Še ve­dno bo­mo pra­ve ti­gri­ce

Sa­bi­na Ki­si­lak v svo­jem bu­ti­ku na Glav­nem tr­gu v me­sto pri­na,a ita­li­jan­ske mo­dne tren­de že več kot 25 let

Vecer - - MARIBOR - Spo­zna­li bo­mo moč hi­pno­ze in sa­mo­hi­pno­ze

Sa­bi­na Ki­si­lak vsa­ko se­zo­no po­zor­no iz­be­re tren­do­vske mo­de­le obu­tve, obla­čil in usnje­nih iz­del­kov. Njen Sa­lon če­vljev Ki­si­lak na Glav­nem tr­gu je tu­di sti­či­šče dru­žab­ne­ga ži­vlje­nja, ki ga ustvar­ja z mo­dni­mi re­vi­ja­mi in dru­gi­mi do­god­ki. Prav v nje­nem bu­ti­ku smo pi­li ka­vo iz Hu­de ka­ve v bli­žnji Po­štni uli­ci.

Za­kaj ka­vo pi­je­mo pri vas v bu­ti­ku? "Ka­vo pi­je­mo tu­kaj, ker se tu do­bro po­ču­tim, to je mo­je de­lov­no oko­lje. Tu­di s pri­ja­te­lji­ca­mi in stran­ka­mi kdaj se­dem na svo­jo zo­fo, za ka­te­ro pra­vi­jo, da je su­per."

Ka­ko ste pri­sta­li v tem po­slu? "Za­čet­ki se­ga­jo več kot 25 let na­zaj. Moj oče je bil če­vljar in na Ko­ro­ški ce­sti smo ime­li če­vljar­sko de­lav­ni­co. Kot de­kli­ca sem tam po­ma­ga­la, ho­di­la po ma­li­co in po­me­ta­la, ta­ko se je za­če­lo. Vzlju­bi­la sem de­lo s če­vlji. Po osnov­ni šo­li sem se vpi­sa­la v Pr­vo gi­m­na­zi­jo in če­vljar­sko šo­lo, ta­krat je to za svo­je de­lav­ce omo­go­ča­la To­var­na če­vljev Li­let, pri­dru­ži­la sem se jim. Opra­vi­la sem obe šo­li, na to sem po­no­sna, sem obu­tve­ni teh­no­log, laž­je sve­tu­jem stran­kam, ker se na to spo­znam."

Po­tem te šli na svo­je?

"Naj­prej sem bi­la v Jur­či­če­vi pa­sa­ži. Po smr­ti oče­ta sva z ma­mo na­da­lje­va­li de­lo, v ne­kem ob­do­bju to roč­no de­lo ni bi­lo ce­nje­no, za­to sem od­pr­la tr­go­vi­no s če­vlji. Ti so bi­li ve­či­no­ma iz Ita­li­je. Šest let sem bi­la v Jur­či­če­vi, le­ta 1995 pa sem pri­šla na Glav­ni trg." Vz­tra­ja­te še da­nes. Mno­gi tr­gov­ci so za­pu­sti­li sre­di­šče me­sta ali za­pr­li svo­je po­slo­val­ni­ce. Ka­ko uspe vam? "Pri tem mi po­ma­ga­ta mo­je zna­nje in lju­be­zen do de­la, ki ga ra­da opra­vljam. V ča­su go­spo­dar­ske kri­ze ni bi­lo eno­stav­no, a je šlo. Sle­dim tren- dom, vsa­ko le­to grem dva­krat na se­jem v Mi­la­no. V pri­ho­dnje bi ra­da iz­bolj­ša­la po­nud­bo in sle­di­la že­ljam svo­jih strank, ki so ze­lo oza­ve­šče­ne." Ce­nov­ni ra­zred va­še po­nud­be je ne­ka­te­rim Ma­ri­bor­ča­nom ne­do­se­gljiv. "Re­kla bom, da po­nu­ja­mo sre­dnji ra­zred, ne­kaj iz­del­kov je viš­je­ga ce­nov­ne­ga ra­zre­da. Me­nim, da je bo­lje ku­pi­ti en iz­de­lek, ki je res kva­li­te­ten, kot pa da ku­piš dva ali tri, ki sku­paj sta­ne­jo več kot ti­sti iz­de­lek, ki je do­ber, v ka­te­rem se do­bro po­ču­tiš in ga rad no­siš. Kva­li­te­ta je po­memb­nej­ša."

