Mo­dri­će­vi zma­gi in opra­vi­či­lo zla­ti Adi

Zla­ta žo­ga, spek­ta­kel po sce­na­ri­ju, ki ga je pred tre­mi le­ti del­no na­po­ve­dal že Zi­ne­di­ne Zi­da­ne

Vecer - - ŠPORT - Na krat­ko

Na­po­ved pred­se­dni­ka Olim­pi­je Mi­la­na Man­da­ri­ća o čist­ki v igral­skem ka­dru ni bi­la pra­zna gro­žnja. Srb­sko-ame­ri­ški po­slov­než, ki je po vi­so­kem po­ra­zu pro­ti Alu­mi­ni­ju z ne­na­va­dno iz­ja­vo za jav­nost svo­je igral­ce pri­mer­jal z no­go­me­ta­ši v va­ških li­gah in za­gro­zil, da se bo­do pre­pla­ča­ni po­sa­me­zni­ki mo­ra­li kma­lu po­slo­vi­ti, naj bi že po­vle­kel pr­ve po­te­ze.

Po po­ro­ča­nju No­go­ma­nie je Man­da­rić na se­stan­ku ob­ve­stil Ro­ka Kro­na­ve­tra in Bran­ka Ili­ća, da Olim­pi­ja v bo­do­če na nji­ju ne ra­ču­na. Iz­ku­še­ni­ma no­go­me­ta­še­ma po­god­bi po­te­če­ta po kon­cu te se­zo­ne, no­vih pa naj ne bi do­bi­la. Nek­da­nja slo­ven­ska re­pre­zen­tan­ta sta bi­la med naj­za­slu­žnej­ši­mi, da je Olim­pi­ja v prej­šnji se­zo­ni osvo­ji­la dvoj­no kro­no, Ma­ri­bor­čan Kro­na­ve­ter je bil v se­zo­ni 2015/16, ko se je na­slov dr­žav­nih pr­va­kov po 21 le­tih vr­nil v Lju­blja­no, naj­bolj­ši stre­lec li­ge, z de­se­ti­mi go­li je na vr­hu tu­di v tem no­go­me­tnem le­tu, Ilić pa je kot ka­pe­tan spo­mla­di dvi­gnil oba po­ka­la.

Za­kaj se je to­rej pr­vi mož ze­le­no-be­lih od­lo­čil, da ra­ci­o­na­li­za­ci­jo igral­ske­ga ka­dra zač­ne s ključ­ni­ma po­sa­me­zni­ko­ma? Prav 35-le­tni Ilić in Kro­na­ve­ter, ki bo v pe­tek do­pol­nil 32 let, naj bi naj­gla­sne­je zah­te­va­la, da vod­stvo klu­ba iz­pol­ni oblju­bo in igral­cem iz­pla­ča pre­mi­je za obe lo­vo­ri­ki in na­sto­pe v Evro­pi. In si s tem na­ko­pa­la je­zo pred­se­dni­ka. Ali bo­sta no­go­me­ta­ša pro­ste ro­ke za is­ka­nje no­ve­ga de­lo­da­jal­ca do­bi­la že v zim­skem pre­sto­pnem ro­ku, še ni zna­no.

Ver­je­tno se bo od Sto­žic mo­ral po­slo­vi­ti še kdo. Po po­dat­kih No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je ima lju­bljan­ski klub skle­nje­ne po­god­be s 44 no­go­me­ta­ši, tre­ner Zo­ran Ba­ri­šić in nje­go­vi pred­ho­dni­ki pa so v tej se­zo­ni mi­nu­te raz­de­li­li med 23 igral­cev. Kot je po­ro­ča­la Eki­pa SN, bo Lju­blja­no že po­zi­mi za­pu­stil Aris Za­ri­fo­vić. Bra­ni­lec ima si­cer po­god­bo skle­nje­no do le­ta 2021, a naj bi do­bil pro­ste ro­ke za pre­stop na Taj­sko. (mark)

Ba­gnacku šti­ri tek­me

No­go­me­taš Olim­pi­je Macky Ba­gnack bo za­ra­di pre­je­te­ga rde­če­ga kar­to­na na tek­mi 18. kro­ga Pr­ve li­ge Te­le­kom Slo­ve­ni­je z Alu­mi­ni­jem - na so­bo­tni tek­mi v Ki­dri­če­vem je s ko­mol­cem na­mer­no uda­ril Ro­ka Ki­dri­ča - "na hla­dnem" šti­ri tek­me, je od­lo­čil di­sci­plin­ski so­dnik No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je (NZS) Ro­man Ro­gelj. Slo­ven­ski ko­šar­kar­ski ču­de­žni de­ček Lu­ka Don­čić je že po do­brem me­se­cu osvo­jil pr­vo na­gra­do v li­gi NBA. Vod­stvo li­ge ga je iz­bra­lo za naj­bolj-

