Fe­sti­val za ma­le ve­li­ke ustvar­jal­ce

Mla­di do 19 let so v Ma­ri­bo­ru pred film­skih ob­čin­stvom na ve­li­kem pla­tnu dvo­ran pred­sta­vi­li kar 135 svo­jih fil­mov

Vecer - - KULTURA - Slo­vo

Zraz­gla­si­tvi­jo zma­go­val­cev v Ve­trinj­skem dvo­ru so čez vi­kend v Ma­ri­bo­ru skle­ni­li 8. med­na­ro­dni fe­sti­val otro­ške­ga in mla­din­ske­ga fil­ma Eni­ma­ti­on. Glav­no na­gra­do Ma­li slon/ Lit­tle Ele­phant je pre­jel av­strij­ski film Ko­smo­ping­vin v De­že­li Su­ši av­tor­ja Lu­ce Pot­skhi­shvi­li­ja, ki je na­stal pod men­tor­stvom Ru­sla­ne Bern­dl. Le­to­šnjo ži­ri­jo, ki je po­de­lje­va­la pri­zna­nja v vseh ka­te­go­ri­jah, so se­sta­vlja­li srb­ski ani­ma­tor in fil­mar Mi­loš To­mić, pro­fe­so­ri­ca Sre­dnje me­dij­ske in gra­fič­ne šo­le Lju­blja­na Moj­ca Gu­štin in ma­ri­bor­ski fil­mar Mi­tja Mla­kar.

Eni­ma­ti­on je med 27. no­vem-

Mi­loš To­mić, ži­rant in vod­ja ani­ma­cij­ske de­lav­ni­ce

Po dalj­ši bo­le­zni j e umrl Ed­vard Za­jec, vi­zi­o­nar­ski ume­tnik, ki je že pred več kot pe­ti­mi de­se­tle­tji za­čel upo­ra­blja­ti ra­ču­nal­nik kot iz­ra­zno sred­stvo in se ta­ko za­pi­sal med sve­tov­ne pi­o­nir­je ra­ču­nal­ni­ške ume­tno­sti.

Tr­ža­ški Slo­ve­nec Za­jec, ki se je ro­dil le­ta 1938, ve­lja za ene­ga od pi­o­nir­jev ra­ču­nal­ni­ške ume­tno­sti. Če­prav se je sam te­mu na­zi­vu iz­o­gi­bal, osta­ja dej­stvo, da je spa­dal v pri­vi­le­gi­ra­no sku­pi­no vi­zi­o­nar­skih ume­tni­kov, ki so pred več kot šti­ri­mi de­se­tle­tji v svo­je de­lo na ta­kšen ali dru­ga­čen na­čin kot iz­ra­zno sred­stvo vpe­lja­li ra­ču­nal­nik, brom in 1. de­cem­brom po­stre­gel s fil­mi v treh ma­ri­bor­skih in­šti­tu­ci­jah - Lut­kov­nem gle­da­li­šču Ma­ri­bor, GT22 in Ve­trinj­skem dvo­ru - že osmič pred­sta­vlja film­sko ume­tnost ustvar­jal­cev, sta­rih do 19 let. V pe­tih dneh se je v Ma­ri­bo­ru od­vr­te­lo kar 135 ani­mi­ra­nih, igra­nih, do­ku­men­tar­nih in ek­s­pe­ri­men­tal­nih fil­mov z vse­ga sve­ta. Pro­gram­ska vod­ja fe­sti­va­la Ha­na Rep­še na­va­ja, da ga de­la­jo za­to, da vzpod­bu­ja­jo, nav­du­šu­je­jo in omo­go­ča­jo ma­lim ve­li­kim ustvar­jal­cem vi­de­ti svo­je fil­me na ve­li­kem pla­tnu dvo­ra­ne pred film­skim ob­čin­stvom. "Fe­sti­val je ra­sel in de­la­mo ga ko­rak za ko­ra­kom. V Ma­ri­bo­ru ima­mo na dveh šo­lah krož­ke ani­mi­ra­ne­ga fil­ma, uči­te­lji se od­lo­ča­jo tu­di za na­še de­lav­ni­ce in pri­ha­ja­jo z otro­ki. Nav­du­še­ni so, da lah­ko iz­de­lu­je­jo svo­je filmč­ke. Po­ja­vlja­mo v ume­tnost pa vne­sli ki­ber­ne­tič­na na­če­la.

