Že­le­li so pre­se­ka­ti "ba­laž­ko­vi­no"

No­vo­i­zvo­lje­ni žu­pan Ja­nez Ma­gyar ver­ja­me, da bo znal dr­ža­ti di­s­tan­co med in­te­re­si ob­či­ne in manj­šin­ske sku­pno­sti: "Svo­je­ga ugle­da ne mi­slim za­pra­vi­ti za­ra­di par­ci­al­nih za­dev"

Vecer - - POMURJE - Za­kaj je tež­ko ra­zu­me­ti Pr­vi bo pov­zdi­gnil glas

VLen­da­vi je v dru­gem kro­gu lo­kal­nih vo­li­tev sla­vil kan­di­dat SDS, pod­je­tnik Ja­nez Ma­gyar. Nje­go­va iz­vo­li­tev v jav­no­sti zbu­ja ne­kaj po­mi­sle­kov, pred­vsem gle­de pri­ho­dnjih od­no­sov med vod­stvom ob­či­ne in ma­džar­sko manj­šin­sko sku­pno­stjo v Len­da­vi. Zno­traj te de­lu­je­jo po­sa­me­zni­ki, ki so v pre­te­klo­sti iz­ka­za­li na­klo­nje­nost po­li­ti­ki po­ve­zo­va­nja ma­džar­ske­ga na­ro­dne­ga te­le­sa, ki jo iz­va­ja vla­da Vik­tor­ja Or­ba­na, kar je vča­sih spro­ži­lo ne­go­do­va­nja slo­ven­ske­ga ži­vlja na dvo­je­zič­nem ob­mo­čju. Ta po­li­ti­ka se da­nes la­ten­tno pro­mo­vi­ra z iz­va­ja­njem fi­nanč­ne po­mo­či za­mej­ski sku­pno­sti.

