ko je zna­ša­la 79,17- od­stot­ka. Pa­dli so žu­pa­ni ve­čjih me­stih ob­čin v No­vi Go­ri­ci in Slo­venj Grad­cu. Kar ne­kaj pa je žu­pa­nov, ki so bi­li pre­cej dol­go na obla­sti v manj­ših ob­či­nah. Iz­po­sta­vi­ti ve­lja Slo­ven­ske Ko­nji­ce, Šen­tru­pert, Je­se­ni­ce, Gor­nji Grad in Žu­žem­berk, kjer je na pri­mer iz­gu­bil žu­pan, ki je pri­do­bil naj­več evrop­skih sred­stev na pre­bi­val­ca. Iz­po­sta­vi­ti ve­lja tu­di bi­vše­ga žu­pa­na Aloj­za So­ka, ki se mu ek­s­pe­ri­men­ti­ra­nje z vlo­ži­tvi­jo kan­di­da­tu­re s po­mo­čjo vo­liv­cev in ne No­ve Slo­ve­ni­je, ki jih je dol­ga le­ta pri­pa­dal, oči­tno ni obre­sto­va­lo."

Ka­ko so se od­re­za­le po­li­tič­ne stran­ke? "Eta­bli­ra­ne po­li­tič­ne stran­ke so po­nov­no iz­gu­bi­le. V pri­mer­ja­vi z le­tom 2014 ima­jo tri naj­bolj pre­po­znav­ne stran­ke na lo­kal­nem ni­vo­ju - SDS, SD in SLS - manj žu­pa­nov. Šte­vi­lo ne­stran­kar­skih kan­di­da­tov se je dvi­gni­lo na 123, kar je osem več kot pred šti­ri­mi le­ti. Po­no­vi­la pa se je zgod­ba iz le­ta 2014, ko stran­ka pred­se­dni­ka vla­de ni­ma no­be­ne­ga žu­pa­na."

Iz­sto­pa tu­di iz­vo­li­tev edi­ne žu­pa­nje v me­stnih ob­či­nah, Nu­ške Gaj­šek (SD) na Ptu­ju.

"Le­to­šnje vo­li­tve so pri­ne­sle naj­več žu­panj do se­daj, sku­paj 23. Po dva­naj­stih le­tih smo do­bi­li spet žu­pa­njo, ki bo vo­di­la me­stno ob­či­no. Za­ni­mi- va zgod­ba je tu­di Lju­to­mer, kjer so se mo­ški kan­di­da­ti ne gle­de na po­li­tič­no pri­pa­dnost zdru­ži­li in pod­pr­li mo­ške­ga ko­le­ga, ki pa na kon­cu v bo­ju s pro­ti­kan­di­dat­ko ni bil uspe­šen. Do­slej sta bi­li žen­ski žu­pa­nji v me­stnih ob­či­nah le Da­ni­ca Sim­šič in Vi­ka Po­toč­nik v Lju­blja­ni. Na tem po­dro­čju Slo­ve­ni­ja moč­no za­o­sta­ja za raz­vi­ti­mi dr­ža­va­mi, sploh skan­di­na­vski­mi, kjer so žen­ske pre­cej ena­ko­prav­no za­sto­pa­ne na lo­kal­ni rav­ni. V vzho­dni po­li­ti­ki je žu­pa­no­va­nje še ve­dno do­me­na mo­ških."

Po­seb­nost le­to­šnjih vo­li­tev je tu­di ta, da so bi­li v ne­ka­te­rih manj­ših ob­či­nah iz­vo­lje­ni kom­pro­mi­ti­ra­ni kan­di­da­ti, ki so pri­šli nav­zkriž s pra­vo­sod­jem. Pred­vsem Ro­man Le­ljak in Ivan Črn­ko­vič, v oči pa pa­de tu­di pri­mer iz Av­stra­li­je od­po­kli­ca­ne­ga ve­le­po­sla­ni­ka Mi­la­na Ba­la­ži­ca. "Ob­či­ne, v ka­te­rih so bi­li iz­vo­lje­ni, se

med se­boj ta­ko moč­no raz­li­ku­je­jo, da je tež­ko iz­po­sta­vi­ti splo­šen ra­zlog, za­kaj so bi­li iz­vo­lje­ni. Sa­mo ob­ča­nom je ver­je­tno po­znan ce­lo­ten kon­tekst, ki je bo­tro­val nji­ho­vi od­lo­či­tvi. Ba­la­žic je pre­ma­gal dol­go­le­tne­ga žu­pa­na, kar mor­da ka­že, da so se vo­liv­ci v Mo­rav­čah na­ve­li­ča­li sta­re­ga žu­pa­na."

Naj­ve­čje pre­se­ne­če­nje dru­ge­ga kro­ga žu­pan­skih vo­li­tev je si­cer te­sen po­raz ko­pr­ske­ga žu­pa­na Bo­ri­sa Po­po­vi­ča.

"Naj­ve­čje pre­se­ne­če­nje je bi­lo že po pr­vem kro­gu, saj je bi­lo ja­sno, da bo dru­gi krog zanj to­li­ko tež­ji. Po­po­vi­ču se je zgo­dil vpliv me­di­jev, nje­go­vi pro­ti­kan­di­da­ti pa so se zdru­ži­li pro­ti nje­mu. Pred­vo­lil­na kam­pa­nja in so­o­če­nja v Ko­pru so bi­la po­pol­no­ma ne­vse­bin­ska, šlo je za smo za ob­to­že­va­nja, v ospred­ju pa so se kar na­prej od­vi­ja­le afe­re. Ko­pr­ska so­o­če­nja so bi­la naj­bolj gro­ba in naj­bolj oseb­na. Go­spod Br­žan je sa­mo pred­sta­vljal dru­gač­no obli­ko vo­de­nja, vse­bin­sko pa ni ve­li­ko po­ve­dal ali iz­dal svo­je­ga pro­gra­ma. Bil je le Po­po­vi­če­va pro­ti­u­tež in to je oči­tno za­do­sto­va­lo. Je pa vpra­ša­nje, ali je bil to glas za spre­mem­bo ali pro­ti ob­sto­je­či ko­pr­ski gar­ni­tu­ri."

S pad­cem Po­po­vi­ča, ki je ve­ljal za pro­to­tip ta­ko ime­no­va­nih žu­pa­nov še­ri­fov, se nji­ho­vo ob­do­bje oči­tno ven­dar­le po­ča­si za­klju­ču­je? "Vo­liv­ci v cen­tru dr­ža­ve, v Lju­blja­ni, so oči­tno gle­da­li sko­zi dru­gač­na oča­la na si­tu­a­ci­jo, kot so gle­da­li vo­liv­ci v Ko­pru. Ta­ko Zo­ran Jan­ko­vić kot Po­po­vič sta ime­la nad kan­di­da­tu­ro čr­ne obla­ke, a v Lju­blja­ni so vo­liv­ci oce­ni­li, da jih to to­li­ko ne mo­ti kot vo­liv­ce v Ko­pru."

Vo­li­tve iz­gu­bil tu­di žu­pan, ki je pri­do­bil naj­več evrop­ske­ga de­nar­ja na pre­bi­val­ca

Fo­to: FPA

Bo­ri­su Po­po­vi­ču se je zgo­dil vpliv me­di­jev, nje­go­vi pro­ti­kan­di­da­ti pa so se zdru­ži­li pro­ti nje­mu, me­ni po­li­to­lo­gi­nja Si­mo­na Ku­ko­vič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.