Dr. Ru­di Klanj­šek, so­ci­o­log:

Vecer - - FRONT PAGE - Dr. Ru­di Klanj­šek, so­ci­o­log

"Med Ma­ri­bor­ča­ni in vo­liv­ci dru­god je nav­zoč mo­čan re­sen­ti­ment do vla­da­jo­čih elit, pa tu­di do in­te­lek­tu­a­liz­ma, ki se mu oči­ta, da je v svo­ji vi­so­ki dr­ži po­za­bil na ma­le­ga ozi­ro­ma pre­pro­ste­ga člo­ve­ka."

Lo­kal­ne vo­li­tve v Ma­ri­bo­ru so po­ka­za­le vsaj na dvo­je – da je že­lja po žu­pa­no­va­nju v "dru­gem me­stu" iz­je­mno vi­so­ka in da lju­dje ven­dar­le ne po­za­blja­jo. Na­mreč, ko sta se po fa­zi pre­či­šče­va­nja oči­šče­va­nja 18 kan­di­da­tov v dru­gem kro­gu po­me­ri­la "sve­ži" Sa­ša Ar­se­no­vič in "sve­že sta­ri" Franc Kan­gler, je re­la­tiv­no vi­so­ka pod­po­ra sle­dnje­mu pri mno­gih spro­ži­la vpra­ša­nje: ali in ka­ko je mo­go­če, da so Ma­ri­bor­ča­ni po­za­bi­li? Na vse pro­ce­se, afe­re, ra­dar­je? Na ti­sto, kar ko­le­ga dr. Vez­jak ime­nu­je "de­ba­kel ra­zu­ma in lo­gi­ke"? Od­go­vor je re­la­tiv­no eno­sta­ven – moč­na vr­ni­tev Fran­ca Kan­gler­ja je simp­tom du­ha ča­sa, v ka­te­rem ži­vi­mo.

Te­ga po­leg vi­so­ke sto­pnja raz­o­ča­ra­nja nad ob­sto­je­či­mi eli­ta­mi – sle­dnje je na svo­ji ko­ži do­bro za­ču­til "vstaj­ni­ški žu­pan" Fi­štra­vec – ozna­ču­je­jo še vi­so­ka pri­ča­ko­va­nja, ki ne­red­ko me­ji­jo na že­ljo po pri­ho­du "oče­ta-od­re­še­ni­ka". Po­ve­da­no dru­ga­če, med Ma­ri­bor­ča­ni in vo­liv­ci dru­god je nav­zoč mo­čan re­sen­ti­ment do vla­da­jo­čih elit, pa tu­di do in­te­lek­tu­a­liz­ma, ki se mu oči­ta, da je v svo­ji "vi­so­ki dr­ži" po­za­bil na "ma­le­ga" ozi­ro­ma "pre­pro­ste­ga" člo­ve­ka. To po­me­ni, da vsak­do, ki gra­di na tej fru­stra­ci­ji, ki na eno­sta­ven, a vse­bin­sko pra­zen na­čin gra­di oblju­be o bolj­šem ju­tri, lah­ko ra­ču­na na re­la­tiv­no vi­so­ko pod­po­ro. In Kan­gler je v tem bri­lji­ral. Nje­go­vo po­u­dar­ja­nje "pre­pro­ste­ga člo­ve­ka", pro­mo­vi­ra­nje se­be kot bor­ca pro­ti eli­tam, glo­bo­ki dr­ža­vi, cen­tru in po­dob­no, je oči­tno pri pre­cej­šnem de­le­žu Ma­ri­bor­ča­nov (ta­ko kot dru­god) pa­dlo na plo­dna tla. Me­nim ce­lo, da bi Kan­gler s svo­jo ljud­sko­stjo in eno­stav­no­stjo naj­ver­je­tne­je zma­gal, če ga ne bi bre­me­ni­la sen­ca pre­te­klo­sti, ki jo je si­cer sku­šal upo­ra­bi­ti v svoj prid.

A vse to je zdaj pre­te­klost. Ma­ri­bor­ča­ni oči­tno ni­so po­za­bi­li. Iz­bra­li so ne­ko­li­ko manj "pre­pro­ste­ga člo­ve­ka", ki je kot nov obraz sim­bo­li­zi­ral tu­di več­no nav­zo­če upa­nje za dru­gač­nost. A no­vi žu­pan se mo­ra za­ve­da­ti, da bo v tem smi­slu go­to­vo tr­čil v enak pro­blem kot vsi žu­pa­ni pred njim – vi­so­ka pri­ča­ko­va­nja lju­di in ome­je­ne mo­žno­sti, da ta pri­ča­ko­va­nja ure­sni­či. V tem smi­slu je zanj go­to­vo naj­bolj­ša tak­ti­ka, da ja­sno po­ve, kaj lah­ko lju­dje upra­vi­če­no pri­ča­ku­je­jo. Če bo to zdru­žil še s tran­spa­ren­tnim de­lo­va­njem, ki naj na pri­mer vklju­ču­je ob­ja­vo vseh sve­to­val­nih, pod­je­mnih in dru­gih po­godb na Me­stni ob­či­ni Ma­ri­bor in v vseh pod­je­tjih in za­vo­dih, kjer ima Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor ve­čin­ski de­lež, mu bo pot do na­sle­dnje­ga man­da­ta go­to­vo laž­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.