Ob€pan mož zad€šil že­no

V No­tra­njih Go­ri­cah v bli­ži­ni Lju­blja­ne se je v po­ne­de­ljek zgo­dil zlo­čin, v ka­te­rem je mož že­ni vzel ži­vlje­nje, ko je ta spa­la, po­kli­cal po­li­ci­jo in se pre­dal

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Bo­le­zen in psi­hič­ni pri­ti­ski Zdra­va pre­hra­na in na­čin ži­vlje­nja

Po na­ših po­dat­kih je v No­tra­njih Go­ri­cah umr­la zdrav­ni­ca, ki si­cer ni de­la­la v bol­ni­šni­ci ali v zdra­vstve­nem do­mu, tem­več v dr­žav­ni usta­no­vi v Lju­blja­ni, ki skr­bi za zdrav­je lju­di. Ži­vlje­nje naj bi ji bil vzel njen mož, in to ta­ko, da jo je za­du­šil med spa­njem. Vče­raj smo od­šli v No­tra­nje Go­ri­ce in ve­či­na lju­di v si­cer ze­lo mir­ni va­si­ci ni ve­de­la, da se je v nji­ho­vi sre­di­ni zgo­di­la ta tra­ge­di­ja. Ko pa smo o do­god­ku spra­še­va­li tu­di v lo­ka­lu sre­di na­se­lja, smo iz­ve­de-

Na ob­mo­čju treh po­li­cij­skih uprav, Lju­blja­ne, Ma­ri­bo­ra in Ce­lja, je vče­raj po­te­ka­lo več pre­i­skav za­ra­di su­ma zlo­ra­be po­lo­ža­ja in oško­do­va­nja jav­ne­ga za­vo­da - Za­vo­da za ri­bi­štvo Slo­ve­ni­je. Kri­mi­na­li­sti so v ča­su pre­i­ska­ve pri­dr­ža­li tri lju­di. S te­mi ka­zni­vi­mi de­ja­nji naj bi bi­li za­po­sle­ni sku­paj s še­sti­mi po­moč­ni­ki jav­ni za­vod oško­do­va­li za več kot 300.000 evrov. To naj bi bi­li pri­do­bi­li v svo­jo ko­rist ozi­ro­ma v ko­rist prav­ne ose­be. Kri­mi­na­li­sti li, da je bi­la ne­sreč­na zdrav­ni­ca še v po­ne­de­ljek do­pol­dan v ome­nje­nem lo­ka­lu, kjer je na­ro­či­la pi­vo. Za­pit- so opra­vi­li 18 hi­šnih pre­i­skav, se­dem oseb­nih pre­i­skav in šest za­se­gov li­stin in dru­gih pred­me­tov. V pre­i­ska­vi je so­de­lo­va­lo 48 kri­mi­na­li­stov.

Na mi­ni­str­stvu za kme­tij­sko, goz­dar­stvo in pre­hra­no so sple­tne­mu por­ta­lu Si­ol po­tr­di­li, da so kri­mi­na­li­sti hi­šne pre­i­ska­ve opra­vi­li v Za­vo­du za ri­bi­štvo Slo­ve­ni­je. Mi­ni­stri­co Ale­ksan­dro Pi­vec je z vse­bi­no pre­i­skav se­zna­nil pred­se­dnik sve­ta za­vo­da Ma­tej Za­gorc, si­cer za­po­slen na mi­ni­str­stvu. Po in­for- ka ni pla­ča­la. De­kle­tu, ki je v lo­ka­lu pr­vič stre­glo, naj bi bi­la na li­stek na­pi­sa­la le svo­je ime in de­ja­la, da bo

ma­ci­jah Si­o­la je več za­po­sle­nih na za­vo­du osu­mlje­nih, da so prek raz­lič­nih po­slov sred­stva za­vo­da čr­pa­li v ko­rist zu­na­njih prav­nih in fi­zič­nih oseb. Na stro­ške za­vo­da naj bi bi­li iz­va­ja­li ana­li­ze in raz­i­ska­ve, ki so jih na­to prek zu­na­nje­ga pod­je­tja pro­da­ja­li raz­lič­nim stran­kam in si raz­de­li­li de­nar. Za­vod za ri­bi­štvo je usta­no­vi­la vla­da, da opra­vlja de­jav­no­sti jav­ne služ­be na po­dro­čju slad­ko­vo­dne­ga in mor­ske­ga ri­bi­štva. Po­leg te­ga iz­va­ja tu­di tr­žne de­jav­no­sti s po­dro­čja špor­tno-re­kre­a­tiv­ne­ga ri­bo­lo­va in go­ji­tve rib ter raz­lič­ne raz­i­sko­val­ne in stro­kov­ne na­lo­ge s po­dro­čja ri­bi­ške bi­o­lo­gi­je. Za­vod je pri­sto­jen tu­di za iz­da­jo do­vo­lil­nic za ri­bo­lov v slo­ven­skih re­kah. (gp) V pre­i­ska­vi je so­de­lo­va­lo P8 kri­mi­na­li­sto­vJ bo­to­gra9ja je sim­bo­li:naJ Dru­žin­ska tra­ge­di­ja se je zgo­di­la sre­di hju­bljan­ske­ga bar­ja, v jo­tra­njih co­ri­ca­hJ

pla­ča­la dru­gič. Ta­ko men­da ni na­re­di­la pr­vič.