S svo­ji­mi ino­va­tiv­ni­mi ide­ja­mi je tla­ko­val ozi­ro­ma pro­gra­mi­ral pot upo­ra­bi no­vih teh­no­lo­gij v so­dob­ni ume­tno­sti. Za nje­go­va pro­gra­mi­ra­na de­la je bi­la zna­čil­na sko­raj znan­stve­na obrav­na­va vpra­šanj kom­po­zi­ci­je, per­spek­ti­ve, barv in zvo­ka. Nje­go­vi ključ­ni te­ma­ti­ki, ki ji­ma je po­sve­til ve­či­no svo­je­ga opu­sa, pa sta bi­li in­te­rak­tiv­nost v smi­slu vzpo­sta­vi­tve dvo­smer­ne ko­mu­ni­ka­ci­je med av­tor­jem in gle­dal­cem, ter raz­i­sko­va­nje ča­sov­ne di­men­zi­je vi­zu­al­nih po­dob.

Raz­sta­vljal je v naj­u­gle­dnej­ših ga­le­ri­jah in ume­tno­stnih in­sti­tu­ci- se tu­di na mno­gih dru­gih fe­sti­va­lih, re­dno so­de­lu­je­mo s tu­ji­mi pro­duk­cij­ski­mi hi­ša­mi, fil­mi, ki jih pri­ka­zu­je­mo, pa so na vi­so­kem ni­vo­ju. Ima­mo mla­de, ki so z na­mi ves čas, zdaj že od­ha­ja­jo na faks, in so­de­lo­va­nje na fe­sti­va­lu je za­nje moč­na re­fe­ren­ca. Od­skoč­na de­ska za ti­ste, ki sa­mo­i­ni­ci­a­tiv­no štar­ta­jo v svet fil­ma."

Pro­duk­ci­ja, ki se od­vr­ti na fe­sti­va­lu, je v 40 od­stot­kih slo­ven­ska. Le­tos na pri­mer so pre­je­li kar 120 fil­mov več kot la­ni, sku­paj jih je ta­ko iz 43 dr­žav pri­spe­lo 370. Spre­mlje­val­ni in tek­mo­val­ni pro­gram si je ogle­da­lo ve­li­ko mla­dih; pri­šli so ti­sti iz Dru­ga­ja­nja, ki je so­ča­sno po­te­kal v Ma­ri­bo­ru, na de­lav­ni­cah, ki smo jih obi­ska­li in jih je vo­dil ži­rant To­mić, so so­de­lo­va­li di­ja­ki Sre­dnje tr­go­vske šo­le, ki se šo­la­jo za aran­žer­ske­ga teh­ni­ka. "Pr­vič smo si­cer na fe­sti­va­lu, smo pa že obi­ska­li raz­lič­ne te­ča­je o na­va­dni pa tu­di stop ani­ma­ci­ji. Zdaj se bo­mo na­u­či­li še ri­sa­nja ani­ma­cij in upo­ra­be ra­ču­nal­ni­ških pro­gra­mov. Po­gle­da­li smo šti­ri fil­me, po­sne­te na raz­lič­ne na­či­ne. Mi­loš To­mić nas je na­u­čil, da tu­di če ni­ma­mo do­volj ča­sa, da bi v mi­ru se­dli in se po­sve­ti­li ani­ma­ci­ji, še ve­dno lah­ko ve­li­ko ustva­ri­mo. Na pri­mer, kjer­ko­li smo, mor­da na ka­vi in ča­ka­mo pri­ja­te­lja, lah­ko na­ri­še­mo ali za­pi­še­mo ka­kšno ide­jo," o de­lav­ni­ci pra­vi di­ja­ki­nja Alysha. jah, med dru­gim v Mu­ze­ju so­dob­ne ume­tno­sti v New Yor­ku (MoMA), Cen­tru Ge­or­ges Pom­pi­dou v Pa­ri­zu, na Ars Elec­tro­ni­ci v Lin­zu in dru­god. Le­ta 1980 se je za­po­slil na ame­ri­ški uni­ver­zi Syra­cu­se v zve­zni dr­ža­vi New York, kjer je usta­no­vil od­de­lek za ra­ču­nal­ni­ško ume­tnost. Slo­ven­ski jav­no­sti se je po­drob­ne­je pred­sta­vil le­ta 2008 na re­tro­spek­tiv­ni raz­sta­vi, ki jo je pri­pra­vil Med­na­ro­dni gra­fič­ni li­kov­ni cen­ter v Lju­blja­ni.

