Ob­to­že­nim po­li­ci­stom na­gra­da sin­di­ka­ta

Zo­per pe­te­ri­co po­li­ci­stov, ki so bi­li vple­te­ni v afe­ro Ko­priv­ni­kar, je vlo­že­na ob­to­žni­ca, ob de­se­tle­tni­ci sin­di­ka­ta pa so vsi pre­je­li bro­na­sta pri­zna­nja, nek­da­nji pred­se­dnik pa ce­lo zla­to

Vecer - - V ŽARIŠČU - V de­lov­nem spo­ru eden uspe­šen SPS: Igno­ri­ra­nje nji­ho­ve­ga pri­spev­ka bi bi­lo ne­mo­ral­no

Da se ogra­ju­je­jo od do­ga­ja­nja v vr­hu sin­di­ka­ta v ča­su afe­re Ko­priv­ni­kar, ga ob­so­ja­jo in se zanj opra­vi­ču­je­jo, je no­vo vod­stvo Sin­di­ka­ta po­li­ci­stov Slo­ve­ni­je (SPS) de­ja­lo apri­la la­ni, ko je vo­de­nje sin­di­ka­ta po od­sto­pu Zo­ra­na Pe­tro­vi­ča pre­vzel Kri­stjan Mle­kuš. A oči­tno ne v ce­lo­ti. V Lju­blja­ni je na­mreč v če­tr­tek po­te­ka­la slav­no­stna pri­re­di­tev v po­ča­sti­tev 10. oble­tni­ce de­lo­va­nja SPS, na ka­te­ri so po­de­li­li pri­zna­nja in pla­ke­te za­slu­žnim čla­nom. Med te­mi pa je bi­la tu­di pe­te­ri­ca po­li­ci­stov, v ča­su afe­re Ko­priv­ni­kar v sa­mem vr­hu sin­di­ka­ta, ki so za­ra­di svo­je vlo­ge v tej afe­ri pre­je­li od­po­ve­di, zna­šli so se tu­di v ka­zen­skem po­stop­ku. Mi­ha Sa­kač, De­nis Ka­di­rić, Du­šan Raj in Voj­ko Mar­guč so pre­je­li bro­na­sto pri­zna­nje, Zo­ran Pe­tro­vič pa zla­to. Za­dnji no­vem­br­ski vi­kend v le­tu 2015 je bil, ko sta ško­fje­lo­ška po­li­ci­sta usta­vi­la ta­kra­tne­ga mi­ni­stra za jav­no upra­vo Bo­ri­sa Ko­priv­ni­kar­ja, ko se je vra­čal z na­sto­pa svo­je glas­be­ne sku­pi­ne v bli­žnjem go­sti­šču. Ko­priv­ni­kar je po­stal tar­ča, ker je kot mi­ni­ster po­li­ci­stom, ki so te­daj stav­ka­li, na­me­nil kar ne­kaj krep­kih be­sed. Po­li­ci­sta sta Ko­priv­ni­kar­ju ti­ste no­či da­la pi­ha­ti, al­ko­test pa je po­ka­zal še do­vo­lje­no vseb­nost al­ko­ho­la. Kma­lu po do­god­ku so se po­ja­vi­le pr­ve in­for­ma­ci­je, da usta­vi­tev ni bi­la na­ključ­na, am­pak so jo na­čr­to­va­li po­sa­me­zni­ki v vr­hu SPS kot obli­ko pri­ti­ska na vla­dne po­ga­jal­ce.

