Na­sla­vlja­jo pro­šnje, a od­go­vo­ra ni

Po sanj­skem 2017 in mu­ko­tr­pnem 2018 ko­šar­kar­ski se­lek­tor ugo­ta­vlja, da so to za slo­ven­sko ko­šar­ko tež­ki ča­si

Vecer - - SPORT - Hr­vat tve­gal po­god­bo, Slo­ven­ci ne Ne sme­jo sli­ša­ti, da so B-eki­pa

Za­vr­ti­mo ča­sov­ni stroj za do­bro le­to na­zaj, tja v ko­nec no­vem­bra 2017. Slo­ven­ska ko­šar­kar­ska re­pre­zen­tan­ca, no­vov­pe­če­ni evrop­ski pr­vak, je ime­la na ra­ču­nu 16 za­po­re­dnih zmag. Več kot 800 dni je bi­la ne­pre­ma­ga­na, vse od osmi­ne fi­na­la Euro­ba­ske­ta 2015, ko je bi­la uso­dna La­tvi­ja. In vr­ni­mo se v re­al­nost, v le­to 2018: La­tvi­ja je to­krat Slo­ve­ni­ji za­da­la sed­mi za­po­re­dni po­raz na ura­dnih tek­mah ozi­ro­ma kva­li­fi­ka­ci­jah za SP 2019. Vse od 23. fe­bru­ar­ja va­ro­van­ci se­lek­tor­ja Ra­do­va­na Tri­fu­no­vića par­ket za­pu­šča­jo sklo­nje­nih glav.

Ra­zlo­gi ni­so ne­znan­ka. V pri­mer­ja­vi z Euro­ba­ske­tom je iz­bra­na vr­sta na vsa­ki na­sle­dnji tek­mi bolj zde­set­ka­na: na na­sto­pe en­be­a­jev­cev Go­ra­na Dra­gića in Lu­ke Don­či­ća že prej ni bi­lo ra­ču­na­ti, spo­mla­di sta so­de­lo­va­nje že vna­prej od­po­ve­da­la evro­li­ga­ša Ja­ka Bla­žič in Kle­men Pre­pe­lič, je­se­ni še Ga­šper Vid­mar in do­konč­no An­tho­ny Ran­dol­ph, pred za­dnji­mi tek­ma­mi ob odo­bra­va­nju klu­bov re­pre­zen­tanč­ni dres za­vra­ča­jo kar vsi pov­prek, od Ži­ge Dim­ca do Ža­na Mar­ka Ši­ška in Ale­kse­ja Ni­ko­li­ča. Dru­god ni ta­ko: sep­tem­bra so Sto­ži­ce go­sti­le tur­ške en­be­a­jev­ce, v ne­de­ljo la­tvij­ske­ga evro­li­ga­ša Da­i­ri­sa Ber­tan­sa. "Vi­di­te, da je La­tvi­ja do­bi­la Ber­tan­sa iz evro­li­ge, tu­di za Čr­no go­ro so igra­li vsi evro­li­ga­ški ko­šar­kar­ji Bu­dućno­sti, ki so na­sle­dnji dan po­tem od­i­gra­li še tek­mo za klub. Ne ka­žem s pr­stom na na­še igral­ce, saj so ne­ka­te­ri pr­vič v evro­li­gi. Ni­ma­jo te­ga ob­čut­ka ozi­ro­ma ne ve­do, ali lah­ko sprej­me­jo ta­ko od­go­vor­nost in od klu­ba zah­te­va­jo, da jih spu­sti­jo. Hr­vat Kru­no­slav Si­mon je v Efe­su re­kel, da mu je vse­e­no, če pre­ki­ne­jo po­god­bo, da bo on igral. Ber­tans se je do­go­vo­ril v Mi­la­nu. A to so igral­ci, ki ima­jo za sa­bo vr­sto let evro­li­ge. Ver­je­mi­te, da smo ves čas v kon­tak­tu z igral­ci. Ka­kšne­ga bo­mo tu­di še obi­ska­li. Na­sla­vlja­mo pro­šnje na klu­be, a ne do­bi­mo od­go­vo­ra. Kli­ca­li smo re­ci­mo Re­al, a ni bi­lo od­go­vo­ra. Kot ka­že, bo tre­ba po­tr­ka­ti na klub­ska vra­ta. Naj­bolj ža­lo­stno je, da ne pu­sti­jo Ju­ri­ja Ma­cu­re, ki je član evro­li­ga­ša, a B-eki­pe. Ta­ke­ga igral­ca za­ra­di vi­ši­ne nuj­no po­tre­bu­je­mo. Ba­sko­nia ga ni pu­sti­la, ker je imel tek­mo v tre­tji li­gi," sto­ka se­lek­tor Ra­do­van Tri­fu­no­vić.

