Iz ka­bi­ne­ta žu­pa­na Fi­štrav­ca so pre­me­sti­li:

Vecer - - MARIBOR -

Od da­nes do pred­vi­do­ma 14. de­cem­bra bo za ves pro­met za­pr­ta Kar­de­lje­va ce­sta na od­se­ku od Kna­fel­če­ve uli­ce do Bor­štni­ko­ve uli­ce. Ra­zlog je spre­mem­ba pro­me­tne­ga re­ži­ma in iz­ved­ba ukre­pov umir­ja­nja pro­me­ta, so spo­ro­či­li iz Ni­gra­da, ki za 182 ti­soč evrov opra­vlja pre­no­vo Kar­de­lje­ve. V tem ča­su bo one­mo­go­čen do­stop z vo­zi­li do Osnov­ne šo­le Ta­bor I, za­to de­lav­ce šo­le in star­še šo­lar­jev pro­si­jo, naj svo­ja vo­zi­la par­ki­ra­jo ob blo­kih v so­se­šči­ni. Za­ča­sno

Na ste­ni v pri­tli­čju ma­ri­bor­ske po­ro­dni­šni­ce na ho­dni­ku, ki vo­di do am­bu­lant, je ve­lik rjav ma­dež, ki je na­stal za­ra­di pu­šča­nja stre­he. Po­le­ti so bi­li o tem ob­ve­šče­ni, na­pa­ko pa so od­pra­vi­li 22. ok­to­bra, po­ve Bo­jan Vrač­ko iz Služ­be za oskr­bo, vzdr­že­va­nje in in­ve­sti­ci­je UKC Ma­ri­bor. "Šlo je za na­pa­ko na rav­ni stre­hi na tem ho­dni­ku, za do­tra­ja­no hi­dro­i­zo­la­ci­jo. Stre­ho smo po­pra­vi­li, vi­dne po­škod­be na ste­ni pa se še ni­smo lo­ti­li, ker je mo­žno, da na­pa­ka na stre­hi ni bi­la či­sto po­pra­vlje­na in bi ob moč­nem de­žev­ju še kdaj za­ma­ka­lo. Od­kar je bi­lo po­pra­vlje­no, več ne za­ma­ka, res pa od te­daj ni bi­lo ze­lo moč­ne­ga de­žev­ja," po­ja­sni Vrač­ko. Po­pra­vi­lo stre­he je bol­ni­šni­co sta­lo oko­li 2000 evrov.

Ko je za­ma­ka­lo naj­bolj, je ose­bje v po­ro­dni­šni­ci na ho­dni­ku na­sta­vi­lo ko­še za sme­ti, da je vo­da te­kla va­nje. Ena­ko so sto­ri­le se­stre tu­di v pro­sto­rih am­bu­lan­te, kjer se stre­ha na bo spre­me­nje­na tu­di tra­sa av­to­bu­snih li­nij, ki bo­do v tem ča­su v ob­mo­čju po­se­ga sta­li na na­do­me­stnih dru­gi stra­ni za­klju­či in je prav ta­ko to­či­lo. "Vsaj dva me­se­ca je sta­nje že ta­kšno. Se­stre so mi po­ve­da­le, da ob vsa­kem de­žev­ju na­sta­vi­jo po­so­de, ker vo­da te­če in za­ma­ka. To je res ne­za­sli­ša­no. Po­ro­dni­šni­ce naj­brž, od­kar so jo zgra­di­li, še ni­so pre­na­vlja­li. Tu­di mo­ja po­ste­lja je bi­la pra­va

po­sta­ja­li­ščih v Kna­fel­če­vi uli­ci 22 in ob tr­go­vi­ni Tuš v Uli­ci Sta­ne­ta Se­ver­ja 10a.

Ob­no­va Kar­de­lje­ve, ki naj bi bi­la po pr­vih in­for­ma­ci­jah za­klju­če­na do kon­ca no­vem­bra, bo zdaj tra­ja­la pred­vi­do­ma do 30. apri­la, so še spo­ro­či­li iz Ni­gra­da. Po­dalj­ša­nje je na­sta­lo za­ra­di do­da­tnih del in ne­u­go­dnih vre­men­skih raz­mer, ki pre­pre­ču­je­jo iz­ved­bo ho­ri­zon­tal­ne pro­me­tne si­gna­li­za­ci­je, so po­ja­sni­li in do­da­li, da bi bi­la ob ugo­dnih vre­men­skih raz­me­rah ob­no­va lah­ko kon­ča­na tu­di prej. (mbk) ka­ta­stro­fa. Tu­kaj sem le­ža­la ma­ja in v so­bi je bi­lo 29 sto­pinj Cel­zi­ja. Kli­me ni­ma­jo," nam je po­ve­da­la bral­ka, ki že­li osta­ti ne­i­me­no­va­na.

Ker je bi­la pred ne­kaj ča­sa tu­di v gi­ne­ko­lo­ški stav­bi, so ji tam po­ve­da­li, da jim v kle­ti za­ma­ka. "V na­ši usta­no­vi ima­mo po­go­ste te­ža­ve z za­ma­ka­njem, saj za­ra­di do­tra­ja­ne in­šta­la­ci­je po­ka­jo ce­vi. To je na dnev­nem re­du, da se ma­ši­jo od­to­ki," pri­zna­va Vrač­ko. Tu­di v bol­ni­šnič­nih so­bah v po­ro­dni­šni­ci je mar­si­kje bar­va na ste­ni po­po­ka­na ali so vi­dni zna­ki za­ma­ka­nja. "Objekt je ve­lik in v njem se mar­si­kaj do­ga­ja. Te stva­ri spro­ti po­pra­vlja­mo. Vča­sih za­ma­ka pri ka­kšnem oknu," pra­vi Vrač­ko. In pri­sta­vi, da so "ve­li­ka hi­ša, z ome­je­ni­mi de­nar­ni­mi sred­stvi. Tru­di­mo pa se re­še­va­ti za­de­ve."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Od da­nes do pred­vi­do­ma 14. de­cem­bra bo za ves pro­met za­pr­ta Kar­de­lje­va ce­sta na od­se­ku od Kna­fel­če­ve uli­ce do Bor­štni­ko­ve uli­ce.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.