MERILNIK NIVOJA SLADKORJA IN HOLESTEROLA

Vecer - - KLUB VEČER - Po­štni­na: 2,49 €. V ce­no je že vštet DDV. Za­lo­ga iz­del­ka je ome­je­na.

So­do­ben merilnik sladkorja v kr­vi Wel­li­on Lu­na Duo toč­no iz­me­ri glu­ko­zo v kr­vi ter za­ne­slji­vo do­lo­či ni­vo ce­lo­ku­pne­ga holesterola v sa­mo 26 se­kun­dah. Pri­roč­na obli­ka, lah­ko ber­ljiv za­slon in pro­tiz­dr­sna gu­mi­ja­sta pre­vle­ka vam do­da­tno olaj­ša­jo ži­vlje­nje in iz va­še­ga me­ril­ni­ka Wel­li­on Lu­na Duo Sty­le na­re­di­jo za­ne­slji­ve­ga spre­mlje­val­ca v vseh oko­li­šči­nah.

Za­ra­di ve­li­ke­ga za­slo­na in iz­je­mno ve­li­kih šte­vilk so re­zul­ta­ti mer­jenj sladkorja in holesterola v kr­vi lah­ko ber­lji­vi. Iz­je­mna ber­lji­vost je za mno­ge lju­di ve­li­ka pred­nost.

Merilnik Wel­li­on Lu­na Duo iz­pol­nju­je vse zah­te­ve po­so­do­blje­ne­ga stan­dar­da ISO 15197: 2015, ki mej­ne vre­dno­sti še bolj pri­bli­ža re­fe­renč­nim la­bo­ra­to­rij­skim me­ri­tvam.

Vse­bi­na kom­ple­ta:

• Merilnik Wel­li­on Lu­na Duo • Pri­roč­nik za upo­ra­bo • 10 me­ril­nih li­sti­čev za glu­ko­zo • Lan­ce­tnik Wel­li­on • 10 lan­cet Wel­li­on

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.