Ko­li­ko Ma­ri­bor­čank na­ku­pu­je pri vas?

"Ve­dno več je ta­kih, ki pri­de­jo in so za­do­volj­ne. K te­mu je pri­po­mo­gel tu­di bolj­ši stan­dard v Ma­ri­bo­ru, ki ga sa­ma opa­žam. Ob več ge­ne­ra­ci­jah Ma­ri­bor­čank, ki so mo­je stal­ne stran­ke, se tu­kaj usta­vi­jo tu­di tu­rist- ke in žen­ske od dru­god - s Ptu­ja, iz Ce­lja, Mur­ske So­bo­te ... Po­go­sto pri­de­jo tu­di iz Grad­ca, nji­ho­va po­hva­la nam ve­li­ko po­me­ni."

Vča­sih ste ime­li po­nud­bo tu­di za mo­ške.

"Ta­ko je. Ime­li smo tu­di mo­ške če­vlje, a je pre­ma­lo pro­sto­ra, da bi po­nu­di­li več. Tu­di mo­ški bi ra­di iz­bi­ra­li, ne­kaj pa­rov če­vljev je pre­ma­lo. Mo­ra­la sem se od­lo­či­ti in od­lo­či­la sem se za žen­sko po­nud­bo."

Ka­ko ra­de se le­po oble­če­jo Ma­ri­bor­čan­ke?

"Ze­lo ra­de. Od­vi­sno od pri­lo­žno­sti. Za vsak dan ima­jo ra­de kva­li­te­tne stva­ri in stva­ri, v ka­te­rih se do­bro po­ču­ti­jo. Vi­so­ke pe­te si de­ni­mo ku­pi­jo za po­seb­ne pri­lo­žno­sti, ne za vsak dan."

Mno­gi pra­vi­jo, da tr­go­vi­nam v sre­di­šču me­sta ve­li­ko kon­ku­ren­co pred­sta­vlja na­ku­po­val­no sre­di­šče na de­snem bre­gu Dra­ve. Je Euro­park vpli­val tu­di na va­še po­slo­va­nje ali ste svo­je kup­ce za­dr­ža­li tu­kaj?

"Ma­ri­bor je majh­no me­sto in po­ten­ci­al­nih kup­cev ni ve­li­ko, za­to smo tu­di mi ob­ču­ti­li pri­so­tnost Euro­par­ka, ki je sre­di­šču Ma­ri­bo­ra na­re­dil ško­do. Ve­li­ko tr­go­vin se je tu­di za to za­pr­lo."

Ste kdaj raz­mi­šlja­li o se­li­tvi po­slo­val­ni­ce tja?

"Ne. Kva­li­te­ta de­la v me­stu in ži­vlje­nja tu­kaj ter ob­čut­ka ta­ko za za­po­sle­ne kot po­tro­šni­ke je v sre­di­šču me­sta dru­gač­na. To lju­dje ve­dno bolj ugo­ta­vlja­lo. Ve­dno več lju­di gre na spre­hod v sre­di­šče me­sta, tu­di ob ne­de­ljah. Ko vča­sih osta­nem tu­kaj in de­lam, opa­zim vse več lju­di, ki si ogle­du­je­jo iz­lož­be, se usta­vi­jo. Glav­ni trg se pre­bu­ja. Ne­kaj dru­ge­ga je ime­ti tr­go­vi­no v na­ku­po­val­nem cen­tru kot v sre­di­šču me­sta."

Bi Ma­ri­bor po­tre­bo­val še več bu­tič­ne po­nud­be?

"Sre­di­šče me­sta bi jo po­tre­bo­va­lo več. Se pa te stva­ri po mo­jem mne­nju že do­ga­ja­jo. Svo­je bo na­re­dil tu­di trg."

Ka­ko naj se Ma­ri­bor­čan­ke in Ma­ri­bor­ča­ni oble­če­jo to zi­mo?