Osem­in­šti­ri­de­se­tle­tni­ca je iz lo­ka­la od­šla do­mov. Kaj se je ka­sne­je zgo­di­lo v hi­ši, kjer je ži­ve­la z mo­žem in od­ra­sli­ma si­no­vo­ma, jav­no­sti ni zna­no. Smo pa iz za­ne­slji­vih vi­rov iz­ve­de­li, da je bi­la mi­nu­li vi­kend ho­spi­ta­li­zi­ra­na v psi­hi­a­trič­ni bol­ni­šni­ci v Lju­blja­ni, ki pa naj bi jo bi­la za­pu­sti­la v po­ne­de­ljek. Kaj se je ta dan pre­ma­kni­lo v gla­vi nje­ne­ga so­pro­ga, da je za­kri­vil ta­ko hud zlo­čin, ni ura­dno zna­no. Iz­ve­de­li pa smo, da je kri­mi­na­li­stom na pri­zo­ri­šču tra-

Na ob­mo­čju Ra­ven na Ko­ro­škem so po­li­ci­sti vče­raj uspe­šno kon­ča­li is­ka­nje osu­mljen­cev ta­tvi­ne iz ban­ko­ma­ta v po­slo­val­ni­ci Re­i­ffe­i­sen ban­ke v sre­di­šču Pli­ber­ka. Kot smo že po­ro­ča­li, so vi­de­o­ka­me­re po­sne­le pet mo­ških in še is­ti dan, to­rej v po­ne­de­ljek, so slo­ven­ski po­li­ci­sti že bi­li pri­je­li ene­ga iz­med osu­mlje­nih, dr­ža­vlja­na Mol­da­vi­je. Te­ga so vče­raj pri­ve­dli na za­sli­ša­nje pred de­žur­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka in od­re­je­no mu je bi­lo so­dno pri­dr­ža­nje.

Vče­raj so po­tem v ju­tra­njih urah v Mu­še­ni­ku na ob­mo­čju Čr­ne na Ko- ge­di­je po­ve­dal, da je ta­ko rav­nal za­to, ker je bi­lo ži­vlje­nje z že­no, ki je ime­la hu­de psi­hič­ne te­ža­ve in je bi­la od­vi­sni­ca od ta­blet, za­dnja le­ta zanj pre­na­por­no. Kot so nam po­ve­da­li oko­li­ški sta­no­val­ci, je zdrav­ni­či­na dru­ži­na na vi­dez ži­ve­la obi­čaj­no ži­vlje­nje, le za­dnja le­ta so bi­li pri­ča do­lo­če­nim iz­bru­hom, ki jih je ime­la po­koj­na za­ra­di svo­jih psi­hič­nih te­žav, od­vi­sno­sti od ta­blet in ob­ča­sne­ga uži­va­nja al­ko­ho­la.

Nje­ne­ga mo­ža in si­no­va so­sed­je po­zna­jo kot ze­lo ure­je­ne, mir­ne in pri­ja­zne, ki pa jih je ze­lo bre­me­ni­la bo­le­zen in od­vi­snost po­koj­ne, ki je bi­la za­ra­di zdra­vstve­nih te­žav več­krat ho­spi­ta­li­zi­ra­na v psi­hi­a­trič­ni bol­ni­šni­ci, iz ka­te­re je vsa­kič kma­lu pri­šla do­mov. O po­koj­ni zdrav­ni­ci smo še iz­ve­de­li, da je bi­la ve­li­ka stro­kov­nja­ki­nja na po­dro­čju zdra­ve pre­hra­ne in zdra­ve­ga na­či­na ži­vlje­nja, bi­la je pre­da­va­te­lji­ca na ne­ka­te­rih vi­so­kih šo­lah ozi­ro­ma fa­kul­te­tah. V No­tra­nje Go­ri­ce naj bi se bi­la dru­ži­na v le­po dru­žin­sko hi­šo pre­se­li­la pred pri­bli­žno pet­naj­sti­mi le­ti. Zdra­vstve­ne te­ža­ve po­koj­ne in nje­ni iz­bru­hi naj bi se bi­li za­če­li, ko­li­kor so ve­de­li po­ve­da­ti so­sed­je, ka­za­ti pred pri­bli­žno pe­ti­mi le­ti. ro­škem naj­prej pri­je­li še dru­ge­ga od pe­te­ri­ce osu­mlje­nih, 37-le­tne­ga dr­ža­vlja­na Mol­da­vi­je, po­pol­dne pa so na­ši po­li­ci­sti, tu­di ob so­de­lo­va­nju ob­ča­nov, pri­je­li še pre­o­sta­le tri osu­mljen­ce. Vsi so dr­ža­vlja­ni Mol­da­vi­je. Po­li­ci­ja se ob tej pri­lo­žno­sti za­hva­lju­je ob­ča­nom, ki so o gi­ba­nju su­mlji­vih mo­ških ob­ve­stil po­li­ci­ste. Več in­for­ma­cij o ta­tvi­ni in osu­mljen­cih in ka­ko so jih od­kri­li, bo­do s celj­ske po­li­cij­ske upra­ve spo­ro­či­li v pri­ho­dnjih dneh. Av­strij­ska po­li­ci­ja je si­cer po­ro­ča­la, da jim je sku­pi­na mo­ških zna­na in da jo že dalj ča­sa za­sle­du­je­jo, saj ji pri­pi­su­je­jo več ro­pov in ta­tvin. (čk)

Fo­to: PU Ce­lje

Dva iz­med pe­te­ri­ce osu­mlje­nih ta­tvi­ne iz ban­ko­ma­ta v lli­ber­ku

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.