Trend? Spre­mem­be

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Zdru­gim kro­gom te­kem za žu­pan­ske po­lo­ža­je se je skle­ni­lo le­to dvoj­nih vo­li­tev, lo­kal­nih in par­la­men­tar­nih, v za­dnjem de­ja­nju po­dalj­ša­no ce­lo v po­ne­de­ljek, ki je z dra­ma­tič­ni­ma raz­ple­to­ma v Ko­pru in Šmar­je­ških To­pli­cah za­vr­gel te­o­ri­jo, da je "vsak glas šte­je" le pra­zna fra­za. O(b)stan­ka žu­pa­nov še­ri­fov v Lju­blja­ni in Ce­lju - če­tu­di sta si Jan­ko­vić in Šrot po slo­gih raz­lič­na - ne mo­re­ta spre­me­ni­ti splo­šne po­li­tič­ne sli­ke, da so lo­kal­ne vo­li­tve, le­tnik 2018, pri­ne­sle po­memb­ne pre­mi­ke, me­nja­ve struk­tur in ge­ne­ra­cij. Pa­dec ko­pr­ske­ga vla­dar­ja Bo­ri­sa Po­po­vi­ča, za­vr­ni­tev vr­ni­tve Fran­ca Kan­gler­ja (ali Pa­vla Ru­par­ja v Tr­ži­ču) in več raz­me­ro­ma pre­se­ne­tlji­vih ro­šad na vr­hu v kra­jih, ki pa so ve­lja­li za tr­dnja­ve dol­go ne­pre­ma­glji­vih lo­kal­nih še­fov (de­ni­mo Alojz Sok v Or­mo­žu, žu­pa­ni iz MB-oko­li­ša, kot je Ven­če­slav Se­ne­ko­vič iz Pe­sni­ce ...) ali pa ne­o­svoj­lji­ve utrd­be do­lo­če­nih strank (Mi­ran Go­rin­šek iz SLS v Slo­ven­skih Ko­nji­cah ...) so po­tr­di­tev tren­da spre­memb. "Do­bi­li smo 144 do­se­da­njih žu­pa­nov in 68 no­vih žu­pa­nov. Sto­pnja re­e­lek­ci­je manj­ša za pet od­stot­kov v pri­mer­ja­vi z 2014 in naj­niž­ja od lo­kal­nih vo­li­tev 1998," je po­vo­lil­ni iz­ra­čun po­li­to­lo­ga Mi­ra Hač­ka. "Ra­ste stran­ka" ne­stran­kar­skih žu­pa­nov in ob­čin­skih sve­tni­kov, a pri tem ve­lja bi­ti ne­ko­li­ko re­zer­vi­ran. Za­kaj? V funk­ci­ji mar­ke­tin­ga, di­s­tan­ci­ra­nja od "uma­za­ne po­li­ti­ke" je to pri­kla­dna stra­te­gi­ja, a v re­sni­ci ve­li­ko­krat pro­zor­na ma­ska, za ka­te­ro se skri­va­jo po­li­tič­no pro­fi­li­ra­ni po­sa­me­zni­ki, s pod­po­ro in/ali ka­dri eta­bli­ra­nih strank. Vse­e­no to ne mo­re za­ni­ka­ti kri­ze po­li­tič­nih strank in ni­ža­nja po­li­tič­nih stan­dar­dov si­cer. Sa­mo stran­ke, ki ima­jo tu­di lo­kal­no raz­ve­ja­ne mre­že, ka­dro­vski ba­zen, to­rej bi­stve­ne zna­čil­no­sti ure­je­ne po­li­tič­ne or­ga­ni­za­ci­je, so raz­me­ro­ma so­li­dno pre­ži­ve­le lo­kal­ne vo­li­tve. To so SDS, SD, ki se je bolj vr­ni­la v me­sta, in še ve­dno tu­di SLS, SMC je uspe­la kot "pro­jekt no­vih obra­zov" pre­ži­ve­ti še dru­ge lo­kal­ne vo­li­tve in ce­lo ne­ko­li­ko pri­do­bi­ti, ta­ko kot NSi. No­vej­ši stran­ki li­be­ral­ne sre­di­ne, vla­da­jo­ča LMŠ in SAB, sta do­kaz, da brez dol­go­roč­ne pri­so­tno­sti v lo­kal­nih oko­ljih ne gre.

Va­tli so na lo­kal­ni rav­ni manj ide­o­lo­ški, do­pu­šča­jo tu­di ek­s­ce­se (ti­pa Ro­man Le­ljak žu­pan v Ra­den­cih), od­lo­ča­nje vo­liv­cev bolj te­me­lji na pre­so­ji te­ga, kar so kan­di­da­ti do­tlej po­ka­za­li, iz­pol­ni­li ali (vsaj) ka­kšno upa­nje pri­na­ša­jo. Ma­ri­bor in Ptuj sta ta­kšna pri­me­ra. Šta­jer­ski me­sti sta za­vr­ni­li vra­ča­nje v pre­te­klost, man­dat sta po­de­li­li no­vin­ce­ma na ta­ko vi­so­kih po­li­tič­nih po­lo­ža­jih, Sa­ša Ar­se­no­vič je pri tem za raz­li­ko od Nu­ške Gaj­šek ce­lo po­pol­ni de­bi­tant v po­li­ti­ki, ki pri­na­ša­ta po­leg na­po­ve­di pre­lo­ma z do­se­da­nji­mi pra­ksa­mi tu­di ne­go­to­vo in od­pr­to smer. Pr­va zma­ga na vo­li­tvah je le kre­dit, ki ga po­de­li­jo vo­liv­ci. Pod čr­to: viš­ja ude­lež­ba od­sli­ka­va, da je de­mo­kra­ci­ja na lo­kal­ni rav­ni ži­va, mar­si­kje z zna­ki fev­dal­ne­ga prin­ci­pa, sis­te­ma de­li in vla­daj, v svo­jih šte­vi­lih spe­ci­fi­kah in raz­li­či­cah, uni­ver­zal­nih re­cep­tov je ma­lo.

Ča­sa za pre­mor prak­tič­no ni. Evrop­ske vo­li­tve so čez 173 dni.

Kon­ču­je­mo le­to dvo­jih vo­li­tev

Ma­ti­ja Ste­pi­šnik

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.