Del­ni­ce ele­k­tro­pod­je­tij na­pro­daj

Al­ta In­vest obli­ko­va­la kon­zor­cij pe­tih slo­ven­skih ele­k­t­ro­di­s­tri­bu­cij­skih družb za pro­da­jo od 8- do 11-od­sto­tnih de­le­žev. Če bo in­te­res, bi se jim lah­ko pri­dru­ži­li še ma­li del­ni­čar­ji

Vecer - - GOSPODARSTVO - Na­pro­daj več kot de­se­ti­na Elek­tra Ma­ri­bor Ma­li del­ni­čar­ji za iz­stop po po­šte­ni ce­ni

Ir­ski niz­ko­ce­nov­ni le­tal­ski pre­vo­znik Rya­na­ir je s sin­di­ka­tom nem­ških pi­lo­tov Ve­re­i­ni­gung Cockpit do­se­gel do­go­vor o ključ­nih toč­kah bo­do­če ko­lek­tiv­ne po­god­be. S tem se je iz­o­gnil mo­re­bi­tnim stav­kam, ki bi ovi­ra­le pro­met v ča­su pra­znič­nih po­to­vanj, po­ro­ča nem­ška ti­skov­na agen­ci­ja DPA. Nem­ški pi­lo­ti so v za­dnjih me­se­cih več­krat stav­ka­li, to­krat pa so se do­go­vo­ri­li pred ključ­nim pra­znič­nim ča­som. Do­go­vor pred­vi­de­va, da bo­sta sin­di­kat in vod­stvo Rya­na­i­ra do mar­ca pri­ho­dnje le­to pod­pi­sa­la ko­lek­tiv­no po­god­bo. Do ta­krat se sin­di­kat od­po­ve­du­je stav­kam in dru­gim obli­kam in­du­strij­skih ak­cij.

Vkon­zor­ci­ju so na­pro­daj del­ni­ce manj­šin­skih la­stni­kov družb Ele­k­tro Ce­lje, Ele­k­tro Go­renj­ska, Ele­k­tro Lju­blja­na, Ele­k­tro Ma­ri­bor in Ele­k­tro Pri­mor­ska. Z vsa­ko ele­k­t­ro­di­s­tri­bu­cij­sko druž­bo po­se­bej so skle­ni­li tu­di spo­ra­zum o sku­pni pro­da­ji teh del­nic. V Al­ti In­vest do­se­da­nje­ga mo­re­bi­tne­ga in­te­re­sa po­nu­dni­kov ne ko­men­ti­ra­jo, več naj bi po­ve­da­li, ko bo­do pri­do­bi­li za­ve­zu­jo­če po­nud­be. Po knji­go­vod­skih vre­dno­stih del­nic so od 7,90- do 11,44-od­sto­tni de­le­ži Ele­k­tro Ma­ri­bor Ele­k­tro Go­renj­ska Ele­k­tro Pri­mor­ska Ele­k­tro Lju­blja­na Ele­k­tro Ce­lje teh družb sku­paj vre­dni 98,7 mi­li­jo­na evrov. Naj­ve­čji je 11,4- od­sto­tni pa­ket del­nic Elek­tra Ma­ri­bor z ozna­ko EMAG, ki po­kri­va Po­drav­je in Po­mur­je, po knji­go­vod­ski vre­dno­sti del­ni­ce 8,04 evra vre­den 30,8 mi­li­jo­na evrov. Naj­ve­čji po­sa­mič­ni la­stnik Elek­tra Ma­ri­bor je z 79- od­sto­tnim de­le­žem Re­pu­bli­ka Slo­ve­ni­ja, med naj­ve­čji­mi manj­šin­ski­mi la­stni­ki pa so Pi­vo­var­na La­ško (5,7 od­stot­ka), ci­pr­ski Am­pe­lus hol­ding Igor­ja La­ha ( 3,3 od­stot­ka) in Ka­pi­tal­ska druž­ba (1,6 od­stot­ka). V re­gi­stru je si­cer vpi­sa­nih še oko­li 700 ma­lih del­ni­čar­jev. Po­tem ko je Slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding (SDH) ele­k­t­ro­di­s­tri­bu­cij­skim pod­je­tjem na­ro­čil od­kup in obli­ko­va­nje skla­da la­stnih De­lež na­pro­daj 11,44 % 5,26 % 7,31 % 10,79 % 7,90 % Ce­ne v od­ku­pu la­stnih del­nic 2,07 do 2,76 evra 1,91 do 2,47 evra 1,84 do 2,64 evra 1,62 do 2,38 evra 2,38 do 3,43 evra del­nic in raz­pon ce­ne, so se te v pri­me­ru Elek­tra Ma­ri­bor gi­ba­le med 2,07 in 2,76 evra, za­to je bi­lo za pro­da­jo ma­lo za­ni­ma­nja.

