Ka€fpark Te­zno, po ne­ro­dno­sti ali na­mer­no?

Vecer - - KULTURA -

bi­ti po­no­sni na to ali mor­da za­to, ker je ne­ra­zu­mlji­vo tuj­cem?

In v ta­ki kli­mi se v Ma­ri­bo­ru po­ja­vi ve­le­pla­kat za no­vi Me­sni cen­ter Ave, pla­kat z iz­ra­zi­to ma­lo be­se­di­la, za­to pa po­sta­ne to še to­li­ko opa­znej­še – no­vi me­sni cen­ter je na­mreč v Kau­fpar­ku Te­zno. Kaj pa se to pra­vi, v Slo­ve­ni­ji na­pis Kau­fpark Te­zno? Je to po­skus, da bi se vr­ni­li v nem­šku­tar­sko ko­mu­ni­ka­ci­jo tri­de­se­tih let? Ali pa je mo­go­če mi­šlje­no, da bo­do za­ra­di ta­ke re­kla­me dr­li na­ku­po­vat me­so na Te­zno Av­strij­ci? Je­zi­kov­no manj ob­ču­tlji­vi bo­do mor­da za­mah­ni­li z ro­ko, češ, za­kaj ne­ki se vsa­ja … ob vseh na­ših par­kih, ci­ty­jih, lan­di­jah … Ja, res, do an­gle­ških "pri­te­penk" smo po­sta­li že po­pu­stlji­vi, zle­zle so nam pod ko­žo, nem­ške be­se­de pa, vsaj na tem ob­mo­čju, spo­mni­jo na sto­le­tje pri­za­de­vanj na­ro­dno za­ve­dnih Slo­ven­cev za slo­ven­ski je­zik, kul­tu­ro, šol­stvo, upra­vo … In se vpra­šaš, ka­ko je to mo­go­če in ali je sploh do­vo­lje­no, ob tem pa tu­di, či­ga­vo ma­slo je to in ali je ustvar­jal­cu ta­ke­ga na­pi­sa to uspe­lo po ne­ro­dno­sti ali s teh­tnim pre­mi­sle­kom.

Naj bo ka­kor­ko­li, na­pis kau­fpark v slo­ven­skem be­se­di­lu na slo­ven­skem oze­mlju po­tr­ju­je ugo­to­vi­tev da­nes ma­lo zna­ne­ga Bo­gu­mi­la Vdo­vi­ča, av­tor­ja ča­so­pi­sne­ga pod­list­ka Mr­ca­vr­stvo (Na­ro­dni dnev­nik 1925–1927), da na je­zi­kov­no nor­mo ob­ču­tno vpli­va­jo tu­di re­kla­mna be­se­di­la. Ta­ko­le je oce­nil v pod­list­ku št. 197, 26. sep­tem­bra 1925: "Naj­lep­še cvet­ke pre­vo­dnih iz­ra­zov nam nu­di­jo (do­vo­li­te, da na­rav­nost po­vem) tr­gov­ci in – žen­ske. Opro­sti­te, da ta­ko tr­dim! To­da sa­mo po­glej­te re­kla­me v oknih in in­se­ra­tih, ki jih ob­ja­vlja­jo tr­gov­ci, in iz­ra­ze, ki so jih na­pra­vi­le žen­ske v ku­hi­nji in v ši­va­nju in roč­nih de­lih."

Kvar­no vlo­go žensk pu­sti­mo tu ob stra­ni, kvar­ni vpliv tr­gov­cev pa je bil oči­tno stvar­nost v dvaj­se­tih le­tih prej­šnje­ga sto­le­tja in osta­ja stvar­nost tu­di zdaj, sko­raj sto let po­zne­je, ko je tr­gov­ce na­do­me­sti­la pra­va re­kla­mna in­du­stri­ja – saj o je­zi­ku pri nas sploh ne od­lo­ča­jo je­zi­ko­slov­ci, am­pak ti­sti, ki pred­sta­vlja­jo ra­bo, nor­mo, to pa so vsi dru­gi, to­rej tu­di lju­dje v mar­ke­tin­gu, v po­li­ti­ki, v me­di­jih … In te­mu po­tem re­če­mo je­zi­kov­ni ra­zvoj!

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.