Ka­dro­vski ma­ne­vri ž€pa­na v od­hod€

An­drej Fi­štra­vec je ob na­sto­pu žu­pan­ske funk­ci­je le­ta 2013 pro­te­sti­ral za­ra­di za­po­slo­va­nja na ob­či­ni v iz­di­hlja­jih prej­šnje obla­sti, zdaj sam poč­ne po­dob­no: po žu­pan­skem po­ra­zu je šti­rim za­po­sle­nim v svo­jem ka­bi­ne­tu po­god­be po­dalj­šal za ne­do­lo­čen čas

Vecer - - FRONT PAGE - Utri­nek: Aljo­ša Per­šak

Kot no­vo­i­zvo­lje­ni žu­pan Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor po­zi­vam, da se do for­mal­ne­ga pre­vze­ma žu­pan­skih po­o­bla­stil do­se­da­nji žu­pan, pod­žu­pa­na, di­rek­to­ri­ca ob­čin­ske upra­ve in di­rek­tor­ji vseh ura­dov in sa­mo­stoj­nih služb Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor vzdr­ži­jo vseh de­janj izven re­dne­ga po­slo­va­nja ob­či­ne in nje­ne upra­ve, še po­se­bej skle­pa­nja za­ve­zu­jo­čih po­godb, ka­dro­vskih od­lo­či­tev in po­ga­janj, iz ka­te­rih bi iz­ha­ja­le ka­kr­šne­ko­li ob­ve­zno­sti de­mo­kra­tič­no iz­vo­lje­ne­ga no­ve­ga žu­pa­na."

Ta­ko je An­drej Fi­štra­vec 18. mar­ca 2013 pi­sal te­da­nje­mu pod­žu­pa­nu MOM Mi­la­nu Mi­klu sa­mo dan po tem, ko je zma­gal na na­do­me­stnih žu­pan­skih vo­li­tvah. Ne­kaj dni ka­sne­je je pri te­da­nji di­rek­to­ri­ci me­stne upra­ve Mi­li­ci Si­mo­nič Stei­ner pro­te­sti­ral, ker je tik pred od­ho­dom kljub nje­go­vim po­zi­vom in brez ustre­zne­ga po­stop­ka iz­bi­re na­me­ra­va­la sed­mim usluž­ben­cem za­go­to­vi­ti za­po­sli­tev za ne­do­lo­čen čas. Gre za pra­kso, ki ni spre­je­mlji­va in je z njo tre­ba ta­koj pre­ki­ni­ti, je po­u­da­ril Fi­štra­vec.

"Eva­ku­a­ci­ja" iz ka­bi­ne­ta žu­pa­na

Pet let in osem me­se­cev ka­sne­je je An­drej Fi­štra­vec ti­sti, ki je iz­gu­bil vo­li­tve in mo­ra do 21. de­cem­bra po­spra­vi­ti žu­pan­sko pi­sar­no v Uli­ci he­ro­ja Sta­ne­ta 1. In vse ka­že, da svo­je­ga po­zi­va iz le­ta 2013, naj se od­ha­ja­jo­ča oblast vzdr­ži za­po­slo­va­nja v iz­di­hlja­jih man­da­ta, ne bo upo­šte­val. S 1. de­cem­brom, to­rej sla­ba dva te­dna po žu­pan­skem po­ra­zu, so v me­stni upra­vi na­sta­le šte­vil­ne ka­dro­vske spre­mem­be. Za­po­sli­li so re­ci­mo šti­ri no­ve ob­čin­ske re­dar­je za ne­do­lo­čen čas, a je bi­la v tem pri­me­ru pod­la­ga jav­ni na­te­čaj, ki je bil ob­ja­vljen na sple­tni stra­ni MOM in na Za­vo­du RS za za­po­slo­va­nje že 31. ma­ja.

