Ko­per: Br­žan zma­gal, Po­po­vič s pri­tož­bo

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ale­šu Br­ža­nu je v dru­gem kro­gu žu­pan­skih vo­li­tev v Ko­pru uspel ve­li­ki met, saj je pre­se­ne­tlji­vo pre­ma­gal dol­go­le­tne­ga žu­pa­na Bo­ri­sa Po­po­vi­ča in se za­vih­tel na če­lo če­tr­te naj­ve­čje slo­ven­ske ob­či­ne. Od­lo­či­tev je bi­la iz­je­mno te­sna, saj je bi­la na kon­cu Br­ža­no­va pred­nost pi­člih se­dem gla­sov. Po­po­vi­čev od­ve­tnik Fran­ci Ma­toz je za Pri­mor­ske no­vi­ce po­tr­dil, da je Bo­ris Po­po­vič vlo­žil ugo­vor zo­per vo­lil­ni re­zul­tat. Br­žan je ta­ko v ne­delj­skem dru­gem kro­gu na­do­kna­dil 14 od­sto­tnih točk za­o­stan­ka, saj je pred dve­ma te­dno­ma pre­jel 30,4- od­sto­tno pod­po­ro, Po­po­vič kot pr­vo­u­vr­šče­ni pa je ta­krat do­bil 44,6 od­stot­ka gla­sov. Na kon­cu so od­lo­či­le gla­sov­ni­ce po po­šti, ki jih je vo­lil­na ko­mi­si­ja pre­šte­la vče­raj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.