Me­stna že­trt pro­ti do­bro­tnik€

Celj­ski hu­ma­ni­ta­rec in pred­se­dnik me­stne če­tr­ti Hu­di­nja ni­sta na­šla sku­pne­ga je­zi­ka

Vecer - - FRONT PAGE - Ob­tož­be bi­vše­ga sin­di­ka­li­sta Ča­ter pod­pi­ra do­bro­del­nost

Hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja z objek­ti na jav­nih me­stih brez pri­gla­si­tve in so­glas­ja lo­kal­ne sku­pno­sti? To se­ve­da ne gre! A po­bu­dnik me­ni dru­ga­če.

Vno­vem­bru je po Ce­lju za­o­kro­ži­la no­vi­ca o srč­nem Ce­lja­nu Pe­tru Ver­bla­ču, ki se je na la­stno pest, brez so­de­lo­va­nja z do­bro­del­ni­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi, od­lo­čil po­ma­ga­ti. Na treh kon­cih Ce­lja - na Hu­di­nji, v No­vi va­si in sre­di­šču me­sta - je po­sta­vil sto­ja­la, ka­mor lah­ko lju­dje obe­si­jo obla­či­la, ki jih ne po­tre­bu­je­jo več. Obla­či­la so na­me­nje­na vsem, vza­me jih lah­ko kdor­ko­li.

Ide­ja o tej ak­ci­ji je zo­re­la kar ne­kaj ča­sa, pra­vi Ver­blač. Kot pra­vi, je v pr­vi vr­sti že­lel po­ma­ga­ti so­me­šča­nom, da bi na pre­prost in ne­po­sre­den na­čin, brez obi­skov usta­nov ali dru­štev, pri­šli do obla­čil in obu­tve, ki jih po­tre­bu­je­jo. "Za­ve­dal sem se, da je ve­lik pro­blem sti­gma­ti­za­ci­ja, za­to je od vse­ga za­čet­ka mo­ja ide­ja, da so obla­či­la na raz­po­la­go tu­di po­no­či," raz­la­ga in do­da­ja, da je bi­la od­lo­či­tev pra­vil­na. Še po­se­bej na za­čet­ku ak­ci­je je bil od­jem obla­čil naj­ve­čji rav­no po­no­či. Po me­se­cu dni, ko­li­kor ulič­na iz­me­nja­va obla­čil tra­ja, Ver­blač ugo­ta­vlja, da je ve­dno ve­čji od­jem tu­di čez dan. Ak­ci­je se je lo­til re­sno, vsak dan obi­šče lo­ka­ci­je, kjer sto­ji­jo sto­ja­la, in po­gle­da, ali je vse ta­ko, kot mo­ra bi­ti.

Ne­ga­tiv­nih od­zi­vov je bi­lo do­slej ma­lo. Za­to je bil to­li­ko bolj raz­o­ča­ran, ker sta pred­se­dnik Me­stne če­tr­ti Hu­di­nja in nek­da­nji pred­se­dnik sin­di­ka­ta kme­tij­ske in ži­vil­ske in­du­stri­je Slo­ve­ni­je Sreč­ko Ča­ter od­stra­ni­la sto­ja­la in obla­či­la na lo­ka­ci­ji Hu­di­nje. "To že ni ni­ka­kr­šna do­bro­del­na ak­ci­ja, če bi bi­la, bi bi­la pod okri­ljem do­bro­del­ne or­ga­ni­za­ci­je, po­sa­me­znik ne mo­re te­ga po­če­ti. Kaj ta­ke­ga ne mo­re­te po­če­ti, ne da nas vpra­ša­te, pa še smr­dlji­va obla­či­la ste obe­ša­li," je vče­raj be­se­de Ča­tra na svo­jem fa­ce­bo­o­ku ci­ti­ral Ver­blač.

