Z no­vo stra­te­gi­jo še ra­zvo­jen

Spre­mem­bo stra­te­gi­je upra­vlja­nja na­ložb dr­ža­ve je Me­tod Dra­go­nja na­po­ve­dal že v 2019. Lan­ski re­zul­ta­ti SDH naj­bolj­ši do­slej

Vecer - - GOSPODARSTVO - Za pro­da­jal­ca pre­niz­ka, za pro­da­jal­ca pre­vi­so­ka Oce­no, kaj je stra­te­ško, pre­pu­šča SDH dr­žav­ne­mu zbo­ru

V igri za gra­dnjo po­tni­ške­ga ter­mi­na­la na Br­ni­ku tri­je po­nu­dni­ki

Fra­port Slo­ve­ni­ja je za do­gra­di­tev po­tni­ške­ga ter­mi­na­la na Le­ta­li­šču Jo­že­ta Puč­ni­ka Lju­blja­na do po­dalj­ša­ne­ga ro­ka, ki se je iz­te­kel v pe­tek, pre­jel šest po­nudb za iz­ved­bo grad­be­nih del. Po­nud­be treh iz­va­jal­cev so uvr­šče­ne v na­dalj­nja po­ga­ja­nja, ka­te­rih za­klju­ček je pred­vi­den po no­vem le­tu.

Fra­port Slo­ve­ni­ja na­me­ra­va se­ve­ro­za­ho­dno ob ob­sto­je­če­ga po­tni­ške­ga ter­mi­na­la, ki je bil zgra­jen le­ta 1973 in raz­šir­jen le­ta 2007, zgra­di­ti nov del po­tni­ške­ga ter­mi­na­la. Vanj bo­do ume­šče­ni pro­sto­ri pri­ho­da in od­ho­da po­tni­kov, sor­tir­ni­ce pr­tlja­ge, spre­je­ma in od­da­je pr­tlja­ge, var­no­stno kon­trol­na ob­mo­čja, ko­mer­ci­al­ne po­vr­ši­ne in ča­kal­ni­ce pred vsto­pom na le­ta­la. Ši­ri­tev ter­mi­na­la, ki naj bi po pr­vo­tnih oce­nah sta­la oko­li 16 mi­li­jo­nov evrov, naj bi ste­kla pri­ho­dnje le­to, kon­ča­na naj bi bi­la le­ta 2020. Glav­ni na­men je raz­ši­ri­tev zmo­glji­vo­sti za spre­jem in od­pra­vo po­tni­kov ter sor­ti­ra­nje pr­tlja­ge. Tre­nu­tne ka­pa­ci­te­te omo­go­ča­jo oskr­bo 600 po­tni­kov na uro, ob ko­ni­cah pa to šte­vil­ko pre­cej pre­se­že­jo. Z no­vim ter­mi­na­lom ozi­ro­ma ši­ri­tvi­jo ob­sto­je­če­ga bo­do to te­ža­vo re­ši­li, saj bo­do lah­ko oskr­be­li do 1250 po­tni­kov na uro.

Bri­tan­ski far­ma­cevt GSK z večmi­li­jar­dni­ma po­slo­ma

Bri­tan­ski far­ma­cevt Glaxo­smi­th­kli­ne (GSK) je vče­raj ob­ja­vil dva po­memb­na po­sla, vre­dna več mi­li­jard evrov. Bri­tan­sko-ni­zo­zem­ske­mu pro­i­zva­jal­cu iz­del­kov za ši­ro­ko po­tro­šnjo Uni­le­ver bo za 3,3 mi­li­jar­de evrov pro­dal azij­sko di­vi­zi­jo, ki se ukvar­ja s pro­i­zvo­dnjo zdra­vih pi­jač, za 4,5 mi­li­jar­de evrov pa bo ku­pil ame­ri­ške­ga far­ma­cev­ta Te­sa­ro.

"Pri­po­ji­tev druž­be Te­sa­ro bo okre­pi­la na­šo far­ma­cevt­sko de­jav­nost, pred­vsem na po­dro­čju on­ko­lo­gi­je," je vče­raj de­ja­la iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca GSK Em­ma Walm­sley.

Ob tem so v GSK še spo­ro­či­li, da bo­do pro­da­li eno­to, ki se ukvar­ja s pro­i­zvo­dnjo zdra­vih pi­jač v Ban­gla­de­šu. Druž­ba Hor­licks ima v In­di­ji dol­go tra­di­ci­jo, nje­ni pro­i­zvo­di pa so v juž­ni Azi­ji ze­lo ce­nje­ni.

Slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding je do­se­gel la­ni do­bre re­zul­ta­te," je de­jal dr­žav­ni se­kre­tar v fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu Me­tod Dra­go­nja na le­tni kon­fe­ren­ci Slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga hol­din­ga (SDH). In to kljub te­mu, da je v por­t­fe­lju kar dve tre­tji­ni stra­te­ških na­ložb, kar po­me­ni, da upra­vljav­ca pri upra­vlja­nju ta­kih na­ložb ne sme vo­di­ti pr­ven­stve­no čim ve­čja ka­pi­tal­ska do­no­snost, am­pak do­se­ga­nje tu­di dru­gih ci­ljev. Ta­ko je zbra­nim fi­nanč­ni­kom in me­ne­džer­jem vče­raj po­ve­dal tu­di, kaj si mi­sli o si­cer naj­bolj­ših re­zul­ta­tih SDH do­slej. La­ni je SDH do­se­gel 6,5- od­sto­tni do­nos na ka­pi­tal, di­vi­den­de so zna­ša­le 487,3 mi­li­jo­na evrov, se­ve­da sku­paj s 35 mi­li­jo­ni evrov do­da­tnih di­vi­dend iz Te­le­ko­ma in 270 mi­li­jo­ni evrov di­vi­dend iz NLB. Pred­se­dni­ca upra­ve SDH Li­di­ja Gla­vi­na, po­no­sna na re- zul­ta­te, pa je da­la zbra­nim ta­koj ve­de­ti, da do le­ta 2020 po pro­da­ji bank, to­rej po zmanj­ša­nju de­le­ža fi­nanč­nih na­ložb v por­t­fe­lju, ne bo­do do­se­gli ose­mod­sto­tne­ga do­no­sa. Dra­go­nja pa se je vče­raj do­ta­knil tu­di še vro­če pro­da­je NLB. "Naj­po­memb­nej­ši do­se­žek SDH v tem le­tu je uspe­šno iz­ve­de­na pr­va jav­na po­nud­ba del­nic NLB na Lju­bljan­ski in Lon­don­ski bor­zi vre­dno­stnih pa­pir­jev. Gre za dol­go pri­ča­ko­va­ni pr­vi ko­rak pri­va­ti­za­ci­je NLB, ki jo je to­krat iz­pe­ljal SDH sa­mo­stoj­no in v okvi­ru svo­jih pri­stoj­no­sti," je za­tr­dil. In do­dal, da so pri­va­ti­za­ci­je naj­tež­ja in po­li­tič­no naj­bolj ob­ču­tlji­va te­ma upra­vlja­nja dr­žav­ne­ga pre­mo- "Lju­bljan­ska ban­ka je bi­la pro­da­na po naj­viš­ji ce­ni, ki je v tem tre­nut­ku do­vo­lju­je trg, z ze­lo tran­spa­ren­tnim po­stop­kom, ce­na del­ni­ce je sta­bil­na, kar se zdaj po­tr­ju­je," je Li­di­ja Gla­vi­na, pr­va da­ma SDH, za­vr­ni­la oce­ne o ško­dlji­vo­sti pro­da­je NLB za­ra­di niz­ke ce­ne. Ugi­ba­nju, ka­ko bo SDH do­se­ga­la 8-od­sto­tni le­tni do­nos na dr­žav­no pre­mo­že­nje, po­tem ko naj­bolj do­no­snih fi­nanč­nih na­ložb ne bo imel več, pa je de­ja­la: "Dr­ža­va bo še ve­dno osta­la la­stni­ca 25 od­stot­kov plus ene del­ni­ce NLB, kar po­me­ni, da bo do­bi­va­la tu­di so­raz­mer­ne di­vi­den­de. Si­cer pa mi vo­di­mo urav­no­ve­še­no di­vi­den­dno po­li­ti­ko v vseh na­ših pod­je­tjih. Upo­šte­va­mo, da je do­volj sred­stev za in­ve­sti­ci­je, ne­kaj pa tu­di za di­vi­den­de." Po pro­da­ji de­le­žev v NLB se to­rej ne bo­do pre­u­smer­ja­li na dru­ga bolj do­bič­ko­no­sna po­dro­čja, "z vse­mi bo­mo rav­na­li ena­ko gle­de na nji­ho­ve raz­me­re, zah­te­ve in in­ve­sti­cij­ske pro­jek­te". "Po­sto­pek pro­da­je Aban­ke se je for­mal­no za­čel," je no­vi­nar­jem po­tr­di­la pred­se­dni­ca upra­ve Slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga hol­din­ga (SDH) Li­di­ja Gla­vi­na. Fi­nanč­ne­ga in prav­ne­ga sve­to­val­ca za pro­da­jo ban­ke so že ime­no­va­li, ob­ja­vi­li so tu­di raz­pis za pri­do­bi­va­nje in­te­re­snih po­nudb. "Te ni­ka­kor še ni­so za­ve­zu­jo­če. Na­sle­dnji ko­rak je pri­do­bi­tev ne­za­ve­zu­jo­čih po­nudb, po­tem pa sle­di­jo v od­vi­sno­sti od te­ga, kaj bo­mo do­bi­li, po­ga­ja­nja. Oce­nju­je­mo, da bo Aban­ka pro­da­na do za­sta­vlje­ne­ga ro­ka, to­rej do ju­ni­ja 2019," je za­tr­di­la Gla­vi­na. Na vpra­ša­nje, kdaj bo lah­ko jav­nost zve­de­la kaj več o po­nud­bah za Aban­ko, pa smo sli­ša­li, da je pro­ces pro­da­je ban­ke po­slov­na skriv­nost. A zdaj je to vpra­ša­nje še ze­lo pre­u­ra­nje­no, ker "tu­di mi nič ne ve­mo, ker v re­sni­ci po­nudb ni, v tem tre­nut­ku go­to­vo ne", je de­ja­la Gla­vi­na. Od­go­vo­ru, ali je čas ohla­ja­nja go­spo­dar­stva za pro­da­jo Aban­ke pra­vi, se je iz­o­gni­la ta­ko, da je po­no­vi­la, da še ni­ti ne­za­ve­zu­jo­čih po­nudb ni­ma­jo, ka­ko naj to­rej re­če kaj več. že­nja, za­to tu­di ob tej tran­sak­ci­ji "ne gre brez jav­nih di­so­nanc" ta­ko v ci­vil­ni druž­bi kot v po­li­tič­nem pro­sto­ru. "Do­se­že­na ce­na je za pro­da­jal­ca ve­dno pre­niz­ka, za kup­ca pa pre­vi­so­ka. Po­memb­no pa je, da je tran­sak­ci­ja jav­ne po­nud­be iz­ve­de­na na na­čin, da je te­čaj del­ni­ce NLB sta­bi­len in da ima za­do­sten po­ten­ci­al za rast in kre­i­ra­nje vre­dno­sti za in­ve­sti­tor­je," je tr­dil Dra­go­nja. In do­dal, da iz­bra­ni na­čin pri­va­ti­za­ci­je NLB omo­go­ča sa­mo­stoj­no rast ban­čne sku­pi­ne, ohra­nja vo­de­nje NLB in vse ključ­ne po­slov­ne funk­ci­je v Lju­blja­ni in "da­je ze­lo so­li­dno osno­vo za rast ban­ke v pri­ho­dno­sti".

