Li­be­ral­ci se­sta­vlja­jo sku­pno li­sto

Pred­se­dnik vla­de je skli­cal se­sta­nek strank LMŠ, SMC in SaB o sku­pnem na­sto­pu na evrop­skih vo­li­tvah. "Če bi bil do­go­vor mo­goč, bi bil mo­goč tu­di no­vi LDS," o uspe­hu dvo­mi evrop­ski po­sla­nec Ivo Vaj­gl

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ša­rec si že­li sve­žih imen Li­be­ral­ci na­pa­da­jo dru­go me­sto

Mi­ha Maz­zi­ni, pi­sa­telj in ko­lu­mnist, na Si­ol.net: "Ča­so­pi­si ob­ja­vlja­jo ču­do­vi­te no­vi­ce, vre­dne vse po­hva­le, o zah­tev­nih ope­ra­ci­jah na­ših zdrav­ni­kov, žal pa jih be­re­mo v pre­pol­nih ča­kal­ni­cah in brez upa­nja, da jih bo­mo tu­di sa­mi de­le­žni, če jih bo­mo po­tre­bo­va­li. Ti­sti, ki ži­vi­mo v Slo­ve­ni­ji, smo ža­be v lon­cu. Ker se tem­pe­ra­tu­ra vo­de vi­ša po­ča­si, ne opa­zi­mo, da nas ku­ha­jo. Opa­zi­mo si­cer, da ima me­di­cin­ska se­stra ve­dno ve­čje pod­oč­nja­ke in da se ji ve­dno bolj tre­se­jo ro­ke, ko nam da­je injek­ci­jo, a kaj nas bri­ga, do­kler ne po­me­ša zdra­vil - po­tem bo­mo ime­li pa ta­ko ali ta­ko bolj nuj­ne pro­ble­me. Opa­zi­mo tu­di, da nas splo­šni zdrav­nik po­gle­da za mi­nu­to, pre­o­sta­nek ča­sa pa bu­lji v za­slon in iz­pol­nju­je for­mu­lar­je. Od ura­dni­ka na ob­či­ni se lo­či le po bar­vi obla­či­la. Z ve­se­ljem opa­zi­mo, da se nam ni tre­ba včla­ni­ti v lo­vsko dru­štvo, saj je lov na ki­rur­ga ve­li­ko bolj za­ni­miv - vse te zve­ze, znan­ci, kom­bi­na­ci­je, pri­ti­ski, ka­ko nam to po­pe­stri ži­vlje­nje in skraj­ša ča­kal­ne do­be. Vse sku­paj pa pre­na­ša­mo le za­to, ker ni­ma­mo pri­mer­ja­ve. In ker spo­mi­ne ve­dno tvo­ri­mo iz zdaj­šnje­ga tre­nut­ka, si mi­sli­mo, da ne­ka­ko gre. Do­kler ne bo šlo več. " V pri­spev­ku No­be­na me­to­da ni brez za­ple­tov smo pod fo­to­gra­fi­jo na­pač­no za­pi­sa­li, da je zdrav­ni­ca Bran­ka Ver­dnik Go­lob iz Splo­šne bol­ni­šni­ce Slo­venj Gra­dec spe­ci­a­list­ka on­ko­lo­gi­je in po­ro­dni­štva. Zdrav­ni­ca je spe­ci­a­list­ka gi­ne­ko­lo­gi­je in po­ro­dni­štva. Za na­pa­ko se opra­vi­ču­je­mo. ( jaj)

