Sre­di Ptu­ja (še) di­še­ča smre­ka

Okra­še­na me­sta in va­si va­bi­jo na dru­že­nja in ve­se­lo pri­ča­ko­va­nje no­ve­ga le­ta. Pe­ster za­bav­ni pro­gram za mla­do in sta­ro

Vecer - - PODRAVJE - Po­na­zo­ri­tev na­rav­nih ci­klov Več pri­zna­nih glas­be­nih ustvar­jal­cev Or­mož: pr­vič dr­sa­li­šče Ki­dri­če­vo: Park pod zvez­da­mi

Osnov­na okra­si­tev naj­sta­rej­še­ga me­sta si­cer že ne­kaj let osta­ja ena­ka. "Osno­va se iz le­ta v le­to po­na­vlja. Gre za po­na­zo­ri­tev ci­klič­no­sti, pre­ho­da iz je­se­ni v zi­mo in iz zi­me v po­mlad. Po­seb­nost ptuj­ske okra­si­tve je na­mreč v tem, da se ta na­da­lju­je tu­di v čas Ku­ren­to­va­nja, ko se le še nad­gra­di z do­da­ja­njem okra­skov," pra­vi av­to­ri­ca osnov­ne okra­si­tve, ko­stu­mo­gra­fi­nja in vi­zu­al­na ume­tni­ca Stan­ka Va­u­da Ben­če­vič, ki sa­ma pri le­to­šnji nad­gra­dnji si­cer ni so­de­lo­va­la. Kot še do­da­ja, si je že­le­la, da bi to le­to okra­si­tev raz­ši­ri­li še na Mi­no­rit­ski trg, saj si v pri­ho­dno­sti že­li­jo, da bi se ure­di­li vsi vho­di v me­sto.

"Vse­ka­kor že­li­mo, da se ne­ka­te­ri ele­men­ti okra­si­tve spre­me­ni­jo, ta­ko da je le­tos ve­čja spre­mem­ba na­ra­va smre­ka, ki bo ode­ta sa­mo v luč­ke, saj je že sa­ma po se­bi ču­do­vi­ta," pa le­to­šnje no­vo­sti po­ja­snju­je­jo na ptuj­ski ob­či­ni. Na­rav­ni dre­ve­si sta po­sta­vlje­ni na Slo­ven­skem in Me­stnem tr­gu, in kot po­u­dar­ja­jo na ob­či­ni, so obe po­da­ri­li ob­ča­ni, ta­ko da za­nju ni bi­lo tre­ba pla­ča­ti.

Sa­ma na­do­me­sti­tev ume­tne smre­ke z na­rav­no pa naj bi bi­la ta­ko že­lja vod­stva ob­či­ne kot ob­ča­nov gle­de na od­zi­ve iz pre­te­klih let. Ob­či­na je za no­vo­le­tno in hkra­ti pu­stno okra­si­tev na­me­ni­la 16 ti­soč evrov, ena­ko kot la­ni. Glav­ni­na do­ga­ja­nja, po­i­me­no­va­ne­ga Ptuj­ska pra­vlji­ca, se bo le­tos od­vi­ja­la na Me­stnem tr­gu med 19. in 30. de­cem­brom. V Za­vo­du za tu­ri­zem Ptuj, ki je pri­pra­vljal pro­gram, oce­njen na 29.500 evrov, ta­ko oblju­blja­jo pe­stro otro­ško ani­ma­ci­jo in glas­be­ni pro­gram z bo­ga­to po­nud­bo ku­li­na­ri­ke in da­ril­ne­ga pro­gra­ma vsak dan, le­tos pr­vič tu­di 24. in 25. de­cem­bra.

Po­pol­dne bo­do za pro­gram na tr­gu po­skr­be­li na­ga­ji­vi škra­ti s pe­stri­mi pro­gra­mi lo­kal­nih ani­ma­tor­jev, učen­ci ptuj­skih osnov­nih šol in čla­ni Dru­štva pri­ja­te­ljev mla­di- ne Ptuj. Sle­dil bo ve­čer­ni glas­be­ni pro­gram, v ka­te­rem se bo­do v za­dnjih dneh le­ta med dru­gim zvr­sti­li glas­be­ni­ki in sku­pi­ne BQL, Ne­i­sha, Dit­ka, Me­los, Bla­si­us, IL Div­ji in ABBA show.