Ča­ter je sto­ja­la od­stra­nil, obla­či­la pa, če­prav jih je ozna­čil za "smr­dlji­va", od­vr­gel v kon­tej­ner Hu­ma­ne. "Lah­ko vam za­go­to­vim, da ni bi­lo ni­ka­kr­šnih smr­dlji­vih obla­čil, vsak dan sem bil dva­krat pri sto­ja­lih, ve­dno jih ure­dim, obla­či­la obe­sim na obe­šal­ni­ke, ze­lo do­tra­ja­na obla­či­la ali po­ško­do­va­na pa od­stra­nim. Obla­či­la so či­sta." je še za­pi­sal Ver­blač. Se­daj bo na­šel dru­go lo­ka­ci­jo in ak­ci­jo na­da­lje­val. "Že­lim, da se ak­ci­ja na­da­lju­je na enak na­čin kot do­slej, ne že­lim si po­ve­zo­va­nja z dru­štvi in or­ga­ni­za­ci­ja­mi, ker se slej ko prej po­ja­vi­jo raz­lič­ni in­te­re­si. Ak­ci­ja ni mo­ja, je ak­ci­ja vseh Ce­lja­nov, ki že­li­jo so­de­lo­va­ti - in ta­ka mo­ra osta­ti," še do­da­ja. Po od­go­vo­re smo se obr­ni­li tu­di na Ča­tra, ki pra­vi, da so se sto­ja­la z obla­či­li po­ja­vi­la pred ne­kaj dne­vi na več­na­men­skem pro­sto­ru pred me­stno če­tr­tjo (MČ) Hu­di­nja. "Na MČ nih­če ni ve­del, kdo jih je pod okno po­sta­vil in ka­kšen je na­men ti­ste­ga, ki je to ak­tiv­nost pri­čel." Kot je do­dal, je pro­stor na­me­njen za ak­tiv­no­sti kra­jev­ne or­ga­ni­za­ci­je Rde­če­ga kri­ža, Dru­štva upo­ko­jen­cev Hu­di­nja in kra­ja­nov, do­da­tno po­ja­snju­je Ča­ter.

Na vpra­ša­nje, ali to­rej ne pod­pi­ra do­bro­del­no­sti, Ča­ter od­go­var­ja: "V pro­sto­rih me­stne če­tr­ti go­stu­je­ta kra­jev­na or­ga­ni­za­ci­ja RK in Klub mo­dro­sti, kar ka­že, da pod­pi­ra­mo do­bro­del­nost, ki je or­ga­ni­zi­ra­na in ustre­zno vo­de­na. Na­še pro­sto­volj­ke le­tno ra­zno­si­jo več ton hra­ne s pre­te­če­nim ro­kom, ki pa je še ve­dno uži­tna. Obi­sku­je­mo lju­di, ki po­tre­bu- je­jo ob­ča­sno po­moč na do­mu, in tu­di vsa­ko no­vo le­to s skro­mnim da­ri­lom raz­ve­se­li­mo ti­ste sta­rej­še ob­ča­ne, ki se ne mo­re­jo ude­le­ži­ti pred­no­vo­le­tne­ga sre­ča­nja. Te ak­tiv­no­sti bo­mo s po­mo­čjo pri­za­dev­nih kra­jank in kra­ja­nov še nad­gra­di­li."

Med­tem ko Ver­blač pra­vi, da so obla­či­la či­sta, Ča­ter od­go­var­ja: "Obla­či­la so bi­la iz­po­sta­vlje­na dež­ju in noč­ni vla­gi, za­to so ime­la mo­čan vonj. Na sto­ja­lu smo jih raz­de­li­li ta­ko, da so se osu­ši­la, na­to smo jih da­li v zbi­ral­nik Hu­ma­ne. Pri­ča­ko­val sem, da se bo ti­sti, ki je obla­či­la na­me­stil na vo­gal na­še pi­sar­ne, ogla­sil, in da se bo­mo o vsem po­go­vo­ri­li. Kar ne­kaj dni - vse do dež­ja - sem ča­kal za­man, če­prav je kon­tak­tna šte­vil­ka na vra­tih na­še pi­sar­ne. Do va­še­ga do­pi­sa ni­sem ve­del, kdo sto­ji za to ak­tiv­no­stjo. Še­le vče­raj me je go­spod Ver­blač po­kli­cal, me zmer­jal z lo­kal­nim še­ri­fom in kre­te­nom."

Pa to­rej ob­sta­ja mo­žnost, da sto­ja­lo ven­dar­le do­bi me­sto na Hu­di­nji? "Mo­žno bi se bi­lo do­go­vo­ri­ti ta­ko, da bi bi­la obla­či­la v pro­stih ter­mi­nih pod nad­stre­škom v ugo­dnih po­go­jih, dru­ga­če pa bi jih pre­ko no­či ali ob moč­nem de­žev­ju po­sta­vi­li v pro­sto­re Rde­če­ga kri­ža ali me­stne če­tr­ti, ven­dar bi za to mo­ra­li ve­de­ti, kdo je no­si­lec ak­tiv­no­sti in kdo je od­go­vo­ren za do­go­vor­je­ne ak­tiv­no­sti," je ja­sen Ča­ter.

Ker oči­tno me­stna če­trt in Pe­ter Ver­blač ni­sta na pov­sem na­spro­tnih bre­go­vih, ob­sta­ja upa­nje, da bo­do na­šli sku­pen je­zik za ak­ci­jo z do­brim na­me­nom.

Do­bro­del­nost v me­stni če­tr­ti pod­pi­ra­jo, a že­li­jo, da so ak­ci­je do­go­vor­je­ne

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Sto­ja­lo za obla­či­la, ki jih lah­ko vza­me kdor­ko­li

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.