De­lav­ni­co ani­mi­ra­ne­ga fil­ma za sre­dnje­šol­ce je v Ma­ri­bo­ru iz­pe­ljal eden naj­bolj na­gra­je­va­nih in ce­nje­nih ani­ma­tor­jev z ob­mo­čja nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je, ki za­tr­ju­je, da je zanj po­memb­nej­ši pro­ces kot re­zul­tat. "Po­sku­sil sem jim po­ka­za­ti, da lah­ko v raz­lič­nih si­tu­a­ci­jah na­re­di­jo ne­kaj, kar si re­snič­no že­li­jo. To je bil pr­vi del de­lav­ni­ce, drug pa bo ta, da bo­do po­sne­li film na osno­vi ele­men­tov, ki jih si­cer naj­bolj so­vra­ži­jo pri fil­mih. Že­lim, da raz­ši­ri­jo svoj po­gled." Srb­ski ani­ma­tor se je si­cer v ani­ma­ci­ji zna­šel, ko je be­žal od igra­nih fil­mih. "Sne­mal sem ka­ta­stro­fal­ne fil­me, in ko sem se sre­čal z ani­ma­ci­jo, sem ve­del, da je to to. Svoj vir nav­di­ha ve­dno iščem v ne­ka­jur­nem gle­da­nju ani­ma­cij na fe­sti­va­lih, naj­dra­go­ce­nej­še mi je, če na­to spo­znam av­tor­ja in z njim go­vo­rim o raz­me­rah, v ka­te­rih je de­lal. Moj na­čin de­la je ta­kšen, da naj­prej naj­dem ide­jo, po­tem pa se ure in ure igram z raz­lič­ni­mi ma­te­ri­a­li, iščem ne­ko lo­gi­ko, kaj lah­ko z nji­mi poč­nem ali če­sa ne. Vča­sih ce­lo iz na­pa­ke ustva­rim ne­ko no­vo pra­vi­lo." Se­znam zma­go­val­cev in po­seb­nih omemb po ka­te­go­ri­jah:

Mi­ni (do 10 let)

Zma­go­va­lec: Ples mask/sku­pin­sko de­lo, Por­tu­gal­ska, 2018 Po­seb­na omem­ba: To­plo­tni šok/sku­pin­sko de­lo, Fran­ci­ja, 2018

Mi­di (11 do 14 let)

Zma­go­va­lec: Po­gle­di/Fran Kar­lo­vić, Hr­va­ška, 2018

Po­seb­na omem­ba: Med dve­ma ognje­ma/sku­pin­sko de­lo, Slo­ve­ni­ja, 2017 Maxi (15 do 19 let)

Zma­go­va­lec: Po­beg/Lu­ka Štu­hec, Slo­ve­ni­ja, 2018

Po­seb­na omem­ba: Ste­kle­ni­ca/Ye­gor Bon­da­ren­ko, Ukra­ji­na, 2017

Grand Prix/Glav­na na­gra­da

Zma­go­va­lec: Ko­smo­ping­vin v De­že­li Su­ši/Lu­ca Pot­skhi­shvi­li, Av­stri­ja, 2017

Ju­tri, v sre­do, 5. de­cem­bra, ob 17. uri bo v Gla­zer­je­vi dvo­ra­ni no­va pred­sta­vi­tev knji­ge iz ci­kla Za­se­da­nja s knji­ga­mi. Svo­jo no­vo knji­go Bo­ris Pa­hor - Na­ji­ni po­go­vo­ri bo pred­sta­vi­la na­ša no­vi­nar­ska ko­le­gi­ca Dar­ka Zvo­nar Pre­dan. Z njo se bo po­go­var­ja­la Me­li­ta For­stne­rič Hajn­šek. To je že tre­tja knji­ga in­ter­vju­jev Zvo­nar Pre­da­no­ve, ki so pre­te­žno iz­ha­ja­li v nje­ni ma­tič­ni ča­so­pi­sni hi­ši - Ve­če­ru. Iz­da­la jih je za­lož­ba Kul­tur­ni cen­ter Ma­ri­bor.

Po Be­o­graj­skih in Tr­ža­ških po­go­vo­rih je av­to­ri­ca v po­seb­ni knji­gi iz­da­la in­ter­vju­je, član­ke ob ju­bi­le­jih, glo­se in ko­lu­mne, ki so na­sa­ta­ja­li sko­zi nje­na pet­naj­stle­tna sre­ča­nja s tr­ža­škim po­sa­te­ljem, enim naj­sta­rej­ših Slo­ven­cev, ži­vo pri­čo zgo­do­vi­ne, Bo­ri­som Pa­hor­jem. Knji­ga je je­dr­na­to, kri­tič­no, tu­di po­uč­no pri­če­va­nje o na­ciz­mu, ko­mu­niz­mu, fa­šiz­mu, pred­vsem pa o slo­ven­stvu, ki sko­zi oči na­še­ga na­ci­o­nal­ne­ga do­a­je­na za­zve­ni­jo dra­go­ce­no in uni­ka­tno. (kr)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Na de­lav­ni­ci ani­mi­ra­ne­ga fil­ma

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.