Zgod­be iz na­ših či­vljenj, v ka­te­rih išče­mo do­bro v lj€deh!

Ia­ri­bor je na­ziv evrop­ska pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je pre­dal od­bo­ru, ki te­ga po­de­lju­je

Vecer - - FRONT PAGE - An­dre­ja Ku­tin Le­dnik

Iz­te­kel se je čas, ko je imel Ma­ri­bor na­ziv evrop­ska pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je. V me­stu so po­te­ka­li 9. dne­vi so­ci­al­ne eko­no­mi­je ter pre­da­ja pred­se­do­va­nja nad­zor­ne­mu od­bo­ru Luksem­bur­ške de­kla­ra­ci­je. Mi­ro Mi­hec, ki je vo­dil pro­jekt, je ob pre­da­ji po­u­da­ril: "Na­ziv na­re­di­mo lju­dje, mi smo ga re­a­li­zi­ra­li ne­ka­ko sre­dnje - ime­li smo 25 do­god­kov v Slo­ve­ni­ji in de­set v tu­ji­ni. Pred­vsem pa smo ma­pi­ra­li pod­je­tja so­ci­al­ne eko­no­mi­je, saj to ni­so le re­gi­stri­ra­na so­ci­al­na pod­je­tja, am­pak vsa pod­je­tja, ki de­lu­je­jo za druž­be­ni uči­nek."

Pod­po­ra so­ci­al­ne­mu pod­je­tni­štvu ni­ha

V vzho­dni ko­he­zi­ji so na­šte­li oko­li 250 ta­kšnih pod­je­tij, ve­lik de­lež slo­ven­skih so­ci­al­nih pod­je­tij je na­mreč v Ma­ri­bo­ru in oko­li­ci, tu­di v Pre­k­mur­ju. "Gre za nek­da­nji in­du­strij­ski ba­zen, ki je oči­tno pod­la­ga za ra­zvoj ve­čje­ga šte­vi­la so­ci­al­nih pod­je­tij," ugo­ta­vlja Mi­hec, ki obe­nem me­ni, da v Ma­ri­bo­ru še ve­dno manj­ka ra­zu­me­va­nje, kaj so­ci­al­no pod­je­tni­štvo sploh je: "So­ci­al­no pod­je- tni­štvo ni so­ci­al­na po­moč, am­pak pod­je­tni­štvo, ki ne da­je do­bič­kov iz po­slo­va­nja v svoj žep, am­pak v ra­zvoj pod­je­tja, ki de­lu­je za druž­be­ne učin­ke. To pa so sre­ča, za­do­volj­stvo, so­ci­al­na vklju­če­nost, vre­dno­te, ki jih trg po­go­sto za­ne­mar­ja rav­no za­ra­di do­bič­ka."

Pod­po­ra oko­lja so­ci­al­ne­mu pod­je­tni­štvu ni­ha in za­go­to­vo bi se da­lo po­sto­ri­ti več, je še ena od lek­cij, ki so se je na­u­či­li v pro­jek­tu so­ci­al­ni pod­je­tni­ki. Rav­no v ča­su, ko se je Ma­ri­bor po­na­šal z la­ska­vim na­zi­vom, pa se je zgo­dil za­ton Tkal­ke, ki je ve­lja­la za in­ku­ba­tor in agre­gat so­ci­al­ne­ga pod­je­tni­štva v me­stu. Mi­hec pri­pi­su­je še­pa­nje Tkal­ke ne­u­re­je­nim raz­me­ram s pro­sto­ri v Tkal­skem pre­ho­du, del­no pa od­no­su z me­stno ob­či­no. "Za­go­to­vo ni do­bra po­po­tni­ca, sploh v le­tu, ko smo bi­li pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je. S Tkal­ko so­de­lu­je­mo v več pro­jek­tih, de­lu­je­mo na is­tem po­dro­čju," do­da­ja. Kljub te­mu pa ima Ma­ri­bor kar ne­kaj uspe­šnih so­ci­al­nih pod­je­tij, na­šte­je Mi­hec: "Ko­o­pe­ra­ti­va Da­me z re­sta­vra­ci­jo Pri da­mah, za­dru­ga Do­bri­na, Dnev­ni cen­ter ak­tiv­no­sti za sta­rej­še To­ti DCA z dve­ma eno­ta­ma in 360 upo­rab­ni­ki. Sploh pa je Go­spo­ska uli­ca so­ci­al­nih pod­je­tij - Raj­zer­fi­ber, Hi­ša!, Smet­ka, Tkal­ka, Za­dru­ga Bi­keLab ..." Naj­bolj oti­plji­va de­di­šči­na na­zi­va je za­dru­ga Od­go­vor­ni ustvar­jal­ci, so­ci­al­no pod­je­tje, ki ima za zdaj 19 za­dru­žni­kov, va­bi­jo pa v za­dru­go še dru­ge po­sa­me­zni­ke in pod­je­tja.

Vsak za­če­tek je te­žak

Ta­dej Sla­pnik, pred­se­dnik nad­zor­ne­ga od­bo­ra Luksem­bur­ške de­kla­ra­ci­je, prej tu­di dr­žav­ni se­kre­tar v ka­bi­ne­tu Mi­ra Ce­rar­ja, ne­u­speh šte­vil­nih so­ci­al­nih pod­je­tij pri­pi­su­je obi­čaj­ni di­na­mi­ki v pod­je­tni­štvu: "Za­čet­ki pod­je­tni­štva so vse­lej tež­ki, obi­čaj­no od de­se­tih star­tu­pov pre­ži­vi le eden. Tu­di na po­dro­čju so­ci­al­ne­ga pod­je­tni­štva ni nič dru­ga­če. A so­ci­al­nih pod­je­tni­kov ne za­ni­ma­ta sa­mo do­bi­ček in de­li­tev do­bič­ka, am­pak tu­di po­zi­tiv­ni druž­be­ni učin­ki. Iz­zi­vi teh sto­ri­tev so na­va­dno ve­čji, za­to je pod­po­ra lo­kal­ne sku­pno­sti in dr­ža­ve po­memb­na."

Ko­rak na­prej je po Sla­pni­ko­vem mne­nju sto­ri­la že prej­šnja vla­da s spod­bu­ja­njem ra­zvo­ja so­ci­al­ne eko­no­mi­je: "Šte­vi­lo so­ci­al­nih pod­je­tij se je po­ve­ča­lo za pri­bli­žno 300 od­stot­kov. Z ene­ga od­stot­ka se je pri­spe­vek teh pod­je­tij v go­spo­dar­stvu zvi­šal na tri, je pa res, da je evrop­ska ra­ven na kar še­stih do sed­mih od­stot­kih, to po­me­ni, da nas ča­ka še ne­kaj de­la."

"Go­spo­ska je uli­ca so­ci­al­nih pod­je­tij"

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ma­ri­bor­ski pod­žu­pan Sa­ša Pel­ko, Ta­dej Sla­pnik, pred­se­dnik nad­zor­ne­ga od­bo­ra Luksem­bur­ške de­kla­ra­ci­je in Sa­rah Ro­bin s fran­co­ske­ga okolj­ske­ga mi­ni­str­stva ob pre­da­ji na­zi­va evrop­ska pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.