In­ter­na pre­i­ska­va, uve­de­na na po­li­ci­ji ta­koj po usta­vi­tvi, ni po­ka­za­la ne­pra­vil­no­sti, v za­čet­ku mar­ca 2016 pa je "je­zni po­li­cist" v jav­nost po­slal za­slon­ske fo­to­gra­fi­je po­go­vo­rov v si­cer za­pr­ti fa­ce­bo­ok sku­pi­ni, ki so go­vo­ri­ce o na­čr­to­va­nem kom­plo­tu po­tr­di­le in so bi­le po­vod, da je pe­te­ri­ca sin­di­ka­li­stov, s Pe­tro­vi­čem na če­lu, iz­gu­bi­la služ­bo. Ne­kaj vple­te­nih po­li­ci­stov je od de­lo­da­jal­ca pre­je­lo opo­mi­ne, med dru­gim oba po­li­ci­sta, ki sta Ko­priv­ni­kar­ja usta­vi­la. Vsi od­pu­šče­ni so vlo­ži­li tož­be zo­per de­lo­da­jal­ca, no­tra­nje mi­ni­str­stvo, v ka­te­rih tr­di­jo, da so bi­le od­po­ve­di ne­za­ko­ni­te. A za zdaj je le Sa­ka­ču uspe­lo do­ka­za­ti, da je bi­la od­po­ved vro­če­na ne­za­ko­ni­to, so­di­šče bo o tem, ali ga je tre­ba vze­ti v služ­bo ali pa je za­u­pa­nje med njim in de­lo­da­jal­cem po­pol­no­ma uni­če­no in bo pre­jel zgolj od­ško­dni­no, še od­lo­ča­lo. Pre­o­sta­li ima­jo v ro­kah prav­no­moč­ne od­loč­be o tem, da so bi­li od­pu­šče­ni za­ko­ni­to. Pe­tro­vič se je še le­to po tem, ko je bil že od­pu­ščen, okle­pal vo­de­nja sin­di­ka­ta, ko pa je iz­gu­bil na de­lov­nem so­di­šču, je s če­la sin­di­ka­ta le od­sto­pil. Zdaj pa ga je sin­di­kat na­gra­dil. Kri­stjan Mle­kuš, pred­se­dnik SPS, po­ja­snju­je, da je šlo za po­de­li­tev pri­znanj čla­nom sin­di­ka­ta za de­lo v sin­di­ka­tu in tu­di dru­gim po­sa­me­zni­kom in or­ga­ni­za­ci­jam, ki so ka­kor­ko­li pri­spe­va­li k uspe­šne­mu de­lu sin­di­ka­ta. "V okvi­ru te­ga so bi­la po­de­lje­na pri­zna­nja usta­nov­nim čla­nom sin­di­ka­ta, ki so na­tan­ko pred de­se­ti­mi le­ti v Ce­lju usta­no­vi­li SPS, čla­nom SPS, ki so v pre­te­klo­sti opra­vlja­li na­lo­ge funk­ci­o­nar­jev SPS, ter po­sa­me­zni­kom in prav­nim ose­bam, ki so so­de­lo­va­li s SPS na raz­lič­nih pro­jek­tih."

