Med­ved­ja €sl€ga vi­dez€ ne­pri­stra­no­sti

Pre­i­sko­val­ni so­dnik Ja­nez Ži­rov­nik, o ka­te­rem Franc Kan­gler se­dem let vpi­je, da ne bi smel pod­pi­sa­ti od­red­be pro­ti nje­mu, je za­ra­di obi­ska v šta­bu Sa­še Ar­se­no­vi­ča tar­ča kri­tik

Vecer - - FRONT PAGE - Bil je so­pro­gin spre­mlje­va­lec Ve­sna Lo­vrec

Ob zma­gi Ale­ksan­dra Sa­še Ar­se­no­vi­ča za ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na je bi­lo v gne­či v nje­go­vem vo­lil­nem šta­bu opa­zi­ti več zna­nih Ma­ri­bor­ča­nov, med nji­mi tu­di so­dni­ka Ja­ne­za Ži­rov­ni­ka. Prav nje­gov obisk je v jav­no­sti pov­zro­čil ne­kaj vzne­mir­je­nja, saj je Ži­rov­nik ti­sti pre­i­sko­val­ni so­dnik, ki je pred osmi­mi le­ti ma­ri­bor­skim kri­mi­na­li­stom pri­žgal ze­le­no luč za uved­bo pri­kri­tih ukre­pov pro­ti ta­kra­tne­mu žu­pa­nu Ma­ri­bo­ra Fran­cu Kan­gler­ju.

Od hi­šne pre­i­ska­ve na­prej - ta ga je do­le­te­la ma­ja 2011 -, je Kan­gler o so­dni­ku Ži­rov­ni­ku vpil, da je rav­nal pri­stran­sko, ko je v le­tih 2008 in 2009 pod­pi­sal vse od­red­be pro­ti nje­mu. Kan­gler je o ne­pri- stran­sko­sti pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka pod­vo­mil z raz­la­go, da sta si v pre­te­klo­sti, ko je bil Ži­rov­nik usluž­be­nec So­ve, Kan­gler pa kot po­sla­nec pred­se­dnik par­la­men­tar­ne ko­mi­si­je za nad­zor nad ob­ve­šče­val­ni­mi služ­ba­mi, po­go­sto sko­či­la v la­se. Ko sta se sep­tem­bra le­tos v tej zve­zi so­o­či­la v so­dni dvo­ra­ni v Mur­ski So­bo­ti, je Ži­rov­nik iz­rec­no za­ni­kal, da bi bil na se­jah ko­mi­si­je za nad­zor var­no­stnih služb s Kan­gler­jem pri­ha­jal v oseb­ni kon­flikt. Po nje­go­vem je med nji­ma šlo kve­čje­mu za stro­kov­na raz­ha­ja­nja in de­ba­te, ki pa v ni­če­mer ni­so pre­šle na oseb­no ra­ven, a so­dni­ce Na­ta­li­je Gol­din­skij Hu­sar ni pre­pri­čal. Bolj kot so­dni­ške­mu ko­le­gu je ver­je­la ob­dol­že­ne­mu Kan­gler­ju in nje­go­vim pri­čam - nek­da­nji­ma po­slan­ce­ma Ru­dol­fu Mo­ge­tu in Jo­že­tu Je­rov­šku pa nek­da­nje­mu na­čel­ni­ku ma­ri­bor­ske uprav­ne eno­te Želj­ku Vo­gri­nu. In od­lo­či­la, da se je po­tr­di­la te­za obram­be, da je šlo pri Kan­gler­ju in Ži­rov­ni­ku v pre­te­klo­sti za ta­kšne kon­flik­te, ki so pre­ra­sli v oseb­ni kon­flikt. Za­to je Gol­din­ksij Hu­sar­je­va v pri­me­ru Ko­lek­tor, kjer je to­žil­stvo Kan­gler­ja ob­to­ži­lo zlo­ra­be po­lo­ža­ja z na­me­nom pri­do­bi­tve ve­li­ke pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti, oce­ni­la, da Ži­rov­nik ne bi smel pod­pi­sa­ti od­red­be pro­ti nje­mu, in iz spi­sa iz­lo­či­la vse do­ka­ze, ki so bi­li po nje­nem pre­pri­ča­nju "pri­do­blje­ni s kr­ši­tvi­jo ob­to­žen­če­ve (Kan­gler­je­ve, op. p.) pra­vi­ce do ne­pri­stran­ske­ga so­je­nja". Ude­lež­ba so­dni­ka Ži­rov­ni­ka na slav­ju Ar­se­no­vi­ča, po­tem ko je ta v ne­de­ljo Fran­ca Kan­gler­ja pre­pri­člji­vo pre­ma­gal v bit­ki za žu­pa­na Ma­ri­bo­ra, pred jav­no­stjo ni osta­la skri­ta. Ko se je na twit­ter­ju po­ja­vi­la fo­to­gra­fi­ja pri­zo­ra z Ar­se­no­vi­če­ve­ga slav­ja, na ka­te­ri je z no­vo­i­zvo­lje­nim naz­dra­vil tu­di Ži­rov­nik, je Kan­gler de­lil tvit in se vpra­šal: "Je apo­li­ti­čen? Saj ne mor'š ver­jet'." Z Ži­rov­ni­ko­vim obi­skom pri Ar­se­no­vi­ču se bo na svo­ji de­ve­ti re­dni se­ji pri toč­ki Me­di­ji in sod­stvo ta če­tr­tek ukvar­jal tu­di so­dni svet, je po­tr­di­la pred­se­dni­ca sve­ta Bar­ba­ra Ne­rat.