Prav iz ome­nje­nih ra­zlo­gov je na vsa­ki tek­mi se­sta­vil dru­gač­no mo­štvo. Na za­dnji tek­mi je bi­lo to naj­bolj po­mla­je­no in in­di­vi­du­al­no naj­manj ka­ko­vo­stno. Vpo­kli­ca­ni so bi­li de­ni­mo šte­vil­ni ko­šar­kar­ji, ki ni­ti v dr­žav­nem pr­ven­stvu ni­so med vi­dnej­ši­mi ime­ni, a Tri­fu­no­vić v njih vi­di ve­lik po­ten­ci­al: Jan Ko­si, Aljaž

Na­mi­zno­te­ni­ški i gral­ci ŽNTK Ma­ri­bor so za­dnje­ga od de­ve­tih na­slo­vov dr­žav­ne­ga pr­va­ka osvo­ji­li le­ta 2012, ko so zma­ga­li tu­di v po­kal­nem tek­mo­va­nju. V eki­pi so ta­krat bi­li Gre­gor Ko­mac, Gre­gor Za­fo­štnik, Zvon­ko Plohl in Ma­te­vž Čre­pnjak. V mi­nu­lem pr­ven­stvu so osvo­ji­li dru­go me­sto in že­li­jo še me­sto viš­je, a bo oči­tno tre­ba čez pet­krat za­po­red pr­va­ki­njo Kr­ko, ki jih je v so­bo­to v Ta­bo­ru v 9. kro­gu pr­va pre­ma­ga­la (5:1).

"Po­raz ni tra­gi­čen, je pa bo­leč," je za­čel po­go­vor 33- le­tni Ma­te­vž Čre­pnjak. "Če bi do­bil uvo­dni dvo­boj pro­ti Til­nu Cvet­ku, ki sem ga iz­gu­bil z 2:3, bi tek­ma lah­ko ime­la dru­ga­čen po­tek. Še zla­sti, ko je Ma­tic Slo­dej v dru­gem ob­ra­ču­nu ugnal Til­na No­va­ka, saj bi nam vod­stvo 2:0 za­go­to­vo da­lo po­le­ta. To­da v na­da­lje­va­nju smo igra­li sla­bo, ta­ko da so go­stje za­slu­že­no zma­ga­li. Zdaj se mo­ra­mo do­bro pri­pra­vi­ti na dru­gi del pr­ven­stva in na konč­ni­co, ki bo od­lo­ča­la o pr­va­ku. Ima­mo eki­po, ki lah­ko po­se­že po na­slo­vu," ne skri­va op­ti­miz­ma Čre­pnjak, ki je ob igra­nju na­mi­zne­ga te­ni­sa pri­dno štu­di­ral. Dok­tor ma­te­ma­ti­ke od le­ta 2013 si aka­dem­sko pot tla­ku­je kot asi­stent in pre­da­va­telj na več fa­kul­te­tah Uni­ver­ze v Ma­ri­bo­ru. "Štu­dij in šport sem vse­lej do­bro uskla­je­val. V na­mi­znem te­ni­su sem na­šel spro­sti­tev, ki me je pol­ni­la z ener­gi­jo, ta­ko da sem tu­di laž­je pre­ma­go­val štu­dij­ske ob­ve­zno­sti. Se­ve­da sem tre­ni­ral manj, kot bi lah­ko, sem pa za­do­vo­ljen s svo­jo špor­tno po­tjo."

