Nov za­plet pri re­še­vanj€ ane­ste­zi­je

V UKC ia­ri­bor so že­le­li z la­stni­mi ka­dri za­go­to­vi­ti pri­so­tnost ane­ste­zi­o­lo­gov

Vecer - - FRONT PAGE - Utri­nek: Sa­šo BIZJAK Ja­na Ju­van

Mi­ni­str­stvo za zdrav­je ma­ri­bor­ske­mu UKC ni odo­bri­lo po­seb­ne­ga pro­gra­ma za ane­ste­zi­o­lo­gi­jo, na pod­la­gi ka­te­re­ga bi lah­ko iz­je­mo­ma skle­pa­li pod­je­mne po­god­be z do­ma­či­mi zdrav­ni­ki. Te­ga za­kon si­cer ne omo­go­ča, lah­ko pa mi­ni­ster s po­seb­nim skle­pom to odo­bri. Te­ga skle­pa mi­ni­ster še ni spre­jel, vod­stvo bol­ni­šni­ce je na­mreč po­zval za več in­for­ma­cij, po­sre­do­va­li so mu jih mi­nu­li te­den.

Ta­kšen po­seb­ni pro­gram za ma­ri­bor­sko ane­ste­zi­jo so v vod­stvu UKC av­gu­sta si­cer pred­sta­vi­li kot po­mem­ben ko­rak pri re­še­va­nju ane­ste­zi­o­lo­ške kri­ze. Ta­ko bi na­mreč lah­ko s hi­šni­mi stro­kov­nja­ki opra­vi­li de­lo, ki ga zdaj pri­ha­ja­jo v Ma­ri­bor opra­vljat ane­ste­zi­o­lo­gi iz Lju­blja­ne, Slo­venj Grad­ca in Ce­lja. Kot je te­daj po­ve­dal stro­kov­ni di­rek­tor Ma­tjaž Vo­grin, bi ta­ko le­tno pri­hra­ni­li pol mi­li­jo­na evrov. Šti­ri stro­kov­nja­ke iz dru­gih usta­nov, ki dnev­no pri­de­jo po­ma­gat ma­ri­bor­skim ko­le­gom, na­mreč pla­ču­je­jo 120 evrov bru­to na uro, do­ma­či pa bi pri­sta­li na dva­krat niž­jo ur­no po­stav­ko.

Do­go­vor pri­ča­ku­je­jo do kon­ca le­ta

Di­rek­tor UKC Ma­ri­bor Voj­ko Flis za­tr­ju­je, da od­lo­či­tev mi­ni­str­stva "v tem tre­nut­ku ne po­me­ni nič po­seb­ne­ga, ker je do­ma­čih ane­ste­zi­o­lo­gov več kot pred dve­ma le­to­ma". Za­po­sle­nih je na­mreč 35 zdrav­ni­kov, še 22 je šo­la­jo­čih se mla­dih spe­ci­a­li­zan­tov. V ča­su naj­huj­še ane­ste­zi­o­lo­ške kri­ze je bi­lo na od­del­ku zgolj 18 zdrav­ni­kov.