Na­to se je Dra­go­nja spre­ho­dil v pri­ho­dnost SDH. Pri­ho­dnje le­to naj bi na­mreč ob­sto­je­čo stra­te­gi­jo upra­vlja­nja ka­pi­tal­skih na­ložb dr­ža­ve nad­gra­di­li. Ome­nil je pre­o­bli­ko­va­nje Ka­pi­tal­ske druž­be v de­mo­graf­ski re­zerv­ni sklad, pa pre­nos ka­pi­tal­skih družb, s ka­te­ri­mi SDH še ne upra­vlja, in tu­di pri­po­ji­tev sla­be ban­ke ozi­ro­ma DUTB, ki naj bi po­sta­la del SDH v le­tih 2020 in 2021. Kdaj pri­ča­ku­je spre­mem­bo stra­te­gi­je upra­vlja­nja dr­žav­nih na­ložb pr­va da­ma SDH Li­di­ja Gla­vi­na? Po­no­vi­la je, da je vse od­vi­sno od vla­de in dr­žav­ne­ga zbo­ra, ti­sto, kar "je dr­žav­ni se­kre­tar Dra­go­nja po­ve­dal, je tu­di ti­sto, kar jaz vem". Iz SDH pa so mi­ni­str­stvu že spo­ro­či­li svo­je pri­pom­be. In jim za­u­pa­li tu­di "svo­ja ve­de­nja, kje se da kaj iz­bolj­ša­ti, saj mi s tem ži­vi­mo in s tem de­la­mo vsak dan in o ope­ra­ti­vi za­ra­di te­ga tu­di več ve­mo". Ali naj bi tu­di po no­vem osta­lo dve tre­tji­ni ka­pi­tal­skih na­ložb dr­ža­ve stra­te­ških ali ne, Gla­vi­na ni že­le­la oce­nje­va­ti. Oce­na je pr­vo­vr­stno po­li­tič­no vpra­ša­nje, Gla­vi­na jo pre­pu­šča po­li­ti­ki. "Kla­si­fi­ka­ci­jo na­ložb do­lo­či dr­žav­ni zbor s stra­te­gi­jo, sam pa me­nim, da gre vsaj v ne­ka­te­rih pri­me­rih za na­lož­be, ki so či­sto nor­mal­no stra­te­ške, saj gre za sek­tor­je, ki so tu­di v pri­mer­lji­vih dr­ža­vah stra­te­ški. Pri ne­ka­te­rih na­lož­bah bi se da­lo o tem po­go­var­ja­ti, a mi se bo­mo kar pre­pu­sti­li dr­žav­ne­mu zbo­ru, da opra­vi svo­je de­lo," je po­ja­sni­la Gla­vi­na.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ta­ko­le je pr­va da­ma SDH Li­di­ja Gla­vi­na v druž­bi Bla­ža Bro­dnja­ka (NLB), Ale­ša Ipav­ca (Lju­bljan­ska bor­za) in Me­to­da Dra­go­nje plo­ska­la uvr­sti­tvi del­nic NLB na bor­zo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.