Za­dnji dan le­ta bo­do tu­di le­tos or­ga­ni­zi­ra­li sil­ve­stro­va­nje na pro­stem. Do­pol­dne naj­prej za otro­ke z Ja­nom iz Su­per kril in Alen­ko Kol­man. Po 22. uri bo­do Ptuj­ča­ni va­blje­ni, da v no­vo le­to sto­pi­jo s sku­pi­no Kar­ne­val band in Bomb Shell. Pra­znič­no je te dni že tu­di v ha­lo­ških Cir­ku­la­nah. V Ča­rob­ni svet vi­le Be­le va­bi­jo dr­sa­li­šče, ki so ga na­je­li od Jav­nih služb Ptuj, in se­ve­da šte­vil­ni do­god­ki, ki jih pri­pra­vlja­jo or­ga­ni­za­tor­ji ve­se­le­ga de­cem­bra, ta pa se bo raz­te­gnil še v pr­ve ja­nu­ar­ske dni. Ob­či­na je k so­de­lo­va­nju pri­te­gni­la šte­vil­na kra­jev­na dru­štva, ki skr­bi­jo za do­bro po­ču­tje obi­sko­val­cev, otro­ško ani­ma­ci­jo so za­u­pa­li dru­štvu ZUM Kre­a­ti­va, svo­je pa k pra­znič­ne­mu do­ga­ja­nju do­da­ja­jo pred­šol­ski in šol­ski otro­ci. No­vost v or­mo­škem pra­znič­nem do­ga­ja­nju je dr­sa­li­šče pred gra­dom in graj­sko pri­sta­vo. Kot pra­vi An­dre­ja Br­glez, di­rek­to­ri­ca tam­kaj­šnje­ga Za­vo­da za tu­ri­zem, kul­tu­ro in šport, so tu­di si­cer ve­li­ko pra­znič­ne­ga do­ga­ja­nja le­tos pre­ma­kni­li na to no­vo pri­zo­ri­šče, kjer bo do­mo­va­la tu­di Se­ve­ro­lan­di­ja, de­že­la pra­znič­nih oži­ve­tij za naj­mlaj­še.

Otvo­ri­tev dr­sa­li­šča bo v so­bo­to, 8. de­cem­bra, a za po­ku­šnjo bo mo­go­če dr­sa­ti že kak dan prej. Dr­sa­li­šče bo od­pr­to vse do 24. fe­bru­ar­ja. Pri­re­di­tve bo­do pri­čel z ju­tri­šnjim Mi­klavže­vim pri­ži­gom lučk.

Stro­škom okra­si­tve me­sta, za ka­te­ro skr­bi Ko­mu­nal­no pod­je­tje Or­mož, so le­tos na­me­ni­li 4600 evrov. Kot pra­vi di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve Go­razd La­di­nek, je v ta zne­sek za­je­ta po­moč pri na­me­sti­tvi in od­stra­nje­va­nju lučk, na­kup no­vih lu­či in ma­te­ri­a­la za mo­re­bi­tna po­pra­vi­la. Pri­žga­li bo­do okrog 15 ti­soč lučk, glav­ni­na kra­si­tve osta­ja na Ke­ren­či­če­vem tr­gu, kjer bo­do ob ognje­me­tu sko­či­li v no­vo le­to. Že sed­mo le­to se Park mla­do­sti sre­di Ki­dri­če­ve­ga v pra­znič­nem de­cem­bru spre­me­ni v Park pod ti­so­če­ri­mi zvez­da­mi, ve­se­li do­god­ki pa se bo­do vr­sti­li vse tja v pr­vi ja­nu­ar­ski te­den. Za raz­i­gran, dru­ža­ben in do­god­kov poln de­cem­ber po­skr­bi ob­či­na Ki­dri­če­vo s šte­vil­ni­mi par­tner­ji, pod­je­tji, za­vo­di in dru­štvi iz do­ma­če­ga in tu­di šir­še­ga oko­lja.

