Ka­ko do do­bre­ga ka­dra

Vse več je de­bat, ka­ko do ka­ko­vo­stne­ga ka­dra in ka­ko pro­dor­no na tr­ge, sploh mi­kro in ma­la pod­je­tja

Vecer - - KOROŠKA - Iz­o­bra­že­ni, a ne za re­al­no de­lo Ura­dno in ne­u­ra­dno po­ve­zo­va­nje

Kam po in­for­ma­ci­je, ka­ko vsto­pa­ti na tu­je tr­ge in ka­ko vzpo­sta­vi­ti sti­ke, so vpra­ša­nja, s ka­te­ri­mi se so­o­ča­jo pod­je­tni­ki in ki so jih iz­po­sta­vlja­li tu­di na ne­dav­ni po­slov­ni kon­fe­ren­ci Slo­ven­ska pod­je­tnost kro­ži prek me­ja v Dra­vo­gra­du.

"De­la­ti mo­ra­mo na po­ve­zo­va­nju, ve­li­ka pod­je­tja pri nas ima­jo sa­ma svo­jo pod­po­ro in lo­gi­sti­ko, mi­kro in ma­la pod­je­tja pa so več­krat res majh­na, z ma­lim šte­vi­lom za­po­sle­nih. Svo­ja sred­stva po­ra­blja­jo za iz­va­ja­nje de­jav­no­sti, do­lo­čen del pa mo­ra­jo vlo­ži­ti v ka­der, za is­ka­nje no­vih tr­gov in pro­mo­ci­jo. Tu je na­ša na­lo­ga, da jh po­ve­že­mo, da ne osta­ne­jo sa­mi, am­pak jim po­ma­ga­mo pri vsto­pu na tu­je tr­ge," je po­ve­da­la Kar­men So­njak, di­rek­to­ri­ca Re­gi­o­nal­ne ra­zvoj­ne agen­ci­je (RRA) za Ko­ro­ško. Kljub te­mu da je v Evrop­ski uni­ji (EU) trg eno­ten, se slo­ven­ski pod­je­tni­ki sre­ču­je­jo z ne­ka­te­ri­mi pro­ble­mi, po­ja­vlja­jo se pri­me­ri, kjer se tu­ji iz­va­jal­ci tre­ti­ra­jo dru­ga­če kot do­ma­či.

Med kon­fe­ren­co so si obi­sko­val­ci ogle­da­li tu­di tri uspe­šna pod­je­tja v ko­ro­ški re­gi­ji. Obi­ska­li so tu­di pod­je­tje MG Ro­hr, ki de­lu­je od le­ta 2005. "V pod­je­tju smo se usme­ri­li v to, da bo­mo v pri­ho­dnjih le­tih po­sta­li ra­zvoj­no pod­je­tje v smi­slu ra­zvo­ja eki­pe - tre­nu­tno vla­ga­mo v ka­der, v lju­di," je po­ve­dal Ma­tej Na­tla­čen, di­rek­tor pod­je­tja, v ka­te­rem ima­jo tre­nu­tno 21 za­po­sle­nih 21. "Te­ža­ve s pri­do­bi­va­njem ka­drov so od­vi­sne od ni­vo­ja ozi­ro­ma po­treb, če prič­ne­mo pri de­lav­cih v pro­i­zvo­dnji - stru­gar­ji, rez­kal­ci, po­dro­čja, ki so bi­la na Ko­ro­škem ze­lo moč­na, vsaj v mo­ji ge­ne­ra­ci­ji, ko je bil šol­ski cen­ter -, tu je da­nes na­stal ve­lik pro­blem. Dru­ga stvar je tu­di viš­je iz­o­bra­žen ka­der, pri če­mer pa je pro­blem že v šol­skem sis­te­mu," je po­ve­dal Na­tla­čen, ki pra­vi, da vi­so­ko iz­o­bra- žen ka­der si­cer ima zna­nje, a nih­če ni pri­pra­vljen na re­al­no de­lo. Svo­jo zgod­bo je pri­čel z av­strij­skim pod­je­tjem z Du­na­ja, za­to do­bro po­zna nji­hov sis­tem, v ka­te­rem za­po­sle­ni s pod­je­tjem prič­ne­jo so­de­lo­va­ti že s pet­naj­stim le­tom. "Prav to je naš naj­ve­čji iz­ziv, za­to se tru­di­mo pri­ka­za­ti z dru­gač­no­stjo, pri­va­bi­ti za­po­sle­ne, jim po­da­ti mo­žno­sti. Po­sta­vi­li smo tu­di vi­zi­jo, da jih ne ome­ju­je­mo, iz­o­braz­ba ni po­goj, da v na­šem pod­je­tju do­se­žeš do­lo­če­no me­sto. Naj­prej po­gle­da­mo, kaj lah­ko na­re­di­mo sku­paj, kje ima nek­do po­sta­vlje­ne me­je," je po­ja­snil.