Mle­kuš na­da­lju­je, da afe­ra Ko­priv­ni­kar po­me­ni črn ma­dež ta­ko za po­sa­me­zni­ke kot tu­di sin­di­kat in Po­leg te­ga, da so pre­je­li od­po­ve­di, so se po­li­ci­sti zna­šli tu­di v ka­zen­skem po­stop­ku. Kot so nam po­ja­sni­li na po­seb­nem od­del­ku spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva za pre­gon oseb s po­seb­ni­mi po­o­bla­sti­li, so vlo­ži­li ob­to­žni­co zo­per pe­te­ri­co po­li­ci­stov, po ne­u­ra­dnih po­dat­kih prav zo­per Mi­ho Sa­ka­ča, De­ni­sa Ka­di­ri­ća, Voj­ka Mar­gu­ča, Du­ša­na Ra­ja in Zo­ra­na Pe­tro­vi­ča, med­tem ko zo­per pre­o­sta­le vple­te­ne ni­so na­da­lje­va­li ka­zen­ske­ga po­stop­ka, saj so­di­šče zo­per pre­o­sta­le ni do­vo­li­lo uved­be pre­i­ska­ve. Pe­te­ri­co pa to­žil­stvo ob­to­žu­je ka­zni­vih de­janj da­ja­nja pod­ku­pni­ne in spre­je­ma­nja ko­ri­sti za ne­za­ko­ni­to po­sre­do­va­nje. Zo­ran Pe­tro­vič je za­ra­di vple­te­no­sti v afe­ro Ko­priv­ni­kar ostal brez služ­be po­li­ci­sta, sin­di­kat, ki ga je vo­dil, pa ga je na­gra­dil z naj­viš­jim pri­zna­njem. slo­ven­sko po­li­ci­jo. "Pri tem po­u­dar­ja­mo, da do­go­dek, ki se je zgo­dil, ni bil stor­jen ne v ime­nu sin­di­ka­ta ne na nje­gov ra­čun, am­pak gre za de­ja­nja po­sa­me­zni­kov, od ka­te­rih se je SPS di­s­tan­ci­ral, de­ja­nje ob­so­dil in se vsem vple­te­nim tu­di opra­vi­čil, vključ­no z nek­da­njim mi­ni­strom Bo­ri­som Ko­priv­ni­kar­jem kot tu­di vod­stvu po­li­ci­je. Rav­no za­ra­di dej­stva, da ne gre za do­go­dek, ki bi bil ka­kor­ko­li po­ve­zan z de­lom ali funk­ci­jo v sin­di­ka­tu, na­ve­de­no ne mo­re in ne sme zmanj­še­va­ti po­me­na in vlo­ge po­sa­me­zni­kov pri usta­no­vi­tvi SPS, nje­go­vi uve­lja­vi­tvi in de­lu v pre­te­klih de­se­tih le­tih. Igno­ri­ra­nje pri­spev­ka po­sa­me­zni­kov za usta­no­vi­tev, de­lo in uve­lja­vi­tev sin­di­ka­ta bi po na­šem tr­dnem pre­pri­ča­nju bi­lo ne­mo­ral­no, ne­e­tič­no in v na­spro­tju s te­melj­ni­mi na­če­li sin­di­ka­ta in sin­di­kal­ne­ga de­lo­va­nja na­sploh. Po­de­li­tev za­hval in pri­znanj za­slu­žnim po­sa­me­zni­kom za do­se­da­nje de­lo v SPS na­mreč ne po­me­ni pre­se­ga­nje su­bjek­tiv­nih po­gle­dov in pri­sto­pov, am­pak objek­tiv­no oce­no pri­spev­ka po­sa­me­zni­ka gle­de na kri­te­ri­je za po­de­li­tev po­sa­me­zne­ga pri­zna­nja," še na­va­ja Mle­kuš.

Od­bo­ra sta nje­go­vo pred­sta­vi­tev kot ustre­zno pod­pr­la s 16 gla­so­vi za in sed­mi­mi pro­ti. Čla­ni od­bo­rov iz vrst opo­zi­ci­je so bi­li kri­tič­ni, da je bil nje­gov na­stop pre­ma­lo am­bi­ci­o­zen, a Pu­rič je od­go­vo­ril, da ni člo­vek, ki bi ve­li­ko oblju­bljal. "Moj na­čin de­la ni tak, sem ze­lo ve­lik re­a­list," je po­ve­dal.

Po­ce­ni­tev ben­ci­na in di­zla

Re­gu­li­ra­ni ce­ni ben­ci­na in di­zla sta se opol­no­či zni­ža­li. Li­ter ne­o­svin­če­ne­ga 95-ok­tan­ske­ga ben­ci­na se je na ben­cin­skih ser­vi­sih zu­naj av­to­ce­stne­ga kri­ža in hi­trih cest po­ce­nil za 4,3 cen­ta na 1,226 evra, di­zla pa za 7,1 cen­ta na 1,269 evra. Di­zel za­ra­di vi­so­ke ce­ne mi­ne­ral­ne­ga di­zla in bi­o­di­zla na sve­tov­nih tr­gih osta­ja draž­ji od ben­ci­na. Naf­tni tr­gov­ci ce­ne 100-ok­tan­ske­ga ben­ci­na in ku­ril­ne­ga olja ter 95-ok­tan­ske­ga ben­ci­na in di­zel­ske­ga go­ri­va na ben­cin­skih ser­vi­sih ob av­to­ce­stah in hi­trih ce­stah do­lo­ča­jo sa­mi. Dru­god po dr­ža­vi so ce­ne 95- ok­tan­ske­ga ben­ci­na in di­zla re­gu­li­ra­ne.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.