"Brez vse­stran­ske na­klo­nje­no­sti te­mu na­še­mu do­ga­ja­nju nam ne Naj­mlaj­še bo­do na Ptu­ju tu­di to­krat za­ba­va­li škra­ti.

bi uspe­lo. Ta­ko pa na­še naj­mlaj­še va­bi­mo na brez­plač­no dr­sa­nje na ve­li­kem dr­sa­li­šču z dr­sal­no ste­zo, ki mu da­leč na­o­ko­li ni ena­ke­ga. Na­jem dr­salk sta­ne sim­bo­lič­na dva evra, ogled lut­kov­nih, gle­da­li­ških in po­dob­nih pred­stav je za vse brez­pla­čen, tu­di so­de­lo­va­nje na šte­vil­nih ustvar­jal­nih de­lav­ni­cah, sim­bo­lič­ne so tu­di ce­ne pri­griz­kov, čaj pa je za vse obi­sko­val­ce za­stonj," raz­la­ga Moj­ca Me­ško z Ob­či­ne Ki­dri­če­vo, no­sil­ke pra­znič­ne­ga do­ga­ja­nja, ki ga obi­šče vsa­ko le­to več dru­žin: "Že­li­mo, da se de­cem­br­skih pra­zni­kov ve­se­li­jo prav vsi, za­to sta­vi­mo na do­bro­del­nost, so­li­dar­nost in ne

de­la­mo raz­lik med na­ši­mi otro­ki in ti­sti­mi, ki pri­de­jo v Ki­dri­če­vo iz ka­ke­ga dru­ge­ga kra­ja."

V ob­či­ni že ne­kaj let pri­pra­vlja­jo tu­di po­seb­no ob­da­ro­va­nje pred­šol­skih otrok. Od­mev­na je ta­ko ide­ja, ki po­te­ka pod slo­ga­nom Po­da­ri­te majh­no ška­tlo za ve­lik otro­ški na­smeh, ko v ška­tlo - ti­sta od če­vljev je naj­bolj­ša -, kdor že­li da­ro­va­ti, da ka­kšno da­ril­ce, ki ga je sam že pre­ra­sel, to pa od­ne­se v šo­lo ali vr­tec, kjer po­tem vsa da­ro­va­na da­ri­la pre­gle­da­jo in ška­tle pri­pra­vi­jo za prav po­seb­no ob­da­ro­va­nje pred­šol­skih otrok, ki je eden od šte­vil­nih do­god­kov v Par­ku pod ti­so­če­ri­mi zvez­da­mi. • Ne­de­lja, 9. de­cem­bra, ob 11. uri - lut­kov­na pred­sta­va do­go­di­všči­ne Pi­ke

No­ga­vič­ke na Ptuj­skem gra­du; Po­kra­jin­ski mu­zej Ptuj-Or­mož.

• So­bo­ta, 15. de­cem­bra, od 10. do 16. ure - Mu­zej­ski vi­kend Ši­va­mo vo­ščil

ni­ce na Ptuj­skem gra­du; Po­kra­jin­ski mu­zej Ptuj-Or­mož.

• So­bo­ta, 15. de­cem­bra, ob 15. in 17. uri - pro­jek­ci­ja fil­ma Ča­rob­na zi­ma v Mum­in­do­lu ter obisk te­te Zi­me in ded­ka Mra­za s sprem­stvom; Dru­štvo pri­ja­te­ljev mla­di­ne Ptuj v so­de­lo­va­nju z Me­stnim ki­nom Ptuj. • Ne­de­lja, 16. de­cem­bra, ob 15. uri in ob 16.30 - lut­kov­na pred­sta­va O be­lem mucku, ki je bil či­sto črn, ter obisk te­te Zi­me in ded­ka Mra­za s sprem­stvom; Dru­štvo pri­ja­te­ljev mla­di­ne Ptuj v so­de­lo­va­nju z Me­stnim ki­nom Ptuj.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Po Ki­dri­če­vem je pred dne­vi za­pe­ljal tu­di Bo­žič­kov sta­ro­dob­nik.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.