Do se­stan­ka pri­ha­ja na po­bu­do vod­stva li­be­ral­ne evrop­ske po­li­tič­ne sku­pi­ne Al­de (Za­ve­zni­štvo li­be­ral­cev in de­mo­kra­tov za Evro­po), h ka­te­ri spa­da­jo vse tri ko­a­li­cij­ske stran­ke, prej­šnji te­den pa se jim je pri­dru­žil še De­sus. V se­da­njem skli­cu Evrop­ske­ga par­la­men­ta je v sku­pi­no Al­de od slo­ven­skih po­slan­cev vklju­čen zgolj Ivo Vaj­gl, ki je bil iz­vo­ljen na li­sti De­su­sa, na to­kra­tnih po­go­vo­rih pa ne on ne stran­ka De­sus ne so­de­lu­je­ta. "O na­po­ve­da­nih do­go­vo­rih strank ni­sem ob­ve­ščen, skle­pam pa, da se bo­do po­go­var­ja­li o sku­pnem na­sto­pu na evrop­skih vo­li­tvah. Že­lja vod­stva Al­de je ve­li­ka, kar je bi­lo spo­ro­če­no tu­di vod­jem strank v Slo­ve­ni­ji. Sam ne so­de­lu­jem v no­be­nem od teh po­go­vo­rov. Ko­li­kor sem se po­go­var­jal s Kar­lom Er­jav­cem, De­sus pri teh po­go­vo­rih ne so­de­lu­je. Si­cer pa dvo­mim, da se bo­do do­go­vo­ri­li o tem, kdo bo na vr­hu se­zna­ma sku­pne li­ste," je vče­raj po­ve­dal Vaj­gl. Nek­da­nji ve­le­po­sla­nik in zu­na­nji mi­ni­ster je v se­da­njem skli­cu Evrop­ske­ga par­la­men­ta edi­ni slo­ven­ski član gru­pa­ci­je Al­de. Nje­go­ve be­se­de o te­žav­no­sti do­go­vo­ra po­tr­ju­je­jo tu­di na­ši so­go­vor­ni­ki v SMC in LMŠ; v stran­ki pre­mi­er­ja Šar­ca me­ni­jo, da jim za­ra­di naj­več po­slan­skih mest v do­ma­čem par­la­men­tu pri­pa­da naj­viš­je me­sto na se­zna­mu, ki bi kan­di­da­ta sko­raj za­go­to­vo vo­di­lo v Evrop­ski par­la­ment.

Evrop­ska ljud­ska stran­ka ( EPP), naj­ve­čja po­li­tič­na sku­pi­na v Evrop­skem par­la­men­tu, ka­te­re čla­ni­ca je tu­di stran­ka Fi­de­sz ma­džar­ske­ga pre­mi­er­ja Vik­tor­ja Or­ba­na, ima oči­tno ne­na­va­dno ra­zu­me­va­nje te­ga, kaj je kr­ši­tev vre­dnot EU in kaj ni. Ta­ko je mo­go­če skle­pa­ti, so­deč po re­ak­ci­ji Man­fre­da We­bra, EPP-je­ve­ga spi­tzen­kan­di­da­ta na pri­ha­ja­jo­čih evrop­skih vo­li­tvah, na do­konč­no od­lo­či­tev vod­stva Cen­tral­ne evrop­ske uni­ver­ze (CEU), da vse svo­je akre­di­ti­ra­ne ame­ri­ške pro­gra­me s pri­ho­dnjim šol­skim le­tom Z do­mi­nan­tno vlo­go LMŠ se ne stri­nja­jo v SMC, ka­te­re čla­ni­ca je evrop­ska ko­mi­sar­ka Vi­o­le­ta Bulc, kar do­da­tno za­ple­te ka­dro­vsko kom­bi­na­to­ri­ko, če bo Bul­če­va po na­po­ve­dih že­le­la na­da­lje­va­ti de­lo na pre­se­li iz Bu­dim­pe­šte na Du­naj. Med­tem ko Or­ba­no­vi kri­ti­ki se­li­tev CEU vi­di­jo kot še en do­kaz Or­ba­no­ve­ga za­ti­ra­nja ne­od­vi­snih in­sti­tu­cij in po­skus na­dalj­nje­ga ome­je­va­nja aka­dem­ske svo­bo­de, je We­ber po twit­ter­ju zgolj iz­ra­zil ve­li­ko raz­o­ča­ra­nje, da ma­džar­ska vla­da ni skle­ni­la spo­ra­zu­ma s CEU, ki bi ji omo­go­čil, da na­da­lju­je svo­je de­lo pri na­ših vzho­dnih so­se­dih. In do­dal, da je kaj ta­ke­ga ne­spre­je­mlji­vo. Da pa je stvar So­di­šča EU, da pre­so­di, ali je Ma­džar­ska z lan­skim spre­je­tjem vi­so­ko­šol­ske­ga za­ko­na kr­ši­la pra­vo EU. po­lo­ža­ju evrop­ske ko­mi­sar­ke tu­di v na­sle­dnjem man­da­tu, s či­mer bi SMC že do­bi­la svoj de­lež ka­dro­vske raz­de­li­tve v na­sle­dnjem man­da­tu.