Naj­ve­čje spre­mem­be so na­sta- le v ka­bi­ne­tu žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, iz ka­te­re­ga so kar ne­kaj za­po­sle­nih že pre­me­sti­li v dru­ge ura­de zno­traj me­stne upra­ve. Ur­ško Ko­ro­šec so pre­me­sti­li v sek­tor za vzgo­jo v ura­du za vzgo­jo in iz­o­bra­že­va­nje, zdra­vstve­no, so­ci­al­no var­stvo ter raz­i­sko­val­no de­jav­nost, Si­mo­na Mi­ha­li­no pa so vr­ni­li na nje­go­vo de­lov­no me­sto v ura­du za šport. Med­tem ko sta oba že ime­la za­po­sli­tvi za ne­do­lo­čen čas, pa so šti­rim za­po­sle­nim v ka­bi­ne­tu žu­pa­na po­god­be za do­lo­čen čas spre­me­ni­li v ne­do­lo­čen čas. Tja­šo Kru­nić, ki jo je Fi­štra­vec za­po­slil na za­u­pa­nje 10. ma­ja la­ni, so pre­me­sti­li v služ­bo za za­šči­to, re­še­va­nje in obramb­no na­čr­to­va­nje, Tja­ša Trin­ko bo ka­ri­e­ro na­da­lje­va­la v služ­bi za uprav­no po­slo­va­nje v se­kre­ta­ri­a­tu za splo­šne za­de­ve, Moj­ca Pe­tek se je pre­se­li­la v služ­bo za ra­zvoj­ne pro­jek­te in in­ve­sti­ci­je - pro­jek­tno pi­sar­no, med­tem ko je Alen­ka Ko­cjan­čič osta­la v ka­bi­ne­tu žu­pa­na, le za­po­sli­tev je od 1. de­cem­bra za ne­do­lo­čen čas.

"Vse na­ve­de­ne opra­vlja­jo ozi­ro­ma bo­do opra­vlja­le de­lo na stro­kov­no-teh­nič­nih de­lov­nih me­stih," po­ja­snju­je­jo na ma­ri­bor­ski ob­či­ni. To po­me­ni, da jav­ni na­te­čaj ni bil po­tre­ben. Na vpra­ša­nje, ali je ta­kšno za­po­slo­va­nje upra­vi­če­no po tem, ko je po­sta­lo ja­sno, da Fi­štra­vec ne bo na­da­lje­val žu­pan­ske­ga man­da­ta, z ma­ri­bor­ske ob­či­ne ni­so od­go­vo­ri­li. An­drej Fi­štra­vec je si­cer v svo­jem ka­bi­ne­tu sku­paj za­po­slil 44 lju­di, od te­ga 20 na za­u­pa­nje.

Ma­te­ja Ce­kić bo za­ra­di eno­dnev­ne­ga ma­ne­vra ime­la okrog 300 evrov bru­to viš­jo me­seč­no pla­čo

Eno­dnev­ni ma­ne­ver z Ma­te­jo Ce­kić

Svo­je­vr­sten ka­dro­vski ma­ne­ver pa si je me­stna upra­va pri­vo­šči­la v pri­me­ru v. d. di­rek­tor­ja me­stne upra­ve Ma­te­je Ce­kić. Ko ji je 21. no­vem­bra po­te­klo ve­de­je­v­stvo, so jo za en dan (!), to­rej 22. no­vem­bra, pre­me­sti­li na de­lov­no me­sto se­kre­tar v ura­du za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor, na­kar je bi­la od 23. no­vem­bra do 31. ja­nu­ar- ja 2019 po­nov­no ime­no­va­na na v. d. di­rek­tor­ja me­stne upra­ve. Ra­zlog za eno­dnev­ni ma­ne­ver se skri­va v plač­nih ra­zre­dih ozi­ro­ma vpra­ša­nju, na ka­te­ro de­lov­no me­sto se bo vr­ni­la po za­klju­či­tvi ve­de­je­v­stva.

Ce­ki­će­va je bi­la na­mreč, pre­den je pre­vze­la po­lo­žaj di­rek­to­ri­ce, za­po­sle­na v ura­du za fi­nan­ce in pro­ra­čun v 40. plač­nem ra­zre­du, med eno­dnev­no pre­me­si­tvi­jo v urad za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor pa so jo uvr­sti­li v 44. plač­ni ra­zred. To po­me­ni, da ko se bo po za­klju­či­tvi ve­de­je­v­stva vr­ni­la na "sta­ro" de­lov­no me­sto, bo to na plač­ni le­stvi­ci šti­ri ra­zre­de viš­je, kot če bi se vr­ni­la na svo­jo iz­vir­no de­lov­no me­sto v ura­du za fi­nan­ce in pro­ra­čun. Ma­te­ja Ce­kić bo ta­ko ime­la za­ra­di eno­dnev­ne­ga ma­ne­vra okrog 300 evrov bru­to viš­jo me­seč­no pla­čo. In po­ja­sni­lo ma­ri­bor­ske ob­či­ne? Ce­ki­će­va je bi­la za en dan pre­me­šče­na v urad za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor "za­ra­di po­tre­be po stro­kov­nem zna­nju iz fi­nanc".

Fo­to: Ro­bert BALEN

An­drej Fi­štra­vec bo pred pri­mo­pre­da­jo s Sa­šem Ar­se­no­vi­čem oči­tno še po­skr­bel za svo­je so­de­lav­ce na ma­ri­bor­ski ob­či­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.