Raj­ko Stan­ko­vić, pred­se­dnik Dru­štva Ma­li del­ni­čar­ji Slo­ve­ni­je (MDS), oce­nju­je, da so tre­nu­tno v pa­ke­tih Al­te In­vest vklju­če­ni le ve­čji ma­li del­ni­čar­ji, pred­vsem pod­je­tja, mor­da tu­di kak ve­čji po­sa­me­znik, ki že­li­jo ta­ko pro­da­ti svo­je del­ni­ce mo­re­bi­tne­mu do­ma­če­mu ali tu­je­mu in­ve­sti­tor­ju. "Upaj­mo, da bo­do ti po­nu­di­li po­šte­no ce­no, vse­ka­kor pa zna­tno več, kot je bi­la do­se­že­na ce­na pri od­ku­pih za sklad la­stnih del­nic, ki je bi­la pod­ce­nje­na, saj se je gi­ba­la od le 20 do naj­več 40 od­stot­kov knji­go­vod­ske vre­dno­sti," pra­vi Stan­ko­vić in do­da, da bi ob pri­mer­ni ce­nov­ni po­nud­bi manj­šin­ski del­ni­čar­ji pri­sto­pi­li k pro­daj­ne­mu kon­zor­ci­ju. Dru­štvo MDS se od le­ta 2010 ude­le­žu­je vseh skup­ščin ele­k­t­ro­di­s­tri­bu­ci­je in išče re­ši­tev za iz­stop iz la­stni­štva ele­k­tro­pod­je­tij po po­šte­ni ce­ni ali vsaj ustre­zen di­vi­den­dni do­nos, gle­de na to, da vsa po­slu­je­jo z do­bič­kom, še me­ni Stan­ko­vić. Na za­ni­ma­nje in­ve­sti­tor­jev pa bo po nje­go­vem mne­nju vpli­va­lo tu­di dej­stvo, da bo­do mo­re­bi­tni in­ve­sti­tor­ji vsto­pa­li v la­stni­ške struk­tu­re pod­je­tij, kjer ima dr­ža­va s pa­ra­dr­žav­ni­mi skla­di in pod­je­tji, ki so v del­ni ali ve­čin­ski la­sti dr­ža­ve, med 80 in 85-od­sto­tne la­stni­ške de­le­že. Med­tem ko bi lah­ko bi­li za­do­volj­ni s tre­nu­tno di­vi­den­dno po­li­ti­ko, po ka­te­ri ele­k­t­ro­di­s­tri­bu­cij­ske druž­be za­go­ta­vlja­jo do 3,5-od­sto­tne di­vi­den­dne do­no­se.

Tu­di to­krat pa v MDS opo­zar­ja­jo, da pro­daj­ni po­sto­pek, ki te­če, ni­ka­kor ni na­lož­be­no pri­po­ro­či­lo, saj se lah­ko kon­ča tu­di brez po­nudb za­in­te­re­si­ra­nih kup­cev. "Če pa že­li kdo na no­vo vla­ga­ti v te del­ni­ce, naj se pred na­ku­pom po­sve­tu­je s svo­jim bor­znim sve­to­val­cem, ta mu bo od­go­vo­ril na vsa mo­re­bi­tna vpra­ša­nja in ga opo­zo­ril na vsa mo­re­bi­tna na­lož­be­na tve­ga­nja," sva­ri Stan­ko­vić.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

V kon­zor­ci­ju pro­da­jal­cev je na­pro­daj 11,44-od­sto­tni de­lež Elek­tra Ma­ri­bor, knji­go­vod­sko vre­den 30,8 mi­li­jo­na evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.