Pod­je­tje so že na sa­mem za­čet­ku opre­de­li­li kot ra­zvoj­no, a naj­prej še ni­so toč­no ve­de­li, kaj bo­do raz­vi­li. Da­nes je od­go­vor na to vpra­ša­nje ja­sen: "Ko me kdo vpra­ša, mu po­vem, da že­lim raz­vi­ti ka­der. Pre­pri­čan sem, da lah­ko z do­brim ka­drom uspe vsa­ko­mur, uspe­lo bo tu­di nam." Ko jih obi­šče­jo tu­ja pod­je­tja, so nav­du­še­ni, rav­no to je pri­kaz te­ga, ka­ko vklju­ču­je­jo vse za­po­sle­ne - od vod­stve­ne­ga ka­dra do vseh v pro­i­zvo­dnji, tu­di in­for­ma­cij­ski sis­tem. Nji­ho­va vi­zi­ja je po­sta­ti pod­je­tje, ki bo uve­dlo 4.0 in­du­stri- jo, ki je po­pol­no­ma av­to­ma­ti­zi­ra­na. So pod­je­tje, ki ima ve­li­ko par­tner­jev, ve­lik po­men da­je­jo po­ve­zlji­vo­sti. "Me­nim, da bi pod­je­tni­ki v Slo­ve­ni­ji lah­ko bi­li do­sti bolj uspe­šni, če ne bi ime­li ti­ste za­vi­sti. Ne vem, za­kaj bi se nek­do usmer­jal v ne­kaj, za kar ni­ma ni­ti ka­dra, in tja vla­gal svo­ja sred­stva, na­me­sto da bi po­i­skal par­tner­ja, ki ti bo to omo­go­čil in se po­ve­zal z njim." Da pov­pre­čen Slo­ve­nec ve pre­ma­lo o Slo­ven­cih, ki ži­vi­jo zu­naj me­ja Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je, je oce­nil Zvo­ne Ži­gon iz Ura­da Vla­de RS v za­mej­stvu in po sve­tu. "Ena­ko je tu­di s pod­je­tni­ki in go­spo­dar­stve­ni­ki, pred­vsem go­vo­rim o ma­lih ali sre­dnje ve­li­kih ali tu­di mi­kro pod­je­tjih. Me­nim, da jim naš urad, ki ni go­spo­dar­ska zbor­ni­ca, po­nu­di ne­ko no­vo per­spek­ti­vo, na nji­ho­vo ob­zor­je na­ri­še di­men­zi­jo slo­ven­stva zu­naj na­ših me­ja. Ko pod­je­tni­ki išče­jo po­ti na no­ve tr­ge, se lah­ko po­slu­žu­je­jo tu­di či­sto ura­dnih uslug ali pa ne­for­mal­ne­ga sve­to­va­nja slo­ven­skih pod­je­tni­kov, ki ži­vi­jo zu­naj me­ja. Dru­ga­če je, če te slo­ven­ski pod­je­tnik iz Nem­či­je opo­zo­ri na pa­sti, ki te ča­ka­jo pri tvo­jem vsto­pa­nju na nem­ški trg, ker po­zna slo­ven­sko kul­tu­ro in slo­ven­sko po­slov­no kul­tu­ro, hkra­ti pa je do­ma v nem­ški po­slov­ni kul­tu­ri," je de­jal.

Fo­to: Bo­ris SKUDNIK

Ogled pod­je­tja v Slo­venj Grad­cu

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.