Za­dnje le­to po­kri­te tr­žni­ce

La­stnik so­dno od­po­ve­dal na­jem za me­sno-mleč­ni pa­vi­ljon na Vo­dni­ko­vem tr­gu. Č Čas za iz­se­li­tev le­to dni, če ne bo do­go­vo­ra

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­da:

Osre­dnje ma­ri­bor­ske tr­žni­ce se te­ža­ve kar okle­pa­jo. Po ne­funk­ci­o­nal­nih de­žni­kih na ze­le­ni tr­žni­ci, po is­ka­nju naj­bolj­ših mo­žno­sti za nad­stre­ši­tev, so se te­mni obla­ki zdaj zgr­ni­li še na po­kri­to tr­žni­co ozi­ro­ma me­sno-mleč­ni pa­vi­ljon.

Pod­je­tje In­ver­sio Gra­dnje, ki je la­stnik objek­ta na Vo­dni­ko­vem tr­gu ( le zgor­nji pla­to, kjer je ze­le­na tr­žni­ca, je v la­sti ma­ri­bor­ske ob­či­ne), je pod­je­tju Sna­ga, ki kot kon­ce­si­o­nar upra­vlja ma­ri­bor­ske tr­žni­ce, so­dno od­po­ve­da­lo na­je­mno po­god­bo. Sklep na­la­ga, da mo­ra­jo Sna­ga in pro­da­jal­ci v enem le­tu iz­pra­zni­ti in za­pu­sti­ti te pro­sto­re. Pri Sna­gi upa­jo na dru­ga­čen do­go­vor. Si­mo­na Le­bar, di­rek­to­ri­ca in pre­ko po­ve­za­nih družb la­stni­ca pod­je­tja In­ver­sio Gra­dnje, se jim ne ogla­ša na te­le­fon.

Zdaj je tre­nu­tek, ko je tre­ba na pro­blem ma­ri­bor­ske osre­dnje tr­žni­ce po­gle­da­ti šir­še in bolj ce­lo­vi­to in se tu­di vpra­ša­ti, ka­ko na tej lo­ka­ci­ji sploh na­prej. Pri Sna­gi si na­mreč tr- žnič­ne de­jav­no­sti brez mleč­no-me­sne­ga pa­vi­ljo­na tež­ko pred­sta­vlja­jo. Je pa v za­čet­ku te­dna ma­ri­bor­ska uprav­na eno­ta iz­da­la grad­be­no do­vo­lje­nje za nad­stre­ši­tev tr­žni­ce. Kot ka­že, bo tr­žni­ca pr­va vse­bi­na, ki se je bo mo­ral nuj­no lo­ti­ti no­vi žu­pan.

Če so do­slej na tr­žni­ci na Vo­dni­ko­vem tr­gu raz­bur­ja­li pred­vsem ne­po­sre­če­ni de­žni­ki in sla­be raz­me­re, v ka­te­rih pro­da­ja­jo bra­njev­ke in bra­njev­ci, so se te­ža­ve se­daj zgr­ni­le še nad mleč­no-me­sni pa­vi­ljon ob osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci. Pod­je­tje Sna­ga, ki kot kon­ce­si­o­nar upra­vlja z ma­ri­bor­ski­mi tr­žni­ca­mi, je za­dnji dan no­vem­bra pre­je­lo so­dno od­po­ved na­je­mne po­god­be za mleč­no-me­sni pa­vi­ljon ozi­ro­ma po­kri­to tr­žni­co. Do kon­ca no­vem­bra 2019, na­tanč­ne­je do 30. no­vem­bra pri­ho­dnje le­to, mo­ra­jo iz­pra­zni­ti in za­pu­sti­ti te pro­sto­re, jim s skle­pom na­la­ga so­di­šče.

