Se od­mi­ka uved­ba 24-ur­ne epi­du­ral­ne?

Vecer - - MARIBOR -

Od­lo­či­tev mi­ni­str­stva za zdrav­je ute­gne po oce­ni ane­ste­zi­o­lo­ga Bo­ri­sa Ri­žnar­ja vpli­va­ti na pro­jekt uved­be 24-ur­ne do­sto­pno­sti do epi­du­ral­ne anal­ge­zi­je. Po­go­vo­ri o tem, da bi vsem po­ro­dni­cam za­go­to­vi­li ta na­čin laj­ša­nja bo­le­čin, si­cer po­te­ka­jo že dlje ča­sa, vod­stvo je uved­bo na­po­ve­do­va­lo že za pri­ho­dnje me­se­ce. A Ri­žnar oce­nju­je, da bi za uved­bo po­tre­bo­va­li osem ane­ste­zi­o­lo­gov, ki bi lah­ko za­go­ta­vlja­li ne­neh­no do­sto­pnost. To pa bi po nje­go­vem lah­ko iz­ve­dli le z do­ma­či­mi stro­kov­nja­ki, ne pa tu­di s tu­ji­mi, saj vsak ane­ste­zi­o­log ni iz­ur­jen za gi­ne­ko­lo­ško-po­ro­dno po­dro­čje. "Ni mo­go­če re­či, da bi se s tem za­ma­kni­la 24-ur­na epi­du­ral­na, o tem se še na­prej po­go­var­ja­mo, sku­ša­li bo­mo po­ro­dni­cam to omo­go­či­ti," po­mir­ja di­rek­tor UKC Voj­ko Flis.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.