Čre­pnjak, v ŽNTK Ma­ri­bor je za­čel igra­ti pri de­se­tih le­tih, po­stre­že z za­ni­mi­vo­stjo v zve­zi z dr­žav- Bra­tec, Gre­gor Glas, Ur­ban Dur­nik, Mi­ha Ške­delj … "S ta­ko mla­do re­pre­zen­tan­co, kot smo igra­li do zdaj, res še ni­smo nik­dar v zgo­do­vi­ni. Po na­va­di je ta­ko, da ima re­pre­zen­tan­ca ne­ko je­dro, pri­klju­ču­je pa se eden ozi­ro­ma dva mla­da. Ta­ko se je na pri­mer ob Ne­ste­ro­viću, Na­chbar­ju in dru­šči­ni raz­vil Go­ran Dra­gić, ob njem in dru­gih na­to Zo­ran in ta­ko na­prej. Zdaj pa ima­mo kar na­en­krat le dva iz­ku­še­na in de­set mla­dih, ki se lah­ko uči­jo le od dveh. Si­tu­a­ci­ja je obr­nje­na in je tež­ko. Ti­sti, ki bo ho­tel ra­zu­me­ti, bo, ti­sti, ki pa no­če, pač ne bo. Ne­ka­te­ri te­ga pre­pro­sto ne ra­zu­me­jo," se je že spri­ja­znil Tri­fu­no­vić. Z vseh ve­trov na­me­ta­ni eki­pi ni po­go­du ni­ti ur­nik te­kem, saj ta­ko v mi­nu­lem kot v fe­bru­ar­skem ci­klu re­pre­zen­tan­ca naj­prej go­stu­je, še­le na­to igra do­ma, kar za­ra­di po­to­vanj ze­lo zmanj­ša čas za tre­ning: "Rad bi se s te­mi fan­ti za en me­sec za­prl v dvo­ra­no in tr­do tre­ni­ral. Po­vem vam, da bi bi­la to ze­lo do­bra eki­pa. Mi smo pov­sem no­vo mo­štvo, za­to nim pr­ven­stvom. "Na­mi­zno­te­ni­ška zve­za Slo­ve­ni­je si je pri­vo­šči­la ne­smi­sel, ki ga bo­do klu­bi v konč­ni­ci še ka­ko ču­ti­li. Pr­vi del pr­ven­stva se bo kon­čal mar­ca, pol­fi­nal­ni tek­mi bo­sta sre­di apri­la, fi­nal­na pa ma­ja. Tak ur­nik je skre­gan z lo­gi­ko, ne­smi­seln je. Ka­ko naj ob­dr­ži­mo vr­hun­sko pri­pra­vlje­nost, če bo­mo v dveh me­se­cih igra­li zgolj dva­krat," se hu­du­je ma­ri­bor­ski špor­tnik, ki se ena­ko­vre­dno ko­sa z ve­či­no igral­cev v pr­vi li­gi. "Rad igram in ve­sel sem vsa­ke zma­ge. To je ra­zlog, da še vztra­jam. Ka­ko dol­go bom še ak­ti­ven, je tež­ko bi rad vi­del, da bi lah­ko po­tre­ni­ra­li, in nas po­tem oce­njuj­te. Pred tek­mo z Ukra­ji­no smo ime­li na raz­po­la­go en tre­ning pet na pet. Pred La­tvij­ci smo do­da­li še ene­ga in je bi­lo že zna­tno bolj­še. Ni bi­lo pa sa­mo­za­ve­sti, ki jo ti fan­tje po­tre­bu­je­jo. Ve­li­ko­krat sli­ši­jo, da smo B-re­pre­zen­tan­ca in ta­ko na­prej. To za­nje ni do­bro."

Pred fe­bru­ar­skim na­da­lje­va­njem kva­li­fi­ka­cij ozi­ro­ma pred kva­li­fi­ka­ci­ja­mi za Euro­ba­sket 2021, ki bo­do na spo­re­du od pri­ho­dnje­ga le­ta, Slo­ve­ni­ji ne osta­ne dru­ge­ga, kot da gre po ena­ki po­ti na­prej. "Že­li­mo si vzga­ja­ti te mla­de fan­te. Kaj pa, če bo tu­di na­prej ta­ko, da evro­li­ga­ši ne bo­do mo­gli pri­ti? Po­sku­si­li bo­mo vzga­ja­ti te mla­de­ni­če, de­la­ti z nji­mi, saj de­la­mo na dol­gi rok. Ne gle­de na to, kdo bo tre­ner na­prej, je tre­ba gle­da­ti na pri­ho­dnost in ne sa­mo na da­nes ali ju­tri. Žal je si­tu­a­ci­ja ta­ka, za slo­ven­sko ko­šar­ko so to tež­ki ča­si," je skle­nil se­lek­tor. na­po­ve­da­ti. Do­kler mi bo do­vo­lje­va­la aka­dem­ska pot in do­kler bom uži­val, lo­parč­ka ne bom po­sta­vil v kot. V na­šem klu­bu smo ama­ter­ji. Če bi že­lel za­slu­ži­ti ne­kaj sto evrov na me­sec, bi igral za ka­kšne­ga av­strij­ske­ga dru­go­li­ga­ša ali pr­vo­li­ga­ša, a o tej mo­žno­sti, tu­di za­ra­di štu­di­ja, ni­ko­li ni­sem raz­mi­šljal," je skle­nil Ma­te­vž Čre­pnjak.

Fo­to: Igor NAPAST

Ma­ri­bor­čan ver­ja­me, da lah­ko po 2012. spet po­se­že­jo po na­slo­vu pr­va­ka.

Fo­to: BOBO

Ob od­so­tno­sti naj­bolj­ših ko­šar­kar­jev se mo­ra Ra­do­van Tri­fu­no­vić za­na­ša­ti tu­di na ti­ste, ki sploh ni­ma­jo klu­ba - kot tre­nu­tno Edo Mu­rić.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.