Po Fi­fi­nem pri­zna­nju, da je naj­bolj­ši na sve­tu, ima Lu­ka Mo­drić zdaj še zla­to žo­go. Si­jo­čo na­gra­do za naj­bolj­še­ga no­go­me­ta­ša z bo­ga­to tra­di­ci­jo in ve­lja­vo, ki jo re­vi­ja Fran­ce Fo­ot­ball po iz­bo­ru no­vi­nar­jev z vse­ga sve­ta po­de­lju­je od le­ta 1956. Med le­to­ma 2010 in 2015 jo je de­li­la ce­lo v so­de­lo­va­nju s Fi­fo, pa sta iz­bo­ra na­to spet šla vsak po svo­je. Mo­drić je ta­ko tu­di v tem gla­so­va­nju - pri Fi­fi iz­bi­ra­jo se­lek­tor­ji in ka­pe­ta­ni re­pre­zen­tanc ter pred­stav­ni­ki me­di­jev - pre­ki­nil vla­da­vi­no Cri­sti­a­na Ro­nal­da in Li­o­ne­la Mes­si­ja, ki sta se z zla­to žo­go v ro­kah iz­me­nje­va­la de­set let in jih od­ne­sla vsak po pet.

Ro­nal­do je bil dru­gi. Mes­si ko­maj pe­ti. Za­to so nje­go­vi ča­stil­ci sko­či­li. Na­štej­te šti­ri no­go­me­ta­še, bolj­še od Mes­si­ja, je bil vče­raj naj­po­go­stej­ši

še­ga no­vin­ca v za­ho­dni kon­fe­ren­ci v ob­do­bju od za­čet­ka se­zo­ne. Na 20 tek­mah do kon­ca no­vem­bra je 19-le­tni Lju­bljan­čan, ki igra za mo­štvo Dal­las Ma­ve­ricks, med vse­mi no­vin­ci v naj­moč­nej­ši li­gi na sve­tu igral naj­več in bil naj­bolj­ši stre­lec. V pov­pre­čju je na par­ke­tu pre­bil 33,2 mi­nu­te in do­se­gel 18,5 toč­ke.

Bo­jan Kri­žaj vsa odli­čja po­da­ril

Slo­ven­ski alp­ski smu­čar Bo­jan Kri­žaj, ki je pr­vi ob­no­rel Slo­ven­ke in Slo­ven­ce za smu­ča­nje, je vče­raj v Tr­ži­ču do­bil spo­min­sko ste­no, po­sve­če­no nje­go­vim uspe­hom. Kri­žaj je Tr­ži­ške­mu mu­ze­ju pre­dal odli­čja, ki jih je osvo­jil v svo­ji bo­ga­ti ka­ri­e­ri. V Tr­ži­škem mu­ze­ju pa so se od­lo­či­li, da se slo­ven­ske­mu asu za­hva­li­jo s spo­min­sko pred­sta­vi­tvi­jo.

Top 8 Stra­žar­je­vi in Hor­va­tu

Na pr­vem član­skem na­mi­zno­te­ni­škem tur­nir­ju Top 8 na Rav­nah na Ko­ro­škem sta zma­ga­la Ka­ta­ri­na Stra­žar (Men­geš) in Mi­tja Hor­vat (Fu­ži­nar In­ter­di­s­kont). Pri de­kle­tih je bi­la dru­ga Ana To­fant (Men­geš), tre­tja La­ra Ope­ka (Ka­juh Slo­van), pri fan­tih pa je bil dru­gi Ti­len Cvet­ko (Kr­ka) in tre­tji An­draž Av­belj (Men­geš).

Marque­zu ope­ri­ra­li ra­mo

Pet­kra­tni sve­tov­ni pr­vak v mo­to­ci­k­liz­mu Špa­nec Marc Marquez je bil vče­raj v Bar­ce­lo­ni ope­ri­ran. Zdrav­ni­ki so od­ziv na dru­žab­nih omrež­jih. Hja, so­deč po pred­si­noč­njem iz­bo­ru sta to vsaj še An­toi­ne Gri­ezmann in Ky­li­an Mba­ppe, iz­bran tu­di za naj­bolj­še­ga mla­de­ga no­go­me­ta­ša sve­ta. Jan Oblak je kon­čal na 25. me­stu. El­ma Avei­ro, ena od dveh vi­hra­vih Ro­nal­do­vih se­ster, pa je vžga­la na in­sta­gra­mu. "Bož­ja pra­vi­ca vča­sih pri­de po­zno, a ve­dno pri­de," je za­pi­sa­la v je­zi, ker naj­bolj­ši ni njen brat, in zra­ven ob­ja­vi­la nje­go­vo lan­sko fo­to­gra­fi­jo z zla­to žo­go v ro­kah.