"To­plo in meh­ko. Ve­či­na je že iz­bra­la zim­sko gar­de­ro­bo. Ve­li­ko je meh­kih ma­te­ri­a­lov, ple­te­nin, kom­bi­ni­ra­nja z usnjem, pu­ha­stih pla­ščev, udob­nih če­vljev s po­sa­me­zni­mi po­seb­ni­mi apli­ka­ci­ja­mi. Le­to­šnjo zi­mo bo­mo žen­ske no­si­le oble­ke, ki bo­do še dalj­še in bolj bo­ga­te kot pre­te­klo, ka­ri­ra­ste su­knji­če in hla­če, meh­ke ple­te­ni­ne v pa­stel­nih to­nih, pre­ve­li­ke pla­šče in še ve­dno bo­mo pra­ve ti­gri­ce. Mo­dne bar­ve za to se­zo­no - ži­ve in udar­ne, vi­jo­lič­na, oran­žna, ze­le­na, rde­ča, ru­me­na, me­tal­ne ... In must ha­ve: pre­ve­lik ka­ri­rast su­knjič, če­vlji ali tor­ba v bar­vi ko­nja­ka, pre­ve­lik pu­lo­ver, ža­me­tne hla­če. Ven­dar že­lim po­u­da­ri­ti, da je ve­li­ko žensk, ki zna­jo te tren­de po svo­je kom­bi­ni­ra­ti in uspe­šno obli­ku­je­jo svoj stil, saj je ze­lo dol­go­ča­sno po-

Dgle­da­ti in­sta­gram, kjer so vse tren­dse­ter­ke ena­ko oble­če­ne."

Ugi­ce in pi­ščanč­ki (goj­zar­ji v ru­me­nih od­ten­kih) so pa­se?

"Da ( smeh), ni­so več ak­tu­al­ni. Če­prav so ugi­ce kla­si­ka, obu­tev, ki je udob­na. Lju­dje pri­se­ga­jo na udob­nost. Vsak po svo­je, ve­dno bolj po­memb­no je, da lju­dje iz­be­re­jo svoj stil v tem, kar da­na­šnja mo­da nu­di. Je pa to­li­ko vse­ga, da vsak naj­de ne­kaj, kar mu uga­ja."

Se v Ma­ri­bor še ve­dno zgo­di, da ne­ko­ga za­ra­di sti­la gle­da­mo po stra­ni, ali smo že kaj bolj li­be­ral­ni? "Lju­dje se še ve­dno obr­ne­jo za kom, ki je po­seb­no oble­čen, a ne so­di­jo več to­li­ko. Po­sta­li smo bolj od­pr­ti gle­de te­ga."

Kaj si že­li­te v me­stu?

"Ra­da bi, da se Glav­ni trg in sre­di­šče me­sta ure­di­ta. Se­ve­da sa­mo to ne bo vpli­va­lo na ra­zvoj. Ve­de­ti mo­ra­mo, da si tu­ri­sti, ki pri­de­jo v Ma­ri­bor, med pr­vi­mi stvar­mi ogle­da­jo prav Glav­ni trg. Ver­ja­mem, da bo pri­šla no­va ener­gi­ja, o uspe­šno­sti bo­mo so­di­li čez ne­kaj let." ru­štvo štu­den­tov Fa­kul­te­te za grad­be­ni­štvo va­bi na do­bro­del­ni stand up, mo­no­ko­me­di­jo z na­slo­vom Pro­fe­sor Kuz­man mlaj­ši, ki bo v po­ne­de­ljek, 10. de­cem­bra, ob 19. uri v Na­ro­dnem do­mu. Vsa zbra­na sred­stva od pro­da­je vsto­pnic in pro­sto­volj­nih pri­spev­kov bo­do na­me­ni­li zi­mo­va­nju so­ci­al­no ogro­že­nih otrok iz Ma­ri­bo­ra in šir­še oko­li­ce v or­ga­ni­za­ci­ji Zve­ze pri­ja­te­ljev mla­di­ne Ma­ri­bor. Vsto­pni­ce po ce­ni 15 evrov so na vo­ljo na pro­daj­nih me­stih www.even­tim.si, Hi­ša vsto­pnic Even­tim Si (Ti­vo­li Lju­blja­na, Ki­no Ši­ška Lju­blja­na, Kri­žan­ke Lju­blja­na, Me­stni trg Lju­blja­na, Euro­park Ma­ri­bor), Pe­trol, Po­šta Slo­ve­ni­je, Big Bang, (K)ki­osk, 3DVA Tra­fi­ka, M Ho­li­days, Al­pe­to­ur po­to­val­na agen­ci­ja in Pal­ma tu­ri­stič­na agen­ci­ja. (mbk)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

oa­bi­na gi­si­lak vsa­ko se­zo­no po­zor­no iz­be­re tren­do­vske mo­de­le obu­tve, obla:il in usnje­nih iz­del­ko­vJ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.