Gre za ob­mo­čja, ki jih je Ma­džar­ska iz­gu­bi­la s Tri­a­non­sko mi­rov­no po­god­bo po pr­vi sve­tov­ni voj­ni, ko sta bi­li od ma­tič­ne dr­ža­ve od­se­ka­ni dve tre­tji­ni nek­da­nje­ga ma­džar­ske­ga dr­žav­ne­ga oze­mlja. Ma­džar­ska vla­da je v skla­du s svo­jo dol­go­roč­no zu­na­njo po­li­ti­ko že le­ta 2010 za­mej­skim Ma­dža­rom da­la mo­žnost pri­do­bi­tve dr­ža­vljan­stva, naj­prej sim­bo­lič­ne­ga, ki so ga ka­sne­je nad­gra­di­li v pol­no­prav­no dr­ža­vljan­stvo z vo­lil­no pra­vi­co. Ma­gyar pra­vi, da sam zanj ni ni­ko­li za­pro­sil: "O tem ni­sem ni­ti ni­ko­li raz­mi­šljal, v tem po­gle­du sem za­ve­den Slo­ve­nec." Sle­di­le so tu­di šte­vil­ne ak­tiv­no­sti v sme­ri zbli­že­va­nja ma­tič­ne dr­ža­ve z ob­mo­čji, na ka­te­rih ži­vi ma­džar­ska sku­pnost, od usta­na­vlja­nja ge­ne­ral­ne­ga kon­zu­la­ta Ma­džar­ske v Len­da­vi, pi­sar­ne ma­džar­ske tr­go­vske hi­še do fi­nanč­ne po­mo­či za­mej­skim Ma­dža­rom in ak­tiv­no­sti v zve­zi z usta­na­vlja­njem no­go­me­tne aka­de­mi­je v Len­da­vi. Ma­gyar, ki z že­no Aran­ko in si­no­vo­ma Ale­nom in Ma­te­jem ži­vi v Dol­njem La­ko­šu, je gle­de na svo­je doz­daj­šnje jav­ne iz­ja­ve ta­kim po­te­zam bil na­klo­njen pred­vsem s pod­je­tni­ške­ga vi­di­ka. Na svo­je ma­džar­ske ko­re­ni­ne je bil ve­dno po­no­sen, tu­di svoj po­slov­ni uspeh je do­ži­vel s tr­go­vi­na­mi Hun­ga­ri­kum, v ka­te­rih pro­da­ja­jo ma­džar­sko bla­go. "Ži­vi­mo v Evrop­ski uni­ji, v ka­te­ri je prost pre­tok bla­ga eno te­melj­nih na­čel. V Len­da­vi so da­nes šte­vil­ne tr­go­vske ve­ri­ge, Nem­ci so pri­pe­lja­li svo­je bla­go, Ita­li­ja­ni svo­je, tu­di jaz sem pri­pe­ljal 'svo­je' bla­go, de­nar od dav­kov pa osta­ne v Slo­ve­ni­ji." Kot je po­ve­dal pred dr­žav­nozbor­ski­mi vo­li­tva­mi, na ka­te­rih je na­sto­pil kot kan­di­dat SDS, je kot manj­šin­ski funk­ci­o­nar tu­di sam od­i­gral vlo­go pri tem, da je Or­ban pri­šel pred vo­li­tva­mi v Len­da­vo iz­ra­zit pod­po­ro po­mur­skim po­slan­skim kan­di­da­tom SDS, in pri dej­stvu, da se je Ma­džar­ska od­lo­či­la fi­nanč­no pod­pre­ti go­spo­dar­stvo na dvo­je­zič­nem ob­mo­čju. "V Slo­ve­ni­ji pod­pi­ra­mo za­mej­ske Slo­ven­ce v Po­ra­bju, Av­stri­ji in Ita­li­ji. Za­kaj je ne­ko­mu tež­ko ra­zu­me­ti, da ima tu­di Ma­džar­ska kot ma­tič­na dr­ža­va pra­vi­co po­ma­ga­ti svo­jim ro­ja­kom v dru­gih dr­ža­vah? V po­slov­nih kro­gih vsi hva­li­jo go­spo­dar­sko po­li­ti­ko ma­džar­ske dr­ža­ve, tam je go­spo­dar­stvo v raz­cve­tu," je po­ve­dal ma­ja le­tos. Kljub te­mu Ma­gyar­ja jav­nost do­slej ni do­je­ma­la kot ene­ga od ja­stre­bov manj­šin­ske sku­pno­sti, tem­več kot pra­gma­tič­ne­ga po­slov­ne­ža, ki je tu­di na pod­la­gi ma­džar­ske iden­ti­te­te na­re­dil do­ber po­sel, ne gle­de na tre­nu­tno po­li­tič­no do­ga­ja­nje. Rav­no na ta pra­gma­ti­zem so ver­je­tno ra­ču­na­li tu­di kan­di­da­ti iz pr­ve­ga kro­ga žu­pan­skih vo­li­tev Igor Kul­čar, Franc Laj in Mi­ha­el Ka­saš, ki so si po šest­naj­stih le­tih žu­pa­no­va­nja An­to­na Ba­laž­ka pri­za­de­va­li za spre­mem­be v ob­či­ni, pri tem pa je bil Ma­gyar­jev pro­ti­kan­di­dat v dru­gem kro­gu, 29le­tni De­jan Süč, v de­lu jav­no­sti in med po­li­tič­ni­mi kon­ku­ren­ti pre­po­znan kot ne­for­mal­ni Ba­laž­kov na- sle­dnik, pre­ko ka­te­re­ga bi nek­da­nji žu­pan lah­ko ohra­nil svoj vpliv. Za­to so pred dru­gim kro­gom pod­po­ro da­li Ma­gyar­ju. "Sku­paj z na­ši­mi prav­ni­ki in eko­no­mi­sti smo z Ma­gyar­jem opra­vi­li iz­čr­pen po­go­vor, pre­den smo mu da­li pod­po­ro, in na vsa na­ša vpra­ša­nja je od­go­vo­ril ze­lo po­zi­tiv­no," pra­vi Kul­čar, ki me­ni, da bo Ma­gyar kot žu­pan znal dr­ža­ti di­s­tan­co med ob­čin­ski­mi in manj­šin­ski­mi za­de­va­mi. "Hkra­ti smo mu da­li ja­sno ve­de­ti, da bo­mo ze­lo ostro re­a­gi­ra­li, če bi za­de­va ka­kor ko­li šla v smer na­ci­o­nal­nih za­o­stro­vanj. Bi­lo pa je tre­ba pre­se­ka­ti ' ba­laž­ko­vi­no'." Ma­gyar sam je tr­dno pre­pri­čan, da manj­šin­ska po­li­ti­ka ne bo vpli­va­la na nje­go­vo de­lo­va­nje. "Svo­je­ga ugle­da ne mi­slim za­pra­vi­ti za­ra­di ta­kšnih par­ci­al­nih za­dev. Sam bom pr­vi, ki bo pov­zdi­gnil glas, da ne bi pri­šlo do ka­kr­šnih ko­li za­o­stro­vanj ali dis­kri­mi­na­ci­je, tu­di doz­daj­šnjim po­sku­som do­lo­če­nih po­sa­me­zni­kov, da bi za­ne­ti­li to­vr­stne spo­re, smo uspe­šno klju­bo­va­li. Šči­til bom in­te­re­se vseh tu ži­ve­čih lju­di, ki so me ko­nec kon­cev tu­di iz­vo­li­li." Kot pra­vi, se za­ve­da, da je nje­go­va iz­vo­li­tev za­ni­mi­va zgod­ba v šir­šem po­li­tič­nem kon­te­kstu, in do­da­ja: "Upam pa, da sem jaz po­zi­tiv­ni del te zgod­be."

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ja­nez Ma­gyar (na po­snet­ku ob le­to­šnjem obi­sku Or­ba­na in Jan­še): "Za­ve­dam se, da je mo­ja iz­vo­li­tev za­ni­mi­va zgod­ba v šir­šem po­li­tič­nem kon­te­kstu. Upam pa, da sem jaz po­zi­tiv­ni del te zgod­be."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.