Kot je zna­no, je edi­ni del tr­žni­ce, ki je še ostal v la­sti ma­ri­bor­ske ob­či­ne, pla­to, na ka­te­rem je zdaj ze­le­na tr­žni­ca. Za ra­zu­me­va­nje zgod­be je tre­ba osve­tli­ti ozad­je gra­dnje in la­stni­štva da­na­šnje osre­dnje tr­žni­ce sku­paj z ze­le­no pro­daj­no plo­ščad­jo. Stav­bo, kjer je da­na­šnja tr­žni­ca, je na ze­mlji­šču ma­ri­bor­ske ob­či­ne zgra­di­lo zdaj že pro­pa­dlo ma­ri­bor­sko grad­be­no pod­je­tje Kon­struk­tor VGR, v za­me­no pa je na tej ne­pre­mič­ni­ni pri­do­bi­lo stav­bo pra­vi­co za do­bo 50 let. Ko je bil Kon­struk­tor v sla­bem fi­nanč­nem po­lo­ža­ju, je pre­ne­sel stavb­no pra- vi­co na zgra­je­ni ne­pre­mič­ni­ni pod­je­tju Hypo Le­a­sing, ta ka­sne­je na He­ta As­set Re­so­lu­ti­on, ki pa jo je ko­nec le­ta 2016 pro­dal pod­je­tju In­ver­sio Gra­dnje iz Lju­blja­ne. Ta­ko so pod­ze­mna ga­ra­žna hi­ša, tr­go­vin­ski pro­sto­ri, go­stin­ski lo­ka­li in tu­di mleč­no-me­sni pa­vi­ljon na ob­mo­čju ma­ri­bor­ske tr­žni­ce v za­seb­ni la­sti. Pro­stor, kjer je po­kri­ta tr­žni­ca, je v za­čet­ku pre­te­kle­ga le­ta na­je­lo pod­je­tje Sna­ga za ne­do­lo­čen čas in tu­di zanj pla­če­va­lo na­je­mni­no. Po tem, ko je la­stnik, In­ver­sio Gra­dnje, na­po­ve­dal krep­ko po­vi­ša­nje na­je­mni­ne, z 2000 evrov me­seč­no (na­je­mni­na za pro­stor in opre­mo) na 4000 evrov me­seč­no, se­daj Sna­go in po­sle­dič­no pro­da­jal­ce na po­kri­ti tr­žni­ci s so­dnim na­lo­gom "me­če ven". Na ma­ri­bor­skem okro­žnem so­di­šču je In­ver­sio gra­dnje vlo­žil pre­dlog za so­dno od­po­ved na­je­mne po­god­be.

"Mleč­no-me­sni pa­vi­ljon je klju­čen za obra­to­va­nje tr­žni­ce, saj sa­mo v tem pro­sto­ru za­go­ta­vlja­mo vse po­go­je, ki so zah­te­va­ni s pred­pi­si za pro­da­jo mleč­nih in me­snih iz­del­kov, brez ka­te­rih si tr­žni­co tež­ko pred- Iz jav­no­sti do­sto­pnih po­dat­kov Aj­pe­sa je la­stni­ca pod­je­tja In­ver­sio Gra­dnje pre­ko pod­je­tja In­ver­sio, d.o.o., in na­to pod­je­tja GIB, d.o.o., Si­mo­na Le­bar. Stavb­na pra­vi­ca, la­stnin­ska pra­vi­ca z ome­je­nim ro­kom, se na Vo­dni­ko­vem tr­gu iz­te­če le­ta 2056. Si­mo­na Le­bar je bi­la v le­tih 2011 do 2013 sve­to­val­ka za in­ve­sti­ci­je pri Hypo Adria Ban­ki, d.d. Ob tem še po­ja­snju­je­mo, da je He­ta As­set Re­so­lu­ti­on bi­la usta­no­vlje­na le­ta 2014 kot sla­ba ban­ka nek­da­nje av­strij­ske ban­ke Hypo. sta­vlja­mo. S stra­ni la­stni­ka objek­ta, to­rej In­ver­sio gra­dnje, smo bi­li le­tos že so­o­če­ni z več kot 200-od­sto­tnim po­vi­ša­njem na­je­mni­ne za pa­vi­ljon v na­sle­dnjem le­tu, če­mur smo se si­cer iz objek­tiv­nih ra­zlo­gov (ne­zmo­žnost dvi­go­va­nja na­je­mnin na­šim tre­nu­tnim na­je­mni­kom) upi­ra­li, a na kon­cu, če­prav s tem ne­po­sre­dno zmanj­šu­je­mo pro­fi­ta­bil­nost te de­jav­no­sti za na­še pod­je­tje, pri­sta­li," so po­ja­sni­li pri pod­je­tju Sna­ga, kjer jih je, prav gle­de na pri­sta­nek za po­dra­ži­tev na­je­mni­ne, pre­se­ne­ti­la vro­či­tev so­dne­ga na­lo­ga za iz­pra­zni­tev. Ker po­te­za la­stni­ka objek­ta pre­se­ga Sna­gi­ne kon­ce­si­o­nar­ske pri­stoj­no­sti in "ker je pod te­mi po­go­ji po na­šem mne­nju pod vpra­ša­jem tu­di iz­va­ja­nje tr­žnič­ne de­jav­no­sti na tej lo­ka­ci­ji v pri­ho­dnje", so se obr­ni­li na ma­ri­bor­sko ob­či­no. Naj­ka­sne­je do so­bo­te, 8. de­cem­bra, bi mo­ra­li na­mreč spre­je­ti od­lo­či­tev, ka­ko na­prej, saj se ta dan iz­te­če rok za vlo­ži­tev ugo­vo­ra zo­per iz­pra­zni­tve­ni na­log. Za­to so se pod nuj­no vče­raj se­sta­li pred­stav­ni­ki pod­je­tja Sna­ga in ma­ri­bor­ske ob­či­ne ter raz­mi­sli­li o tem, ka­ko na­prej. "Ugo­ta­vlja­mo, da gle­de na to, da je bi­la so­dna od­po­ved vro­če­na, kot je mo­ra­la bi­ti, da je bi­la od­po­ved tu­di v skla­du z na­je­mno po­god­bo, ima­mo zve­za­ne ro­ke. Bo­mo pa sto­ri­li vse, da vzpo­sta­vi­mo stik z la­stni­co, ki jo kli­če­jo na­ši za­po­sle­ni že vse od pet­ka, am­pak se ne ja­vi na te­le­fon. Za­ni­ma nas, kje jo če­velj žu­li. Nam je na­mreč v in­te­re­su, da bi osta­li na tej lo­ka­ci­ji," so po vče­raj­šnjem se­stan­ku po­ja­sni­li pri Sna­gi.