In ka­ko bo­do ne gle­de na od­lo­či­tev mi­ni­stra re­še­va­li si­tu­a­ci­jo, za­ra­di ka­te­re si še ve­dno po­ma­ga­jo s ko­le­gi od dru­god, kar usta­no­vo tu­di več sta­ne? Mi­ni­str­stvo za zdrav­je jih je po­zva­lo, naj jim po­šlje­jo po­dat­ke o za­po­sle­nih na od­del­kih, hkra­ti pa naj po­sku­si­jo z dru­gi­mi obli­ka­mi or­ga­ni­zi­ra­no­sti. Vse ka­že, da bo­do hi­šne zdrav­ni­ke sku­ša­li pre­pri­ča­ti, da prič­ne­jo de­žur­no služ­bo. Kot je zna­no, so na­mreč ane­ste­zi­o­lo­gi ob iz­bru­hu kri­ze uma­kni­li so­glas­je za de­žur­stvo, ki ga po za­ko­nu zdrav­ni­ki mo­ra­jo da­ti, si­cer jih de­lo­da­ja­lec ne mo­re pred­pi­sa­ti za to obli­ko de­la. "Če bi se stri­nja­li z de­žur­stvom, bi pri­do­bi­li dva ali tri ane­ste­zi­o­lo­ge na dan, kar bi bi­stve­no iz­bolj­ša­lo raz­me­re. Gre pa za vpra­ša­nje, ka­ko naj to ure­di­mo, da bo­do za­do­volj­ni s pla­či­lom. Zdaj so se ka­dro­vske raz­me­re iz­bolj­ša­le, za­to upa­mo, da bo ozra­čje, v ka­te­rem se bo­mo o tem po­go­var­ja­li, bolj pri­ja­zno," je op­ti­mi­sti­čen di­rek­tor, ki pra­vi, da se bo­do do kon­ca le­ta mo­ra­li do­go­vo­ri­ti, ka­ko bo­do pri­ho­dnje le­to de­la­li. Ob tem je za­go­to­vil, da ope­ra­ci­je že dlje ča­sa ne od­pa­da­jo. "Pra­vi­lo­ma sko­raj na vseh ki­rur­ških po­dro­čjih pre­se­že­mo pro­gram," je po­ve­dal Flis.

Uma­kni­li so­glas­ja za­ra­di niž­je­ga pla­či­la

Do od­lo­či­tve mi­ni­str­stva je si­cer kri­ti­čen ane­ste­zi­o­log in pred­stav­nik sin­di­ka­ta Fi­des v UKC Ma­ri­bor Bo­ris Ri­žnar. "Do­kler bo pri­liv ko­le­gov iz dru­gih slo­ven­skih usta­nov, ta­ko dol­go bo­do ope­ra­ci­je lah­ko ne­mo­te­no po­te­ka­le. A tu­di oni ima­jo ome­ji­tev, da lah­ko de­la­jo sa­mo osem ur na te­den pri nas. Če jih ne bo do­volj, bo spet na­stal iz­pad. Vse­ka­kor pa je to za dr­ža­vo draž­je," po­u­da­ri Ri­žnar.

Po­ja­sni tu­di, za­kaj so se zdrav­ni­ki te­daj (še v ča­su di­rek­tor­ja Gre­gor­ja Piv­ca) od­lo­či­li, da uma­kne­jo so­glas­je za de­lo v de­žur­stvu. De­lo­da­ja­lec je na­mreč spre­me­nil na­čin pla­či­la, po ka­te­rem so bi­li za de­žur­no de­lo pla­ča­ni po niž­jem ra­zre­du, kot so si­cer v re­dnem de­lu. "Ne le, da bi de­la­li ne­pre­sta­no 25 ur. Do­pol­dan bi do­bi­li pla­či­lo za svoj plač­ni ra­zred, po­pol­dan in po­no­či pa za iz­ho­dišč­ni plač­ni ra­zred z zni­ža­ni­mi pri­spev­ki," po­ja­sni Ri­žnar. Za po­lo­vi­co so na­mreč zni­ža­li tu­di do­dat­ke za de­žur­stvo. Po­sle­di­ca umi­ka teh so­gla­sij je na­to bi­la, da so do­pol­dne de­la­li tri­je zdrav­ni­ki manj. In to je lu­knja, ki jo zdaj po­kri­va­jo s ko­le­gi iz dru­gih bol­ni­šnic.

"Če bi se stri­nja­li z de­žur­stvom, bi pri­do­bi­li dva ali tri ane­ste­zi­o­lo­ge na dan"

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Di­rek­tor UKC Ma­ri­bor Voj­ko Flis za­go­ta­vlja, da ope­ra­ci­je že dlje ča­sa ne od­pa­da­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.