So­dni­ka smo vče­raj so­o­či­li z vpra­ša­njem, ali nje­go­va pri­so­tnost v šta­bu na no­vo iz­vo­lje­ne­ga žu­pa­na ne po­sta­vlja so­dni­ške (ne)pri­stran­sko­sti v ne­na­va­dno luč. Pra­vi, da ni­ka­kor ne, saj je bil v ne­de­ljo k zma­go­val­cu po­va­bljen kot spre­mlje­va­lec svo­je so­pro­ge ( Cvet­ke Ži­rov­nik, op. p.,), ki je v kam­pa­nji pod­pr­la Ar­se­no­vi­ča. "Gle­de na to, da so bi­le vo­li­tve kon­ča­ne, da se je do­go­dek od­vi­jal v za­seb­nem pro­sto­ru, ne vi­dim v tem nič spor­ne­ga," je iz­ja­vil Ve­če­ru in spo­mnil na ko­men­tar ko­de­ksa so­dni­ške eti­ke, ka­ko je tre­ba ra­zu­me-

Z Ži­rov­ni­ko­vim obi­skom pri Ar­se­no­vi­ču se bo v če­tr­tek ukvar­jal so­dni svet

ti in raz­la­ga­ti na­če­lo ne­zdru­žlji­vo­sti v raz­mer­ju do so­dni­ko­ve po­li­tič­ne vzdr­žno­sti. "Ni­sem dal ni­ti de­nar­ne­ga pri­spev­ka ni­ti pod­pi­sal pod­po­re ka­te­re­mu­ko­li kan­di­da­tu za žu­pa­na, ni­sem jav­no pod­pi­ral ni­ti kri­ti­zi­ral no­be­ne­ga od kan­di­da­tov za žu­pa­na, ni­sem so­de­lo­val na no­be­nem po­li­tič­nem sho­du ni­ti na zbo­ro­va­nju pri ka­te­rem­ko­li kan­di­da­tu za žu­pa­na, ni­sem so­de­lo­val in ne so­de­lu­jem v po­sve­to­val­nih or­ga­nih no­be­ne po­li­tič­ne stran­ke," Ži­rov­nik raz­de­la, za­kaj nje­gov obisk ni bil v ni­če­mer spo­ren.

Kan­gler: "To je po­li­tič­na zgod­ba"

O od­no­su z Ar­se­no­vi­čem je Ži­rov­nik ra­zlo­žil, da se po­zna­ta že dalj ča­sa, sta do­bra znan­ca, ni­sta pa te­sna pri­ja­te­lja. Ar­se­no­vič tu­di ni­ko­li ni bil stran­ka v po­stop­kih, ki jih je Ži­rov- nik vo­dil na so­di­ščih. Če bo v pri­ho­dno­sti to po­stal ali bo stran­ka po­sta­la Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor, bo za­ra­di po­znan­stva z Ar­se­no­vi­čem dal na mi­zo pre­dlog za svo­jo iz­lo­či­tev, pra­vi Ži­rov­nik, ki, po­leg te­ga da je pre­i­sko­val­ni so­dnik, so­di v prav­dnih spo­rih.

Kan­gler oko­li­šči­no Ži­rov­ni­ko­ve­ga naz­dra­vlja­nja z Ar­se­no­vi­čem kot nje­go­vim na­spro­tni­kom vi­di dru­ga­če. "Po­tr­ju­je se po­li­tič­ni pre­gon zo­per me­ne s stra­ni so­dni­ka Ži­rov­ni­ka, kar se je po­tr­di­lo na so­di­šču v Mur­ski So­bo­ti. Tu­di to zdaj je po­li­tič­na zgod­ba. To je zgod­ba SMC in še en do­kaz več, da ni ugra­blje­na sa­mo Slo­ve­ni­ja, pač pa bo po­ča­si tu­di Ma­ri­bor, " je vče­raj iz­ja­vil Ve­če­ru.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

So­dnik Ja­nez Ži­rov­nik med po­vo­lil­nim slav­jem v Ar­se­no­vi­če­vem šta­bu v ozad­ju le­vo

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.