Lu­ka Mo­drić pa se ni dal mo­ti­ti. V Pa­ri­zu je opi­sal pri­go­do z Zi­ne­di­nom Zi­da­nom: "Ko je pred tre­mi le­ti po­stal tre­ner Re­a­la, me je po­kli­cal v pi­sar­no in re­kel, da sem zanj no­go­me­taš, ki ne­ke­ga dne lah­ko osvo­ji zla­to žo­go." Zi­da­ne je po­stal pre­rok, Hr­vat je le­tos, pri 33 le­tih, z osvo­je­no li­go pr­va­kov in fi­na­lom sve­tov-

po­seg opra­vi­li na nje­go­vi le­vi ra­mi, ki jo je imel po­ško­do­va­no ce­lo se­zo­no, v ka­te­ri je si­cer 25-le­tni Marquez osvo­jil tre­tji za­po­re­dni na­slov v mo­toGP. Nje­go­va eki­pa Rep­sol Hon­da je spo­ro­či­la, da bo re­ha­bi­li­ta­ci­ja tra­ja­la pri­bli­žno šest te­dnov.

Ba­na­nin olu­pek ni bil ra­si­stič­no de­ja­nje

In­ci­dent na ne­delj­ski tek­mi an­gle­ške pre­mi­er li­ge, ko je na lon­don­skem der­bi­ju med Ar­se­na­lom in Tot­ten­ha­mom na igri­šče pred te­mno­pol­te­ga no­go­me­ta­ša to­pni­čar­jev Pi­er­re-Eme­ric­ka Au­ba­meyan­ga pri­le­tel ba­na­nin olu­pek, ni­ma ra­si­stič­ne pod­la­ge. To je po pre­i­ska­vi ugo­to­vi­la lon­don­ska po­li­ci­ja, bo pa de­ja­nje ime­lo po­sle­di­ce za 57-le­tne­ga na­vi­ja­ča Ave­ro­fa Pan­te­li­ja, ki ga je vr­gel. Po­li­ci­ja je ugo­to­vi­la, da ni imel ra­si­stič­nih na­me­nov, ko je na igri­šče pred no­go­me­ta­ša eki­pe tek­me­cev vr­gel ba­na­nin olu­pek. "Ve­sel sem, da je po­li­ci­ja ugo­to­vi­la, da ni­sem ra­sist. A ko je pri­šel tik do nas in za­čel sla­vi­ti pred na­mi, sem brez raz­mi­sle- ne­ga pr­ven­stva od­ne­sel vse, na­gra­do Ue­fe, Fi­fe, po­stal naj­bolj­ši igra­lec SP ... Še ena zma­ga v tem te­dnu je nje­go­va: hr­va­ško so­di­šče je za­ra­di po­manj­ka­nja do­ka­zov že v dru­go za­vr­ni­lo pre­dlog to­žil­stva, da bi Mo­dri­ća ob­to­ži­li la­žne­ga pri­ča­nja na so­je­nju Zdrav­ku Ma­miću, ob­so­je­ne­mu za uta­jo dav­kov in po­bi­ra­nje de­nar­ja iz za­greb­ške­ga Di­na­ma.

Pa je v Pa­ri­zu Mo­dri­će­vo slav­je vse­e­no sko­raj za­sen­čil in­ci­dent fran­co­ske­ga di­dže­ja Mar­ti­na Sol­vei­ga, so­vo­di­te­lja spek­ta­kla, ki je uni­čil mo­ment ka­ri­e­re Nor­ve­žan­ke Ade He­ger­berg, za to pri­lo­žnost pre­le­stno ode­te v zla­to oble­ko. Pr­ve žen­ske, ki je po še­stih de­se­tle­tjih zgolj mo­ške­ga šo­va do­bi­la zla­to žo­go. Vpra­šal jo je, ali bi za­tver­ka­la, kar bi po­me­ni­lo ples vpri­čo no­go­me­tnih asov z iz­zi­val­nim otre­sa­njem z ri­tjo. Osu­pla je iz­da­vi­la "ne" in se po­bra­la z od­ra. Sol­veig se je že opra­vi­čil z vi­de­om na twit­ter­ju: "Se­ve­da ni­sem ho­tel uža­li­ti ni­ko­gar. Bi­la je ša­la, naj­brž sla­ba ša­la, in opra­vi­ču­jem se za­njo."

ka po­bral ba­na­nin olu­pek s tal in ga vr­gel dol. Ni­sem ni­ti za­del igri­šča, pa­del je ob rob ze­le­ni­ce," se je bra­nil Lon­don­čan, ki je po ro­du ci­pr­ski Grk. Pri Tot­ten­ha­mu so spo­ro­či­li, da mu bo­do za vse ži­vlje­nje pre­po­ve­da­li vstop na svoj sta­di­on.

Fo­to: REUTERS

Ada He­ger­berg je - či­sto nič kri­va - ukra­dla del šo­va Luki Mo­dri­ću in Ky­li­a­nu Mba­ppe­ju.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ze­le­no-be­li ča­si se za Ro­ka Kro­na­ve­tra oči­tno iz­te­ka­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.