Imen mo­re­bi­tnih kan­di­da­tov za po­slan­ce na li­sti ali li­stah SMC,

Ome­nje­ni za­kon med dru­gim do­lo­ča, da mo­ra­jo vse tu­je uni­ver­ze, akre­di­ti­ra­ne na Ma­džar­skem, po­nu­ja­ti svoj pro­gram tu­di v ma­tič­ni dr­ža­vi. V tem pri­me­ru ZDA, saj je CEU, ki ve­lja za eno naj­bolj­ših uni­verz v sre­dnji Evro­pi, usta­no­vil ame­ri­ški mi­li­jar­der ma­džar­ske­ga ro­du Ge­or­ge So­ros. Ta že več let v očeh Or­ba­no­ve vla­de ve­lja za ene­ga naj­ve­čjih so­vra­žni­kov ma­džar­ske dr­ža­ve in s tem na­ro­da, ker da, ta­ko tr­di ma­džar­ska vla­da, med dru­gim fi­nan­ci­ra ne­za­ko­ni­te mi­gra­ci­je v Evro­po. Za­to je bi­lo sa­mo vpra­ša­nje ča­sa, kdaj bo tu­di CEU po­sta­la Or­ba­no­va tar­ča. In ta­ko ma­džar­ska vla­da, kljub te­mu da je CEU iz­pol­ni­la vse z za­ko­nom do­lo­če­ne po­go­je, ni ho­te­la pod­pi­sa­ti spo­ra­zu­ma s to uni­ver­zo. Pa ven­dar­le We­bro­va re­ak­ci­ja LMŠ in SAB še ni v jav­no­sti, o njih bo­do go­vo­ri­li na bli­ža­jo­čem se se­stan­ku, si pa pre­mi­er Ša­rec že­li sve­žih imen, smo iz­ve­de­li od so­go­vor­ni­kov v LMŠ. V SMC pa pra­vi­jo, da kon­kre­tnih iz­ho­dišč za po­ga­ja­nja še ni­ma­jo, so pa ve­se­li, da bo­do po­go­vo­ri na to te­mo v na­sle­dnjem te­dnu ste­kli. Evrop­ske vo­li­tve bo­do si­cer ma­ja pri­ho­dnje le­to, za­to je ča­sa za do­go­vor o li­stah in ime­nih še do­volj. Pri gru­pa­ci­ji Al­de, ki je se­daj z 68 se­de­ži tre­tja naj­moč­nej­ša v Evrop­skem par­la­men­tu, za kon­ser­va­tiv­no Evrop­sko ljud­sko stran­ko EPP in za­ve­zni­štvom so­ci­a­li­stov in de­mo­kra­tov S& D, moč­no ra­ču­na­jo na po­ve­za­vo s stran­ko En Mar­che fran­co­ske­ga pred­se­dni­ka Em­ma­nu­e­la Ma­cro­na, kar bi jim lah­ko na pri­ho­dnjih vo­li­tvah pri­ne­slo na­pre­do­va­nje na dru­go me­sto v Evrop­skem par­la­men­tu in s tem ve­li­ko ve­čjo in molk vod­je EPP Jo­se­pha Dau­la ob od­ho­du CEU, kljub vi­so­kim pri­ča­ko­va­njem ma­džar­ske ci­vil­ne druž­be, ni­sta pre­se­ne­tlji­va. Evrop­ska ljud- Mi­li­jar­der, vla­ga­telj, špe­ku­lant in fi­lan­trop so naj­po­go­stej­še be­se­de, s ka­te­ri­mi opi­su­je­jo 88-le­tne­ga Ge­or­gea So­ro­sa, Ame­ri­ča­na ju­do­vsko-ma­džar­skih ko­re­nin. Pre­mo­že­nje, ki ga oce­nju­je­jo na 25 mi­li­jard do­lar­jev, naj bi bil za­slu­žil na bor­zi pre­ko svo­jih skla­dov, med ka­te­ri­mi je naj­bolj znan Qu­an­tum. Si­cer pa je So­ros v po­st­so­ci­a­li­stič­nih dr­ža­vah Evro­pe in nek­da­nje Sov­jet­ske zve­ze znan po svo­ji mre­ži fun­da­cij Od­pr­ta druž­ba, s ka­te­ro spod­bu­ja ra­zvoj in kre­pi moč ter vpliv ci­vil­ne druž­be. Nje­gov šti­pen­dist je bil med dru­gim ma­džar­ski pre­mi­er Or­ban, med­tem ko se je Od­pr­ta druž­ba le­tos, po uve­lja­vi­tvi za­ko­na, ki moč­no ob­davču­je do­na­ci­je ne­vla­dnim or­ga­ni­za­ci­jam iz tu­ji­ne, uma­kni­la iz Ma­džar­ske.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.