V zra­ku je bi­lo ču­ti­ti švi­ga­nje mi­sli

Na Ble­du več kot 300 igral­cev iz 60 dr­žav sve­ta, med nji­mi je ble­ste­la pet­kra­tna sve­tov­na pr­va­ki­nja No­na Ga­prin­da­švi­li

Vecer - - KALEJDOSKOP - Tre­ning že pri pe­tih le­tih, zdaj le še igra

Nek­daj so v ša­hu pred­nja­či­li Ru­si, to je bil eden nji­ho­vih pa­ra­dnih špor­tov, v osnov­nih šo­lah so ma­sov­no tre­ni­ra­li sve­tov­ne šam­pi­o­ne, ra­zlo­ži Ge­org Mo­hr. "Ka­sne­je se je ša­ho­vska moč raz­kro­pi­la, še po­se­bej z ra­ču­nal­ni­ki se je se­li­la po sve­tu. Da­nes po­leg Ru­si­je naj­moč­nej­ši igral­ci pri­ha­ja­jo iz In­di­je, Ki­taj­ske, iz Azi­je, vse bolj tu­di iz ZDA." Ker je šah mo­go­če igra­ti na ra­ču­nal­ni­ku in te­le­fo­nu, po­sta­ja ve­dno bolj pri­lju­bljen pri mla­dih. "Ker se je ba­za igral­cev po­ve­ča­la, jih do­sti se­de tu­di za ša­hov­ni­co," po­ja­snju­je Mo­hr. Da­nes šah igra oko­li mi­li­jar­da lju­di po vsem sve­tu. "Šah mi je dal in mi po­me­ni vse. To je mo­je ži­vlje­nje," je pred par­ti­jo de­ja­la naj­ve­čja zvez­da le­to­šnje­ga pr­ven­stva, pet­kra­tna sve­tov­na ša­ho­vska pr­va­ki­nja No­na Ga­prin­da­švi­li. Gru­zij­ka fi­gu­ri­ce pre­mi­ka že od svo­je­ga pe­te­ga le­ta, bi­la je pr­va žen­ska, ki je osvo­ji­la na­slov ve­le­moj­stri­ce. Pri 77 le­tih še ve­dno zma­gu­je na tur­nir­jih. "Ne, se­ve­da ne igram vsak dan, ho­dim pa na tek­mo­va­nja," raz­la­ga, da je to odlič­na spro­sti­tev za­njo, igra pa jo ohra­nja v mi­sel­ni kon­di­ci­ji. Pa tre­nin­gi? "Tre­ni­ra­la sem, ko sem bi­la mla­da. Zdaj pa imam že vse po­te­ze v gla­vi," od­go­vo­ri, da le še pre­i­gra­va svo­je na­u­če­ne stra­te­gi­je.

Ob več­nih di­le­mah, ali je šah res šport, je Ga­prin­da­švi­li­je­va ja­sna: "Se­ve­da, saj lah­ko zma­gaš ali iz­gu­biš!" Gru­zij­ka je na Ble­du se­ve­da zma­ga­la in osvo­ji­la žen­ski po­kal v ka­te­go­ri­ji nad 65 let. Pri mo­ških v tej sta­ro­stni ka­te­go­ri­ji je sla­vil Fran­coz Vais­ser Ana­to­li, v ka­te­go­ri­ji do 50 let pa Gru­zi­jec Stu­rua Zu­rab in Luksem­bur­žan­ka El­vi­ra Be­rend.

K be­se­dam moj­stri­ce je Mo­hr do­dal, da je šah šport za­to, ker je ta­ko or­ga­ni­zi­ran, z vse­mi tek­mo­va­nji po­dob­no kot no­go­met: "Med­na­ro­dni olim­pij­ski ko­mi­te med špor­te uvr­šča tu­di sku­pi­no mi­sel­nih špor­tov in šah je kot vo­dil­ni mi­sel­ni šport pri­znan kot šport." Slo­ve­ni­ja se na le­stvi­ci 190 dr­žav, ki so zdru­že­ne v sve­tov­no ša­ho­vsko or­ga­ni­za­ci­jo Fi­de, po re­zul­ta­tih uvr­šča oko­li 30. me­sta. "Si­cer pa je šah šport, zna­nost in ume­tnost. Šport, ker tek­mu­je­mo. Če ho­češ bi­ti do­ber ša­hist, mo­raš pri­sto­pa­ti znan­stve­no, vse­sko­zi raz­i­sku­ješ, za­to je tu­di zna­nost. Ker za se­boj pu­ščaš stva­ri­tve - vse par­ti­je se za­pi­su­je­jo in jih lah­ko gle­daš kot sli­ko iz­pred 500 let -, je tu­di ume­tnost," se gla­si še ena de­fi­ni­ci­ja ša­ha.

Fo­to: Fra­nja ŽIŠT

Šah je med sta­rej­ši­mi vse bolj pri­lju­bljen, je mi­sel­na re­kre­a­ci­ja in okop v bo­ju pro­ti mo­der­nim bo­le­znim.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.