Slo­ve­ni­ji in Ma­džar­ski Euro 2021

Vecer - - SPORT -

Kandidatura je uspe­la. Slo­ve­ni­ja bo le­ta 2021 z Ma­džar s ko or­ga­ni­zi r a l a no­go­me­tno evrop­sko pr­ven­stvo do 21 let. Iz­vr­šni od­bor evrop­ske no­go­me­tne zve­ze Ue­fe je vče­raj v Du­bli­nu po­tr­dil edi­no kan­di­da­tu­ro. V Slo­ve­ni­ji bo de­set te­kem, vključ­no z otvo­ri­tve­no. Šti­ri bo go­stil Ma­ri­bor, po tri Lju­blja­na in Ce­lje. Pre­o­sta­le, tu­di fi­na­le, bo­do na Ma­džar­skem.

No­go­me­tni zve­zi Slo­ve­ni­je (NZS) in Ma­džar­ske sta se o sku­pni kan­di­da­tu­ri do­go­vo­ri­li la­ni. "Zma­ga je ve­li­ko pri­zna­nje za obe zve­zi, je re­zul­tat pre­gle­dne in odlič­no pri­pra­vlje­ne kan­di­da­tu­re ter or­ga­ni­za­cij­skih uspe­hov iz pre­te­klo­sti," je de­jal pred­se­dnik NZS Ra­den­ko Mi­ja­to­vić, ki se za­ve­da, da Slo­ve­ni­jo ča­ka ve­lik or­ga­ni­za­cij­ski za­lo­gaj: "V pre­te­klo­sti smo do­ka­za­li, da zna­mo or­ga­ni­zi­ra­ti po­dob­ne do­god­ke. To so opa­zi­li tu­di pri Ue­fi, kjer je spo­min na evrop­sko pr­ven­stvo v fut­sa­lu še ve­dno ze­lo mo­čan. Gre za naj­ve­čje no­go­me­tno pr­ven­stvo, ki ga Slo­ve­ni­ja lah­ko or­ga­ni­zi­ra, in pre­pri­čan sem, da bo­mo unov­či­li iz­ku­šnje in še en­krat več do­ka­za­li, da smo odlič­ni."

Za Slo­ve­ni­jo bo to naj­ve­čji no­go­me­tni tur­nir do­slej, le­ta 2012 je že go­sti­la evrop­sko pr­ven­stvo no­go­me­ta­šev do 17. le­ta, le­tos po­zi­mi pa tu­di evrop­sko pr­ven­stvo v fut­sa­lu. (šr)

Fo­to: Re­ne GOMOLJ

Po EP do 17 let pred še­sti­mi le­ti Slo­ve­ni­ja do­bi or­ga­ni­za­ci­jo tur­nir­ja za no­go­me­ta­še do 21 let.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.