Di­rek­to­ri­ca in pre­ko po­ve­za­nih družb la­stni­ca pod­je­tja In­ver­sio gra­dnje Si­mo­na Le­bar se ni od­zva­la ni­ti na no­vi­nar­ska vpra­ša­nja, ki smo ji jih po­sla­li po ele­k­tron­ski po­šti, na na­slov, pre­ko ka­te­re­ga smo se v pre­te­klo­sti že po­go­var­ja­li. Prav ta­ko se ni od­zva­la na na­še te­le­fon­ske kli­ce. Si­cer pa pri Sna­gi še po­u­dar­ja­jo, da bo­do s svo­ji­mi na­je­mni­ki nor­mal­no skle­ni­li po­god­be do kon­ca no­vem­bra 2019, "kar nam do­pu­šča do­volj ča­sa, da če je la­stni­ca pri­pra­vlje­na na kon­struk­tiv­ni do­go­vor, lah­ko tak do­go­vor tu­di skle­ne­mo". Pri Sna­gi za­go­ta­vlja­jo, da se pro­da­jal­cem, ki pro­da­ja­jo v tem pa­vi­ljo­nu, ne spre­me­ni­jo ne po­go­ji na­je­ma in ne vi­ši­na na­je­mni­ne.

Se­daj je tre­nu­tek, ko je tre­ba na pro­blem ma­ri­bor­ske osre­dnje tr­žni­ce po­gle­da­ti šir­še in bolj ce­lo­vi­to in se tu­di vpra­ša­ti, ka­ko na tej lo­ka­ci­ji sploh na­prej. V po­ne­de­ljek je ma­ri­bor­ska uprav­na eno­ta na­mreč iz­da­la grad­be­no do­vo­lje­nje za nad­stre­ši­tev osre­dnje tr­žni­ce na Vo­dni­ko­vem tr­gu, za ka­te­ro pa je se­daj vpra­ša­nje, ko­li­ko je še smi­sel­na in­ve­sti­ci­ja, če na tej lo­ka­ci­ji ne bo več po­kri­te tr­žni­ce. Kot ka­že, bo tr­žni­ca za­go­to­vo pr­va vse­bi­na, ki se je bo mo­ral nuj­no lo­ti­ti no­vi žu­pan Sa­ša Ar­se­no­vič. Mor­da ni ne­po­memb­no, da tr­žni­ca le­ži v ne­po­sre­dni bli­ži­ni Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga, ki ča­ka na pre­no­vo in naj bi bil kon­čan do le­ta 2020.

"Mleč­no-me­sni pa­vi­ljon je klju­čen za obra­to­va­nje tr­žni­ce"

Fo­to: Igor NAPAST

Te­mni obla­ki so se zgr­ni­li še na po­kri­to tr­žni­co. Do kon­ca no­vem­bra pri­ho­dnje­ga le­ta na­la­ga so­di­šče, da jo mo­ra­jo pro­da­jal­ci za­pu­sti­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.